Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2173(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0025/2010

Predkladané texty :

A7-0025/2010

Rozpravy :

PV 08/03/2010 - 20
CRE 08/03/2010 - 20

Hlasovanie :

PV 09/03/2010 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0050

Prijaté texty
WORD 106k
Utorok, 9. marca 2010 - Štrasburg Finálna verzia
Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2008
P7_TA(2010)0050A7-0025/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. marca 2010 o správe o politike hospodárskej súťaže za rok 2008 (2009/2173(INI))

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na článok 107 ods. 3 písm. b) a c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (predtým článok 87 ods. 3 písm. b) a c) Zmluvy o ES),

–   so zreteľom na správu Komisie o politike hospodárskej súťaže v roku 2008(1) ,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy(2) ,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách)(3) ,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2790/1999 z 22. decembra 1999 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov(4) ,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1400/2002 z 31. júla 2002 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel(5) ,

–   so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2005/842/ES z 28. novembra 2005 o uplatňovaní článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu(6) (rozhodnutie Komisie o štátnej pomoci pre služby vo verejnom záujme),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. decembra 2008 s názvom Rekapitalizácia finančných inštitúcií v súčasnej finančnej kríze: obmedzenie pomoci na nevyhnutné minimum a opatrenia proti neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže(7) ,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. decembra 2008 o dočasnom rámci Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy(8) ,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. februára 2009 s názvom Usmernenie o prioritách Komisie v oblasti presadzovania práva pri uplatňovaní článku 82 Zmluvy o ES na prípady zneužívania dominantného postavenia podnikov na vylúčenie konkurentov z trhu(9) ,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. februára 2009 o zaobchádzaní so znehodnotenými aktívami v bankovom sektore Spoločenstva(10) ,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. júla 2009 o návrate k životaschopnosti a hodnotení reštrukturalizačných opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci(11) ,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. augusta 2009 o uplatnení pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou krízou (2008/C 270/02)(12) ,

–   so zreteľom na Bielu knihu Komisie z 2. apríla 2008 o žalobách o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel ES(13) (biela kniha o žalobách o náhradu škody) a na súvisiace uznesenie Parlamentu z 26. marca 2009(14) ,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o kódexe najlepšej praxe pre uskutočňovanie konaní vo veci kontroly štátnej pomoci(15) , oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe vybavovania určitých druhov štátnej pomoci(16) a oznámenie Komisie o vymáhaní práva štátnej pomoci vnútroštátnymi súdmi(17) (balík zjednodušení),

–   so zreteľom na usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia(18) ,

–   so zreteľom na hodnotiacu tabuľku štátnej pomoci za roky 2008 a 2009,

–   so zreteľom na preskúmanie Komisie zo 7. augusta 2009 týkajúce sa mechanizmov záruk a rekapitalizácie vo finančnom sektore v súčasnej kríze,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. februára 2005 o štátnej pomoci vo forme kompenzácií za služby vo verejnom záujme(19) ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2009 o správach o politike hospodárskej súťaže za roky 2006 a 2007(20) ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 26. marca 2009 o cenách potravín v Európe(21) ,

–   so zreteľom na písomné vyhlásenie Parlamentu z 19. februára 2008 o vyšetrovaní a náprave zneužívania postavenia veľkých supermarketov, ktoré pôsobia v Európskej únii(22) ,

–   so zreteľom na článok 48 a článok 119 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0025/2010),

A.   keďže mimoriadna hospodárska situácia v posledných dvoch rokoch si vyžaduje mimoriadne opatrenia,

B.   keďže Európska únia urobila bezprecedentný krok tým, že si vyhradila možnosť využiť článok 107 ods. 3) písm. b) a c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

C.   keďže v čase krízy sú dobre fungujúce trhy nevyhnutné a pravidlá hospodárskej súťaže by sa mali uplatňovať pružne, ale prísne,

D.   keďže protekcionizmus a narušenie hospodárskej súťaže by krízu len prehĺbili a predĺžili,

E.   keďže zvyšujúci sa rozpočtový deficit a verejný dlh v mnohých členských štátoch môže spomaliť hospodársku obnovu a rast na dlhé roky, možno desaťročia,

