Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 309kWORD 336k
Streda, 5. mája 2010 - Brusel Finálna verzia
Absolutórium za rok 2008 – Európsky parlament
P7_TA(2010)0136A7-0095/2010
Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel I – Európsky parlament (C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(1) ,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – zväzok I (SEK(2009)1089 – C7-0173/2009)(2) ,

–   so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2008, oddiel I – Európsky parlament(3) ,

–   so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora za rok 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami inštitúcií(4) ,

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(5) ,

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a článok 275 Zmluvy o ES, článok 314 ods. 10 a článok 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 179a Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6) (nariadenie o rozpočtových pravidlách), a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 13 vnútorných pravidiel o plnení rozpočtu Európskeho parlamentu(7) ,

–   so zreteľom na článok 147 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého musí každá inštitúcia EÚ uskutočniť všetky vhodné opatrenia, aby zohľadnila poznámky, ktoré sú súčasťou rozhodnutia Európskeho parlamentu o absolutóriu,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2008 – oddiely II, IV, V, VI, VII, VIII a IX – a o predbežnom návrhu odhadov Európskeho parlamentu (oddiel I) pre rozpočtový postup na rok 2008(8) ,

–   so zreteľom na článok 77, článok 80 ods. 3 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0095/2010),

A.   keďže „občania majú právo vedieť, na čo sa vynakladajú ich dane a ako sa zaobchádza s právomocou zverenou politickým orgánom“(9) ,

B.   keďže zásada „kontrol a vyváženosti“ má podstatný význam v inštitúciách charakterizovaných decentralizovaným finančným hospodárením a keďže túto zásadu treba zabezpečiť dostatočne rozvinutou centrálnou zodpovednosťou za systémovú primeranosť rámca vnútornej kontroly a riadiacej štruktúry,

C.   keďže podmienkou efektívnej a zmysluplnej zodpovednosti – t. j. povinnosti vysvetliť spôsob použitia vynaložených verejných prostriedkov – je prístup občanov Únie k relevantným a objektívnym informáciám,

1.   udeľuje svojmu predsedovi absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, postúpil Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
(2) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 127, 5.6.2009, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(8) Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 225.
(9) Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti.


2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel I – Európsky parlament (C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC))

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(1) ,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – zväzok I (SEK(2009)1089 – C7-0173/2009)(2) ,

–   so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2008, oddiel I – Európsky parlament(3) ,

–   so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora za rok 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami inštitúcií(4) ,

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(5) ,

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a článok 275 Zmluvy o ES, článok 314 ods. 10 a článok 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 179a Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6) (nariadenie o rozpočtových pravidlách), a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 13 vnútorných pravidiel o plnení rozpočtu Európskeho parlamentu(7) ,

–   so zreteľom na článok 147 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého musí každá inštitúcia EÚ uskutočniť všetky vhodné opatrenia, aby zohľadnila poznámky, ktoré sú súčasťou rozhodnutia Európskeho parlamentu o absolutóriu,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2008 – oddiely II, IV, V, VI, VII, VIII a IX – a o predbežnom návrhu odhadov Európskeho parlamentu (oddiel I) pre rozpočtový postup na rok 2008(8) ,

–   so zreteľom na článok 77, článok 80 ods. 3 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0095/2010),

A.   keďže „občania majú právo vedieť, na čo sa vynakladajú ich dane a ako sa zaobchádza s právomocou zverenou politickým orgánom“(9) ,

B.   keďže zásada „kontrol a vyváženosti“ má podstatný význam v inštitúciách charakterizovaných decentralizovaným finančným hospodárením a keďže túto zásadu treba zabezpečiť dostatočne rozvinutou centrálnou zodpovednosťou za systémovú primeranosť rámca vnútornej kontroly a riadiacej štruktúry,

C.   keďže podmienkou efektívnej a zmysluplnej zodpovednosti – t. j. povinnosti vysvetliť spôsob použitia vynaložených verejných prostriedkov – je prístup občanov Únie k relevantným a objektívnym informáciám,

D.   keďže v súlade s bežným postupom bol administratíve Európskeho parlamentu zaslaný dotazník a odpovede prijal a prediskutoval Výbor pre kontrolu rozpočtu v prítomnosti podpredsedu zodpovedného za rozpočet a generálneho tajomníka,

