Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0077(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0082/2009

Внесени текстове :

A7-0082/2009

Разисквания :

PV 08/03/2010 - 15
CRE 08/03/2010 - 15

Гласувания :

PV 09/03/2010 - 6.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0048

Приети текстове
WORD 43k
вторник, 9 март 2010 г. - Страсбург Окончателна версия
Ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци ***I
P7_TA(2010)0048A7-0082/2009
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 март 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 998/2003 относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци (COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0268),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 37 и 152, параграф 4, буква б) от Договора за ЕО, съгласно които предложението е представено от Комисията (C7-0035/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 3, член 43, параграф 2 и член 168, параграф 4, буква б), от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 6 октомври 2009 г.(1) ,

–   след консултация с Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0082/2009),

1.  Приема на първо четене изложената по-долу позиция;

2.  Одобрява изявлението на Европейския парламент, Съвета и Комисията и обръща внимание на тук приложените изявления на Комисията, които ще бъдат публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт,

3.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) ОВ С 318, 23.12.2009 г., стр. 121.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 9 март 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 998/2003 относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци
P7_TC1-COD(2009)0077

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 438/2010 .)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно член 290 от Договора за функционирането на европейския съюз (ДФЕС)

Европейският парламент, Съветът и Комисията декларират, че разпоредбите на настоящия регламент не засягат никоя бъдеща позиция на институциите относно прилагането на член 290 от ДФЕС или индивидуални законодателни актове с такива разпоредби.

Изявление на Комисията

Комисията възнамерява да предложи Регламент (ЕО) № 998/2003 да се преразгледа цялостно преди 30 юни 2011 г., и по-специално аспектите на делегираните и изпълнителните актове.

Изявление на Комисията относно уведомленията за делегирани актове

Комисията взема под внимание, че с изключение на случаите, когато законодателният акт предвижда извънредна процедура, Европейският парламент и Съвета считат, че в уведомленията за делегиран акт следва да се вземат предвид периодите на прекъсване на работата на институциите (през зимата, лятото и по време на европейските избори) с цел да се гарантира, че Европейският парламент и Съветът могат да упражнят прерогативите си в рамките на срока, посочен в съответните законодателни актове, и е готова да действа съобразно това.

Последно осъвременяване: 18 ноември 2010 г.Правна информация