Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2141(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0084/2009

Ingediende teksten :

A7-0084/2009

Debatten :

PV 09/03/2010 - 4
CRE 09/03/2010 - 4

Stemmingen :

PV 09/03/2010 - 6.11
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0051

Aangenomen teksten
WORD 51k
Dinsdag 9 maart 2010 - Straatsburg Definitieve uitgave
Scorebord van de interne markt
P7_TA(2010)0051A7-0084/2009

Resolutie van het Europees Parlement van 9 maart 2010 over het scorebord van de interne markt (2009/2141(INI))

Het Europees Parlement ,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie van 29 juni 2009 over maatregelen ter verbetering van de werking van de interne markt(1) ,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie van 12 juli 2004 betreffende de omzetting in nationaal recht van internemarktrichtlijnen(2) ,

–   gezien het interne werkdocument van de Commissie getiteld „Internal Market Scoreboard” (SEC(2009)1007),

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 4 september 2007 over de evaluatie van de interne markt: hinderpalen en inefficiëntie bestrijden met betere implementatie en handhaving(3) ,

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 september 2008 over het scorebord van de interne markt(4) ,

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 juli 2008 over de taak van de nationale rechter binnen het Europees gerechtelijk apparaat(5) ,

–   gezien de conclusies van de Raad (Concurrentievermogen − Interne markt, Industrie en Onderzoek) van 24 september 2009 getiteld „De interne markt beter laten functioneren”(6) ,

–   gelet op artikel 48 en artikel 119, lid 2, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0084/2009),

A.   overwegende dat een goed functionerende interne markt essentieel is voor de totstandbrenging van een stabiele en innovatieve economische omgeving waarin de consumenten goederen en diensten van hoge kwaliteit kunnen kopen en bedrijven nieuwe banen kunnen creëren,

B.   overwegende dat de interne markt weliswaar al flink ontwikkeld is, maar dat er nog veel moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat de mogelijkheden ten volle worden benut,

C.   overwegende dat de interne markt niet behoorlijk kan werken als de communautaire voorschriften die van invloed zijn op het functioneren ervan, niet correct worden omgezet, toegepast en gehandhaafd,

D.   overwegende dat het beslist noodzakelijk is dat de lidstaten de internemarktwetgeving tijdig omzetten,

E.   overwegende dat het Europees Parlement en de nationale parlementen een actieve bijdrage kunnen leveren aan een betere omzetting van internemarktwetgeving door nauw met elkaar te blijven samenwerken tijdens het onderhandelings- en omzettingsproces,

F.   overwegende dat vertegenwoordigers van de EU-instellingen en de lidstaten regelmatig bijeen zouden moeten komen om de balans op te maken met betrekking tot de uitvoering van de internemarktwetgeving,

G.   overwegende dat de publicatie van het scorebord van de interne markt de omzettingsachterstand weliswaar helpt verminderen, maar dat een meer kwalitatieve aanpak nodig is waarbij verder wordt gekeken dan de cijfers en de redenen voor de achterstand worden blootgelegd,

H.   overwegende dat, hoewel bij het scorebord van de interne markt en het scorebord van de consumentenmarkt verschillende methodologieën worden toegepast met een verschillend toepassingsgebied en verschillende indicatoren, ze beide tot algemeen doel hebben de werking van de interne markt te verbeteren,

I.   overwegende dat de huidige gemiddelde achterstand van 1% overeenkomt met het streefcijfer van 1% dat de staatshoofden en regeringleiders in 2007 zijn overeengekomen, maar dat negen lidstaten dit streefcijfer nog steeds niet halen,

J.   overwegende dat de fragmentatiefactor 6% is, wat betekent dat 100 richtlijnen in ten minste één lidstaat niet zijn omgezet,

K.   overwegende dat bij 22 richtlijnen de omzettingstermijn al meer dan twee jaar is verstreken, hetgeen lijnrecht ingaat tegen de „nultolerantiedoelstelling” die de staatshoofden en regeringleiders in 2002 hebben geformuleerd,

L.   overwegende dat het bijzonder belangrijk is de omzetting te volgen van bepaalde richtlijnen die essentieel zijn voor de ontwikkeling van de interne markt,