F.   keďže od októbra 2008 vlády členských štátov v reakcii na finančnú krízu poskytujú záruky za bankové úvery; keďže zaručené dlhopisy sa vydávajú vo veľkých množstvách a bankám poskytujú významný zdroj financovania a poistenia proti rizikám, ktorým finančný systém čelí,

G.   keďže podľa empirických analýz záruky vlád členských štátov spôsobujú celý rad vplyvov a narušení, ako je zníženie marží súkromných dlhopisov, čo treba vziať do úvahy, keď sa bude uvažovať o ich predĺžení na rok 2010,

H.   keďže schopnosť nadnárodných spoločností využívať v širokej miere daňové raje a offshore centrá ako súčasť ich stratégie vyhýbania sa daniam je v rozpore so zásadou spravodlivej hospodárskej súťaže,

I.   keďže daňová správa je dôležitým faktorom pri udržiavaní priaznivých podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže a zlepšovaní fungovania vnútorného trhu,

Všeobecné poznámky

1.   víta správu o politike hospodárskej súťaže za rok 2008, najmä jej osobitnú kapitolu o karteloch a spotrebiteľoch; podporuje zriadenie úradu pre styk so spotrebiteľmi; konštatuje, že existencia kartelov poškodzuje spotrebiteľov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že spotrebitelia môžu len ťažko využiť prínosy hospodárskej súťaže;

2.   poukazuje na skutočnosť, že kartelové dohody sú jedným z najzávažnejších porušení práva hospodárskej súťaže, narušujú hodnotový reťazec, poškodzujú spotrebiteľov a majú negatívny vplyv na hospodárstvo; vyzýva Komisiu, aby aj naďalej prísne presadzovala dodržiavanie pravidiel v záujme predchádzania kartelovým dohodám a boja proti nim; víta nástroje, ako je balík o urovnaniach, ktorý Komisii umožňuje urovnať prípady kartelových dohôd zjednodušeným postupom, v ktorom môžu spoločnosti po predložení dôkazov uznať svoju účasť na kartelovej dohode, a pokuta uložená stranám tejto dohody sa môže znížiť; pripomína, že politika hospodárskej súťaže a uplatňovanie jej pravidiel v plnom rozsahu je základom riadneho fungovania a konkurencieschopnosti európskeho vnútorného trhu, posilňuje efektívnosť, kvalitu podnikania, ako aj ochranu spotrebiteľov; zastáva najmä názor, že boj proti kartelom je rozhodujúci v záujme zaistenia prínosu režimu hospodárskej súťaže pre spotrebiteľov prostredníctvom nižších cien a širšieho výberu produktov a služieb;

3.   žiada, aby bol v rozsiahlej miere zapojený do tvorby politiky hospodárskej súťaže, a to aj pokiaľ ide o zavedenie úlohy spolutvorcu právnych predpisov a požiadavku, aby bol pravidelne informovaný o akejkoľvek iniciatíve v tejto oblasti;

4.   vyzýva Komisiu, aby počas roku 2010 informovala Parlament o tom, aké osobitné kroky v oblasti hospodárskej súťaže zamýšľa prijať v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy;

5.   vyzýva Komisiu, aby ho každoročne podrobne informovala o ďalšom postupe v súvislosti s jeho odporúčaniami a aby mu podala vysvetlenie, ak sa od nich v akomkoľvek smere odchýli;

6.   nabáda Komisiu, aby na účely identifikovania problémov a presadzovania priorít v oblasti hospodárskej súťaže iniciovala stabilný a nepretržitý dialóg so združeniami spotrebiteľov; požaduje kompletnú správu o činnostiach útvaru pre styk so spotrebiteľmi GR pre hospodársku súťaž;

7.   vyzýva Komisiu, aby verejnosti sprístupnila všetky hodnotenia a štúdie uvedené v jej budúcich výročných správach o hospodárskej súťaži, a aby na tieto hodnotenia a štúdie využívala nezávislých a spoľahlivých odborníkov;

