Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2502(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0137/2010

Rozpravy :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Hlasování :

PV 10/03/2010 - 7.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0062

Přijaté texty
WORD 70k
Středa 10. března 2010 - Štrasburk Konečné znění
Smlouva o nešíření jaderných zbraní
P7_TA(2010)0062B7-0137, 0141, 0142 a 0143/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní

Evropský parlament ,

–   s ohledem na své doporučení Radě ze dne 24. dubna 2009 o nešíření jaderných zbraní a budoucnosti Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) (2008/2324(INI))(1) ,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení ze dne 26. února 2004(2) , ze dne 10. března 2005(3) , ze dne 17. listopadu 2005(4) a ze dne 14. března 2007(5) o nešíření jaderných zbraní a jaderném odzbrojení,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 10. února 2010 o Íránu(6) ,

–   s ohledem na nadcházející hodnotící konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která se bude konat v roce 2010,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o problematice nešíření zbraní hromadného ničení a odzbrojení, zejména na rezoluce č. 1540 (2004), 1673 (2006) a 1887 (2009),

–   s ohledem na prohlášení přijaté na summitu EU-USA ze dne 3. listopadu 2009 (příloha 3),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. června 2008 o provádění Evropské bezpečnostní strategie a EBOP(7) ,

–   s ohledem na strategii Evropské unie proti šíření zbraní hromadného ničení, kterou schválila Evropská rada dne 12. prosince 2003,

–   s ohledem na nedávnou pololetní zprávu o pokroku v provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (2009/II),

–   s ohledem na prohlášení Rady ze dne 8. prosince 2008 o posílení mezinárodní bezpečnosti, zejména na body 6, 8 a 9 tohoto prohlášení, v němž EU vyjadřuje své odhodlání bojovat proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů,

–   s ohledem na Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, dohody MAAE o komplexních zárukách a dodatkové protokoly, Úmluvu o fyzické ochraně jaderných materiálů, Mezinárodní úmluvu o potlačování činů jaderného terorismu, Haagský kodex chování proti šíření balistických raket, Smlouvu o omezení počtu strategických zbraní (START I), jejíž platnost skončila v roce 2009, a  Smlouvu o omezení strategických útočných zbraní (SORT),

–   s ohledem na zprávu o provádění evropské bezpečnostní strategie, kterou přijala Evropská rada dne 11. prosince 2008,

–   s ohledem na otázky Komisi a Radě ze dne 21. prosince 2009 o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (O-0170/2009 – B7-0010/2010, O-0169/2009 – B7-0009/2010),

–   s ohledem na prohlášení Evropské rady o Íránu přijaté ve dnech 10.a 11. prosince 2009,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů představuje jednu z nejvážnějších hrozeb pro mezinárodní mír a bezpečnost, a vzhledem k tomu, že naprosto prioritními cíli v oblasti bezpečnosti je znemožnit teroristům nebo některým státům získat či použít jaderné zbraně, snížit světový jaderný potenciál a usilovat o svět bez jaderných zbraní,

B.   vzhledem ke zjevně nedostatečnému pokroku při plnění konkrétních cílů (např. souboru tzv. „13 praktických kroků“(8) ) v rámci úkolů stanovených v NPT, které byly přijaty na předchozích hodnotících konferencích, a to zejména se zřetelem k současným hrozbám, které jsou různého původu, včetně intenzivnějšího šíření jaderných zbraní; vzhledem k tomu, že to je spojeno s větší poptávkou po jaderné technologii a její dostupností a s možností, že se tato technologie a radioaktivní materiál dostanou do rukou zločineckých organizací a teroristů,

C.   vzhledem k tomu, že je třeba posílit NPT coby základní kámen celosvětového režimu nešíření jaderných zbraní a že pro znovupotvrzení platnosti této smlouvy a posílení úmluv, smluv a agentur, které tvoří stávající režim nešíření jaderných zbraní a odzbrojování, zejména Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT) a Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), bude zapotřebí smělé politické vedení a řada progresivních, vzájemně navazujících kroků,

D.   vzhledem k tomu, že je nezbytné nadále posilovat všechny tři pilíře NPT, jmenovitě nešíření zbraní, odzbrojení a spolupráci při civilním využívání jaderné energie,

E.   vzhledem k tomu, že státy vlastnící jaderné zbraně, které jsou smluvními stranami NPT, otálejí se snižováním či odstraněním svého jaderného arzenálu a s postupným opouštěním vojenské doktríny jaderného odstrašování,

F.   vyzývaje k dosažení dalších výsledků ve všech aspektech odzbrojení s cílem posílit celosvětovou bezpečnost,

G.   vzhledem k tomu, že se EU zavázala využít všechny dostupné nástroje k prevenci programů šíření zbraní hromadného ničení, které jsou zdrojem celosvětového znepokojení, aby je zastavila a případně eliminovala a odradila od jejich uplatňování, jak je jasně vyjádřeno ve strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení, kterou dne 12. prosince 2003 přijala Evropská rada,

H.   vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby EU usilovněji bránila tokům a financování šíření zbraní hromadného ničení, aby udělovala sankce za zvyšování jejich počtu a vytvořila opatření, která by zabránila přenosu znalostí a know-how , a aby přitom využívala všechny dostupné nástroje, včetně vícestranných smluv a mechanismů kontroly, vnitrostátních a mezinárodně koordinovaných kontrol vývozu, programů spolupráce v oblasti snižování hrozeb a politických a hospodářských nástrojů,

I.   vítaje prohlášení o nešíření jaderných zbraní a odzbrojení (příloha 3) přijaté na summitu EU-USA dne 3. listopadu 2009, které zdůrazňuje potřebu zachovat a posílit odpovídající mnohostranná opatření, a zejména Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, podporuje vstup Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek v platnost a vyzývá, aby byla v lednu 2010 zahájena jednání o smlouvě o zákazu výroby štěpných materiálů; bera rovněž na vědomí, že v prohlášení se opakovaně vyzývá Írán a Korejská lidově demokratická republika ke splnění jejich mezinárodních povinností v oblasti jaderné bezpečnosti,

J.   vzhledem k tomu, že Írán nedodržel lhůtu stanovenou na konec loňského roku, aby vyšel vstříc výzvám na zpřístupnění svých jaderných zařízení inspektorům z Mezinárodní agentury pro atomovou energii; vzhledem k tomu, že Írán zatím neučinil nic pro to, aby obnovil důvěru mezinárodního společenství ve výlučně mírovou povahu svého jaderného programu,

K.   povzbuzen návrhy na odzbrojení, ke kterému vyzvali Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry a Sam Nunn v lednu 2007 a 2008, za něž se později postavili i někteří bývalí evropští státníci ve Spojeném království, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku a Belgii, Vzorovou úmluvou o jaderných zbraních a Protokolem Hirošima-Nagasaki, které jsou podporovány občanskými organizacemi a vedoucími politickými představiteli na celém světě, a také kampaněmi, jako je „Global Zero “,

L.   vzhledem k tomu, že revize strategického konceptu NATO je příležitostí k přehodnocení jaderné politiky aliance jako takové v zájmu toho, abychom vybudovali svět bez jaderných zbraní; vzhledem k tomu, že v rámci sdílení jaderných struktur NATO nebo dvoustranných ujednání je v pěti členských státech, které nejsou jadernými mocnostmi (Belgii, Německu, Itálii, Nizozemsku a Turecku), stále rozmístěno asi 150 až 200 taktických jaderných zbraní,

M.   vzhledem k tomu, že je nezbytná úzká koordinace a spolupráce mezi Evropskou unií a jejími partnery, zejména Spojenými státy a Ruskem, která by vedla k obnově a posílení režimu nešíření jaderných zbraní,

N.   vítaje společnou britsko-norskou iniciativu, která má za cíl zhodnotit proveditelnost případného odstranění jaderných zbraní a stanovit jasné fáze postupu a související kontroly a je konkrétním příspěvkem správným směrem,

O.   vzhledem k tomu, že v roce 2008 francouzská a britská vláda oznámily snížení počtu funkčních bojových hlavic, avšak současně rozhodly svůj jaderný arzenál modernizovat; vzhledem k tomu, že všechny členské státy jsou povinny úspěšně přispět k politice EU v oblasti nešíření jaderných zbraní a k politice odzbrojení,

1.   vyzývá všechny dotčené strany, aby se chopily příležitosti, kterou nabízí nadcházející hodnotící konference stran NPT v roce 2010, a pokročily při plnění cíle úplného jaderného odzbrojení, jenž by vycházel z mezinárodní smlouvy o postupném odstranění jaderných zbraní na celém světě, a jednotlivé kroky byly prováděny koordinovaným způsobem na mnohostranném základě;

2.   zdůrazňuje, že na nadcházející hodnotící konferenci stran NPT v roce 2010 je třeba vypracovat strategie k dosažení shody, pokud jde o smlouvu o zastavení výroby štěpných materiálů pro zbrojní účely, jež by byla uplatňována nediskriminačním způsobem, což znamená, že by tato smlouva požadovala od států, které nevlastní jaderné zbraně, nebo států, jež v současné době nejsou stranami NPT, aby se zřekly výroby štěpného materiálu pro zbrojní účely a zavázaly se k zrušení všech svých stávajících zařízení na výrobu štěpného materiálu pro vojenské účely;

