Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 106kWORD 57k
Středa 5. května 2010 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2008: Agentura Evropské unie pro základní práva
P7_TA(2010)0117A7-0090/2010
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro základní práva za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro základní práva za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1) ,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Evropské agentury pro základní práva(3) , a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7–0090/2010),

1.   uděluje řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2008;

2.   předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské agentury pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníků Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 10.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutí evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro základní práva za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro základní práva za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1) ,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Evropské agentury pro základní práva(3) , a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7–0090/2010),

1.   schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2008;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské agentury pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 10.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Usnesení evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro základní práva za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro základní práva za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1) ,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Evropské agentury pro základní práva(3) , a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7–0090/2010),

A.   vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné,

B.   vzhledem k tomu, že Parlament udělil řediteli Evropské agentury pro základní práva dne 23. dubna 2009 absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2007(5) a ve svém usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné zdůraznil:

   že agentura měla usilovat o vytvoření synergií a vyhýbat se překrývání činností s jinými institucemi působícími v oblasti lidských práv, zejména s Radou Evropy;
   že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) zahájil šetření ve věci týkající se agentury; žádal tudíž úřad OLAF, agenturu a Komisi, aby orgán udělující absolutorium co nejdříve informovaly o výsledcích tohoto vyšetřování a případných následných opatřeních;
   že Účetní dvůr konstatoval, že při jednom nabídkovém řízení přispěla zveřejněná metoda finančního vyhodnocování nepřímo ke snížení relativní závažnosti cenového kritéria, což mohlo odradit některé potenciální uchazeče a nebylo v souladu se zásadou řádného finančního řízení;

1.   vítá skutečnost, že se Účetnímu dvoru podařilo získat přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2008 je ve všech věcných ohledech spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

Výkonnost

2.   vyzývá agenturu, aby si ve svém plánu stanovila cíle SMART a ukazatele RACER, což jí umožní zlepšit vyhodnocování dosažených výsledků; bere nicméně na vědomí prohlášení agentury, že zohlednila uvedené připomínky ve svém plánu na rok 2009;

3.   blahopřeje agentuře k tomu, že v polovině roku 2009 zahájila zavádění nového rozpočtového softwaru umožňujícího sledovat vývoj rozpočtu podle jednotlivých činností, který poskytne jednoznačné ukazatele o alokovaných finančních i lidských zdrojích;

4.   blahopřeje agentuře k tomu, že řádně zohlednila připomínky, které uvedly Účetní dvůr a rozpočtový orgán při udělování absolutoria v minulém roce;

5.   konstatuje, že v nadcházejících letech by mělo udělování absolutoria agentuře za plnění rozpočtu vycházet ve větší míře z hodnocení výsledků její činnosti v průběhu celého roku;

Vyšetřování úřadu OLAF

6.   bere na vědomí, že úřad OLAF v roce 2009 ukončil své šetření týkající se agentury – zahájené v roce 2008 – a uzavřel je, aniž by učinil další kroky;

Interní audit

7.   bere na vědomí, že útvar interního auditu (IAS) provedl v únoru 2008 následný audit uplatňování všech doporučení z jeho zprávy za rok 2007 a došel k závěru, že pouze jedno doporučení (o dohledu správní rady nad náborem zaměstnanců) nebylo splněno; konstatuje však, že okolnosti se změnily a že po zahájení činnosti agentury a jmenování nového ředitele ztratilo uvedené doporučení své původní opodstatnění, a lze je tudíž považovat za splněné;

o
o   o

8.   pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne 5. května 2010(6) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 10.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 198.
(6) Přijaté texty, P7_TA(2010)0139.

Poslední aktualizace: 2. března 2011Právní upozornění