8.   pripomína Komisii svoju žiadosť, aby urýchlene vykonala kontrolu personálnych zdrojov na Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž a zabezpečila, že pridelený personál zvládne zvyšujúce sa pracovné zaťaženie;

9.   zdôrazňuje potrebu zaviesť jasné a prísne pravidlá hospodárskej súťaže priaznivé pre malé a stredné podniky, ktoré budú vychádzať zo zásady „najskôr myslieť v malom“ ustanovenej v iniciatíve „Small Business Act“ pre Európu;

10.   žiada Komisiu, aby v nasledujúcej správe uviedla samostatnú osobitnú kapitolu o MSP a hospodárskej súťaži; upozorňuje na vysoké náklady patentového systému pre MSP, najmä na hrozbu zneužívania zo strany neaktívnych subjektov; upriamuje pozornosť na otvorené inovácie a zdieľanie znalostí; žiada MSP, aby v rámci otvoreného prístupu využívali výsledky 7. RP;

11.   vyzýva Komisiu, aby ako právny základ budúcich právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu uplatnila článok 12 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (predtým článok 153 ods. 2 Zmluvy o ES), v ktorom je jasne stanovené, že „požiadavky ochrany spotrebiteľa sa zohľadnia pri definovaní a uskutočňovaní iných politík a činností Únie“;

12.   žiada Komisiu, aby naliehala na uplatňovanie telekomunikačného balíka;

13.   víta uverejnenie oznámenia Komisie s názvom Usmernenie o prioritách Komisie v oblasti presadzovania práva pri uplatňovaní článku 82 Zmluvy o ES na prípady zneužívania dominantného postavenia podnikov na vylúčenie konkurentov z trhu; domnieva sa, že usmernenie je krokom vpred, keďže znamená väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť, pokiaľ ide o možný zásah Komisie, ale že by nikdy nemalo obmedziť alebo znížiť schopnosť Komisie konať v tejto oblasti podľa súčasnej Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

14.   vyzdvihuje skutočnosť, že v roku 2008 boli prvýkrát v histórii politiky EÚ v oblasti hospodárskej súťaže uvalené donucovacie pokuty za nedodržanie ustanovení predchádzajúceho rozhodnutia Komisie;

Štátna pomoc

15.   zdôrazňuje, že je dôležité, aby Komisia dôsledne monitorovala používanie štátnej pomoci s cieľom predísť tomu, aby sa tieto dohody o podpore používali na ochranu národného priemyslu spôsobom, ktorý by poškodzoval vnútorný trh a európskych spotrebiteľov;

16.   považuje preto za dôležité, aby sa pri posudzovaní súladu štátnej pomoci so zmluvou našla skutočná rovnováha medzi negatívnymi účinkami štátnej pomoci na hospodársku súťaž a verejné financie a jej pozitívnymi účinkami na oblasť všeobecného záujmu;

17.   vyzýva Komisiu, aby posúdila vonkajší rozmer účinkov plánovaných typov bankovej regulácie, a to najmä na konkurencieschopnosť európskych bánk;

18.   zastáva názor, že politiky štátnej pomoci prijaté v súvislosti s finančnými inštitúciami a procesom hospodárskej obnovy pomohli stabilizovať finančný trh a bojovať proti vplyvom úverovej krízy na skutočné hospodárstvo;

19.   poznamenáva, že politika štátnej pomoci tvorí neoddeliteľnú súčasť politiky hospodárskej súťaže, a že kontrola poskytovania štátnej pomoci odráža potrebu zachovať rovnaké podmienky pre všetky podniky vykonávajúce činnosť v rámci jednotného európskeho trhu; v tejto súvislosti si kladie otázku, do akej miery spôsobuje štátna pomoc poskytnutá finančnému trhu narušenia hospodárskej súťaže; žiada o vypracovanie nezávislej správy o prípadnom rušivom vplyve štátneho zásahu na finančný sektor; žiada Komisiu, aby pripravila správu o pokroku v reštrukturalizácii, ktorý urobili príjemcovia štátnej pomoci, a aby poskytla zrozumiteľnejšie informácie o splácaní štátnej pomoci a prípadných sankciách za jej nesplatenie; nalieha na Komisiu, aby objasnila záväzné reštrukturalizačné opatrenia týkajúce sa možných rušivých účinkov vedúcich k rozdielom v podmienkach splácania medzi členskými štátmi; požaduje jasnejšie vysvetlenie kritérií odpredajov a ich strednodobého vplyvu na príslušné spoločnosti;

