Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 104kWORD 57k
Onsdag den 5. maj 2010 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2008: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
P7_TA(2010)0099A7-0091/2010
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 5. maj 2010 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2008 (C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2008,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2008, med centrets svar(1) ,

–   der henviser til Rådets henstilling af 16. februar 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2) , særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse(3) , særlig artikel 12a,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4) , særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0091/2010),

1.   meddeler direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2008;

2.   fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 304 af 15.12.2009, s. 118.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.
(4) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 5. maj 2010 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2008 (C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC))

Europa-Parlamentet ,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2008,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2008, med centrets svar(1) ,

–   der henviser til Rådets henstilling af 16. februar 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2) , særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse(3) , særlig artikel 12a,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4) , særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0091/2010),

1.   godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2008;

2.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 304 af 15.12.2009, s. 118.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.
(4) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 5. maj 2010 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2008 (C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC))

Europa-Parlamentet ,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2008,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2008, med centrets svar(1) ,

–   der henviser til Rådets henstilling af 16. februar 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2) , særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse(3) , særlig artikel 12a,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4) , særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0091/2010),

A.   der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2008 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige,

B.   der henviser til, at Europa-Parlamentet den 23. april 2009 meddelte decharge til direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelser for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2007(5) , og i beslutningen med bemærkningerne til afgørelsen bl.a. henledte opmærksomheden på bemærkninger fra Revisionsretten vedrørende den store andel af fremførsler og bortfaldne bevillinger samt nødvendigheden af at definere præcise målsætninger og indikatorer i forbindelse med programmeringen og at fastlægge en klar sammenhæng mellem målsætningerne og de budgetmidler, der skal til for at opfylde dem,

1.   giver udtryk for tilfredshed med, at Revisionsretten har erklæret instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2008 for lovligt og formelt rigtigt;

Præstationer

2.   glæder sig over, at Revisionsretten har afgivet en positiv revisionserklæring for centret for regnskabsåret 2008, ikke kun for regnskabernes, men også for de underliggende transaktioners vedkommende; konstaterer, at centret har gjort enorme fremskridt med hensyn til proceduren for udarbejdelse af aktivfortegnelsen til identifikation, registrering og kapitalkonvertering af aktiver, til dokumentation for interne styringsprocesser og til udbudsprocedurerne;

3.   fremhæver endnu en gang, hvor vigtigt det er, at centret anvender SMART-mål og RACER-indikatorer i programmeringen for at kunne evaluere gennemførelsen; tager dog til efterretning, at centret har erklæret, at det har taget højde for disse bemærkninger i programmet for 2009; opfordrer endvidere centret til at overveje at lade et Gantt-diagram indgå i programmeringen af de operationelle aktiviteter, så det hurtigt kan fastslås, hvor lang tid den enkelte ansatte har brugt på et projekt, og en resultatorienteret tilgang kan fremmes;

4.   glæder sig dog over, at centret i 2010 på forsøgsbasis vil indføre et system til registrering af den enkelte ansattes tidsforbrug på centrets projekter;

5.   opfordrer centret til i en oversigt, der vedføjes næste beretning fra Revisionsretten, at foretage en sammenligning mellem de tiltag, der er blevet gennemført i det regnskabsår, der er under dechargebehandling, og de tiltag, der er gennemført i det forudgående regnskabsår, således at dechargemyndigheden bedre kan vurdere centrets præstationer fra år til år;

6.   glæder sig over det tætte samarbejde og synergierne mellem Cedefop og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut som følge af de to agenturers relaterede ansvarsområder; opfordrer begge agenturer til at indarbejde en detaljeret opfølgende rapport om samarbejdsaftalen i deres aktivitetsrapporter for 2009;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

7.   gør opmærksom på, at centret igen har fremført bevillinger (25 % af betalingsbevillingerne svarende til 1 400 000 EUR); understreger, at dette forhold er tegn på svagheder ved programmeringen og kontrollen af de opdelte bevillinger til operationelle aktiviteter;

Menneskelige ressourcer

8.   henviser til, at centret beskæftiger 128 medarbejdere og i 2009 har indført et målesystem for præstationer; forventer at blive holdt orienteret om resultaterne af dette system;

Intern revision

9.   påskønner, at centret er det første agentur, der frivilligt lader sig underkaste en pilotrevision af den etiske ramme; konstaterer, at denne revision blev gennemført fra den 16. til den 20. februar 2009 af et team bestående af tre revisorer, og at Den Interne Revisionstjeneste (IAS) har bekræftet, at centret har udviklet en god etisk ramme;

10.   anerkender, at centret siden 2006 har gennemført 15 ud af 30 henstillinger fra IAS; fastslår, at 6 af de 15 stadig ikke gennemførte henstillinger anses for at være »meget vigtige«, og at de hovedsagelig vedrører forvaltning af menneskelige ressourcer (f.eks. de ansattes præstationer, fastsættelse af personlige mål og af Personaleudvalgets roller og ansvar); forventer fremskridt på dette område, der er så væsentligt for centrets arbejde, og anmoder om at blive holdt underrettet herom;

o
o   o

11.   henviser vedrørende øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 5. maj 2010(6) om præstationer, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

(1) EUT C 304 af 15.12.2009, s. 118.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.
(4) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT L 255 af 26.9.2009, s. 141.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0139.

Seneste opdatering: 11. februar 2011Juridisk meddelelse