Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 109kWORD 59k
Středa 5. května 2010 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2008: Evropský úřad pro dohled nad GNSS
P7_TA(2010)0119A7-0073/2010
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro dohled nad GNSS na rozpočtový rok 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Evropský parlament ,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi úřadu(1) ,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy(3) , a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č.1605/2002(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0073/2010),

1.   uděluje výkonnému řediteli Evropského úřadu pro dohled nad GNSS absolutorium za plnění rozpočtu v rozpočtovém roce 2008;

2.   předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského úřadu pro dohled nad GNSS, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 100.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutí evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o uzavření účtů Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Evropský parlament ,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi úřadu(1) ,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy(3) , a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č.1605/2002(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0073/2010),

1.   schvaluje uzavření účtů Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2008;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského úřadu pro dohled nad GNSS, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 100.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Usnesení evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro dohled nad GNSS na rozpočtový rok 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Evropský parlament ,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi úřadu(1) ,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy(3) , a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č.1605/2002(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0073/2010),

A.   vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve svém prohlášení o věrohodnosti uvedl určité výhrady ke spolehlivosti roční účetní závěrky za rozpočtový rok 2008 a legálnosti a správnosti uskutečněných operací,

B.   vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o účetní závěrce úřadu za rok 2006 vydal pozitivní prohlášení o věrohodnosti účtů,

C.   vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že nemůže zaujmout stanovisko k účetní závěrce Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2007, a poukázal na to, že celá architektura projektu Galileo byla v roce 2007 revidována a že účetní závěrka úřadu byla připravena v nejistém právním prostředí,

D.   vzhledem k tomu, že úřad získal v roce 2006 finanční samostatnost,

E.   vzhledem k tomu, že dne 23. dubna 2009 udělil Parlament výkonnému řediteli Evropské agentury pro dohled nad GNSS absolutorium za plnění rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2007(5) a ve svém usnesení provázejícím rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné

   vzal na vědomí, že prostředky, které byly úřadu skutečně vyhrazeny (210 000 000 EUR), byly kvůli zpoždění programu Galileo podstatně nižší, než ty uvedené v rozpočtu,
   byl znepokojen tím, že Účetní dvůr shledal v plnění rozpočtu následující nedostatky: nízká míra čerpání prostředků na závazky a na platby na provozní činnosti (63 % prostředků na závazky a 51 % na platby); absence jasné vazby mezi pracovním programem úřadu a rozpočtem; neodůvodněné a nezdokumentované převody; opakovaně zpožděné zaúčtování inkasních příkazů; nejednotná prezentace plnění rozpočtu,
   vzal na vědomí kritiku, kterou Účetní dvůr vyjádřil v souvislosti s aktivy projektu Galileo, že totiž úřad nebyl schopen ve své účetní závěrce poskytnout dostatečné informace, jelikož do konce roku 2007 nebyl vytvořen žádný seznam aktiv Evropské kosmické agentury (ESA),

Rozpočtové a finanční řízení

1.   lituje, že Účetní dvůr uvedl ve svém prohlášení o věrohodnosti určité výhrady ke spolehlivosti roční účetní závěrky za rozpočtový rok 2008 a legálnosti a správnosti uskutečněných operací;

2.   konstatuje, že se úřad rozhodl předložit výsledky svých činností, aniž by zohlednil, že po dokončení převodu aktiv a prostředků Komisi, který byl plánován na konec prvního čtvrtletí roku 2008, přestane programy Galileo a EGNOS řídit;

3.   bere na vědomí, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008(6) vstoupilo v platnost dne 25. července 2008 a že přes přenesení odpovědnosti za řízení programů Galileo a EGNOS na Komisi, převedla Komise dne 24. prosince 2008 na bankovní účet úřadu 95 000 000 EUR; lituje, že nebyl připraven žádný řádný opravný rozpočet;

4.   konstatuje, že poté, co vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 683/2008, bylo v roce 2008 schváleno velmi výrazné snížení rozpočtu úřadu (ze 436 500 000 EUR v roce 2007 na 22 700 000 EUR);

5.   je znepokojen skutečností, že přestože Komise v souladu s nařízením (ES) č. 683/2008 převzala od 1. ledna 2009 odpovědnost za řízení finančních prostředků a provádění evropských programů družicové radionavigace (EGNOS a Galileo), nebyla na ni do konce roku 2008 převedena žádná činnost ani aktivum, a že nové rozdělení pravomocí mezi Komisí a úřadem nebylo zohledněno v jejich ročních účetních závěrkách; zjistil od Účetního dvora, že úřad by měl tedy částku ve výši 58 400 000 EUR považovat za dluh vůči Komisi a neuvádět ji jako předběžné financování obdržené od Komise; konstatuje dále, že částka ve výši 55 600 000 EUR, která má být zaplacena Evropské kosmické agentuře, se neměla objevit v účtech, protože tato částka odpovídala příspěvkům Evropských společenství na programy Galileo a EGNOS a spadala do kompetence Komise;

6.   bere však na vědomí odpověď úřadu, v níž jako odpověď uvádí, že Komise své přijetí převodu aktiv oficiálně potvrdila až od 31. července 2009, a proto nemohly být podmínky převodu součástí dohody s Komisí před koncem června 2009;

7.   odkazuje na doporučení zvláštní zprávy č. 7/2009 Účetního dvora adresované Komisi, jakožto novému subjektu odpovědnému za řízení programu Galileo;

Interní audit

8.   bere na vědomí, že útvar interního auditu (IAS) provedl interní audit v listopadu 2007 a následné audity v říjnu 2008 a prosinci 2009; poznamenává, že dvě důležitá doporučení, která doposud nebyla provedena, se týkají popisů pracovních míst a funkcí citlivé povahy;

o
o   o

9.   pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 5. května 2010(7) o výkonnosti finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 100.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 162.
(6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo) (Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s. 1).
(7) Přijaté texty, P7_TA(2010)0139.

Poslední aktualizace: 2. března 2011Právní upozornění