20.   je znepokojený dotáciami a narušeniami spôsobenými zárukami, ktoré vlády členských štátov poskytli bankám na poskytovanie úverov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby posúdila rozsah dotácií týkajúcich sa záruk za bankové úvery a preskúmala tak ich súlad s právom hospodárskej súťaže EÚ a opatreniami potrebnými na nápravu akýchkoľvek narušení súvisiacich s týmito zárukami;

21.   vyzýva Komisiu, aby naliehavo ďalej zisťovala, prečo sa štátna pomoc poskytnutá bankám neprenáša do reálneho hospodárstva, a prijala opatrenia proti bankám, ktoré preukázateľne neprenášajú výhody štátnej pomoci alebo ich odmietajú preniesť;

22.   konštatuje, že Komisia už začala proces postupného ukončenia štátnej podpory a povinnej reštrukturalizácie a odpredaja; uznáva, že na to, aby boli tieto procesy úspešné, musia byť pružné; napriek tomu žiada Komisiu o usmernenie, pokiaľ ide o tieto procesy; domnieva sa, že štátny zásah by sa nemal zbytočne predlžovať a že stratégie ukončenia by sa mali vypracovať čo najskôr;

23.   trvá na potrebe koordinovať stratégie ukončenia pomoci, a to najmä pokiaľ ide o postupné ukončenie podpory bankového sektora; zdôrazňuje, že takáto koordinácia je nevyhnutná na to, aby sa predišlo akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže vyplývajúcemu zo situácie, v ktorej by banky mohli byť do určitej miery dotované v tých krajinách, kde sa programy podpory bánk zachovajú, na rozdiel od krajín, v ktorých sa takéto programy postupne ukončia;

24.   domnieva sa, že systém pravidiel hospodárskej súťaže zatiaľ postačuje, ale kríza nasvedčuje tomu, že je naliehavo potrebný rámec EÚ na cezhraničné riadenie kríz vo finančnom sektore, a to vrátane riešenia pre inštitúcie, ktoré sú príliš významné na to, aby ich vláda nechala skrachovať (tzv. too-big-to-fail), a urýchlená a úplná implementácia odporúčaní z de Larosièrovej správy vrátane jediného európskeho regulačného orgánu, systému ochrany vkladov a záchranného fondu alebo obdobného systému;

25.   žiada Komisiu, aby pripravila správu o vnútroštátnych opatreniach štátnej pomoci, rozdieloch medzi vnútroštátnymi systémami a ich prípadnom deformujúcom vplyve na hospodársku súťaž a o hospodárskych rozdieloch, ktoré z toho môžu vyplynúť; vyzýva Komisiu, aby pripravila návrhy na jednotnejší, spoločný európsky prístup;

26.   vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje vyšetrovanie rozsahu nezákonného spájania štátnej pomoci na jednej strane a nástrojov Spoločenstva, ako sú štrukturálne fondy a Fond na prispôsobenie sa globalizácii, na druhej strane, a tak zaistila konzistentnosť svojich krokov;

27.   vyzýva Komisiu, aby vysvetlila, podľa akých kritérií sa bude rozhodovať o prípadnom rozšírení dočasného rámca Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci;

28.   trvá na tom, že štátna pomoc by mala byť zlučiteľná s cieľmi stanovenými v lisabonsko-göteborskej stratégii a klimaticko-energetickom balíku; nalieha na členské štáty, aby zrušili škodlivé dotácie, ktoré okrem iného podporujú spotrebu fosílnych palív a zvyšujú emisie skleníkových plynov; zo všeobecného hľadiska zdôrazňuje potrebu uskutočniť strategické environmentálne hodnotenia politík a posúdenia vplyvu projektov plánovaných v rámci balíka obnovy na životné prostredie;

