Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2557(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0136/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/03/2010 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0054

Teksty przyjęte
WORD 45k
Środa, 10 marca 2010 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Wdrażanie zaleceń Goldstone'a dotyczących Izraela i Palestyny
P7_TA(2010)0054B7-0136, 0138, 0145 oraz 0146/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zaleceń Goldstone'a dotyczących Izraela/Palestyny

Parlament Europejski,

–   uwzględniając zasady poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i praw człowieka, na których opiera się Unia i które zostały wyrażone w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

–   uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

–   uwzględniając konwencje genewskie,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu,

–   uwzględniając konkluzje Rady w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, przyjęte dnia 8 grudnia 2009 r.,

–   uwzględniając raport misji rozpoznawczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie konfliktu w Strefie Gazy,

–   uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 64/10,

–   uwzględniając raport Sekretarza Generalnego ONZ dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 5 lutego 2010 r.,

–   uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 26 lutego 2010 r.,

–   uwzględniając fakt, że Hamas znajduje się na unijnej liście organizacji terrorystycznych,

–   uwzględniając art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że konflikt zbrojny w Strefie Gazy, który rozpoczął się 27 grudnia 2008 r. i zakończył 18 stycznia 2009 r., kosztował życie 1400 Palestyńczyków i 13 Izraelczyków oraz doprowadził do ogromnych zniszczeń infrastruktury cywilnej,

B.   mając na uwadze, że Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji nr 64/10 z dnia 5 listopada 2009 r. wezwało wszystkie strony do przeprowadzenia niezależnych i wiarygodnych dochodzeń, zgodnie z międzynarodowymi standardami,

C.   mając na uwadze, że dnia 3 grudnia 2009 r. Sekretarz Generalny ONZ zwrócił uwagę wszystkich stron na odpowiednie postanowienia rezolucji nr 64/10 Zgromadzenia Ogólnego ONZ i zwrócił się o przedłożenie w ciągu trzech miesięcy informacji na temat wszelkich podjętych lub podejmowanych kroków,

D.   mając na uwadze, że w swoim oświadczeniu z dnia 4 lutego 2010 r. Sekretarz Generalny ONZ wezwał strony do przeprowadzenia wiarygodnego dochodzenia wewnętrznego w sprawie przebiegu konfliktu w Strefie Gazy,

E.   mając na uwadze, że w swojej rezolucji z dnia 26 lutego 2010 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ponownie wezwało zarówno Izrael, jak i stronę palestyńską do przeprowadzenia wiarygodnych dochodzeń i zwróciło się z wnioskiem o przedstawienie dalszych raportów za pięć miesięcy,

F.   mając na uwadze, że działaniom UE na arenie międzynarodowej musi przyświecać ścisłe przestrzeganie zasad i celów Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego; przypomina, że zgodnie z prawem międzynarodowym państwa mają obowiązek respektowania, ochrony i zagwarantowania stosowania międzynarodowego prawa humanitarnego,

G.   mając na uwadze, że rząd Izraela ogłosił, iż prowadzi dochodzenia w sprawie 150 oddzielnych incydentów, które miały miejsce podczas operacji w Gazie,

H.   mając na uwadze, że w dniu 25 stycznia 2010 r. władze palestyńskie powołały niezależną komisję śledczą,

I.   mając na uwadze, że kryzys humanitarny w Strefie Gazy uległ dalszemu pogłębieniu w rezultacie blokady, co stoi w sprzeczności z międzynarodowym prawem humanitarnym,

1.   podkreśla ponownie znaczenie osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza między Izraelczykami a Palestyńczykami; podkreśla, że poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowych praw człowieka przez wszystkie strony i niezależnie od okoliczności, a także budowa zaufania między Izraelczykami i Palestyńczykami, stanowią niezbędne elementy procesu pokojowego prowadzącego do sytuacji, w której dwa państwa będą istnieć obok siebie w pokoju i bezpieczeństwie;

2.   ponownie wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz państwa członkowskie do wypracowania silnego wspólnego stanowiska UE w sprawie działań podejmowanych w następstwie raportu misji rozpoznawczej pod przewodnictwem sędziego R. Goldstone'a w sprawie konfliktu w Gazie i sytuacji w południowym Izraelu, wzywającego publicznie do wdrożenia jego zaleceń i pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich winnych naruszeń prawa międzynarodowego, w tym domniemanych zbrodni wojennych;

3.   wzywa obie strony do przeprowadzenia w ciągu pięciu miesięcy dochodzenia spełniającego międzynarodowe standardy jeżeli chodzi o niezależność, bezstronność, przejrzystość, szybkość i skuteczność, zgodnie z rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjętymi 5 listopada 2009 r. i 26 lutego 2010 r.; podkreśla, że poszanowanie międzynarodowych praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego przez wszystkie strony i niezależnie od okoliczności stanowi konieczny warunek wstępny dla osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie;

4.   ponawia swój apel do wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz do państw członkowskich o aktywne monitorowanie wdrażania zaleceń zawartych w raporcie Goldstone'a w drodze konsultacji z delegacjami zewnętrznymi UE i lokalnymi organizacjami pozarządowymi; wzywa do uwzględniania tych zaleceń i związanych z nimi uwag podczas rozmów prowadzonych przez UE z obiema stronami konfliktu, a także na forach wielostronnych;

5.   wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do oceny wyników dochodzeń przeprowadzonych przez wszystkie strony i do przedstawienia wyników oceny Parlamentowi Europejskiemu;

6.   z zadowoleniem przyjmuje działania Zgromadzenia Ogólnego ONZ służące pociągnięciu do odpowiedzialności sprawców wszystkich naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowych praw człowieka w trakcie konfliktu w Gazie i zachęca je do kontynuacji tych działań;

7.   podkreśla, że poszanowanie praworządności jest podstawową wartością zarówno w Unii Europejskiej jak i w jej stosunkach z krajami i stronami trzecimi; podkreśla także, że odpowiedzialność i wiarygodność Unii Europejskiej i jej państw członkowskich wymaga pełnego monitorowania dochodzeń;

8.   wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie do wzięcia pod uwagę wyników dochodzeń prowadzonych w następstwie raportu Goldstone'a oraz wdrożenia zaleceń zawartych w tym raporcie przy kształtowaniu stosunków ze wszystkimi stronami, o których mowa w raporcie;

9.   podkreśla znaczenie współpracy między oficjalnymi organami a organizacjami pozarządowymi w kontekście dochodzeń prowadzonych w następstwie raportu Goldstone'a oraz we wdrażaniu zaleceń tego raportu przez wszystkie strony; wyraża obawy z powodu presji wywieranej na organizacje pozarządowe zaangażowane w przygotowanie raportu Goldstone'a i dochodzenia prowadzone w następstwie raportu oraz wzywa wszystkie strony do powstrzymania się od działań ograniczających działalność tego typu organizacji;

10.   dostrzega utrzymującą się tragiczną sytuację mieszkańców Gazy spowodowaną blokadą i z zadowoleniem przyjmuje wezwanie Rady z dnia 8 grudnia 2009 r. do natychmiastowego, trwałego i bezwarunkowego otwarcia przejść granicznych;

11.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, kwartetowi, wysłannikowi kwartetu na Bliski Wschód, Euro-śródziemnomorskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu, rządowi i parlamentowi Izraela, Przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej oraz Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej.

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2010Informacja prawna