Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 111kWORD 74k
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (CEPCM)
P7_TA(2010)0103A7-0104/2010
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Κέντρου(1) ,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(3) και συγκεκριμένα το άρθρο 23,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(4) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (Α7-0104/2010),

1.   χορηγεί απαλλαγή στην Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2008·

2.   εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στη Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 304, 15.12.2009, σ. 112.
(2) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 142, 30.4.2004, σ. 1.
(4) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Κέντρου(1) ,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(3) και συγκεκριμένα το άρθρο 23,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(4) , και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (Α7-0104/2010),

1.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2008·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στη Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 304, 15.12.2009, σ.112.
(2) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 142, 30.4.2004, σ. 1.
(4) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72


3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Κέντρου(1) ,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2) , και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(3) και συγκεκριμένα το άρθρο 23,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(4) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (Α7-0104/2010),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δηλώνει ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση όσον αφορά την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2008 και για το ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Απριλίου 2009 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στη Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού Κέντρου για το οικονομικό έτος 2007(5) , στο δε συνοδευτικό ψήφισμα της απόφασης περί απαλλαγής, μεταξύ άλλων

   επισήμαινε ότι ο προϋπολογισμός του Κέντρου είχε αυξηθεί από 17 100 000 EUR το 2006 σε 28 900 000 EUR το 2007,
   σημείωνε ότι το 2006, το ποσοστό μεταφορών πιστώσεων ήταν σχεδόν 45% και ότι δεν σημειώθηκε καμία σημαντική βελτίωση το 2007, όταν το ποσοστό πλησίαζε το 43%, γεγονός που φανερώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Κέντρο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του,
   επεσήμαινε επίσης την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία, το επίπεδο των τροποποιήσεων του προϋπολογισμού καταδείκνυε αδυναμίες στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού,

1.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το επιτυχές πέμπτο έτος λειτουργίας του Κέντρου σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του Κέντρου αυξήθηκε από 17 100 000 EUR το 2006 σε 28 900 000 EUR το 2007 και σε 40 700 000 το 2008,

Επιδόσεις
2. σημειώνει ως εκ τούτου ότι το Κέντρο εδραίωσε τη λειτουργία του ως προς την δημόσια υγεία, ενίσχυσε τις ικανότητές σε προγράμματα συγκεκριμένων ασθενειών, ανέπτυξε περαιτέρω εταιρικές σχέσεις και βελτίωσε τις δομές διαχείρισής του·

3.   ζητεί από το Κέντρο να υποβάλει, στον πίνακα που θα επισυνάψει στην προσεχή έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συγκριτικά στοιχεία για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά το εξεταζόμενο οικονομικό έτος και εκείνα του προηγούμενου οικονομικού έτους, προκειμένου η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή να μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα τις επιδόσεις του Κέντρου από το ένα έτος στο άλλο·

Μεταφορές πιστώσεων

4.   σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως χρειάστηκε να μεταφερθεί στο επόμενο έτος ποσό μεγαλύτερο από 16 200 000 EUR (που αντιστοιχεί στο 40 % του συνολικού προϋπολογισμού του Κέντρου)· εκφράζει, κατά συνέπεια, την ανησυχία του, διότι τούτο αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας διάρκειας και δείχνει αδυναμίες κατά τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κέντρου·

5.   λαμβάνει υπόψη ότι το 2008 το Κέντρο καταχώρισε έσοδα από τόκους ύψους 313 000 EUR, και ότι, σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό, χρειάστηκε να επιστραφούν στην Επιτροπή 307 000 EUR με βάση το κλείσιμο των λογαριασμών και το ύψος των εισπραχθέντων τόκων, συμπεραίνει ότι το Κέντρο διαθέτει σε διαρκή βάση τεράστια ταμειακά διαθέσιμα· λαμβάνει υπόψη ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2008 τα ταμειακά διαθέσιμα του Κέντρου ανέρχονταν σε 16 705 090,95 EUR· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες για πλήρη εφαρμογή της αρχής της διατήρησης ταμειακών διαθεσίμων με βάση τις ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002, και να μελετήσει, τι αλλαγές απαιτούνται ως προς την προσέγγιση, προκειμένου τα ταμειακά διαθέσιμα του Κέντρου να διατηρούνται, σε διαρκή βάση, όσο το δυνατόν χαμηλότερα