29.   víta nové usmernenia o štátnej pomoci pre ochranu životného prostredia v rámci klimaticko-energetického balíka, ktoré zavádzajú normalizované hodnotenie menej významných otázok a podrobné hodnotenie významných otázok;

30.   vyzýva Komisiu, aby v priebehu roka 2010 zverejnila komplexnú správu o účinnosti štátnej pomoci poskytnutej na ekologické oživenie (ktoré prinesie významný posun smerom k udržateľnosti, a to najmä v automobilovom priemysle) a štátnej pomoci poskytnutej na ochranu životného prostredia;

31.   žiada o podobné predkladanie správ o štátnej pomoci poskytnutej na podporu MSP, odbornú prípravu, výskum a vývoj a inováciu;

32.   domnieva sa, že postupné ukončenie dočasného rámca Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v súčasnej finančnej a hospodárskej kríze by malo zohľadniť hospodársku situáciu (obdobie hospodárskej obnovy a objem poklesu HDP) príslušných členských štátov;

33.   vyzýva Komisiu, aby pokračovala v úsilí o dosiahnutie väčšej transparentnosti v telekomunikačnom sektore, pokiaľ ide o stanovenie poplatkov prevádzkovateľov pevných a mobilných sietí;

34.   zdôrazňuje potrebu zaoberať sa problémom, ktorý predstavujú daňové raje a off-shore centrá, okrem iného z hľadiska nespravodlivej hospodárskej súťaže a finančnej stability;

35.   opakuje svoju výzvu, aby sa zaviedol spoločný konsolidovaný základ pre dane z príjmov právnických osôb;

36.   naliehavo žiada Komisiu, aby ho informovala o revízii svojho rozhodnutia o štátnej pomoci pre služby vo verejnom záujme, ktorá mala byť hotová už 19. decembra 2008 a ktorá by teraz mala zohľadňovať nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy;

37.   so znepokojením konštatuje, že vrátenie neoprávnenej štátnej pomoci je zdĺhavý a zložitý proces, a že všetky nevyriešené prípady sa týkajú len niekoľkých členských štátov; nabáda Komisiu, aby ešte viac sprísnila postupy a tlačila na členské štáty, najmä na tie, ktoré opakovane porušujú pravidlá;

38.   žiada Komisiu, aby dôkladne preskúmala všeobecne rozšírené využívanie dočasných pracovných zmlúv a stáží s vysoko kvalifikovanými pracovníkmi z dôvodu nízkych nákladov niektorými európskymi spoločnosťami ako nevhodnú hospodársku stratégiu, ktorá poškodzuje zásady dôstojnej práce a ktorá je zdrojom narušenia hospodárskej súťaže;

39.   zdôrazňuje, že poskytnutie možnosti MSP využívať financovanie rizikovým kapitálom je dôležité na podporu spravodlivej hospodárskej súťaže;

40.   žiada Komisiu, aby zhodnotila a predložila správu o prípadnej miere, akou rôzne vnútroštátne systémy podpory v oblasti automobilového priemyslu prispeli k iným cieľom Spoločenstva, najmä k trvalej udržateľnosti a ekologickým technológiám; žiada Komisiu, aby posúdila hospodársku súťaž na tomto trhu, najmä vzťahy medzi výrobcami pôvodných zariadení a dodávateľmi na prvom a druhom stupni;

41.   víta zverejnenie balíka zjednodušení;

Protimonopolná politika

42.   víta skutočnosť, že Európska Komisia prijala Bielu knihu o žalobách o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel; domnieva sa, že pre ochranu spotrebiteľa v Európskej únii je to víťazstvo;

43.   pripomína, že kartely poškodzujú hospodárstvo a predstavujú jedno z najvážnejších porušení práva hospodárskej súťaže; domnieva sa, že takéto porušenia práva hospodárskej súťaže sú proti záujmom občanov Únie, keďže znamenajú, že výhody nižších cien vyplývajúcich z hospodárskej súťaže sa nemôžu preniesť na spotrebiteľov; v tejto súvislosti pripomína, že akýkoľvek ďalší návrh o kolektívnom urovnaní musí rešpektovať názor Parlamentu vyjadrený v jeho uznesení z 26. marca 2009 o žalobách o náhradu škody za porušenie antitrustových pravidiel EÚ, a trvá na tom, že Parlament sa musí zúčastniť na prijímaní takéhoto aktu prostredníctvom spolurozhodovacieho postupu;

