Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 102kWORD 54k
Środa, 5 maja 2010 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium 2008: Europejska Agencja Odbudowy
P7_TA(2010)0101A7-0072/2010
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Agencji(1) ,

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 Traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu UE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2) , a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 Rady z dnia 5 grudnia 2000 r. dotyczące Europejskiej Agencji Odbudowy(3) , a w szczególności jego art. 8,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4) , a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 i załącznik VI Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7–0072/2010),

1.   udziela dyrektorowi Europejskiej Agencji Odbudowy absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2008;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej nieodłączną część, dyrektorowi Europejskiej Agencji Odbudowy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 43.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(3) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, s. 7.
(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Agencji(1) ,

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 Traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu UE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2) , a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 Rady z dnia 5 grudnia 2000 r. dotyczące Europejskiej Agencji Odbudowy(3) , a w szczególności jego art. 8,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4) , a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 i załącznik VI Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7–0072/2010),

1.   zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2008;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Agencji Odbudowy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 43.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(3) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, s. 7.
(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Agencji(1) ,

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 Traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu UE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2) , a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 Rady z dnia 5 grudnia 2000 r. dotyczące Europejskiej Agencji Odbudowy(3) , a w szczególności jego art. 8,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4) , a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 i załącznik VI Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7–0072/2010),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, że uzyskał wystarczającą pewność, iż sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2008 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw zostały przeprowadzone zgodnie z prawem,

B.   mając na uwadze, że w dniu 23 kwietnia 2009 r. Parlament udzielił dyrektorowi Europejskiej Agencji Odbudowy absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2007(5) oraz że w rezolucji towarzyszącej decyzji o udzieleniu absolutorium Parlament zwrócił uwagę w szczególności na fakt, że w sprawozdaniu rocznym za 2007 r. Trybunał Obrachunkowy wskazał trzy potencjalne zagrożenia związane z przekazaniem działalności Agencji delegacjom:

   a) ze względu na wieloletni charakter działań Agencji nie wykorzystano części środków budżetowych w wysokości 453 000 000 EUR, która to kwota miała być wykorzystana po roku 2008, czyli ostatnim roku istnienia Agencji;
   b) wskazówki dotyczące przekazania dokumentów, które Komisja wydała w dniu 11 czerwca 2008 r., nie obejmują wszystkich pozycji bilansu Agencji;
   c) po upływie mandatu Agencji Komisja miała przejąć i zagospodarować również skumulowaną nadwyżkę w wysokości 180 000 000 EUR, wykazaną w bilansie Agencji na dzień 31 grudnia 2007 r.;

1.   stwierdza, że protokół uzgodnień między Komisją a Europejską Agencją Odbudowy z dnia 17 grudnia 2008 r. przewiduje, że po 31 grudnia 2008 r. pozostałe aktywa Agencji przejdą na własność Komisji;

Zarządzanie budżetowe i finansowe

2.   odnotowuje stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, że w danym przypadku nie spełniono żadnego z warunków formalnych wymaganych do przyznania organizacji międzynarodowej bezpośredniej dotacji w wysokości 1 399 132 EUR (czyli 0,31% dostępnego budżetu operacyjnego);

3.   podkreśla, że zakwestionowano stosowność pięciu projektów objętych kontrolą Trybunału Obrachunkowego, a dotyczących współpracy transgranicznej (o łącznej wartości 528 000 EUR, czyli 0,12% dostępnego budżet operacyjnego), ze względu na fakt, że komitet oceniający, złożony z przedstawicieli Agencji i z delegacji Komisji, nie uwzględnił kwestii poruszonych przez oceniających szczebla lokalnego; odnotowuje jednak odpowiedź Agencji, która odpiera zarzuty, argumentując, że zgodnie z obowiązującymi zasadami opinia oceniających nie jest jak dotąd wiążąca dla komitetu oceniającego;

4.   w związku z zakończeniem działalności Europejskiej Agencji Odbudowy domaga się przeprowadzenia oceny środków wykorzystanych w Kosowie w celu ustalenia, czy wykorzystane środki doprowadziły do powstania funkcjonujących i trwałych struktur sądowniczych i administracyjnych;

5.   ubolewa, że ta sprawnie funkcjonująca Agencja przestaje działać, a zarządzanie środkami finansowymi zostaje przekazane delegacjom; wzywa Komisję do przedstawienia sprawozdania określającego, ile stanowisk powstało w delegacjach w celu przejęcia zadań Agencji; wzywa Komisję do przekazania kompleksowych i pełnych informacji, czy środki przeniesione z Agencji do delegacji wykorzystano na pomoc budżetową;

o
o   o

6.   jeżeli chodzi o inne uwagi towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 5 maja 2010 r.(6) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 43.
(2) Dz.U. L 248 z 16.09.2002, s. 1.
(3) Dz.U. L 306 z 07.12.2000, s. 7.
(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(5) Dz.U. L 255 z 26.9.2009, s. 176.
(6) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0139.

Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2011Informacja prawna