Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 107kWORD 56k
Středa 5. května 2010 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská agentura pro životní prostředí
P7_TA(2010)0105A7-0092/2010
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Evropský parlament ,

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1) ,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (kodifikované znění)(3) , a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0092/2010),

1.   uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2008;

2.   předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 60.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutí evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1) ,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (kodifikované znění)(3) , a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0092/2010),

1.   schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 60.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Usnesení evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1) ,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (kodifikované znění)(3) , a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0092/2010),

A.   vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a operace, na nichž se zakládá, jsou legální a správné;

B.   vzhledem k tomu, že dne 23. dubna 2009 udělil Parlament výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2007(5) a že v usnesení připojeném k tomuto rozhodnutí Parlament poukázal zejména na slabiny ve správě smluv o grantech s evropskými tematickými centry a vyzval agenturu, aby plně dodržovala pravidla pro zadávání veřejných zakázek,

1.   konstatuje, že provozní příjmy agentury za rok 2008 činily 37 100 000 EUR, včetně příspěvků Společenství, které představují 31 700 000 EUR; upozorňuje, že tato částka je o 2 000 000 EUR nižší, než odpovídající částka v souhrnném rozpočtu na rok 2007; vyjadřuje uspokojení s celkovým využitím prostředků na závazky a prostředků na platby;

2.   zdůrazňuje úlohu, kterou hraje agentura při hodnocení uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí jak v Unii, tak v sousedních zemích;

Výkonnost

3.   bere na vědomí, že hlavní zjištění obsažená v externím hodnocení decentralizovaných agentur EU, které zadala Komise v roce 2009, jsou velmi pozitivní; blahopřeje agentuře zejména k tomu, že vytvořila velmi propracovaný systém řízení založený na jednotlivých činnostech, víceletý pracovní program, vyvážený přehled výsledků s příslušnými ukazateli a integrovaný systém kontroly řízení – všechny tyto prvky přispívají k účelnému řízení agentury;

4.   poznamenává, že další nezávislé externí hodnocení pětileté strategie agentury na období 2004–2008 rovněž ukázalo, že agentuře daří účinně plnit své cíle a uspokojovat odběratele svých služeb;

5.   žádá agenturu, aby i nadále pravidelně (tj. každých 5 let) nechávala zpracovat nezávislé externí hodnocení na základě zřizovacího nařízení a pracovních programů schválených správní radou; vyzývá tedy agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o vývoji dalšího externího hodnocení, které se týká období 2009–2013;

6.   vyzývá agenturu, aby v tabulce, kterou bude přikládat k příští zprávě Účetního dvora, uvedla srovnání mezi cíli dosaženými během roku, za který je udělováno absolutorium, a cíli dosaženými během předchozího rozpočtového období, aby tak orgánu příslušnému k udělení absolutoria umožnila efektivněji vyhodnotit meziroční vývoj své výkonnosti;

7.   bere na vědomí připomínku Účetního dvora, který v souvislosti s grantovými dohodami uzavřenými agenturou uvádí, že je nutno lépe vyjasnit dobu účtovanou partnery; zdůrazňuje, že příjemci by měli obdržet jasnější pokyny k výpočtu sazeb a rovněž by měla být vytvořena zřejmá vazba mezi účtovanými náklady a odhady nákladů v realizačních plánech, aby se zmírnilo riziko neoprávněných plateb;

Nájemní smlouva

8.   bere na vědomí připomínku Účetního dvora, že na práce v rámci renovace pronajatých prostor mělo být vypsáno zadávací řízení, agentura však místo toho uhradila náklady za práci, kterou provedla firma vybraná vlastníky budovy;

Interní audit

9.   bere na vědomí, že ze 27 doporučení, která vydalo oddělení pro interní audit (IAS) od roku 2006, jich agentura uplatnila 9; konstatuje, že ze 17 dosud neuplatněných doporučení je 5 považováno za „velmi důležitá“ a ovlivňující správu grantů (pokud jde o finanční operace, podporu kontrol/ověřování grantů na místě a sledování plnění grantů a následné kroky) a uplatňování standardů vnitřní kontroly (pokud jde o zjišťování citlivých funkcí a zlepšování systému účetnictví);

o
o   o

10.   pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne 5. května 2010(6) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 60.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Úř.věst. L 255, 26.9.2009, s. 180.
(6) Přijaté texty, P7_TA(2010)0139.

Poslední aktualizace: 2. března 2011Právní upozornění