3.   zdůrazňuje, že pět členů Rady bezpečnosti OSN, z nichž všichni disponují jadernými zbraněmi, by mělo usilovat o postupné omezování výroby štěpného materiálu pro zbrojní účely a odstranění veškerých stávajících zařízení na výrobu štěpného materiálu používaného pro vojenské účely;

4.   vyzývá všechny strany, aby přehodnotily své vojenské doktríny s cílem zřeknout se možnosti prvního úderu;

5.   vyzývá Radu a členské státy, aby koordinovaně, konstruktivně a viditelně přispěly k diskusím v rámci hodnotící konference stran NPT, která se bude konat v roce 2010, zejména tím, že navrhnou ambiciózní harmonogram pro dosažení světa bez jaderných zbraní a konkrétní iniciativy pro znovuoživení konference OSN o odzbrojení a že budou prosazovat iniciativy v oblasti odzbrojení založené na „Prohlášení zásad a cílů“ schválených na závěr hodnotící konference NPT konané v roce 1995 a na „13 praktických krocích“ jednomyslně schválených na hodnotící konferenci konané v roce 2000;

6.   vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že Izrael, Indie a Pákistán nepřistoupily k NPT a že Severní Korea od této smlouvy v roce 2003 odstoupila; vyzývá tyto země, aby ke smlouvě přistoupily;

7.   naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radu a Komisi, aby pravidelně informovaly Parlament o všech přípravných schůzích, jež se budou konat před hodnotící konferencí NPT v roce 2010, a aby s ohledem na tuto konferenci řádně zohlednily jeho postoje týkající se nešíření jaderných zbraní a jaderného odzbrojování;

8.   v této souvislosti naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radu a Komisi, aby vyvinuly veškeré úsilí o zvýšení informovanosti Evropanů o otázkách nešíření jaderných zbraní ve spolupráci se všemi stranami a nestátními aktéry, kteří se zasazují o svět bez jaderných zbraní, zejména se sítí Starostové pro mír;

9.   vítá začlenění doložek o nešíření zbraní hromadného ničení do dohod uzavíraných mezi EU a třetími zeměmi a do akčních plánů; poukazuje na to, že taková opatření musí provádět všechny partnerské země EU bez výjimky;

10.   vysoce oceňuje projev, který prezident USA Barack Obama pronesl dne 5. dubna 2009 v Praze a v němž se zavázal, že bude usilovat o jaderné odzbrojení, a představil svou vizi světa bez jaderných zbraní, jehož má být dosaženo společným úsilím; žádá Radu, aby tento závazek jednoznačné podpořila;

11.   připomíná, že je důležité, aby Rada ve spolupráci se svými partnery aktivně podporovala konkrétní návrhy, prostřednictvím nichž by výroba, použití a přepracování veškerého jaderného paliva byla umístěna pod dozor Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a jež by zahrnovaly vytvoření mezinárodní banky jaderného paliva; rovněž podporuje další iniciativy, jež si kladou za cíl, aby se cyklus jaderného paliva stal mnohostrannou záležitostí zaměřenou na mírové využití jaderné energie, a upozorňuje, že Parlament vítá úmysl Rady a Komise přispět na zřízení banky jaderného paliva, jež by byla pod dozorem MAAE, částkou do výše až 25 milionů EUR a přeje si, aby byla v této věci urychleně schválena společná akce v této věci;

12.   podporuje další úsilí o posílení mandátu MAAE, včetně zobecnění dodatkových protokolů k dohodám o bezpečnostních zárukách MAAE, a další kroky, jejichž účelem je zavést opatření k budování důvěry; snaží se zajistit vyčlenění dostatečných zdrojů pro tuto organizaci, aby mohla plnit svůj důležitý mandát, kterým je zajišťování jaderné bezpečnosti; vybízí Radu a Komisi, aby neustávaly ve svém úsilí o posílení kapacit MAAE, včetně modernizace její analytické laboratoře pro jadernou bezpečnost v rakouském Seibersdorfu;

13.   zdůrazňuje, že je důležité, aby Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT) vstoupila v platnost co nejdříve; vítá v této souvislosti záměr vlády USA zajistit její ratifikaci; žádá Radu, aby plně podpořila jednání o smlouvě, která by v co nejbližší době zakázala výrobu štěpného materiálu používaného v jaderných zbraních nebo jiných jaderných zařízeních; s nadějí očekává novou revizi jaderné situace, která by měla USA zavázat k tomu, aby nevyvíjely nové jaderné zbraně včetně jaderných pum, která by předpokládala radikální snížení jaderného arzenálu a vedla by USA k tomu, aby kladly větší důraz na nejadernou obranu;

14.   vyzývá k prohloubení dialogu s novou vládou USA a se všemi jadernými mocnostmi s cílem stanovit společný plán, který bude zaměřen na postupné snižování počtu jaderných hlavic; podporuje zejména ty kroky USA a Ruska, které povedou k podstatnému snížení počtu jejich jaderných zbraní, jak bylo dohodnuto ve smlouvách START 1 a SORT;

