Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 103kWORD 54k
Trečiadienis, 2010 m. gegužės 5 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos rekonstrukcijos agentūra
P7_TA(2010)0101A7-0072/2010
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos rekonstrukcijos agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Europos rekonstrukcijos agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos rekonstrukcijos agentūros 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su agentūros atsakymais(1) ,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2) , ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros(3) , ypač į jo 8 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4) , ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0072/2010),

1.   suteikia patvirtinimą Europos rekonstrukcijos agentūros direktoriui, kad Agentūros 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.   išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos rekonstrukcijos agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 304, 2009 12 15, p. 43.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 306, 2000 12 7, p. 7.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


2. 2010 m.gegužės 5 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos rekonstrukcijos agentūros 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Europos rekonstrukcijos agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos rekonstrukcijos agentūros 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su agentūros atsakymais(1) ,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2) , ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros(3) , ypač į jo 8 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4) , ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0072/2010),

1.   pritaria Europos rekonstrukcijos agentūros 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos rekonstrukcijos agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 304, 2009 12 15, p. 43.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 306, 2000 12 7, p. 7.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


3. 2010 m.gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos rekonstrukcijos agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Europos rekonstrukcijos agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos rekonstrukcijos agentūros 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su agentūros atsakymais(1) ,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2) , ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros(3) , ypač į jo 8 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4) , ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0072/2010),

A.   kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2008 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B.   kadangi 2009 m. balandžio 23 d. Parlamentas suteikė patvirtinimą Europos rekonstrukcijos agentūros direktoriui, kad agentūros 2007 finansinių metų biudžetas įvykdytas(5) , ir kadangi savo rezoliucijoje, pateiktoje kartu su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, Parlamentas, be kita ko, teigė, kad Audito Rūmai savo 2007 m. metinėje ataskaitoje nustatė tris galimus pavojus, susijusius su agentūros veiklos perdavimu delegacijoms:

   a) dėl daugiamečio Agentūros veiklos pobūdžio dar nepanaudota dalis biudžeto asignavimų, siekianti 453 000 000 eurų, kuri turėjo būti panaudota po 2008 m. (paskutiniųjų agentūros veikimo metų);
   b) Komisijos 2008 m. birželio 11 d. paskelbtose bylų perdavimo gairėse aptarti ne visi agentūros balanse esantys objektai;
   c) 2007 m. gruodžio 31 d. agentūros balanse esantį 180 000 000 eurų sukauptą perteklių baigiantis agentūros įgaliojimams taip pat turėjo perimti ir tvarkyti Komisija;

1.   2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos ir Europos rekonstrukcijos agentūros susitarimo protokole numatoma, kad po 2008 m. gruodžio 31 d. likęs agentūros turtas tampa Komisijos nuosavybe;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.   atkreipia dėmesį į Audito Rūmų teiginį, kad skiriant tiesioginę 1 399 132 eurų dydžio (t. y. 0,31 proc. turimų veiklos biudžeto lėšų) dotaciją vienai tarptautinei organizacijai, nebuvo laikomasi jokių formalių tiesioginių dotacijų skyrimo sąlygų;

3.   pabrėžia, kad buvo suabejota Audito Rūmų patikrintų penkių projektų, susijusių su tarpvalstybiniu bendradarbiavimu, (bendra vertė − 528 000 eurų, t. y. 0,12 proc. turimų veiklos biudžeto lėšų) tinkamumu, nes vertinimo komitetas, kurį sudarė agentūros ir Komisijos delegacijos atstovai, neatsižvelgė į vietinių vertintojų pastabas; vis dėlto atsižvelgia į agentūros atsakymą, kuriame, siekdama apsiginti, ji pateikė argumentų, kad pagal galiojančias taisykles vertinimo komitetas neprivalėjo atsižvelgti į vertintojų nuomonę;

4.   atsižvelgdamas į tai, kad Europos rekonstrukcijos agentūros veikla baigta, prašo pateikti vertinimą, kaip buvo panaudotos Kosovui skirtos lėšos, siekiant nustatyti, ar panaudotos lėšos padėjo sukurti veiksmingas ir ilgalaikes teismines ir administracines institucijas;

5.   apgailestauja, kad nutraukta veiksmingai dirbusios agentūros veikla ir kad lėšų valdymas perduotas delegacijoms; prašo Komisijos pateikti ataskaitą, kurioje būtų nurodyta, kiek papildomo personalo reikėjo delegacijoms, kad jos galėtų perimti agentūros užduotis; ragina Komisiją išsamiai ir visapusiškai informuoti apie tai, ar buvo skirta biudžetinė parama iš lėšų, kurias agentūra perdavė delegacijoms;

o
o   o

6.   pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliucijoje(6) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 304, 2009 12 15, p. 43.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 306, 2000 12 7, p. 7.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(5) OL L 255, 2009 9 26, p. 176.
(6) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0139.

Atnaujinta: 2011 m. vasario 11 d.Teisinis pranešimas