M.   overwegende dat meer voor iedereen toegankelijke informatie over de richtlijnen die door bepaalde lidstaten niet zijn omgezet, nuttig zou kunnen zijn om het algemene publiek hiervan sterker bewust te maken en om onderlinge druk uit te oefenen, o.a. door leden van het Europees Parlement op leden van de nationale parlementen,

N.   overwegende dat de aanhoudende gevallen van het niet of verkeerd omzetten niet noodzakelijk het gevolg zijn van slechte wil bij de lidstaten, maar te wijten kunnen zijn aan een gebrek aan duidelijkheid of consistentie in de betrokken EU-wetgeving, waardoor het wenselijk is dat het scorebord van de interne markt niet enkel een middel is om druk uit te oefenen op de lidstaten, maar eveneens een instrument voor dialoog dat een beter begrip mogelijk maakt van de moeilijkheden waarmee de lidstaten te kampen hebben bij de omzetting,

O.   overwegende dat er meer informatie nodig is over de kwaliteit van de omzetting,

P.   overwegende dat er ten aanzien van de interne markt sprake is van een algemene verschuiving van wetgeving naar uitvoering en dat het scorebord van de interne markt daarom regelmatig meer gedetailleerde informatie dient te verstrekken over de toepassing en handhaving van de internemarktwetgeving, waaronder objectieve indicatoren inzake de werking van de interne markt, zodat prestaties en trends beter kunnen worden gevolgd,

Q.   overwegende dat de leden van het Europees Parlement hun kiezers moeten informeren over de uitvoering van de internemarktwetgeving die hen aanbelangt, en over de manieren waarop ze hun rechten kunnen doen gelden,

R.   overwegende dat het werk van zijn Commissie interne markt en consumentenbescherming nuttige inzichten heeft opgeleverd in de toepassing, omzetting en handhaving van de belangrijkste internemarktwetgeving, door middel van initiatiefverslagen, onderzoeken, workshops en hoorzittingen, en dat dit in de toekomst ook het geval zal zijn,

S.   overwegende dat opleiding en grensoverschrijdende uitwisselingen, o.a. via de door de Commissie opgezette elektronische netwerken, van essentieel belang zijn voor een betere toepassing van het communautaire acquis op het gebied van de interne markt,

T.   overwegende dat de burger en het bedrijfsleven vertrouwen op een doeltreffende handhaving van de internemarktvoorschriften, zodat zij ten volle kunnen profiteren van de mogelijkheden die de interne markt biedt,

Inleiding

1.   is verheugd over bovengenoemde aanbeveling van de Commissie over maatregelen ter verbetering van de werking van de interne markt; onderstreept dat de lidstaten niet selectief de maatregelen mogen kiezen die hun het beste uitkomen, maar zich ertoe moeten verplichten alle maatregelen uit te voeren;

2.   dringt er bij de lidstaten op aan nauw samen te werken met de Commissie en met elkaar, en hun deel van de verantwoordelijkheid en de zeggenschap op zich te nemen om het potentieel van de interne markt volledig te benutten; verzoekt de Commissie van al haar bevoegdheden gebruik te maken met het oog op een doeltreffende toepassing van de internemarktvoorschriften, waaronder doeltreffend markttoezicht, harmonisering, verdere vereenvoudiging van de wetgeving en andere instrumenten om de administratieve lasten voor burgers en bedrijven te verminderen;

3.   is van mening dat het belangrijk is om vroeger op te treden om het risico op omzettingsachterstand te beperken en is eveneens van mening dat de Commissie meer moet doen om steun te verlenen aan de lidstaten in de hele omzettingsperiode; is van oordeel dat dit met name gepaard moet gaan met een dialoog en meer informatie-uitwisseling, met als doel te anticiperen op mogelijke problemen en te komen tot een oplossing voor deze problemen vóór het verlopen van de omzettingstermijn;

4.   is met name voorstander van een nauwe betrokkenheid van de nationale parlementen en een intensievere samenwerking met andere belanghebbenden, zoals de sociale partners, tijdens de onderhandelingen en het omzettingsproces;

5.   benadrukt het belang van een open dialoog en nauwere samenwerking tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement met het oog op de verdere bespreking en behandeling van de problemen waarmee de lidstaten te kampen hebben tijdens het omzettingsproces, aangezien de correcte omzetting en uitvoering van richtlijnen op nationaal niveau basisvoorwaarden zijn voor de effectieve werking van de interne markt, concurrentie, en economische en sociale stabiliteit binnen de EU;

