Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2580(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0139/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/03/2010 - 8.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0065

Aangenomen teksten
WORD 40k
Donderdag 11 maart 2010 - Straatsburg Definitieve uitgave
Grote natuurramp in the autonome regio Madeira en de gevolgen van de storm Xynthia in Europa
P7_TA(2010)0065B7-0139, 0156, 0164 en 0166/2010

Resolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2010 over de grote natuurramp in the autonome regio Madeira en de gevolgen van de storm Xynthia in Europa

Het Europees Parlement ,

–   gelet op artikel 3 van het EU-Verdrag en de artikelen 191 en 349 van het Verdrag betreffende de werking van de EU,

–   gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (COM(2005)0108) en het standpunt van het Parlement van 18 mei 2006(1) ,

–   onder verwijzing naar zijn resoluties van 5 september 2002 over overstromingen in Europa(2) , van 8 september 2005 over natuurrampen (branden en overstromingen) in Europa(3) , van 7 september 2006 over bosbranden en overstromingen(4) en zijn resoluties van 18 mei 2006 over natuurrampen (bosbranden, droogtes en overstromingen) – landbouwaspecten(5) , regionale-ontwikkelingsaspecten(6) en milieuaspecten(7) ,

–   gelet op het Witboek „Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader” (COM(2009)0147) en de mededeling van de Commissie over een communautaire aanpak van de preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen (COM(2009)0082),

–   gezien de verklaring van de Commissie over de grote natuurramp in de autonome regio Madeira op 24 februari 2010,

–   gelet op artikel 110, lid 4, van zijn Reglement,

A.   overwegende dat op 20 februari 2010 op Madeira een grote natuurramp heeft plaatsgevonden met enorme en ongekende regens, sterke windstoten en zeer hoge golven, waardoor op Madeira ten minste 42 mensen zijn omgekomen, verschillende mensen worden vermist, honderden mensen dakloos zijn geworden en tientallen mensen zijn gewond;

B.   overwegende dat westelijk Frankrijk op 27 en 28 februari 2010 werd getroffen door de verwoestende storm Xynthia, met name de regio's Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire en Bretagne, waarbij bijna 60 mensen om het leven zijn gekomen, verschillende mensen worden vermist en honderden mensen dakloos zijn geworden;

C.   overwegende dat ook verschillende regio's in Spanje door noodweer en vooral de storm Xynthia zijn getroffen, met name de Canarische Eilanden en Andalusië, alsmede België, Duitsland, Nederland en Portugal, en dat daarbij een aantal mensen om het leven is gekomen en ernstige schade is veroorzaakt,

D.   overwegende dat de ramp omvangrijk menselijk leed heeft veroorzaakt onder de families van de slachtoffers en de getroffen bevolking,

E.   overwegende dat de ramp op grote schaal vernielingen heeft aangericht, met aanzienlijke schade aan de openbare infrastructuur – waaronder wegen, havens, watervoorziening, elektriciteit, riolering en telecommunicatie – en aan particuliere bouwwerken, commerciële inrichtingen, industrie en landbouwgrond, en eveneens aan het natuurlijke en culturele erfgoed; overwegende dat met name de schade aan de watervoorziening en de riolering gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren,

F.   overwegende dat de ramp sommige mensen belet hun normale leven weer op te pakken, en waarschijnlijk economische en sociale gevolgen op lange termijn zal hebben,

G.   overwegende dat opruimen en wederopbouw van de getroffen gebieden nodig zal zijn, evenals herwinning van hun productieve potentieel en compensatie voor de sociale schade die de ramp heeft aangericht,

H.   overwegende dat het in de afgelopen jaren duidelijk is geworden dat problemen in verband met overstromingen, stormen en andere extreme weersverschijnselen naar alle waarschijnlijkheid steeds vaker zullen voorkomen; overwegende dat investeringen in het beperken van klimaatverandering ook belangrijk zijn om rampen te voorkomen,

I.   overwegende dat natuurrampen schadelijke economische en sociale gevolgen hebben voor regionale economieën, productiviteit, aquacultuur, toerisme, milieu en biodiversiteit,

1.   betuigt zijn diepste sympathie en solidariteit met de getroffen regio's, betreurt de ernstige economische gevolgen van deze natuurrampen en spreekt in het bijzonder zijn innige medeleven uit met de families van de slachtoffers;

