Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 110kWORD 78k
Středa 5. května 2010 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská agentura pro léčivé přípravky
P7_TA(2010)0108A7-0078/2010
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Evropský parlament ,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1) ,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004(3) o zřízení Evropské agentury pro léčivé přípravky, a zejména na článek 68 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0078/2010),

1.   uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008;

2.   předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 27.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o uzavření účtů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2008(C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1) ,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004(3) o zřízení Evropské agentury pro léčivé přípravky, a zejména na článek 68 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0078/2010),

1.   schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2008;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 27.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1) ,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004(3) o zřízení Evropské agentury pro léčivé přípravky, a zejména na článek 68 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0078/2010),

A.   vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné,

B.   vzhledem k tomu, že Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky dne 23. dubna 2009 absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2007(5) a ve svém usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria zejména vzal na vědomí:

   nedostatky rozpočtového hospodaření, pokud jde o program telematiky,
   nedostatky konstatované u postupů pro zadávání veřejných zakázek,
   pokrok, jehož bylo dosaženo při zajišťování souladu s nařízením o poplatcích,

1.   konstatuje, že rozpočet agentury na rok 2008 činil 182 900 000 EUR oproti 163 100 000 EUR v předcházejícím roce; mimoto konstatuje, že agentura obdržela od Společenství příspěvek, který je o 2,4 % nižší než v roce 2007; tento příspěvek v roce 2008 činil 34 000 000 EUR;

Výkonnost

2.   blahopřeje agentuře k zavedení velmi důmyslného sestavování rozpočtu podle činností a sledování spokojenosti uživatelů; rovněž konstatuje, že agentura v současné době zkoumá fungování struktury svých výborů s cílem zvýšit jejich součinnost, a to vzhledem ke zvýšení počtu vědeckých výborů a vědecké práce, která s tím souvisí;

Přenos prostředků

3.   je znepokojen zjištěním Účetního dvora, že výše rozpočtových prostředků, které byly přeneseny nebo zrušeny, dosáhla 36 000 000 EUR (čili 19,7 % celkové výše rozpočtu), resp. 9 700 000 EUR (čili 5,3 % rozpočtu); zdůrazňuje, jak bylo již konstatováno v průběhu předcházejících rozpočtových roků, že vysoký objem přenášených prostředků na provozní výdaje (tj. 21 400 000 EUR) jde z velké části na vrub výdajů v oblasti informatiky, které souvisejí se zaváděním telematického programu pro účely regulace léčivých přípravků; je tudíž znepokojen, neboť tato situace, která trvá už několik let, odporuje zásadě ročního rozpočtu;

Postupy zadávání zakázek

4.   vyzývá agenturu, aby zvýšila kvalitu postupů zadávání zakázek s cílem odstranit nedostatky, které zjistil Účetní dvůr (jako např. uplatňování metod posuzování, pokud jde o cenová kritéria, a nezbytná odůvodnění zvolených postupů);

5.   bere na vědomí dlouhodobou politiku agentury uzavírat smlouvu na termínované devizové transakce, aby zajistila část svého správního rozpočtu proti nepříznivým výkyvům směnného kurzu britské libry; očekává, že agentura bude takové transakce provádět obezřetně; doporučuje, aby byla zřízena pracovní skupina, která bude zajišťovací strategii pozorně sledovat a kontrolovat;

Příjmy plynoucí z poplatků

6.   zdůrazňuje, že poplatky, které si agentura účtuje za služby související s vyhodnocováním, tvoří hlavní zdroj jejích příjmů; v roce 2008 představovaly 70,2 % celkových příjmů agentury; v této souvislosti opět zdůrazňuje důležitost nástroje účelově vázaných příjmů, který je určen k tomu, aby se agentury, jež jsou závislé na poplatcích, dokázaly vyrovnat s nepředvídaným vývojem trhu;

7.   bere na vědomí, že v roce 2008 agentura zaúčtovala výnosy z úroků ve výši 2 046 000 EUR; z účetní závěrky a z výše úroků vyvozuje, že agentura má dlouhodobě nadměrně vysoký objem pohotových prostředků; bere na vědomí, že k 31. prosinci 2008 činila výše pohotových prostředků agentury 41 887 000 EUR; žádá Komisi, aby posoudila, jak by bylo možné zajistit, aby se nakládání s pohotovými prostředky plně řídilo skutečnými potřebami v souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, a jaké koncepční změny je třeba provést, aby hotovost agentury byla dlouhodobě co nejnižší;

Lidské zdroje

8.   bere na vědomí, že schválený plán pracovních míst počítal v roce 2008 s 481 pracovními místy, z nichž 469 bylo obsazeno do konce roku 2008; bere na vědomí, že v roce 2008 bylo přijato dalších 41 pracovníků podpůrného personálu (pomocní a smluvní zaměstnanci a vyslaní národní odborníci), takže celkový počet zaměstnanců činil 587;

Interní audit

9.   bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise vydal ve své zprávě o auditu jedno „zásadní“ doporučení týkající se oblasti střetu zájmů expertů a osm „velmi závažných“ doporučení, pokud jde o oblast dokumentace střetu zájmů u zaměstnanců agentury, databáze používané k podpoře administrativních postupů pro hodnocení a vypracovávání pokynů pro evidenci a úplné provádění těchto pokynů;

10.   blahopřeje agentuře k přijetí kodexu chování, který stanoví zásady a závazné pokyny týkající se nezávislosti a důvěrnosti informací pro členy správní rady, členy výborů, experty a zaměstnance agentury;

o
o   o

11.   pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne 5. května 2010(6) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole evropských agentur.

(1) Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 27.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 117.
(6) Přijaté texty, P7_TA(2010)0139.

Poslední aktualizace: 2. března 2011Právní upozornění