15.   vítá v této souvislosti rozhodnutí Ruské federace a USA vést jednání s cílem uzavřít novou, komplexní, právně závaznou dohodu, která by nahradila Smlouvu o omezení počtu strategických zbraní (START), jejíž platnost skončila v prosinci 2009, a skutečnost, že prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medveděv podepsali dne 6. července 2009 v Moskvě společné prohlášení o opatřeních po ukončení platnosti smlouvy START 1; vítá pokrok, jehož bylo v nedávné době dosaženo v jednáních mezi USA a Ruskem, a s nadějí očekává uzavření konečné dohody v souvislosti s dalším kolem rozhovorů, které začne dne 9. března 2010 v Ženevě;

16.   bere na vědomí skutečnost, že USA ustoupily od svých původních plánů vybudovat v Evropě protiraketový obranný štít; podporuje nový přístup zahrnující celou Evropu a Rusko;

17.   požaduje vytvoření bezjaderných zón jako pozitivní krok k vybudování světa bez jaderných zbraní; zastává v tomto ohledu názor, že bezjaderná zóna na Blízkém východě má zásadní význam pro dosažení trvalého a všeobecného míru v této oblasti; poukazuje na to, že stažení všech taktických hlavic v Evropě by zatím mohlo vytvořit precedens pro další jaderné odzbrojení;

18.   upozorňuje na anachronismus ve strategii týkající se taktických jaderných zbraní a na to, že Evropa musí přispět k jejich omezení a odstranit je z evropského území v kontextu širšího dialogu s Ruskem; vzhledem k těmto skutečnostem bere na vědomí německou koaliční dohodu ze dne 24. října 2009 o stahování jaderných zbraní z Německa jako součást globálního procesu vedoucího k vybudování světa bez jaderných zbraní; vítá dopis, který dne 26. února 2010 zaslali ministři zahraničních věcí Německa, Nizozemska, Belgie, Lucemburska a Norska generálnímu tajemníkovi NATO, v němž vyzývají k tomu, aby byla v rámci aliance vedena rozsáhlá diskuse o způsobech, jak se lze přiblížit k zastřešujícímu politickému cíli světa bez jaderných zbraní;

19.   podporuje metodu dvojího přístupu k íránskému jadernému programu; opět naléhavě vyzývá Írán, aby plně a bez dalších prodlev splnil své povinnosti vyplývající z příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN a MAAE, a zejména požadavky formulované Radou guvernérů MAAE v usnesení ze dne 27. listopadu 2009; naléhavě vyzývá Radu, aby podpořila postup Rady bezpečnosti OSN v případě, že Írán bude i nadále odmítat spolupráci s mezinárodním společenstvím v otázkách svého jaderného programu; vyzývá Radu, aby byla připravena podniknout nezbytná promyšlená a cílená opatření, včetně sankcí, zaměřená na nešíření jaderných zbraní, která by doprovázela postup Rady bezpečnosti OSN;

20.   vyjadřuje politování nad nejnovějšími jadernými zkouškami, které provedla Korejská lidově demokratická republika, a skutečností, že se tato země odmítá řídit rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1887 (2009) ze dne 24. září 2009; podporuje nicméně americký přístup dvoustranného dialogu v rámci šestistranných rozhovorů s cílem dosáhnout úplného ukončení jaderných programů na Korejském poloostrově a bere na vědomí, že Čína hraje v tomto ohledu zvláštní úlohu;

21.   podporuje svolání summitu o jaderné bezpečnosti, který proběhne v dubnu 2010, a uznává, že nepovolené obchodování s jaderným materiálem a jeho neoprávněné používání představují bezprostřední a vážnou hrozbu pro celosvětovou bezpečnost; očekává konkrétní návrhy s cílem zlepšit bezpečnost nedostatečně chráněného jaderného materiálu, které by mohly zahrnovat i opatření pro účinné vyšetřování případů, kdy byl materiál nezákonně použit k jiným účelům, a pro postihy odpovědných osob;

22.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal členským státům, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi hodnotící konference NPT 2010, a generálnímu řediteli MAAE.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2009)0333.
(2) Úř. věst. C 98 E, 23.4.2004, s. 152.
(3) Úř. věst. C 320 E, 15.12.2005, s. 253.
(4) Úř. věst. C 280E, 18.11.2006, s.453.
(5) Úř. věst. C 301 E, 13.12.2007, s.146.
(6) Přijaté texty, P7_TA(2010)0016.
(7) Přijaté texty, P6_TA(2008)0255.
(8) Organizace spojených národů: hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která se konala v roce 2000, NPT/CONF.2000/28 (části I a II).

Poslední aktualizace: 30. listopadu 2010Právní upozornění