6.   λαμβάνει συνεπώς υπό σημείωση τις προσπάθειες του Κέντρου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες προμηθειών και συμβάσεων που ξεκίνησαν το 2008 στις αρχές του 2009 ώστε να μειώσει το ύψος των μεταφορών·

Η έδρα του Κέντρου

7.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2008 δεν είχε επιτευχθεί ακόμη συμφωνία μεταξύ του Κέντρου και της Σουηδικής Κυβέρνησης σχετικά με την έδρα, δεδομένου ότι εξακολουθούσαν να εκκρεμούν πολυάριθμα ζητήματα που απαιτούσαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις· υπογραμμίζει ότι στην απαλλαγή για το 2007 η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή εξέφραζε την ανησυχία της σχετικά με την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το Κέντρο εκταμίευσε σχεδόν 500 000 EUR για εργασίες ανακαίνισης των κτιρίων που μίσθωσε για τις εγκαταστάσεις του και ότι, όπως και το 2006, οι εργασίες αυτές αποφασίστηκαν με απευθείας συμφωνία μεταξύ του Κέντρου και του ιδιοκτήτη, χωρίς να καθοριστούν η φύση τους, οι προθεσμίες και οι όροι πληρωμής εντούτοις χαιρετίζει το γεγονός ότι, το Μάρτιο 2009, επετεύχθη συμφωνία σχετικά με τους προσωπικούς αριθμούς ταυτότητας και υποστηρίζει τις προσπάθειες του Κέντρου να εξεύρει οριστικές λύσεις με τη Σουηδική Κυβέρνηση·

8.   υπενθυμίζει στην διοργανική ομάδα για τους οργανισμούς να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό εν γένει στο πλαίσιο των συζητήσεών της·

Ανθρώπινοι πόροι

9.   υπογραμμίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες στον προγραμματισμό των διαδικασιών πρόσληψης· ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι στο τέλος του 2008 είχαν καλυφθεί μόνο 101 θέσεις από τις 130 που είχαν εγκριθεί συνολικά·

10.   σημειώνει τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν εντός του 2008 να εφαρμοστεί το εγκριθέν οργανόγραμμα, το οποίο προβλέπει 130 θέσεις απασχόλησης· εκφράζει την ικανοποίηση του για τις επιπλέον προσλήψεις 54 υπαλλήλων (εκτάκτων υπαλλήλων, συμβασιούχων υπαλλήλων και αποσπασμένων από τα κράτη μέλη εμπειρογνωμόνων) και, άρα, την πλήρωση 101 θέσεων απασχόλησης στο τέλος του 2008, γεγονός που θα συντελέσει στην λειτουργική ικανότητα του Κέντρου και θα του επιτρέψει να εκπληρώνει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί· εκφράζει τη λύπη του διότι κατέστη αναγκαία η εκ νέου δημοσίευση διαδικασίας πρόσληψης για 16 θέσεις· τάσσεται υπέρ των μέτρων που έλαβε το Κέντρο για να βελτιώσει την κατάσταση· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναθεώρηση εκ μέρους του Κέντρου του εσωτερικού κανονισμού του·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

11.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κέντρο δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στην υποχρέωσή του να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση της Διευθύντριάς του γι τα αποτελέσματα των εσωτερικών λογιστικών ελέγχων που πραγματοποίησε ο εσωτερικός ελεγκτής σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού· αναγνωρίζει, πάντως, ότι το Κέντρο έδωσε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις έξι εκκρεμούσες συστάσεις, οι οποίες θεωρούνται «πολύ σημαντικές» από την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS)· επισημαίνει ότι οι συστάσεις αυτές αφορούν την ποιότητα της διοίκησης (σε σχέση με την επιστημονική τεκμηρίωση, την επικοινωνία στον τομέα της υγείας και την ενίσχυση της τρέχουσας διαδικασίας για την επείγουσα αξιολόγηση απειλών και κινδύνων), τη συνέχεια που δίνεται για ορισμένα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (όπως η συγκρότηση οικονομικών δικτύων) και την υιοθέτηση άλλων προτύπων εσωτερικού ελέγχου (όπως ο εντοπισμός αδυναμιών και η διάρθρωση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων)·

o
o   o

12.   παραπέμπει, για περαιτέρω παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής στο ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010(6) σχετικά με τις επιδόσεις, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 304, 15.12.2009, σ. 112.
(2) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 142, 30.4.2004, σ. 1.
(4) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(5) ΕΕ L 255, 26.9.2009, σ. 133.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0139.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Φεβρουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου