Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2543(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0151/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/03/2010 - 7.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0053

Přijaté texty
WORD 63k
Středa 10. března 2010 - Štrasburk Konečné znění
EU 2020 - Následné kroky z neformálního zasedání Evropské rady ze dne 11. února 2010
P7_TA(2010)0053B7-0151, 0153 a 0160/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 o EU 2020

Evropský parlament ,

–   s ohledem na neformální zasedání Evropské rady, které se konalo dne 11. února 2010,

–   s ohledem na veřejné konzultace o EU 2020, které zahájila Komise, a na jejich výsledek (SEC(2010)0116),

–   s ohledem na hodnocení Lisabonské strategie vypracované Komisí (SEK(2010)0114),

–   s ohledem na dokument Evropské rady nazvaný „Sedm kroků k uskutečnění evropské strategie pro růst a zaměstnanost“,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že strategie EU 2020 by měla sloužit hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst, neboť 4% pokles HDP, pokles průmyslové výroby a celkový počet více než 23 milionů nezaměstnaných žen a mužů představují lidskou a hospodářskou katastrofu,

B.   vzhledem k tomu, že Lisabonská strategie nepřinesla očekávané výsledky kvůli slabé struktuře řízení, nedostatku odpovědnosti a velmi složitému zadání s příliš mnoha cíli, nepřiměřeným ambicím a nedostatečné jasnosti, zaměření a transparentnosti, a vzhledem k tomu, že proto vítá návrh Komise na strategii EU 2020 a s ní související cíle a rámec,

Obecné poznámky

1.   domnívá se, že strategie EU 2020 musí poskytovat účinnou reakci na hospodářskou a finanční krizi, vytvořit nové ambice a evropskou soudržnost pro proces obnovy EU díky mobilizaci a koordinaci vnitrostátních a evropských nástrojů;

2.   vzhledem k tomu, že v předchozí Lisabonské strategii nebyla splněna celá řada cílů, vítá rozhodnutí Evropské rady stanovit méně cílů, avšak učinit je jasnější, realističtější a lépe měřitelné;

Sociálně tržní hospodářství

3.   domnívá se, že trvalá, plná a vysoce kvalitní zaměstnanost pro muže i ženy je v EU důležitým cílem, jehož lze dosáhnout pouze tehdy, jestliže orgány EU a členské státy uskuteční nezbytné reformy;

4.   konstatuje, že nezaměstnanost je základní otázkou současné diskuse v kontextu krize; domnívá se, že aby bylo možno zcela vyřešit vysokou a stále rostoucí nezaměstnanost, musí EU uskutečnit ambiciózní sociální agendu, včetně úsilí na podporu delšího a zdravějšího života, boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, umožnění toho, aby pracovníci mohli kombinovat zaměstnání s poskytováním péče, snížení předčasného odchodu ze školy, podpory celoživotního vzdělávání a boje s diskriminací a podpory zohledňování genderového hlediska, rovnosti mužů a žen a práv pracovníků a pracovních podmínek; naléhavě vyzývá členské státy, aby bojovaly proti nezaměstnanosti vytvářením více možností odborného výcviku a stáží pro mladé lidi, a tím je ochránily před nespravedlivou praxí vyskytující se v podmínkách nezaměstnanosti;

5.   zdůrazňuje, že aby bylo možno zcela vyřešit vysokou a stále rostoucí nezaměstnanost, musí EU uskutečnit ambiciózní sociální agendu, silnou strategii v oblasti rovnoprávnosti mužů a žen a integrační politiku;

6.   domnívá se, že EU musí pomocí restrukturalizace systémů sociálního zabezpečení a zajištěním větší flexibility zaměstnavatelů v kombinaci s vhodnými krátkodobými dávkami v nezaměstnanosti a podporou znovuzaměstnatelnosti vytvořit konkurenceschopné pracovní trhy, jež umožní pracovní začlenění;

7.   vyzývá EU, aby umožnila volný pohyb všech občanů, včetně pracovníků, odborníků, obchodníků, výzkumných pracovníků, studentů nebo důchodců;

8.   naléhavě vyzývá EU, aby prozkoumala systémy EU s cílem umožnit přesuny znalostí a předejít evropskému „odlivu mozků“, aby podporovala vynikající výkony a vytvářela sítě předních univerzit na mezinárodní úrovni; domnívá se, že by k tomu přispělo vytvoření „páté svobody“ znalostí;