Riadenie rizík a podnikové riadenie v Európskom parlamente

1.   berie s najvyšším zadosťučinením na vedomie, že správy o udelení absolutória za plnenie rozpočtu Parlamentu v období posledných desiatich rokov zohrávajú dôležitú úlohu a do finančného riadenia Parlamentu priniesli veľmi pozitívne prvky ako napr. štatút poslancov, štatút asistentov alebo proces EMAS; je odhodlaný pokračovať v tomto povzbudivom trende smerujúcom k dosiahnutiu excelentnosti vo verejnom finančnom riadení;

2.   berie na vedomie všeobecnú koncepciu „podnikového riadenia“ ako súbor postupov, zvyklostí, politík a pravidiel ovplyvňujúcich spôsob riadenia, správy a kontroly podniku alebo inštitúcie, ktorého cieľom je znížiť náklady a zlepšiť výsledky;

3.   pripomína, že návrh správy o parlamentnej kontrole plnenia rozpočtu vydala Tematická sekcia pre rozpočtové veci 12. marca 2009, a odporúča, aby Európsky parlament schválil súbor osvedčených postupov;

4.   zdôrazňuje, že medzi kľúčové prvky dobrého podnikového riadenia patrí transparentnosť a otvorenosť, ako aj povinnosti a zodpovednosť osôb poverených podnikovým riadením organizácie;

5.   definuje zodpovednosť ako uznanie a prevzatie zodpovednosti za opatrenia, rozhodnutia a politiky, ako aj povinnosť informovať, vysvetľovať a zodpovedať za dôsledky týchto krokov;

6.   konštatuje, že Európsky parlament je komplexnou organizáciou, v ktorej hranice medzi politickými a administratívnymi rozhodnutiami nie sú vždy jasné z dôvodu viacvrstvového charakteru jeho riadiacej štruktúry;

7.   zastáva názor, že v rámci efektívneho a účinného systému správy a riadenia sa musí náležitá pozornosť venovať úlohe riadenia; nazdáva sa, že generálni riaditelia, riaditelia a vedúci oddelení by mali byť vybraní na základe zásluh, berúc do úvahy otázky rovnosti príležitostí a geografickú rovnováhu, skúseností a riadiacich schopností;

8.   je presvedčený, že dokonalejšie systémy vnútornej kontroly a riadenia rizika zlepšia zodpovednosť a ochránia politické vedenie a administratívnych vedúcich pred finančnými a nefinančnými rizikami;

9.   vyzýva preto príslušné oddelenia, aby prehodnotili a v prípade potreby posilnili minimálne štandardy vnútornej kontroly s cieľom zohľadniť získané skúsenosti a zachovať súlad s vývojom v oblasti riadenia rizika a podnikového riadenia; pripomína, že povoľujúce útvary musia pri vytváraní svojich systémov vnútornej kontroly a vypracúvaní vykonávacích opatrení dodržiavať tieto štandardy; vyzýva príslušné oddelenia, aby požiadali Výbor pre kontrolu rozpočtu o jeho stanovisko pred tým, ako sa revidované minimálne štandardy vnútornej kontroly zašlú Predsedníctvu na posúdenie a schválenie;

10.   berie na vedomie tieto ciele generálneho tajomníka na roky 2008 – 2009:

   príprava na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy,
   príprava na európske voľby v roku 2009 s cieľom zvrátiť trend účasti voličov na voľbách,
   zintenzívnenie služieb pre poslancov a
   reforma a konsolidácia generálneho sekretariátu Európskeho parlamentu;

11.   pripomína, že finančné zdroje Európskeho parlamentu zahŕňajú aj peniaze daňových poplatníkov a že každá inštitúcia využívajúca verejné prostriedky je povinná vysvetliť, ako sa tieto prostriedky využívajú, a poskytnúť úplné, objektívne a relevantné informácie o tom, do akej miery sa tieto prostriedky využívajú na zamýšľané účely a v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia (hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť) a transparentnosti;

12.   pripomína, že na všetky granty sa vzťahuje zásada transparentnosti a rovnakého zaobchádzania, najmä podľa článku 109 ods. 1 a článku 110 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 169 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002(10) (vykonávacie pravidlá); zdôrazňuje, že táto zásada sa uplatňuje aj na všetkých príjemcov prostriedkov Únie vrátane zamestnancov Európskeho parlamentu a ich príbuzných, ktorí prijímajú dotácie na súkromné exkurzie (lyžovanie alebo iné); žiada, aby administratíva na základe preskúmania takýchto platieb vyvodila dôsledky;

