Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 105kWORD 61k
сряда, 5 май 2010 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел V – Сметна палата
P7_TA(2010)0095A7-0097/2010
Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 5 май2010 г.относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел V – Сметна палата (C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(1) ,

–   като взе предвид годишните отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7-0176/2009)(2) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на институциите(3) ,

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0097/2010),

1.  Освобождава от отговорност генералния секретар на Сметната палата във връзка с изпълнението на бюджета на Сметната палата за финансовата 2008 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 71, 14.3.2008 г.
(2) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 1.
(3) ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.
(4) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.


2.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел V – Сметна палата.(C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(1) ,

–   като взе предвид годишните отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7-0176/2009)(2) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на институциите(3) ,

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 77 от и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Kомисията по бюджетен контрол (A7-0097/2010),

1.  Отбелязва, че през 2008 г. Сметната палата е разполагала с бюджетни кредити за поети задължения в общ размер на 133 милиона евро (122 милиона евро през 2007 г., 114 милиона евро през 2006 г.), при степен на усвояване от 90,66 %, което е под средната стойност за другите институции (95,67%);

2.  Припомня, че по отношение на финансовата 2008 година счетоводните отчети на Палатата бяха проверени от външна фирма, PricewaterhouseCoopers (както и през 2007 г., а преди това от KPMG ), която направи следните заключения:

   а) по отношение на точността на отчетите за финансовата 2008 г.: 'Според нас финансовите отчети дават вярна представа за финансовото състояние на Европейската сметна палата към 31 декември 2008 г., както и за финансовото изпълнение и паричните потоци от нейните операции за приключилата на същата дата финансова година, в съответствие с Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г., Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на горепосочения регламент на Съвета и счетоводните принципи на Европейската сметна палата„; и
   б) по отношение на усвояването на финансовите средства, определени за Палатата, и на адекватността на действащите процедури за контрол за финансовата 2008 г.: „не сме забелязали нищо, което би ни накарало да смятаме, че във всички съществени аспекти и въз основа на определени критерии, а) определените за Палатата средства не са били използвани за предвидените цели и б) действащите процедури за контрол не са осигурили необходимите гаранции за това, че финансовите операции са в съответствие с дадените правила и разпоредби “;

3.  Припомня своето предложение да се обсъди възможността за изграждането на по-рационална структура на Палатата и призовава Палатата да разгледа алтернативни модели с оглед намаляване на общия брой членове на Палатата, чрез ограничаване на броя на членовете и приемане, например, на ротационна система, основана на принципа на равенство между членовете;

4.  Отбелязва усилията на Палатата да усъвършенства процедурата за публикуване и представяне на нейните годишни доклади; изразява надежда, че може да бъде установена договорена процедура за този решаващ етап от процеса на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, която да бъде прилагана в бъдеще, като надлежно се отчитат абсолютната независимост на Палатата и прерогативите на компетентната комисия;

5.  Отбелязва, че настоящата процедура за публикуване и представяне на специалните доклади на Палатата, въпреки че допринася за идентичността и видимостта на Палатата, поражда някои притеснения - макар че Парламентът зачита изцяло правото на Палатата във всеки един момент да представи констатациите си под формата на специални доклади, той счита, че настоящата процедура, която започва с публичното представяне на специалния доклад и пресконференцията на Палатата много преди представянето на специалния доклад пред комисията по бюджетен контрол, може да не отчита напълно ролята на Палатата като институция, която изготвя доклади и подпомага Парламента и Съвета при упражняване на техните правомощия за контрол върху изпълнението на бюджета;

6.  Приветства факта, че доклад за „партньорска проверка“ на международен екип за партньорска проверка (представен през декември 2008 г.) е достигнал до общо заключение и че докладът признава, че по-голяма част от препоръките е била очаквана в рамките на плана за действие, изготвен преди проверката; приветства намерението на Палатата да включи другите препоръки в одитната стратегия за периода 2009-2012 г. и стремежа й да ги изпълнява през този период;

7.  Отбелязва, че, въпреки че Палатата назначи 97 служители през 2008 г. (48 длъжностни лица, 18 срочно наети служители, 31 договорно наети служители), общият брой на незаетите длъжности в края на 2008 г. (69 бр.) е по-висок, отколкото в края на 2007 г. (56 бр.); взема предвид, че Палатата получи 22 допълнителни щатни бройки (общо 853 бр.), както и липсата на подходящи кандидати, издържали конкурс, което попречи на Палатата да назначи толкова нови служители, колкото беше планирано; изисква от Палатата да докладва относно напредъка, който е постигнала при съкращаване на забавянията в процеса на назначаване;

8.  Приветства създаването на Съвместния комитет за равни възможности, постигнатия напредък в областта на информационните технологии и телекомуникациите и ефективното управление на офис площите;

9.  Отбелязва, че докладът на вътрешния одитор на Палатата за 2008 г. е много положителен и в тази връзка приветства факта, че повечето препоръки на вътрешния одитор са били възприети и включени в коригиращи планове за действие; приветства установяването на рамка за мониторинг на ефективността на вътрешния контрол, както и приемането на ключови показатели за изпълнението;

10.  Приветства новата интегрирана система за управление и финансов контрол (SAP), функционираща от 1 януари 2008 г., която даде възможност за икономии на бюджетни средства и повиши ефективността за трите участващи институции (Съвета, Сметната палата и Съда на Европейския съюз), като в същото време изразява съжаление, че Палатата не въведе системата по-рано;

11.  Приветства настоящото успешно междуинституционално сътрудничество със Съда на Европейския съюз в областта на обучението;

12.  Припомня, във връзка с декларациите за финансовите интереси на членовете на Палатата, че в съответствие с Кодекса за поведение на Палатата членовете подават декларации за своите финансови интереси до председателя на Палатата, който ги съхранява със задължение за поверителност, като тези декларации не се публикуват; отново потвърждава своята позиция, че в интерес на прозрачността декларациите за финансовите интереси на членовете на всички институции на ЕС следва да бъдат достъпни в Интернет чрез публичен регистър и призовава Палатата да предприеме необходимите стъпки в тази връзка;

13.  Поздравява Палатата за качеството на нейния годишен отчет за дейността и приветства включването на раздел, в който се очертават последващите действия, предприети през годината в резултат на предходните решения на Парламента за освобождаване от отговорност.

(1) ОВ L 71, 14.3.2008 г.
(2) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 1.
(3) ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.
(4) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 11 февруари 2011 г.Правна информация