Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 113kWORD 57k
Středa 5. května 2010 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2008: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
P7_TA(2010)0120A7-0094/2010
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Evropský parlament ,

–   s ohledem na roční účetní závěrku společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, uzavřenou k 31. prosinci 2008, spolu s odpověďmi společného podniku(1) ,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy(3) , a zejména na článek 5 uvedeného rozhodnutí,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0094/2010),

1.   uděluje řediteli společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008;

2.   předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 310, 18.12.2009, s. 1.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o uzavření účtů společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Evropský parlament ,

–   s ohledem na roční účetní závěrku společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, uzavřenou k 31. prosinci 2008, spolu s odpověďmi společného podniku(1) ,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy(3) , a zejména na článek 5 uvedeného rozhodnutí,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0094/2010),

1.   schvaluje uzavření účtů společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2008;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 310, 18.12.2009, s. 1.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Evropský parlament ,

–   s ohledem na roční účetní závěrku společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, uzavřenou k 31. prosinci 2008, spolu s odpověďmi společného podniku(1) ,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy(3) , a zejména na článek 5 uvedeného rozhodnutí,

–   s ohledem na finanční nařízení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy přijaté rozhodnutím správní rady dne 22. října 2007 (dále jen „finanční nařízení ITER“),

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0094/2010),

A.   vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

B.   vzhledem k tomu, že se společný podnik nachází v počáteční fázi své existence a do konce rozpočtového roku 2008 ještě plně nezavedl vlastní systémy vnitřní kontroly a finančního výkaznictví,

C.   vzhledem k tomu, že podle článku 75 finančního nařízení ITER by měl mít společný podnik útvar interního auditu, který musí dodržovat příslušné mezinárodní normy pro audit,

D.   vzhledem k tomu, že finanční nařízení ITER vychází z rámcového finančního nařízení, které bylo nedávno pozměněno, aby bylo v souladu se změnami provedenými v souhrnném finančním nařízení,

E.   vzhledem k tomu, že dne 28. února 2008 zaslal ředitel společného podniku Účetnímu dvoru žádost o stanovisko k finančnímu nařízení ITER,

F.   vzhledem k tomu, že Účetní dvůr formuloval své stanovisko č. 4/2008 k tomuto finančnímu nařízení v říjnu 2008,

Přenos prostředků

1.   bere na vědomí, že Účetní dvůr zjistil, že výsledný účet vykazoval přebytek ve výši 57 600 000 EUR, což je 38 % z 149 000 000 EUR vzniklých příjmů; zejména zdůrazňuje, že část tohoto přebytku (konkrétně 32 000 000 EUR) bylo přeneseno do rozpočtového roku 2009; bere nicméně na vědomí odpověď společného podniku, že nízké čerpání prostředků, na něž poukazuje Účetní dvůr, bylo způsobeno tím, že se jednalo o první rok finanční nezávislosti společného podniku na Komisi a že došlo ke zpoždění při zahájení činnosti mezinárodní organizace ITER a celého programu agentury Euratom pro jadernou syntézu;

Nesrovnalosti v závazcích

2.   konstatuje, že v šesti případech zkoumaných Účetním dvorem uzavřel společný podnik rozpočtové závazky teprve poté, co již uzavřel příslušné právní závazky; žádá proto společný podnik, aby i v této oblasti dodržoval finanční nařízení;

Finanční nařízení ITER

3.   je potěšen tím, že Účetní dvůr konstatoval, že finanční nařízení ITER je do velké míry založeno na zásadách rámcového finančního nařízení a souhrnného finančního nařízení; konstatuje nicméně, že v několika konkrétních bodech je nutno finanční nařízení ITER pozměnit, především pokud jde o výjimky z rozpočtových zásad, roli útvaru interního auditu Komise, zpoždění plateb členských příspěvků, podmínky udělování grantů a přechodná ustanovení podle článku 133 finančního nařízení ITER;

Výroční zpráva o činnosti

4.   výslovně doporučuje společnému podniku, aby dodržoval lhůty dohodnuté s Účetním dvorem, pokud jde o předkládání výročních zpráv o činnosti;

Systémy vnitřní kontroly

5.   výslovně doporučuje společnému podniku, aby dále pracoval na dokumentování procesů a činností v oblasti informačních technologií a mapování souvisejících rizik;

6.   bere na vědomí, že interní auditor společného podniku se ujal funkce teprve 1. července 2009; je nicméně potěšen tím, že společný podnik ITER nyní připravil akční plán uplatňování norem vnitřní kontroly a vznikla pracovní skupina, která bude koordinovat a kontrolovat jeho provádění; mimoto zdůrazňuje, že společný podnik ITER jmenoval úředníka pro ochranu údajů a byly podniknuty nezbytné kroky pro další zdokonalení plánu rozvoje činnosti a obnovy údajů;

7.   bere na vědomí prohlášení společného podniku, že v současnosti probíhá mapování všech základních podnikových procesů;

8.   bere na vědomí, že v roce 2008 společný podnik vykázal výnosy z úroků ve výši 216 304,89 EUR; z účetní závěrky a z výše úroků vyvozuje, že společný podnik má dlouhodobě značnou pokladní hotovost; bere na vědomí, že k 31. prosinci 2008 činila hotovost společného podniku 58 980 569,87 EUR; žádá Komisi, aby posoudila, jak by bylo možné zajistit, aby se hospodaření s hotovostí ve společném podniku řídilo skutečnými potřebami a jaké koncepční změny je třeba provést, aby hotovost společného podniku byla dlouhodobě co nejnižší.

(1) Úř. věst. C 310, 18.12.2009, s. 1.
(2) Úř. věst. L 248, 16. 09. 2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

Poslední aktualizace: 2. března 2011Právní upozornění