Riziká poškodenia dobrej povesti

13.   zdôrazňuje, že niektoré riziká poškodenia dobrej povesti sú oveľa nebezpečnejšie ako finančné riziká, a vyzýva generálneho tajomníka a povoľujúcich úradníkov, aby plne vyhodnotili rizikový profil Európskeho parlamentu;

14.   víta vytvorenie pozície manažéra rizík 24. februára 2010 a žiada novo vymenovaného manažéra rizík, aby pri najbližšej možnej príležitosti informoval príslušné výbory o koncepcii prístupu k rizikám a o stratégii, ktorá sa má použiť v budúcnosti;

15.   konštatuje, že úlohou a funkciou manažéra špecifických rizík by malo byť poskytovanie pomoci povoľujúcim úradníkom pri riadení rizík prostredníctvom poradenstva a koordinácie;

16.   zdôrazňuje, že nezávislosť, úloha a funkcia manažéra rizík sú dôležité; berie na vedomie a víta skutočnosť, že manažér rizík bude priradený priamo ku kancelárii generálneho tajomníka;

17.   vyzýva generálneho tajomníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou postupu udeľovania absolutória, aby zaslal výročnú správu o činnostiach manažéra rizík Výboru pre kontrolu rozpočtu;

18.   zdôrazňuje, že nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa zvýšili právomoci Európskeho parlamentu a pracovné zaťaženie poslancov a ich pomocného personálu; zastáva názor, že pracovné podmienky na všetkých miestach výkonu práce by mali primerane odzrkadľovať zvýšenú potrebu pracovnej sily a materiálu;

19.   v tejto súvislosti pripomína zistenia týkajúce sa prác na odstraňovaní azbestu a žiada generálneho tajomníka, aby podal správu o prevádzkových a finančných výsledkoch týchto prác a možnej potrebe nadväzujúcich nápravných opatrení v budúcnosti;

20.   upozorňuje, že platby za renovácie v Štrasburgu, ktoré vznikli v dôsledku udalosti zo 7. augusta 2008, nesmú znášať európski daňoví poplatníci;

21.   navrhuje, aby Výbor pre kontrolu rozpočtu prijal dotazník o stavbách a odpovede naň v rovnakom čase ako Výbor pre rozpočet;

22.   zdôrazňuje, že parlamentná televízia má veľmi nízku pridanú hodnotu z dôvodu malého počtu divákov; zastáva názor, že financovanie a celý projekt parlamentnej televízie by sa mali prehodnotiť;

Postup udeľovania absolutória

23.   zdôrazňuje, že pridaná hodnota parlamentného a verejného postupu, ktorý vedie až k vlastnému udeleniu absolutória Európskym parlamentom, je ďalšou možnosťou, ako verejne vykonávať kritické preskúmanie finančného hospodárenia tejto inštitúcie, a tým aj uľahčiť občanom Únie získanie prehľadu o konkrétnom fungovaní, riadiacej štruktúre a metódach činnosti Európskeho parlamentu;

24.   upozorňuje na potrebu ďalšieho znižovania rizika vo finančnom hospodárení Európskeho parlamentu, v ktorom by aj nepodstatné nedostatky mohli viesť k výraznému poškodeniu dobrej povesti, pričom by zatienili výsledky politiky Európskeho parlamentu, a pripomína poslancom a zamestnancom Európskeho parlamentu ich osobnú zodpovednosť za riadne finančné hospodárenie Európskeho parlamentu;

25.   zdôrazňuje, že kritické preskúmanie je potrebné na zabezpečenie toho, aby finanční aktéri Európskeho parlamentu mali plnú zodpovednosť, pretože iba plná transparentnosť poskytuje občanom Únie prehľad o finančnom hospodárení Európskeho parlamentu a o využívaní peňazí daňových poplatníkov touto inštitúciou;

Činnosti Výboru pre kontrolu rozpočtu

26.   zdôrazňuje, že Európsky parlament ako inštitúcia má zásadný záujem na dodržiavaní plnej transparentnosti, pokiaľ ide o jeho finančné hospodárenie; očakáva preto od Výboru pre kontrolu rozpočtu, že si riadne splní svoju osobitnú a dôležitú parlamentnú úlohu tým, že jasne zdôrazní, v ktorých oblastiach je možné dosiahnuť zlepšenie, ako to robí v prípade iných inštitúcií;