2.   betuigt zijn respect voor de zoek- en reddingsteams die zich onafgebroken hebben ingezet om mensen te redden en de schade aan lijf en goed beperkt te houden;

3.   vraagt de Commissie en de lidstaten steun te bieden aan degenen die zijn getroffen door de economische en sociale gevolgen van de ramp;

4.   is van oordeel dat de nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten zich moeten inzetten voor een doeltreffend preventiebeleid en meer aandacht moeten schenken aan adequate wetgeving en praktijken op het gebied van herbebossingsprogramma's, bodemgebruik, waterbeheer en doeltreffend risicobeheer, onder meer met betrekking tot stedelijke bebouwing aan de kust en dijkenaanleg, alsmede inzake land- en bosbouw;

5.   verzoekt de Commissie onverwijld al het nodige te ondernemen zodra de betrokken regeringen daarom verzoeken, om zo snel en flexibel mogelijk middelen beschikbaar te stellen uit het Solidariteitsfonds van de EU en daarbij te streven naar een zo groot mogelijk bedrag;

6.   verzoekt de Commissie rekening te houden met het specifieke karakter van de individuele getroffen regio's, met name met de kwetsbaarheid van de eilandgebieden en de ultraperifere regio's, teneinde de slachtoffers van de ramp zo goed mogelijk hulp te bieden;

7.   verzoekt de Commissie om, naast het vrijmaken van middelen uit het Solidariteitsfonds, blijk te geven van bereidheid en flexibiliteit bij de onderhandelingen met de bevoegde autoriteiten over de herziening van de regionale operationele programma's Intervir+ (EFRO) en Rumos (ESF) en de equivalenten daarvan in Frankrijk, en over het onderdeel Madeira van het thematisch operationeel programma voor plattelandsontwikkeling, dat uit het Cohesiefonds wordt gefinancierd; verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk met deze herziening te beginnen en om de mogelijkheid te bestuderen het medefinancieringspercentage van de EU in 2010 te verhogen voor specifieke projecten die onder deze operationele programma's vallen, overeenkomstig de bepalingen en plafonds zoals vastgelegd in de algemene verordening inzake structuurfondsen 2007-2013 (Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad), zonder dat daarbij het aan de betreffende lidstaten toegewezen jaarlijks financieel totaalbedrag ter discussie wordt gesteld,

8.   wijst er andermaal op dat een nieuwe verordening voor het Solidariteitsfonds, gegrondvest op Commissievoorstel (COM(2005)0108) onontbeerlijk is om de gevolgen van natuurrampen op een meer soepele en doeltreffende wijze aan te pakken; laakt het feit dat de Raad dit dossier blokkeert, ondanks het feit dat het Parlement zijn standpunt in mei 2006 in eerste lezing met een overweldigende meerderheid heeft vastgesteld; dringt er bij het Spaanse voorzitterschap en de Commissie op aan dat zij onverwijld een oplossing zoeken om het proces van herziening van deze verordening weer op gang te brengen teneinde een krachtiger en soepeler instrument in het leven te roepen waarmee doeltreffend kan worden gereageerd op de nieuwe uitdaging van de klimaatverandering;

9.   verzoekt de lidstaten en de getroffen regio's duurzame herstel- en rehabilitatieplannen voor de getroffen gebieden op te zetten; roept de lidstaten op de noodzaak onder ogen te zien van lange-termijninvesteringen in beleid dat zulke rampen moet voorkomen en de schade ervan beperken;

10.   verzoekt de lidstaten zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering door het uitvoeren van de bestaande wetgeving met een geïntegreerde aanpak op alle terreinen in kwestie;

11.   dringt erop aan dat de aanbevelingen van het Witboek „Aanpassing aan de klimaatverandering” worden omgezet in concrete maatregelen en dat stappen worden ondernomen om te waarborgen dat aanpassing aan de klimaatverandering een realiteit wordt binnen de Europese Unie;

12.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van de EU-lidstaten, en de regeringen van Frankrijk en van de Autonome Regio Madeira.

(1) PB C 297 E van 7.12.2006, blz. 331.
(2) PB C 272 E van 13.11.2003, blz. 471.
(3) PB C 193 E van 17.8.2006, blz. 322.
(4) Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0349.
(5) Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0222.
(6) Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0223.
(7) Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0224.

Laatst bijgewerkt op: 30 november 2010Juridische mededeling