6.   verzoekt de Commissie een jaarlijks Internemarktforum met vertegenwoordigers van de EU-instellingen en de lidstaten en andere belanghebbenden te organiseren, teneinde tot een duidelijker engagement te komen met betrekking tot de omzetting, toepassing en handhaving van internemarktwetgeving;

7.   benadrukt dat in het kader van een dergelijk Internemarktforum in werkgroepen en op ministersniveau vergaderd moet worden om zo een belangrijk platform te bieden voor de uitwisseling van beste praktijken tussen de nationale overheden;

8.   verzoekt de Commissie regelmatig meer gedetailleerde informatie in haar scorebord van de interne markt op te nemen over de toepassing en handhaving van de internemarktwetgeving, waaronder objectieve indicatoren inzake de werking van de interne markt;

9.   dringt erop aan dat het scorebord van de interne markt, het Solvit-verslag, het verslag van de Wegwijzerdienst voor burgers en het scorebord van de consumentenmarkt eenmaal per jaar (zonder wijziging van de publicatiefrequentie) gelijktijdig worden gepubliceerd, om een algemeen beeld te geven van de ontwikkeling van de interne markt en een betere coördinatie mogelijk te maken van het werk dat op deze gebieden is gedaan, met handhaving van de specifieke eigenschappen van deze instrumenten;

10.   roept de Commissie op nieuwe manieren te onderzoeken om de resterende obstakels voor de voltooiing van de interne markt weg te werken, met inbegrip van de creatie van een „internemarkttest” voor alle nieuwe EU-regelgeving die wordt voorgesteld, om ervoor te zorgen dat voorgestelde nieuwe maatregelen de interne markt niet ondergraven;

11.   is van mening dat het scorebord van de interne markt op belangrijke punten samenvalt met het jaarverslag van de Commissie over de toepassing van het Gemeenschapsrecht; spoort de Commissie bijgevolg aan om het jaarverslag op een meer strategische manier te gebruiken door de nadruk te leggen op verticale beleidsdomeinen met het oog op een betere kwalitatieve analyse in het scorebord van de interne markt;

12.   vraagt de Commissie een lezersvriendelijker persbericht bij het scorebord van de interne markt te publiceren om de uitkomsten sterker onder de aandacht te brengen en de druk op de lidstaten te verhogen om voor een correcte en tijdige omzetting van richtlijnen te zorgen;

Omzetting

13.   vindt het verheugend dat voor de derde achtereenvolgende keer het streefcijfer van 1% voor de omzettingsachterstand is gehaald; dringt er bij de negen lidstaten die dit doel niet hebben gehaald, op aan dat zij maatregelen nemen om hun prestaties te verbeteren;

14.   is van oordeel dat er een duidelijk verband bestaat tussen de tijdige en correcte omzetting van internemarktrichtlijnen en de kwaliteit van de oorspronkelijke wetgeving; wijst bijgevolg op het belang van stroomopwaarts werk, met inbegrip van een engagement om de beginselen van betere regelgeving na te leven, volledig overleg met de lidstaten over de omzettings- en handhavingsmethoden en de noodzaak van grondige effectbeoordelingen en analyse van de relevante jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, alvorens er nieuwe wetgeving wordt voorgesteld;

15.   herinnert eraan dat het aantal richtlijnen dat door een of meer lidstaten niet is omgezet, te hoog blijft en verzoekt de Commissie en de lidstaten samen te werken om dit aantal met spoed te verlagen, te beginnen met de richtlijnen waarvan de omzettingstermijn al twee jaar of meer is verstreken;

16.   verzoekt de Commissie op haar website meer gedetailleerde informatie te verstrekken over de richtlijnen die in de verschillende lidstaten niet zijn omgezet;

17.   dringt erop aan dat de lidstaten de Commissie correlatietabellen doen toekomen met gedetailleerde informatie over de nationale maatregelen met het oog op de omzetting van richtlijnen, zodat zij gedetailleerdere informatie kan verstrekken over de kwaliteit van de omzetting; roept de Commissie op beste praktijken op het vlak van de tijdige en correcte toepassing vast te stellen en deze aan de lidstaten mee te delen;

Toepassing

18.   is van mening dat de lidstaten voor een efficiëntere samenwerking dienen te zorgen tussen de nationale, regionale en lokale instanties die bij de toepassing van internemarktvoorschriften betrokken zijn, door een coördinatiefunctie voor internemarktzaken binnen hun nationale bestuursapparaat te verzekeren en te versterken;

