Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 103kWORD 59k
Onsdag den 5. maj 2010 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2008: Det Europæiske Jernbaneagentur
P7_TA(2010)0111A7-0084/2010
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 5. maj 2010 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2008 (C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2008,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2008, med agenturets svar(1) ,

–   der henviser til Rådets henstilling af 16. februar 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2) , særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur (»agenturforordningen«)(3) , særlig artikel 39,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4) , særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0084/2010),

1.   meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Jernbaneagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2008;

2.   fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Jernbaneagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 304 af 15.12.2009, s. 89.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1.
(4) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 5. maj 2010 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2008 (C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC))

Europa-Parlamentet ,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2008,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2008, med agenturets svar(1) ,

–   der henviser til Rådets henstilling af 16. februar 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2) , særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur(3) , særlig artikel 39,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4) , særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0084/2010),

1.   godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2008;

2.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Jernbaneagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 304 af 15.12.2009, s. 89.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1.
(4) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 5. maj 2010 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2008 (C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC))

Europa-Parlamentet ,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2008,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2008, med agenturets svar(1) ,

–   der henviser til Rådets henstilling af 16. februar 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2) , særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur(3) , særlig artikel 39,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4) , særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0084/2010),

A.   der henviser til, at Revisionsretten fastslog, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2008 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige,

B.   der henviser til, at Europa-Parlamentet den 23. april 2009 meddelte decharge til Det Europæiske Jernbaneagenturs administrerende direktør for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2008(5) og i beslutningen med bemærkningerne til afgørelsen bl.a.:

   bemærkede på grundlag af Revisionsrettens årsberetning for 2006, at agenturets endelige budget for 2007 udgjorde 16 600 000 EUR, inkl. en reserve på 1 900 000 EUR; endvidere bemærkede, at 3 400 000 EUR bortfaldt ved udgangen af 2007, herunder reserven, og at yderligere 2 700 000 EUR blev fremført til 2008
   var bekymret over Revisionsrettens konklusion om, at mere end 35 % af de endelige bevillinger ikke var blevet udnyttet, hvilket ifølge Revisionsretten viser, at agenturets planlægning og budgetlægning var behæftet med alvorlige svagheder
   opfordrede agenturet til i henhold til artikel 15, stk. 5, i forordning nr. (EF, Euratom) 2343/2002 at gennemføre streng likviditetsstyring for at sikre, at de likvide beholdninger er begrænset til behørigt begrundede behov, og at rette særlig opmærksomhed mod at forbedre sin likviditetsstyring,

1.   glæder sig over, at Revisionsretten fastslog, at agenturets regnskab for 2008 var korrekt, og at de underliggende transaktioner som helhed betragtet var lovlige og formelt rigtige;

2.   konstaterer, at agenturet modtog 18 000 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra Unionens budget for 2008;

Præstationer

3.   opfordrer agenturet til i en oversigt, der vedføjes næste beretning fra Revisionsretten, at foretage en sammenligning mellem de tiltag, der er blevet gennemført i det regnskabsår, der er under dechargebehandling, og de tiltag, der blev gennemført i det forudgående regnskabsår, således at dechargemyndigheden bedre kan vurdere agenturets præstationer fra år til år;

4.   understreger, hvor vigtigt det er, at agenturet anvender SMART-mål og RACER-indikatorer i programmeringen for at kunne evaluere gennemførelsen; tager dog til efterretning, at agenturet har erklæret, at det har taget højde for disse bemærkninger i programmet for 2009; opfordrer endvidere agenturet til at overveje at lade et Gantt-diagram indgå i programmeringen af de operationelle aktiviteter, så det hurtigt kan fastslås, hvor lang tid den enkelte medarbejder har brugt på et projekt, og en resultatorienteret tilgang fremmes;

5.   tager til efterretning, at Revisionsretten bemærker, at agenturet udøver sin virksomhed på to steder (Lille og Valenciennes), hvilket medfører supplerende udgifter;

Bevillingsfremførsler

6.   tager til efterretning, at Revisionsretten har påpeget, at mere end 4 100 000 EUR er blevet fremført til 2009, heraf ca. 3 900 000 EUR vedrørende administrations- og aktionsudgifter (dvs. 57 % af de årlige bevillinger under afsnit II og III); understreger, at denne situation afslører, at agenturet har problemer i programmeringen og budgetteringen af sine aktiviteter;

Udbudsprocedurer

7.   udtrykker bekymring med hensyn til de svagheder, Rvisionsretten har konstateret ved udbudsprocedurerne;

8.   glæder sig over, at agenturet har fastlagt en handlingsplan til afhjælpning af de mangler i forbindelse med udbudsprocedurerne, som Revisionsretten har påpeget, og som gør procedurerne mindre gennemskuelige;

Intern revision

9.   anerkender, at agenturet har iværksat 32 af 36 henstillinger fra den interne revisionstjeneste siden 2006; blandt de 4 henstillinger, der stadig ikke er afsluttet, betragtes 1 som »kritisk« og 3 som »meget vigtige«; henstiller derfor indtrængende til agenturet at gennemføre visse interne kontrolstandarder i tilknytning til bankunderskrifter, adskillelse af funktioner, følsomme stillinger og uddelegering af beføjelser;

o
o   o

10.   henviser vedrørende øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 5. maj 2010(6) om præstationer, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

(1) EUT C 304 af 15.12.2009, s. 89.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1.
(4) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT L 255 af 26.9.2009, s. 167.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0139.

Seneste opdatering: 11. februar 2011Juridisk meddelelse