44.   vyzýva Komisiu, aby vo svojich iniciatívach zlepšila koordináciu medzi prístupom vychádzajúcim z práva hospodárskej súťaže a prístupom založeným na spotrebiteľskom práve;

45.   víta neochvejný postoj, ktorý Komisia v posledných rokoch zaujala k protikonkurenčnému správaniu, ktoré veľmi škodí spotrebiteľom aj hospodárstvu; zdôrazňuje potrebu širšej verejnej podpory politiky hospodárskej súťaže a jej demokratickej legitímnosti zaručenej účasťou Európskeho parlamentu; obáva sa, že nielen vzhľadom na možné straty pracovných miest z dôvodu platobnej neschopnosti môže byť udeľovanie čoraz vyšších pokút za protikonkurenčné správanie ako jediný nástroj príliš necitlivý, a navrhuje vytvoriť viac komplexnejších nástrojov, ktoré by zahŕňali otázky, ako sú individuálna zodpovednosť, transparentnosť a zodpovednosť spoločností, kratšie postupy, právo na obhajobu a riadny proces, mechanizmy na zabezpečenie účinného uplatňovania miernejšieho režimu (najmä na prekonanie zásahov spôsobených postupmi zisťovania v USA), programy dodržiavania právnych predpisov podnikmi a vývoj európskych noriem; uprednostňuje prístup „cukru a biča“, v rámci ktorého by pokuty slúžili ako odstrašujúci prostriedok, a to najmä pokuty pre podniky, ktoré opakovane porušili predpisy, pričom by sa podporovalo dodržiavanie pravidiel;

46.   zastáva názor, že keď sa jedna spoločnosť dopustí viacerých porušení práva hospodárskej súťaže, sú potrebné silnejšie odstrašujúce opatrenia na uplatňovanie antitrustových pravidiel v prípadoch kartelových dohôd alebo na boj proti zneužívaniu dominantného postavenia;

47.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby začali uplatňovať zásadu individuálnej zodpovednosti;

48.   vyzýva Komisiu, aby zvážila úlohu programov dodržiavania predpisov ako nástrojov na boj proti protikonkurenčnému správaniu;

49.   vyzýva Komisiu, aby vymedzila osobitné kritériá, podľa ktorých by sa malo konanie podnikov posudzovať ako úmyselné alebo nedbanlivé;

50.   vyzýva Komisiu, aby vymedzila osobitné kritériá, podľa ktorých sa určí spoločná a nerozdielna zodpovednosť materských spoločností za kartelové správanie jej dcérskych spoločností;

51.   zdôrazňuje, že neprimerané pokuty relatívne viac postihujú MSP ako väčšie spoločnosti;

52.   nazdáva sa, že pokuty by mali zodpovedať rozsahu a závažnosti prípadu; tiež navrhuje, aby sa za vhodných okolností pri vyčísľovaní pokuty zohľadňovali aj príslušné sumy zaplatené ako náhrada škody; žiada Komisiu, aby prehodnotila základ pre vyčísľovanie pokút a v prípade potreby začlenila nové zásady udeľovania pokút do nariadenia (ES) č. 1/2003;

53.   vyzýva Komisiu, aby vytvorila jedno kontaktné miesto na vybavovanie žiadostí o uplatnenie miernejšieho režimu;

54.   očakáva, že bude úplne informovaný a konzultovaný v súvislosti s každou zmenou nariadenia o skupinových výnimkách pre motorové vozidlá v lehote, ktorá mu umožní návrh primerane preskúmať a dôkladne sa k nemu vyjadriť, a že sa pritom zohľadní naliehavá potreba poskytnúť odvetviu predvídateľnú lehotu umožňujúcu prijatie vhodných opatrení;

55.   zdôrazňuje podporu účinnej spolupráce s Parlamentom, spotrebiteľmi a organizáciami malých podnikov v súvislosti so všetkými zmenami a doplneniami nariadenia o skupinových výnimkách, ktoré sa uplatňuje na vertikálne dohody; zdôrazňuje, že regulačný rámec, ktorý podporuje súdržný postup rôznych subjektov na trhu, je najlepším spôsobom, ako riešiť potenciálne poškodenia spotrebiteľov spôsobené neexistenciou možnosti výberu;

56.   pripomína požiadavku uskutočniť náležité preskúmanie návrhu nariadenia o skupinových výnimkách pre motorové vozidlá, ktorý predložila Komisia, a návrhu doplnkových usmernení vrátane uskutočnenia parlamentného vypočutia organizácií koncových používateľov; žiada Komisiu, aby zabezpečila prijatie nadčasových pravidiel od 1. júna 2010;

57.   víta v tejto súvislosti návrh Komisie zaviesť prísnejší regulačný rámec v oblasti popredajných služieb s cieľom znížiť vysoké náklady spotrebiteľov na opravu a údržbu zapríčinené postupmi, ktoré narušujú hospodársku súťaž, napríklad vylúčenie nezávislých poskytovateľov služieb;

58.   očakáva, že v nadchádzajúcom režime práva hospodárskej súťaže v odvetví motorových vozidiel sa riadne zohľadnia záujmy malých a stredných podnikov zaoberajúcich sa predajom motorových vozidiel; domnieva sa, že ak sa tak nestane, malo by sa nariadenie o skupinových výnimkách pre motorové vozidlá zachovať v jeho súčasnej podobe;

59.   žiada, aby bol konzultovaný v súvislosti s každou zmenou nariadenia o skupinových výnimkách, ktoré sa uplatňujú na vertikálne dohody, a to v lehote, ktorá mu umožní návrh primerane preskúmať a dôkladne sa k nemu vyjadriť;

Kontrola fúzií

60.   víta cieľ ďalej zlepšovať mechanizmy postupovania a konzistentnejšie pristupovať k posudzovaniu porovnateľných fúzií a nabáda Komisiu, aby ďalej skúmala účinky dvojtretinového pravidla;

61.   víta revíziu oznámenia Komisie o nápravných opatreniach akceptovateľných v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 a nariadenia Komisie (ES) č. 802/2004, ktorým sa kodifikujú predchádzajúce rozsudky Súdneho dvora, ktoré zohľadňuje závery vyvodené zo štúdie o nápravných opatreniach, a rieši body vyzdvihnuté počas verejných konzultácií;

62.   žiada Komisiu, aby pripravila správu o uplatňovaní článku 21 ods. 4 nariadenia ES o fúziách, ktorý umožňuje, aby mali verejné záujmy prednosť pred záujmami hospodárskej súťaže, v jednotlivých krajinách;

63.   zdôrazňuje, že súčasná hospodárska kríza neospravedlňuje uvoľnenie politík EÚ v oblasti kontroly fúzií;

Vyšetrovanie v odvetviach

64.   vyzýva Komisiu, aby stanovila kritériá pre začatie vyšetrovania v danom odvetví; nazdáva sa, že Komisia by nemala konať len na základe sťažností, ktoré dostane z určitého odvetvia alebo od spotrebiteľov, ale aj na základe odporúčania Parlamentu;

65.   vyzýva Komisiu, aby preskúmala rozdelenie marží vo výrobe a v distribučnom reťazci v súlade s uznesením Parlamentu z 26. marca 2009 o cenách potravín v Európe; žiada Komisiu, aby navrhla vhodné opatrenia, vrátane regulačných opatrení na ochranu spotrebiteľov, pracovníkov a výrobcov pred akýmkoľvek zneužívaním dominantného postavenia alebo nepriaznivými vplyvmi zistenými v priebehu takéhoto vyšetrovania;

66.   v tejto súvislosti opakuje svoje predchádzajúce výzvy na prieskum internetovej reklamy a vzťahov medzi výrobcami poľnohospodárskych výrobkov (najmä mliečnych výrobkov), sprostredkovateľmi, veľkými distribučnými sieťami a koncovými spotrebiteľmi; vyzýva na prešetrenie koncentrácie médií vrátane všetkých kanálov na šírenie obsahu, ako je tlač, televízia a rádio a internet; žiada Komisiu, aby predložila analýzu hospodárskej súťaže v telekomunikačnom, automobilovom a finančnom odvetví;