27.   plne si uvedomuje, že objektívna, odborná a súhrnná analýza komplexných rozhodovacích a riadiacich štruktúr a postupov je zložitá a časovo náročná, a odporúča, aby sa Výbor pre kontrolu rozpočtu lepšie pripravil na zvládnutie svojich čoraz náročnejších úloh tým, že sa podstatne zvýši počet pracovných miest v pláne stavu zamestnancov pre sekretariát tohto výboru;

28.   zdôrazňuje, že znenie článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (zavedené Lisabonskou zmluvou) predstavuje z hľadiska kontrolných činností Európskeho parlamentu veľmi náročné úlohy;

29.   zdôrazňuje, že posilnenie sekretariátov výborov nemožno vykonávať iba na základe kvantitatívnych parametrov, a vyzýva generálneho tajomníka, aby zahrnul aj presne vymedzené kvalitatívne parametre;

30.   ďalej zdôrazňuje, že tradičné parlamentné činnosti, ako je kritické preskúmanie využívania verejných prostriedkov, musia byť plne integrovanou súčasťou hlavných činností Európskeho parlamentu na všetkých úrovniach;

Zdokonalenie administratívnych procesov

31.   berie na vedomie tradíciu, v súlade s ktorou Výbor pre kontrolu rozpočtu žiada administratívu o to, aby vo svojich správach o absolutóriu poskytla informácie týkajúce sa rôznych tém; odporúča, aby sa tieto správy posielali priamo predsedovi Výboru pre kontrolu rozpočtu a aby sa uverejnili – pre informáciu členov výboru aj občanov Únie – na internetovej stránke uvedeného výboru hneď po ich doručení predsedovi výboru;

32.   ocenil by, ak by sa generálny tajomník zúčastňoval na výmene názorov s príslušným výborom týkajúcej sa odpovedí, ktoré poskytla administratíva v súvislosti s požiadavkami uvedenými v uzneseniach o absolutóriu na každoročnej septembrovej riadnej schôdzi tohto výboru;

Prezentácia účtov Európskeho parlamentu

33.   berie na vedomie údaje, na základe ktorých sa vykonala účtovná závierka Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2008, a to:

a) Disponibilné rozpočtové prostriedky

rozpočtové prostriedky na rok 2008:

1 452 517 167

neautomatické presuny z rozpočtového roku 2007:

43 800 036

automatické presuny z rozpočtového roku 2007:

225 239 332

rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom za rok 2008:

47 551 735

presuny zodpovedajúce pripísaným príjmom z roku 2007:

38 325 182

Spolu:

1 807 433 452

b) Použitie rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom roku 2008

záväzky:

1 723 369 531

uskutočnené platby:

1 488 856 868

neuhradené platby a nezaviazané rozpočtové prostriedky pochádzajúce z pripísaných príjmov:

232 944 667

automaticky prenesené rozpočtové prostriedky vrátane prostriedkov pochádzajúcich z pripísaných príjmov:

232 944 667

neautomaticky prenesené rozpočtové prostriedky:

8 315 729

zrušené rozpočtové prostriedky:

70 722 045

c) Rozpočtové príjmy

prijaté v roku 2008:

151 054 374

d) Celková súvaha k 31. decembru 2008

1 782 229 891

34.   konštatuje, že celkové platby z rozpočtových prostriedkov v roku 2008 vrátane automatických a neautomatických prenosov týchto rozpočtových prostriedkov do roku 2009 zodpovedajú 94 % celkových rozpočtových prostriedkov na rok 2008;

35.   konštatuje, že rozpočet Európskej únie na rok 2008 celkovo predstavoval 129 150 miliónov EUR viazaných rozpočtových prostriedkov, z čoho tvoril rozpočet Európskeho parlamentu 1 453 miliónov EUR; ďalej konštatuje, že táto suma predstavuje iba niečo vyše 1 % rozpočtu Únie a tvorí 19,48 % zo sumy 7 284 miliónov EUR, ktorá bola vyčlenená na administratívne výdavky inštitúcií EÚ ako celku;

Krátkodobé pohľadávky

36.   berie na vedomie, že belgická vláda uhradila Európskemu parlamentu 85 896 389 EUR začiatkom roka 2010; vyzýva generálneho tajomníka, aby včas informoval Výbor pre kontrolu rozpočtu o spôsobe použitia týchto prostriedkov;

Verejné obstarávanie

37.   konštatuje, že útvar vnútorného auditu vykonal komplexný audit týkajúci sa riadenia a kontroly postupov verejného obstarávania v Európskom parlamente v rokoch 2004 a 2005 a že záverečná správa prijatá 31. marca 2006 obsahovala 144 osobitných opatrení, ktoré by sa mali vykonať v období do 31. marca 2008;

38.   víta skutočnosť, že útvar vnútorného auditu začal v roku 2008 novú sériu auditov s cieľom opätovne posúdiť úroveň realizácie 144 osobitných opatrení, a konštatuje, že tieto nové audity boli koncom roku 2009 ešte v štádiu vykonávania;

39.   upozorňuje na skutočnosť, že verejné obstarávanie je ako rozhranie medzi verejným a súkromným sektorom vysokorizikovou oblasťou, ktorá si stále vyžaduje dôslednú pozornosť;

40.   pripomína, že v každej fáze postupu verejného obstarávania – pri počiatočnom posúdení potrieb, príprave výziev na výberové konanie, vypracúvaní výziev na výberové konanie a špecifikácií, kontaktovaní uchádzačov, otváraní ponúk, vyhodnocovaní ponúk, prijímaní rozhodnutia o pridelení zákaziek, uzatváraní zmlúv – existujú značné riziká týkajúce sa dosiahnutia uvedených cieľov ako dôsledok komplexného právneho prostredia a faktických potrieb;

41.   vyzýva generálneho tajomníka, aby zabezpečil, že osobitné školenia v oblasti obstarávania budú pokračovať, a to za účasti všetkých zamestnancov, ktorí sa podieľajú na obstarávaní, že obstarávanie bude v rámci registra odborných znalostí v Parlamente uznané za špecializovanú funkciu len pre interných zamestnancov a že funkcia obstarávateľa sa bude považovať za citlivú pozíciu podliehajúcu riadnej rotácii a/alebo dodatočným kontrolným mechanizmom;

Reforma nariadenia o rozpočtových pravidlách

42.   vyzýva generálneho tajomníka, aby sa aktívne zúčastnil nadchádzajúcej trojročnej revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách a poskytol administratívne odporúčania v oblastiach, ktoré je potrebné reformovať;

Výročná správa o uzatvorených zmluvách

43.   berie na vedomie, že ústredia na základe informácií poskytnutých povoľujúcimi útvarmi vypracujú pre rozpočtový orgán výročnú správu(11) o zmluvách uzatvorených v roku 2008 a nasledujúci prehľad všetkých zmlúv uzatvorených v rokoch 2008 a 2007:

Typ zmluvy

2008

2007

Počet

Percentuálny podiel

Počet

Percentuálny podiel

Služby

Dodávky

Práce

Stavby

240

59

44

15

67 %

17 %

12 %

4 %

161

48

28

12

65 %

19 %

11 %

5 %

Spolu

358

100 %

249

100 %

Typ zmluvy

2008

2007

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Služby

Dodávky

Práce

Stavby

454 672 969

22 868 680

81 247 056

123 429 315

67 %

3 %

12 %

18 %

218 201 103

42 443 126

16 449 758

54 387 707

66 %

13 %

5 %

16 %

Spolu

682 218 020

100 %

331 481 694

100 %

(Výročná správa o zmluvách, ktoré uzatvoril Európsky parlament, 2008, strana 4)

44.   berie na vedomie nasledujúci prehľad zmlúv uzatvorených v rokoch 2008 a 2007 podľa uplatňovaného typu verejného obstarávania:

Typ verejného obstarávania

2008

2007

Počet

Percentuálny podiel

Počet

Percentuálny podiel

Otvorená súťaž

Užšia súťaž

Rokovacie konanie

126

14

218

35 %

4 %

61 %

85

10

154

34 %

4 %

62 %

Spolu

358

100 %

249

100 %

Typ verejného obstarávania

2008

2007

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Otvorená súťaž

Užšia súťaž

Rokovacie konanie

345 415 316

139 782 362

197 020 342

51 %

20 %

29 %

162 124 519

59 593 905

109 763 270

49 %

18 %

33 %

Spolu

682 218 020

100 %

331 481 694

100 %

(Výročná správa o zmluvách, ktoré uzatvoril Európsky parlament, 2008, strana 6)

45.   berie na vedomie, že z celkového počtu 358 zmlúv uzatvorených v roku 2008 sa 140 zmlúv s hodnotou 485,2 milióna EUR zakladalo na otvorených alebo užších súťažiach a 218 zmlúv s hodnotou 197 miliónov EUR sa zakladalo rokovacích konaniach;

Mimoriadne rokovacie konania

46.   berie na vedomie predovšetkým výrazné zvýšenie počtu mimoriadnych rokovacích konaní v roku 2008, ako ukazuje nasledujúci prehľad:

2008

2007

% zo všet-

% zo všet-

Počet

kých

Počet

kých

zmlúv GR

zmlúv GR

GR PRES (okrem DIT)

8

44,44 %

6

37,50%

GR IPOL

0

0,00 %

0

0,00 %

GR EXPO

3

75,00 %

1

20,00 %

GR COMM (okrem riaditeľstva pre knižnicu)

16

16,00 %

9

13,64 %

GR PERS

0

0,00 %

1

9,09 %

GR INLO (okrem riaditeľstva pre tlmočenie)

35

34,31 %

19

21,84 %

GR INTE (predtým riaditeľstvo pre tlmočenie)

9

56,25 %

3

33,33 %

GR TRAD (okrem riad. pre publikovanie)

0

0,00 %

1

25,00 %

GR ITEC (predtým riaditeľstvá pre

9

56,25 %

2

33,33 %

publikovanie a IT)

0

0,00 %

0

0,00 %

GR FINS

0

0,00 %

0

0,00 %

Právna služba

Európsky parlament spolu

80

22,35 %

42

16,87 %

(Výročná správa o zmluvách, ktoré uzatvoril Európsky parlament, 2008, strana 9)

47.   konštatuje, že podiel mimoriadnych rokovacích konaní vzrástol, pokiaľ ide o ich počet a percentuálny podiel, v prípade šiestich povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním;

Článok 54 vykonávacích pravidiel (12)

48.   pripomína, že v článku 54 vykonávacích pravidiel sa ustanovuje: „Ak podiel dohodnutých postupov, s ohľadom na počet ponúk vybratých tým istým povoľujúcim úradníkom vymenovaným delegovaním, výrazne stúpne v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi alebo ak tento podiel je výrazne vyšší ako priemer zaznamenaný pre daný orgán, zodpovedný povoľujúci úradník podá orgánu správu, v ktorej uvedie všetky opatrenia prijaté na zvrátenie toho trendu “;

49.   zastáva názor, že toto zvýšenie zaznamenané medzi rokmi 2007 a 2008 si jednoznačne vyžaduje, aby povoľujúci úradníci prijali opatrenia na „zvrátenie tohto trendu“; vyzýva generálneho tajomníka, aby Výboru pre kontrolu rozpočtu predložil správu o opatreniach prijatých pred 1. septembrom 2010;

50.   vyzýva povoľujúcich úradníkov, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytli – za rozpočtový rok 2009 i v budúcich rokoch – viac informácií, ktoré mu umožnia vykonávať dôkladnejší dohľad nad spôsobom, akým Európsky parlament využíva mimoriadne rokovacie konania (články 126 a 127 vykonávacích pravidiel), a to tým, že ku svojej výročnej správe o činnosti pripoja prílohu uvádzajúcu jasné informácie, pokiaľ ide o:

   dôvody, pre ktoré bolo potrebné uzatvoriť zmluvu prednostne na základe článku 126 alebo 127 vykonávacích pravidiel,
   dôvody, pre ktoré povoľujúci úradník rozhodol, že konkrétna zmluva spadá pod jednu zo stanovených kategórií („žiadne vhodné súťažné návrhy“, „technické alebo umelecké dôvody“, „naliehavosť“ atď.) uvedených v článku 126 ods. 1 a v článku 127 ods. 1,
   počet uchádzačov, s ktorými sa viedli rokovania, a
   kritériá prijateľnosti ponuky;

51.   ďalej vyzýva Ústredné finančné oddelenie, aby konsolidovalo informácie, ktoré majú byť poskytnuté v novej prílohe k „Výročnej správe o zmluvách, ktoré uzatvoril Európsky parlament“;

Vyhlásenia vedenia v Európskom parlamente

52.   pripomína, že v článku 8 ods. 9 až 11 vnútorných pravidiel pre plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu sa stanovuje, že generálny tajomník vydáva ako hlavný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním vyhlásenie o tom, či sa rozpočet Európskeho parlamentu plní v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a či uplatnený kontrolný rámec poskytuje potrebné záruky v súvislosti so zákonnosťou a správnosťou uskutočnených transakcií;

53.   ďalej pripomína, že vyhlásenie, ktoré vydáva hlavný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním, vychádza z vyhlásení generálnych riaditeľov konajúcich ako povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním;

54.   berie na vedomie, že predchádzajúci generálny tajomník vo svojom vyhlásení zo 4. marca 2009(13)

   konštatoval , že žiadny povoľujúci úradník vo svojom vyhlásení neuviedol údaje o získaní formálnej kvalifikácie, a
   potvrdil , že má primeranú istotu o tom, že sa rozpočet Európskeho parlamentu plní v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a že uplatnený kontrolný rámec poskytuje potrebné záruky v súvislosti so zákonnosťou a správnosťou uskutočnených transakcií;

55.   ďalej berie na vedomie, že hlavný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním tiež uviedol, že vyhlásenie sa zakladá na jeho úsudku, na správach o vnútornom audite, ktoré mu boli predložené, na činnostiach v oblasti centrálneho monitorovania a podpory finančného hospodárenia, ktoré boli vykonávané v jeho mene a na jeho pokyn, a na všetkých ďalších informáciách, ktoré má k dispozícii;

Článok 60 ods. 4 a 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách (14)

56.   poznamenáva, že článok 60 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách zaväzuje každého povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním, aby zaviedol „postupy hospodárenia a vnútornej kontroly (...) vhodné s ohľadom na výkon jeho povinností“, a že článok 60 ods. 7 druhý pododsek nariadenia o rozpočtových pravidlách zaväzuje rovnakú osobu zodpovednú v oblasti finančného hospodárenia, aby podala správu o efektívnosti a účinnosti systémov, ktoré zaviedla;

Nie všetky výročné správy o činnosti spĺňajú požiadavky nariadenia o rozpočtových pravidlách

57.   ďalej konštatuje, že iba niektorí generálni riaditelia „upozornili na riziká súvisiace s ich činnosťami alebo podali správu o fungovaní ich systémov vnútornej kontroly“ (odpoveď na otázku 4.2.1), zatiaľ čo v článku 60 ods. 7 druhý pododsek nariadenia o rozpočtových pravidlách sa jasne stanovuje, že povoľujúci úradníci vo výročnej správe o činnosti posúdia „efektívnosť a účinnosť systému vnútornej kontroly“;

Sú požiadavky na predkladanie správ stanovené príliš voľne?

58.   berie na vedomie, že tieto nedostatky „nepochybne vyplývajú zo skutočnosti, že pokyny na vypracovanie výročných správ o činnosti za rok 2008 ponechali povoľujúcim úradníkom vymenovaným delegovaním väčšiu voľnosť, pokiaľ ide o spôsob, akým sa tieto správy podávajú, a to najmä v súvislosti s ich systémami vnútornej kontroly“ (odpoveď na otázku č. 4.2); s potešením však berie na vedomie, že pokyny pre správy za rok 2009 boli v tomto ohľade prísnejšie, a očakáva, že všetci generálni riaditelia budú konať v súlade s nimi;

59.   pripomína, že cieľom systému vnútornej kontroly je zabezpečiť správne výdavky v súlade s finančnými predpismi;

60.   zdôrazňuje, že v každom systéme finančného hospodárenia musí existovať primeraná kontrola a rovnováha pri schvaľovaní výdavkov;

61.   vyzýva preto generálneho tajomníka, aby čo najskôr, v každom prípade však do 31. decembra 2010, informoval orgán udeľujúci absolutórium o konkrétnych opatreniach, ktoré prijal či prijme v záujme posilnenia systému vnútornej kontroly, ako aj o termínoch ich vykonávania, a najmä o týchto záležitostiach:

   zabezpečenie toho, aby správy o činnosti od všetkých povoľujúcich úradníkov boli plne v súlade s článkom 60 ods. 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách,
   vypracúvanie jasnejších, stručnejších, presnejších, relevantných a odborných výročných správ o činnosti, ktoré by orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytovali relevantné informácie o využívaní verejných prostriedkov Európskym parlamentom, prijímanie akýchkoľvek ďalších opatrení potrebných na to, aby generálny tajomník mohol vydať zmysluplné vyhlásenie o vierohodnosti,
   vykonávanie vnútorných kontrol prerokovaných a obmedzených zmlúv s dátumom do roku 2008; zintenzívnenie takýchto vnútorných kontrol,
   uverejnenie úplného ročného zoznamu všetkých spoločností, ktorým boli od roku 2008 udelené prerokovaných a obmedzené zmluvy;

