Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 100kWORD 58k
Trečiadienis, 2010 m. gegužės 5 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras
P7_TA(2010)0107A7-0067/2010
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento sprendimas dėl 2008 finansinių metų Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro biudžeto įvykdymo patvirtinimo (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymais(1) ,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2) , ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (nauja redakcija)(3) , ypač į jo 15 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4) , ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7–0067/2010),

1.   suteikia patvirtinimą Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, kad Centro 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.   išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, Tarybai, Komisijai bei Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 304, 2009 12 15, p. 148.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 376, 2006 12 27, p. 1.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


2. 2010 m.gegužės 5 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymais(1) ,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2) , ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (nauja redakcija)(3) , ypač į jo 15 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4) , ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7–0067/2010),

1.   pritaria Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, Tarybai, Komisijai bei Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 304, 2009 12 15, p. 148.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 376, 2006 12 27, p. 1.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


3. 2010 m.gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymais(1) ,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2) , ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (nauja redakcija)(3) , ypač į jo 15 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4) , ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7–0067/2010),

A.   kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2008 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B.   kadangi Parlamentas 2009 m. balandžio 23 d. priėmė sprendimą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui suteikiamo patvirtinimo, kad Centro 2007 finansinių metų biudžetas įvykdytas(5) , ir prie sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje savo rezoliucijoje Parlamentas be kita ko:

–   atkreipė dėmesį į tai, kad Centras nustatė nuolatines reguliarios priežiūros ir ex post kontrolės procedūras bei toliau plėtojo žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą, be kita ko, savo intranete sukūrė žmogiškųjų išteklių portalą,

–   teigiamai įvertino tai, kad Centras glaudžiai bendradarbiauja su taip pat Lisabonoje įsikūrusia Europos jūrų saugumo agentūra, su kuria dalijosi pastatais ir bendrai naudojosi infrastruktūra bei paslaugomis, taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad persikėlimas į nuosavas patalpas numatytas trečiąjį 2009 m. ketvirtį,

1.   su džiaugsmu pažymi, kad Audito Rūmai galėjo gauti pagrįstą patvirtinimą, jog 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Centro metinės finansinės ataskaitos pagal visus esminius punktus patikimos ir visos pagal jas atliktos finansinės operacijos iš esmės yra teisėtos ir tvarkingos;

Veikla

2.   primygtinai tvirtina, kad svarbu, jog Centras planuodamas nustatytų SMART tikslus ir RACER rodiklius, kad būtų galima įvertinti jo veiklos rezultatus; pažymi, jog Centras teigia, kad sudarydamas savo 2009 m. veiklos programą atsižvelgė į šias pastabas;

3.   be to, ragina Centrą apsvarstyti galimybę planuojant visą savo veiklą naudoti Gantto diagramą tam, kad būtų galima greitai nustatyti laiką, kurį kiekvienas darbuotojas skiria konkrečiam projektui, ir skatinti naudoti į rezultatus orientuotą metodą;

4.   pažymi, kad per ateinančius kelerius metus Centro biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir toliau turėtų būti grindžiamas Centro per metus atliktu darbu;

Vidaus auditas

5.   pažymi, kad nuo 2006 m. Centras įgyvendino 15 iš 41 rekomendacijos, kurią pateikė Vidaus audito tarnyba (VAT); atkreipia dėmesį į tai, kad iš 26 rekomendacijų, kurios šiuo metu vis dar įgyvendinamos, 14 laikomos labai svarbiomis ir yra pirmiausiai susijusios su pasirengimu persikelti (su naujųjų patalpų kokybės kontrole, atsargumo priemonėmis potvynių žalai išvengti, veiklos tęstinumo planu, investicijomis į įrangą) ir vidaus kontrolės reikalavimų įgyvendinimu (su darbuotojų darbo įvertinimu ir paaukštinimu, rizikos valdymu ir išimčių registravimu);

6.   atkreipia dėmesį į tai, kad 2008 m. Centro įplaukos iš palūkanų sudarė 107 591,31 eurą; atsižvelgdamas į metinę finansinę ataskaitą ir į palūkanų dydį, daro išvadą, kad Centras nuolat turi didelį grynųjų pinigų kiekį; pažymi, kad 2008 m. gruodžio 31 d. Centro grynieji pinigai sudarė 1 635 537,86 eurus ir kad 2009 m. pradžioje į Centro sąskaitą pervesta 354 051,31 euras lėšų, kurios dėl banko sąskaitybos klaidos buvo įrašytos į Centro sąskaitas kaip gautina suma; prašo Komisijos, vadovaujantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 15 straipsnio 5 dalimi, išnagrinėti galimybes, kaip galima padėti užtikrinti, jog grynieji pinigai būtų valdomi visiškai atsižvelgiant į poreikius, ir kaip reikėtų keisti metodą, kad Centras nuolat turėtų kuo mažiau grynųjų pinigų;

o
o   o

7.   pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliucijoje(6) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 304, 2009 12 15, p. 148.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 376, 2006 12 27, p. 1.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(5) OL L 255, 2009 9 26, p. 137.
(6) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0139.

Atnaujinta: 2011 m. vasario 11 d.Teisinis pranešimas