Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0035(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0011/2010

Indgivne tekster :

A7-0011/2010

Forhandlinger :

PV 08/03/2010 - 19
CRE 08/03/2010 - 19

Afstemninger :

PV 10/03/2010 - 7.1
CRE 10/03/2010 - 7.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0052

Vedtagne tekster
PDF 114kWORD 54k
Onsdag den 10. marts 2010 - Strasbourg Endelig udgave
Årsregnskaberne for visse selskabsformer for så vidt angår mikroenheder ***I
P7_TA(2010)0052A7-0011/2010
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. marts 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer for så vidt angår mikroenheder (KOM(2009)0083 - C6–0074/2009 – 2009/0035(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet ,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0083),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 44, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0074/2009),

–   der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen »Følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer« (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 50, stk. 1, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse af 15. juli 2009 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1) ,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0011/2010),

1.   vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2.   opfordrer til en generel revision i 2010 af det fjerde og det syvende selskabsdirektiv,

3.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 317 af 23.12.2009, s. 67.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. marts 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/.../EF om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer for så vidt angår mikroenheder
P7_TC1-COD(2009)0035

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 50, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1) ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2) , og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Det Europæiske Råd understregede den 8. og 9. marts 2007 i sine konklusioner, at reduktion af de administrative byrder er en vigtig foranstaltning for at stimulere Europas økonomi, og at der er behov for en ihærdig fælles indsats, hvis de administrative byrder i EU skal reduceres.

(2)  Reglerne om regnskabsaflæggelse er udpeget som et af de centrale områder, hvor de administrative byrder kan reduceres for selskaber i Fællesskabet.

(3)  Kommissionen identificerede i sin meddelelse om enklere erhvervsbetingelser for selskaber inden for selskabsret, regnskabsførelse og revision mulige ændringer af Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer(3) , herunder et tiltag, som giver medlemsstaterne mulighed for at fritage mikroenheder for nævnte direktivs krav om at udarbejde årsregnskaber.

(4)  Kommissionens henstilling 2003/361/EF(4) indeholder en definition af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder. Men ifølge høringer med medlemsstaterne er tærsklerne for mikrovirksomheder i nævnte henstilling muligvis for høje til regnskabsformål. Derfor bør der indføres en undergruppe under mikrovirksomheder for såkaldte mikroenheder, der skal omfatte selskaber med lavere tærskler for statussum og nettoomsætning end dem, der gælder for mikrovirksomheder.

(5)  De fleste mikroenheder driver forretning på lokalt eller regionalt plan uden eller med begrænset aktivitet på tværs af grænser og har begrænsede ressourcer til at opfylde strenge reguleringskrav. Endvidere spiller mikrovirksomheder en vigtig rolle med hensyn til at skabe nye job, fremme forskning og udvikling og skabe nye økonomiske aktiviteter.

(6)  Mikroenheder er dog ofte underlagt de samme regnskabskrav som større selskaber. Disse krav udgør en uforholdsmæssig stor byrde for dem i betragtning af deres størrelse og er urimelige, når de mindste virksomheder sammenlignes med de større. Derfor bør det være muligt at fritage mikroenheder fra pligten til at udarbejde årsregnskaber, også selv om sådanne regnskaber tjener som input til statistiske oplysninger. Mikroenheder er dog som en minimumsstandard stadig undergivet en forpligtelse til at føre fortegnelser over virksomhedens økonomiske transaktioner og finansielle situation, og hvorudover kan medlemsstaterne frit pålægge yderligere forpligtelser.

(7)  Gruppen af højtstående uafhængige interesserede parter vedrørende administrative byrder opfordrede i sin udtalelse af 10. juli 2008 til omgående at indføre en bestemmelse, som giver medlemsstaterne mulighed for at fritage mikroenheder for forpligtelsen til at udarbejde årsregnskaber i overensstemmelse med direktiv 78/660/EØF.

(8)  Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 18. december 2008 om regnskabskrav til små og mellemstore selskaber, navnlig mikroenheder(5) Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsforslag, der giver medlemsstaterne mulighed for at undtage mikroenheder fra anvendelsesområdet for direktiv 78/660/EØF.

(9)  Da de i dette direktiv fastsatte tærskler vil gælde for et antal virksomheder, der varierer meget stærkt fra den ene medlemsstat til den anden, og mikroenheders aktiviteter hverken påvirker den grænseoverskridende handel eller det indre markeds funktion, bør medlemsstaterne tage disse tærsklers forskellige indvirkning i betragtning ved gennemførelsen af direktivet på nationalt plan.

(10)  Det er endvidere bydende nødvendigt også at sikre gennemsigtighed for mikroenheder for at sørge for, at de er åbne og har adgang til de finansielle markeder, men medlemsstaterne bør samtidig ved gennemførelsen af direktiv 78/660/EØF tage hensyn til hjemmemarkedets særlige vilkår og behov.

(11)  Målet for dette direktiv, nemlig at reducere de administrative byrder for mikroenheder, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningens virkninger bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(12)  Direktiv 78/660/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring i direktiv 78/660/EØF

I direktiv 78/660/EØF indsættes følgende artikel:"

Artikel 1a

1.  Under bibeholdelse af pligten til at føre fortegnelser over virksomhedens økonomiske transaktioner og finansielle situation kan medlemsstaterne fritage selskaber fra forpligtelserne i henhold til dette direktiv, forudsat at selskaberne på statustidspunktet ikke overskrider de numeriske grænser for to af følgende tre kriterier:

   a) statussum: 500 000 EUR
   b) nettoomsætning: 1 000 000 EUR
   c) gennemsnitligt antal ansatte i løbet af regnskabsåret: 10.

2.  Når et selskab på statustidspunktet har overskredet de numeriske grænser for to af de i stk. 1 anførte tre kriterier i to på hinanden følgende regnskabsår, kan nævnte selskab ikke længere drage fordel af den i stk. 1 omhandlede fritagelse.

Når et selskab på statustidspunktet ikke længere overskrider de numeriske grænser for to af de i stk. 1 anførte tre kriterier, kan nævnte selskab drage fordel af den i stk. 1 omhandlede fritagelse, forudsat at det ikke har overskredet de nævnte grænser i to på hinanden følgende regnskabsår.

3.  For de medlemsstater, der ikke har indført euroen, er modværdien i national valuta af de i stk. 1 anførte beløb den værdi, der fremkommer ved at benytte den valutakurs, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende på ikrafttrædelsesdatoen for ethvert direktiv om fastsættelse af disse beløb.

4.  Den i stk. 1, litra a), nævnte statussum udgøres enten af de i artikel 9 under »Aktiver« angivne aktivposter A til E eller af de i artikel 10 angivne aktivposter A til E.

"

Artikel 2

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv, hvis og når de beslutter at benytte sig af den mulighed, der gives ved artikel 1a i direktiv 78/660/EØF, idet de tager særligt hensyn til situationen på nationalt plan, for så vidt angår antallet af virksomheder, for hvilke de i denne artikel fastsatte tærskler er relevante . De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i ,

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C 317 af 23.12.2009, s. 67.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 10.3.2010.
(3) EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11.
(4) EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.
(5) EUT C 45 E af 23.2.2010, s. 58.

Seneste opdatering: 30. november 2010Juridisk meddelelse