9.   vyslovuje zklamání nad tím, že v původních návrzích strategie EU 2020 nebyla učiněna zmínka o odvětví zemědělství, a to přes jeho potenciál aktivně přispět ke splnění hlavních úkolů; je přesvědčen, že se správným politickým rámcem a odpovídajícími rozpočtovými zdroji může hrát zemědělství a lesnictví významnou úlohu v celkové evropské strategii určené k zajištění hospodářské obnovy a k dosažení cílů v oblasti klimatu a současně přispět k zabezpečení dodávek potravin, k růstu a tvorbě pracovních míst v EU i ve světě;

Pevné evropské řízení v zájmu úspěšnosti strategie 2020

10.   domnívá se, že strategie EU 2020 by měla poskytovat ambiciózní, promyšlenější a cílený přístup k hospodářské krizi tím, že zajistí lepší provázanost překrývajících se strategií, jako např. strategie pro udržitelný rozvoj a paktu stability a růstu, aby bylo možno vybudovat spravedlivou, udržitelnou a prosperující Evropu;

11.   zastává názor, že Lisabonská strategie neuspěla kvůli nedostatku odhodlání a kvůli tomu, že ji členské státy nepřijaly za svou, pokud jde o uskutečňování dohodnutých akčních plánů, a rovněž kvůli tomu, že neexistovaly účinné pobídky a závazné nástroje na úrovni EU;

12.   naléhavě vyzývá Evropskou radu, aby v oblasti hospodářské politiky upustila od „otevřené metody koordinace“ založené na „výměně osvědčených postupů“ a 'vzájemném tlaku„; vyzývá Komisi, aby využila všechna dostupná ustanovení Lisabonské smlouvy, jako jsou články 121, 122, 136, 172, 173 a 194 s cílem koordinovat hospodářskou reformu a akční plány členských států;

13.   zdůrazňuje, že Komise by měla sestavit přesnou zprávu o překážkách a navrhnout opatření v oblasti těchto hlavních překážek s cílem dokončit vnitřní trh;

14.   žádá Komisi, aby za dodržení zásady subsidiarity předložila nová opatření, jako jsou nařízení a směrnice, a navrhla možné sankce pro členské státy, které strategii EU 2020 neprovádějí, a pobídky pro ty státy, které tak činí;

15.   připomíná, že Komise i Evropská rada zdůraznily rozhodující úlohu Parlamentu ve strategii EU 2020, a měly by tedy respektovat jeho výsady a předkládat každoroční politická doporučení Parlamentu před tím, než Evropská rada přijme rozhodnutí; naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby uznaly klíčovou úlohu Parlamentu při provádění strategie 2020; zastává názor, že je nutno navrhnout interinstitucionální dohodu, aby bylo možno stanovit a formalizovat demokratický a účinný postup, který by měl obsahovat závazek Rady, že v následujících letech nebude souhlasit se změnami strategie bez předchozí formální konzultace s Parlamentem;

16.   zdůrazňuje, že je nutná lepší spolupráce s národními parlamenty a s občanskou společností; zastává názor, že zapojení více aktérů zvýší tlak na vnitrostátní orgány, aby dosahovaly výsledky;

17.   zastává názor, že členské státy by měly v úzké spolupráci s Komisí navrhnout vnitrostátní akční plány, v nichž byly stanoveny maximální a minimální hodnoty pro určité makroekonomické aspekty jejich ekonomik;

18.   konstatuje, že k plnění rozpočtu EU ze strany Komise a členských států poskytl Evropský účetní dvůr záporné stanovisko; zastává názor, že vzhledem k tomu, že členské státy spravují 80 % rozpočtu EU samy, měla by na ně Komise vyvíjet větší tlak, aby převzaly odpovědnost za správné vynakládání těchto prostředků, a měla by uvažovat o finančních sankcích v případě, že členský stát odmítne spolupracovat;

19.   domnívá se, že členské státy by měly uvést, jak použily prostředky EU k dosažení různých cílů EU 2020, a že financování EU by mělo být podmíněno výsledky a slučitelností s cíli strategie EU 2020;