19.   roept de lidstaten op om in het kader van de bestaande communautaire programma's en netwerken regelmatige cursussen over de internemarktvoorschriften te verzorgen voor nationale en lokale ambtenaren en justitiële instanties;

20.   deelt de mening van de Commissie dat de lidstaten ervoor zorg moeten dragen dat de door de Commissie opgezette grensoverschrijdende netwerken van elektronische informatiesystemen (bijv. het Informatiesysteem Interne Markt (IMI), het systeem voor de snelle uitwisseling van gegevens over gevaren bij het gebruik van verbruiks- en gebruiksartikelen (RAPEX), het snelle waarschuwingssysteem voor levens- en voedingsmiddelen (RASFF) en het netwerk voor samenwerking bij consumentenbescherming (CPC)) operationeel zijn door de nodige maatregelen te nemen, waaronder de toewijzing van middelen;

21.   roept de Commissie op internemarktwetgeving te beschouwen als een cirkelvormig proces, waarvan evaluaties achteraf een belangrijk deel moeten uitmaken; deze evaluaties moeten worden gebruikt om te bepalen of de oorspronkelijke effectbeoordeling is geëvenaard of overtroffen en, indien dit niet het geval is, hoe de wetgeving moet worden gewijzigd of herzien om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke doelstellingen worden bereikt;

Handhaving

22.   is van mening dat de lidstaten meer werk moeten maken van het verstrekken van informatie aan burgers en bedrijven over hun rechten op de interne markt, zodat zij in staat worden gesteld die rechten in de praktijk uit te oefenen; verzoekt de Commissie prioriteit toe te kennen aan de afronding van het project „hulpdiensten voor de interne markt”, gericht op het stroomlijnen en toegankelijker maken van voorlichtings-, advies- en probleemoplossingsdiensten;

23.   is van mening dat de informatie met betrekking tot de interne markt die de Commissie online publiceert uitgebreid is, maar overmatig gefragmenteerd; roept de Commissie op om, in samenwerking met Enterprise Europe Network, de portaalsite „Uw Europa − Bedrijfsleven” als elektronisch centraal aanspreekpunt („one-stop-shop”) voor bedrijfsinformatie met betrekking tot de interne markt in te richten en te versterken, om zo onnodige en dure parallelle structuren te vermijden en mogelijke synergieën uit te buiten, met name in verband met de informatie die in het kader van de dienstenrichtlijn moet worden verschaft(7) ;

24.   onderstreept de belangrijke rol die Enterprise Europe Network speelt door kmo's in staat te stellen om gebruik te maken van de mogelijkheden die de interne markt biedt; benadrukt dat kostbare middelen moeten worden aangewend voor bureaucratische verplichtingen, waardoor het onmogelijk wordt om sterker de nadruk te leggen op de kerntaak van Enterprise Europe Network: steun op maat verlenen aan kmo's; roept de Commissie op om sterker een beroep te doen op Enterprise Europe Network voor de gerichte verspreiding van informatie en om de bureaucratie voor de partners van Enterprise Europe Network te beperken;

25.   is van mening dat de lidstaten met steun van de Commissie de capaciteit van mechanismen voor het oplossen van problemen, met name SOLVIT, dienen te verbeteren om meer mogelijkheden voor daadwerkelijk verhaal te creëren; benadrukt dat de ervaringen van SOLVIT moeten worden aangewend bij de beleidsvorming op nationaal en Europees niveau, met waar nodig structurele wijzigingen of veranderingen in de regelgeving tot gevolg; verzoekt de lidstaten de netwerken van SOLVIT-centra verder te versterken door extra financiële en personele middelen toe te kennen;

26.   verzoekt de Commissie en de lidstaten de nodige maatregelen te nemen om de SOLVIT-centra en hun kosteloze probleemoplossende diensten meer zichtbaar te maken voor Europese bedrijven en burgers;

o
o   o

27.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 176 van 7.7.2009, blz. 17.
(2) PB L 98 van 16.4.2005, blz. 47.
(3) PB C 187 E van 24.7.2008, blz. 80.
(4) Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0421.
(5) Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0352.
(6) Raadsdocument 13024/09.
(7) Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36).

Laatst bijgewerkt op: 18 november 2010Juridische mededeling