Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 117kWORD 62k
Středa 5. května 2010 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská agentura pro bezpečnost letectví
P7_TA(2010)0102A7-0068/2010
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1) ,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008(3) , kterým se zřizuje Evropská agentura pro bezpečnost letectví, a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7–0068/2010),

1.   uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro leteckou bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2008;

2.   předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 21.
(2) Úř.věst. L 248, 16. 9.2002, s. 1.
(3) Úř.věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.
(4) Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutí evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1) ,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008(3) , kterým se zřizuje Evropská agentura pro bezpečnost letectví, a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7–0068/2010),

1.   schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2008;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 21.
(2) Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř.věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.
(4) Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Usnesení evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 obsahujícího připomínky, které je nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1) ,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008(3) , kterým se zřizuje Evropská agentura pro bezpečnost letectví, a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7–0068/2010),

A.   vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

B.   vzhledem k tomu, že Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví dne 23. dubna 2009 absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2007(5) a ve svém usnesení provázejícím rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné

   konstatoval, že Účetní dvůr kritizoval několik auditovaných postupů pro zadávání zakázek,
   požádal agenturu, aby dodržovala závazek uvedený v jejích odpovědích Účetnímu dvoru, že bude přísně dodržovat postupy pro zadávání veřejných zakázek a zejména dbát na jasné informování potenciálních uchazečů,
   připomněl, že Účetní dvůr konstatoval, že plán pracovních míst na rok 2007 obsahoval 467 dočasných pracovních míst, přestože rozpočtové prostředky určené na výdaje na zaměstance neumožňovaly pokrýt skutečné personální náklady na tato pracovní místa, a proto se agentura domluvila s Komisí na snížení počtu pracovních míst na nejvýše 342, z nichž do konce roku bylo zaplněno 333,

1.   vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k názoru, že účetní závěrka agentury za rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

2.   konstatuje, že agentura obdržela v roce 2008 z rozpočtu v prostředcích na závazky a na platby 30 000 000 EUR;

3.   bere na vědomí, že rozpočet agentury se mezi roky 2007 a 2008 zvýšil o 42 % ze 72 000 000 EUR na 102 000 000 EUR a že počet zaměstnanců vzrostl z 362 na 442;

Výkonnost

4.   zdůrazňuje, že je důležité, aby si agentura ve svém plánu stanovila cíle SMART a ukazatele RACER, což umožní hodnotit plnění výkonnostních cílů; bere na vědomí odpověď agentury, v níž ujišťuje, že zlepšila svůj pracovní program na rok 2010 a stanovila cíle a klíčové ukazatele výkonnosti a lepší systém plánování zdrojů; dále vyzývá agenturu, aby zvážila zavedení Ganttova diagramu do programů jednotlivých provozních činností, aby bylo možné stručně zaznamenat dobu, kterou každý z pracovníků stráví na určitém projektu a podporovat přístup orientovaný na výsledky;

5.   dále žádá agenturu, aby v tabulce, kterou přiloží k příští zprávě Účetního dvora, uvedla srovnání mezi cíli dosaženými během zkoumaného roku, za který je udělováno absolutorium, a cíli dosaženými během předchozího rozpočtového období, aby tak orgánu příslušnému k udělení absolutoria umožnila lépe vyhodnotit její meziroční výkonnost;

Nařízení o poplatcích a platbách

6.   bere na vědomí, že rok 2008 byl prvním celým rokem, kdy byly prováděny certifikační úkoly podle nařízení Komise (ES) č. 593/2007 ze dne 31. května 2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví(6) ;

7.   žádá agenturu, aby zavedla systém monitorování na úrovni certifikačních projektů, aby zajistila, že během celého trvání projektu se výše vybraných poplatků nebude výrazně odchylovat od skutečných nákladů;

8.   vyslovuje lítost nad tím, že v roce 2008 přinesl systém ročních paušálních poplatků příjem, který výrazně převyšoval skutečné náklady na poskytované služby, a žádá agenturu, aby bezodkladně předložila podrobný plán, který zaručí, že se tato situace nebude v budoucích letech opakovat;

Přenos prostředků

9.   upozorňuje na skutečnost, že agentura přenesla do roku 2009 významný objem prostředků určených na provozní výdaje (více než 53 000 000 EUR, což představuje 79 % provozních prostředků); souhlasí s tím, že vysoký objem prostředků přenesených do roku 2009 je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, ačkoli určitá nejistota ohledně výše vybraných poplatků a plateb přirozeně souvisí s počátečním cyklem činnosti agentury; zdůrazňuje také, že tento stav ukazuje na nedostatky systému plánování zdrojů agentury a souvisí se zpožděním při uzavírání smlouvy na služby; vyzývá proto, aby byly Komisi a  Parlamentu na příští rozpočtový rok předloženy mnohem realističtější prognózy a aby jim byl poskytnut dostatek času na jejich analýzu;

10.   bere na vědomí, že v roce 2008 agentura zaúčtovala výnosy z úroků ve výši 1 988 000 EUR; z účetní závěrky a z výše úroků vyvozuje, že agentura má dlouhodobě nadměrně vysokou pokladní hotovost; bere na vědomí, že k 31. prosinci 2008 činila hotovost agentury 57 245 000 EUR; žádá Komisi, aby posoudila, jak by bylo možné zajistit, aby se hospodaření s hotovostí plně řídilo skutečnými potřebami v souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, a jaké koncepční změny je třeba provést, aby byla hotovost agentury dlouhodobě co nejnižší;

11.   konstatuje, že v roce 2008 bylo 15 % výdajů na zaměstnance převedeno do provozních výdajů, což svědčí o nerealistickém plánování; vyjadřuje znepokojení nad tím, že tímto převodem došlo ke zvýšení účinnosti, a v této souvislosti prošetří vývoj a následné náklady na zavádění systému plánování podnikových zdrojů (ERP);

Další zlepšení, která má agentura učinit

12.   vyjadřuje znepokojení nad tím, že chybí koordinace mezi potřebami, zaměstnanci a finančním řízením agentury, a zejména nad tím, že při současných postupech výběru zaměstnanců je obtížné přijmout zaměstnance s odpovídající kvalifikací; domnívá se, že by tento problém mohla řešit interinstitucionální pracovní skupina zabývající se decentralizovanými agenturami;

13.   vyzývá agenturu, aby zlepšila své plánování v oblasti náboru pracovníků tak, aby bylo realističtější, a aby zamezila nedostatkům ovlivňujícím sestavování rozpočtu a monitorování systému plánování zdrojů agentury;

Interní audit

14.   bere na vědomí, že z 28 doporučení, která vydal útvar interního auditu (IAS) od roku 2006, jich agentura uplatnila 15; konstatuje, že ze 13 dosud neuplatněných doporučení jsou dvě považována za „zásadní“ a 5 za „velmi závažná“; připomíná, že se tato doporučení týkají rozpočtové nejistoty, neexistence analýzy rizik, absence politiky zaměřené na oceňování a povyšování zaměstnanců, postupu pro oddělení účetních období a neexistence postupu pro zaznamenávání uskutečněných výjimek;

o
o   o

15.   pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne 5. května 2010(7) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole evropských agentur.

(1) Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 21.
(2) Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř.věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.
(4) Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Úř.věst. L 255, 26.9.2009, s. 122.
(6) Úř. věst. L 140, 1.6.2007, s. 3.
(7) Přijaté texty, P7_TA(2010)0139.

Poslední aktualizace: 2. března 2011Právní upozornění