67.   zdôrazňuje potrebu uskutočniť komplexné odvetvové prieskumy a prijať následné opatrenia v úzkej spolupráci s orgánmi Európskej siete hospodárskej súťaže (ECN) v potravinovom priemysle, a najmä v distribučnom reťazci mliekarenských produktov;

68.   žiada Komisiu, aby pokračovala v sledovaní cien potravín v Európskej únii a podmienok hospodárskej súťaže v potravinovom priemysle;

69.   zdôrazňuje potrebu zlepšiť hospodársku súťaž vo farmaceutickom odvetví prostredníctvom primeraných opatrení zameraných na boj proti takým postupom farmaceutických podnikov, ktoré by mohli spôsobiť zdržanie alebo znemožnenie uvedenia generických výrobkov na trh, a to v súlade s výsledkami sektorového prieskumu, ktorý uskutočnilo GR pre hospodársku súťaž;

70.   víta prieskum Komisie v odvetví energetiky; žiada Komisiu, aby zistila, do akej miery nedostatok investícií do infraštruktúry, najmä do prepojení elektrických vedení a plynovodov, obmedzuje hospodársku súťaž; konštatuje, že bez vzájomne prepojenej a dobre fungujúcej energetickej infraštruktúry nie je možné na trhu s energiu dosiahnuť bezpečnosť dodávok a účinnú hospodársku súťaž;

71.   je znepokojený nedostatočnou hospodárskou súťažou v telekomunikačnom sektore; žiada nový sektorový prieskum; trvá na tom, že Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) posilňuje hospodársku súťaž najmä prostredníctvom náležitej analýzy trhu; trvá preto na tom, že jeho sekretariát musí dostať dostatok zdrojov na tento účel;

72.   ľutuje, že Komisia sa vo svojej správe zaoberá medziinštitucionálnou spoluprácou len stručne a neodpovedá na tieto požiadavky predostreté Parlamentom v jeho uznesení z 10. marca 2009:

   aby preskúmala využívanie nedovolených postupov v sektore služieb, ktoré môžu malým podnikom zabrániť v tom, aby sa uchádzali o zákazky;
   aby zaistila riadny dohľad nad konkurenčným správaním na trhoch Únie s pohonnými hmotami;
   aby prijala opatrenia podporujúce cenovú súťaž namiesto regulácie maloobchodných cien v telekomunikačnom sektore;

73.   opakuje svoju výzvu na kontrolu uplatňovania pravidiel verejného obstarávania a toho, či rozdiely medzi štátmi vedú k narušeniu hospodárskej súťaže;

o
o   o

74.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) KOM(2009)0374.
(2) Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 336, 29.12.1999, s. 21.
(5) Ú. v. ES L 203, 1.8.2002, s. 30.
(6) Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 67.
(7) Ú. v. EÚ C 10, 15.1.2009, s. 2.
(8) Ú. v. EÚ C 16, 22.1.2009, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 45, 24.2.2009, s. 7.
(10) Ú. v. EÚ C 72, 26.3.2009, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ C 195, 19.8.2009, s. 9.
(12) Ú. v. EÚ C 270, 25.10.2008, s. 8.
(13) KOM(2008)0165.
(14) Prijaté texty, P6_TA(2009)0187.
(15) Ú. v. EÚ C 136, 16.6.2009, s. 13.
(16) Ú. v. EÚ C 136, 16.6.2009, s. 3.
(17) Ú. v. EÚ C 85, 9.4.2009, s. 1.
(18) Ú. v. EÚ C 82, 1.4.2008, s. 1.
(19) Prijaté texty, P6_TA(2005)0033.
(20) Prijaté texty, P6_TA(2009)0099.
(21) Prijaté texty, P6_TA(2009)0191.
(22) Ú. v. EÚ C 184 E, 6.8.2009, s. 23.

Posledná úprava: 18. novembra 2010Právne oznámenie