Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 86kWORD 47k
Středa 5. května 2010 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2008: Evropský veřejný ochránce práv
P7_TA(2010)0096A7-0070/2010
Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Evropský parlament ,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008(1) ,

–  s ohledem na roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – oddíl I (C7-0179/2009)(2) ,

–  s ohledem na výroční zprávu evropského veřejného ochránce práv orgánu příslušnému k udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2008,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi orgánů(3) ,

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(4) ,

–  s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování EU,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5) , a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0070/2010),

1.  uděluje absolutorium evropskému veřejnému ochránci práv za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 71, 14.3.2008.
(2) Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.
(3) Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.
(4) Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 122.
(5) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.


2.Usnesení evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Evropský parlament ,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008(1) ,

–  s ohledem na roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – oddíl I (C7-0179/2009)(2) ,

–  s ohledem na výroční zprávu evropského veřejného ochránce práv orgánu příslušnému k udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2008,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi orgánů(3) ,

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěry a legality a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(4) ,

–  s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování EU,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5) , a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0070/2010),

1.  konstatuje, že v roce 2008 měl evropský veřejný ochránce práv k dispozici prostředky na závazky v celkové výši 9 milionů EUR (2007: 8,2 milionu EUR), přičemž míra jejich využití činila 91,51 %, což je méně než průměrná míra využití u ostatních institucí (95,67 %);

2.  poukazuje na to, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě uvedl, že pokud jde o evropského veřejného ochránce práv, z auditu nevzešly žádné závažné připomínky;

3.  konstatuje, že v letech 2003–2008 se trvale zvyšovaly prostředky na závazky, které se během této doby zdvojnásobily ze 4,4 milionu EUR na 9 milionů EUR, a počet pracovních míst z 31 na 57 (a dalších 6 míst bylo vytvořeno v roce 2009), zatímco počet stížností se zvýšil z 2 436 na 3 346 a počet nově zahájených šetření z 253 na 293; konstatuje, že zatímco poslední tři finanční roky se počet pracovních míst nezvyšoval, v roce 2009 bylo plánováno zvýšení na 63; konstatuje také, že po vnitřní restrukturalizaci v roce 2008 je 24 z 57 míst přiděleno na zkoumání stížností a provádění šetření (v právním odboru) a 31 míst je přiděleno na registraci a distribuci stížností a na navazující činnosti a také na veškeré další práce, které bezprostředně nesouvisejí s hlavní činností úřadu (správní a finanční odbor);

4.  připomíná, že rámcová dohoda o spolupráci uzavřená na neurčito mezi veřejným ochráncem práv a Parlamentem, která vstoupila v platnost dnem 1. dubna 2006, stanoví, že Parlament má veřejnému ochránci práv poskytovat některé správní služby, včetně budov, IT, komunikací, právního poradenství, zdravotnických služeb, školení, zajišťování překladů a tlumočení;

5.  bere na vědomí prioritní oblasti, které vytyčilo oddělení interního auditu, zejména audit procesu zadávání veřejných zakázek, včetně sledování neukončených řízení, proces auditu grantů a dokončení auditů z roku 2007 a informování o jejich výsledcích; vítá závěry auditů, zejména zjištění, že u procesu zadávání veřejných zakázek došlo k výraznému zlepšení a že se zlepšila situace u dvou otevřených řízení, které byly předmětem auditu za rok 2005, a také zjištění, že proces udělování grantů je v souladu s předpisovým rámcem, se zásadou transparentnosti a řádného finančního řízení;

6.  konstatuje však, že interní audit také odhalil oblasti, v nichž by mělo dojít ke zlepšení, a to zejména: dokumentace pro postup zadávání veřejných zakázek by měly obsahovat úplnější informace; změny v poslední den, kdy má být nabídka odevzdána, by měly být připuštěny pouze ve výjimečných případech; lepší plánování časového rozvržení nabídkových řízení; nejednotná ustanovení ve smlouvách musí být opravena ještě před jejich podpisem; očekává, že veřejný ochránce bude těmto problémům věnovat pozornost a podá Parlamentu zprávu o jejich řešení ve své zprávě o činnosti;

7.  vítá rozhodnutí veřejného ochránce práv zveřejňovat každoroční prohlášení o zájmech veřejného ochránce práv a skutečnost, že toto prohlášení je zveřejněno na jeho internetových stránkách;

8.  znovu žádá veřejného ochránce práv, aby do své zprávy o činnosti začlenil kapitolu, která se bude podrobně zabývat opatřeními navazujícími v průběhu roku na dřívější rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria.

(1) Úř. věst. L 71, 14.3.2008.
(2) Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.
(3) Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.
(4) Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 122.
(5) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

Poslední aktualizace: 2. března 2011Právní upozornění