Ochrana síly eura zvýšením finančního dohledu

20.   zdůrazňuje, že konsolidace rozpočtu a hospodářské politiky musí být úzce koordinovány, aby došlo ke zvýšení růstu, vytváření pracovních míst a zajištění budoucí stability eura; zastává názor, že členské státy musí splňovat veškerá kritéria Evropského paktu stability a růstu a zachovat rovnováhu mezi snižováním státního schodku, investicemi a sociálními potřebami;

21.   domnívá se, že to, že některé členské státy v eurozóně nesplnily kritéria paktu stability a růstu, ukazuje na potřebu prohloubit hospodářskou koordinaci mezi zeměmi v EMU; domnívá se, že problém v eurozóně si vyžaduje evropské řešení, a pokládá za nevyhovující, že neexistují mechanismy na zajištění stability eura;

22.   konstatuje, že spekulativní útoky na země, které čelí obtížím, dále prohlubují jejich ekonomické problémy a způsobují, že je pro ně velmi drahé vypůjčit si peníze;

23.   zdůrazňuje potřebu evropského inspektora, aby se zajistil účinný obezřetnostní dohled na mikro- i makroúrovni, a tím se předšlo budoucí krizi; zdůrazňuje potřebu vytvořit účinný evropský bankovní systém schopný financovat reálnou ekonomiku a zajistit, aby Evropa zůstala jedním z předních světových finančních a hospodářských center; zdůrazňuje, že dohled nemůže být pouze záležitostí členských států, jelikož trhy jsou mezinárodní a finanční instituce působí přes hranice států;

Uvolnění potenciálu evropského vnitřního trhu

24.   konstatuje, že jednotný trh značně přispívá k evropské prosperitě, a vítá skutečnost, že Mario Monti dostal za úkol předložit nové vyvážené návrhy, jejichž cílem je nastartovat evropský společný trh; domnívá se, že vzhledem k tomu, že vnitřní trh je jednou z klíčových oblastí strategie EU 2020, měly by Rada a Komise předložit návrhy na dokončení vnitřního trhu;

25.   konstatuje, že některé vlády praktikují hospodářské ochranářství a ohrožují tím výsledky 50 let práce v oblasti hospodářské integrace a solidarity;

26.   připomíná členským státům, že mají možnost využít metodu posílené spolupráce v oblastech, kde snaha o dosažení dohody dospěla do mrtvého bodu;

27.   zastává názor, že je důležité dokončit vnitřní trh s energií, aby bylo možno zajistit hospodářský růst, integraci obnovitelných zdrojů energie a zabezpečení dodávek; zastává názor, že udržitelné nízkouhlíkové zdroje energie by měly tvořit významný podíl energetického mixu EU;

28.   domnívá se, že evropský průmysl by měl využít svou vedoucí úlohu v udržitelné ekonomice a ekologických technologiích mobility tím, že využije svůj exportní potenciál; zastává současně názor, že by to snížilo závislost na zdrojích a usnadnilo by to dodržení potřebných cílů v oblasti změny klimatu 20-20-20; zdůrazňuje však, že hospodářství EU k dosažení tohoto cíle potřebuje dostatek moderních surovin;

Podpora malých a středních podniků a pracovních míst

29.   domnívá se, že Komise by se měla více zaměřit na propagaci a podporu malých a středních podniků, protože v tomto odvětví vzniká nejvíce pracovních míst a jeho inovační a technický pokrok hraje zásadní úlohu v oživení naší ekonomiky; zastává názor, že je třeba více návrhů na snížení administrativní zátěže a na podporu nových myšlenek;

30.   zdůrazňuje, že iniciativa Small Business Act je prvním krokem, měla by však být ambicióznější; zastává názor, že by měly být upřednostňovány právní předpisy příznivé pro malé a střední podniky, podpora podnikání a zlepšení přístupu k financování;

31.   zdůrazňuje, že úspěšná strategie 2020 by se měla zaměřit na podporu malých a středních podniků a pracovních míst nejen v odvětví obchodu a služeb, ale také v průmyslu a zemědělství, protože ty jsou pro naši budoucí ekonomiku zásadní;

32.   zastává názor, že stárnutí evropského obyvatelstva si vyžaduje politiku zaměřenou na celoživotní vzdělávání a flexibilnější věk pro odchod do důchodu (pokud si to zaměstnanci zvolí), aby byl na trhu práce dostatečný počet aktivních lidí a aby se zvýšilo jejich sociální začlenění; zastává názor, že potenciál pro zaměstnávání starších lidí a postižených pracovníků je často zanedbáván, a očekává návrhy zaměřené na zvýšení tohoto potenciálu; vyzývá dále Komisi, aby předložila strategii pro boj pro nezaměstnanosti mládeže;

Rozpočet pro inteligentní a udržitelný růst bez sociálního vyloučení jako priorita 21. století

33.   zastává názor, že současný rozpočet dostatečně neodráží finanční potřeby související s výzvami 21. století; naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila ambiciózní návrh, díky němuž by byla strategie EU 2020 úspěšná;

34.   vyzývá Komisi, aby v nové strategii pro rozpočet EU i pro vnitrostátní rozpočty zachovala cíl vynakládat 3 % HDP na výzkum a vývoj, jak je stanoveno v Lisabonské strategii; žádá Komisi, aby předložila návrh, který by zajistil, že evropský výzkum bude účinnější díky tomu, že se zjednoduší stávající struktury, sníží administrativa a ve veřejném a soukromém sektoru se vytvoří investiční klima příznivější pro výzkum a inovace; zastává názor, že pro dosažení fungujícího znalostního trojúhelníku je důležité zlepšit vzdělávání a zajistit, aby byl systém inovací strukturovanější a účinnější a přitom podporoval klíčové technologie; vyzývá členské státy, aby lépe využívaly potenciál součinnosti mezi fondy politiky soudržnosti a fondy pro výzkum a vývoj;

35.   domnívá se, že Evropská investiční banka a Evropská banka pro obnovu a rozvoj by měly hrát větší úlohu při podpoře investic do infrastruktury, ekologických technologií, inovací a malých a středních podniků;

36.   zdůrazňuje, že inovace začínají u lepšího vzdělání, a naléhavě vyzývá Komisi, aby podporovala nová partnerství mezi světem podnikání, vědy a univerzitního výzkumu;

37.   vyzývá k širokému pojetí budoucí inovační politiky EU; zastává názor, že klíčové technologie by měly získat odpovídající financování, aby se Evropa v těchto oblastech dostala na vedoucí pozici;

38.   domnívá se, že odvětví dopravy je při dosažení udržitelného růstu plánovaného ve strategii 2020 významným aktérem a že toto odvětví přispívá ve značné míře k hospodářskému růstu požadovanému pro provádění strategie EU 2020; domnívá se, že kombinace různých opatření, jako je energetický mix, opatření na tvorbu cen a realistický přístup k internalizaci externích nákladů, je v tomto kontextu důležitá, a že tato opatření by měla být doprovázena jasnějšími a realističtějšími cíli, které by měly být pravidelně revidovány;

39.   připomíná, že hospodářská, sociální a územní soudržnost je základním kamenem evropského projektu, který je v současné době ohrožován účinky hospodářské krize; zastává názor, že strategie 2020 je historickou příležitostí pro zachování a posílení evropské soudržnosti, zejména pomocí transparentní, zjednodušené a inteligentní politiky soudržnosti chráněné před novým znárodňováním a díky dlouhodobému finančnímu plánu pro transevropské sítě, energetiku a volný a spravedlivý přístup k informačním a komunikačním technologiím a širokopásmovému připojení k internetu, aby lidé, zejména mladí lidé, byli schopni snadno využívat moderní komunikační technologie a zároveň přijmou sebekritický přístup;

40.   pokládá průmyslovou politiku za velmi významnou pro umožnění přechodu na udržitelné hospodářství; zastává názor, že EU by měla podporovat inovace s cílem vytvořit ekologicky příznivé způsoby výroby a v případě potřeby umožnit dočasné kompenzace za ekologizaci evropského průmyslu v kontextu světových trhů;

41.   domnívá se, že EU by měla zahájit velké hospodářské projekty EU, jako je skutečně otevřená evropská energetická síť, dokončení projektu Galileo a rozšíření uplatňování ekologických technologií, včetně systematické renovace bytové zástavby EU, e-zdraví a snah zlepšit a modernizovat infrastrukturu informačních a komunikačních technologií;

42.   zdůrazňuje, že Evropský parlament pokládá toto usnesení za první krok a že na červnový summit včas předloží podrobnější usnesení o zádrhelech, problémech a nejdůležitějších projektech;

o
o   o

43.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě a Komisi.

Poslední aktualizace: 30. listopadu 2010Právní upozornění