Výročná správa Dvora audítorov za rozpočtový rok 2008
Multiplikačný faktor uplatňovaný na platy

62.   konštatuje, že Európsky parlament a Európsky hospodársky a sociálny výbor sa v otázke multiplikačného faktora podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj naďalej riadi ustanoveniami služobného poriadku, pokým Súdny dvor nevydá konečné rozhodnutie vo veciach, ktoré mu v tejto súvislosti predložili ich zamestnanci;

Preplatenie nákladov na ubytovanie, ktoré vznikli počas služobnej cesty

63.   konštatuje, že od rozpočtového roku 2004 Dvor audítorov vyzýva Európsky parlament, aby zabezpečil, aby sa náklady na ubytovanie vzniknuté počas služobnej cesty preplácali v súlade so služobným poriadkom; uznáva úsilie, ktoré vyvíja GR pre personál s cieľom zjednodušiť a zracionalizovať riadenie služobných ciest;

64.   berie na vedomie odpoveď administratívy a upozorňuje na skutočnosť, že „rozpočtový základ“ nemožno využívať na znefunkčnenie regulačného rámca; domnieva sa, že tejto otázke by sa mala venovať osobitná pozornosť v rámci nadchádzajúcej revízie služobného poriadku;

65.   očakáva, že orgány Európskeho parlamentu, ktoré majú v tejto oblasti hlavné rozhodovacie právomoci (Predsedníctvo, generálny tajomník a generálny riaditeľ pre personál), čo najskôr po prijatí rozhodnutia podniknú kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby vnútorné pravidlá a postupy Európskeho parlamentu týkajúce sa služobných ciest boli plne a jednoznačne v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a so služobným poriadkom;

Príspevok na asistentskú výpomoc pre poslancov

66.   berie na vedomie, že útvary vykonali významné množstvo práce pri vyúčtovaní výdavkov na asistentskú výpomoc vyplatených v rokoch 2004 až 2008, a vyjadruje im za to uznanie;

67.   vyzýva generálneho tajomníka, generálneho riaditeľa pre personál a generálneho riaditeľa pre inovácie a technologickú podporu, aby preskúmali, v akom rozsahu je možné využiť nové technológie pre videokonferencie s cieľom usporiť náklady na služobné cesty; osobitne zdôrazňuje možnosť využitia voľného softvéru na usporiadanie bezpečných a lacných videokonferencií;

68.   ďalej konštatuje, že nový systém, ktorý sa začal používať 14. júla 2009, by mal zabezpečiť náležitý súlad s príslušnými pravidlami a zásadami a poskytnúť najlepšiu záruku transparentnosti, zákonnosti a riadneho finančného hospodárenia v súvislosti s príspevkami na asistentskú výpomoc pre poslancov;

Poslanci ako verejní činitelia

69.   podporuje právo daňových poplatníkov kontrolovať, ako poslanci ako verejní činitelia využívajú svoje príspevky, a vyzýva poslancov, aby pri využívaní európskych verejných prostriedkov venovali osobitnú pozornosť verejnému záujmu;

70.   so zreteľom na značné riziká poškodenia dobrej povesti v tejto oblasti verejných politík vyzýva tak vnútorného audítora, ako aj Dvor audítorov, aby dôsledne sledovali fungovanie a efektívnosť nového rámca a aby oznámili všetky nedostatky a/alebo možnosti, ako by sa dal zlepšiť prístup verejnosti k informáciám o platbách pre poslancov vrátane výdavkov na asistentskú výpomoc;

Systém doplnkového dôchodkového zabezpečenia pre poslancov

71.   upozorňuje na pripomienky Dvora audítorov uvedené v jeho výročných správach z rokov 2006 a 2007, pokiaľ ide o potrebu stanovenia jasných pravidiel, ktoré budú definovať záväzky a povinnosti Európskeho parlamentu a členov fondu v prípade deficitu; vyzýva generálneho tajomníka, aby do 31. decembra 2010 predložil návrh na vyriešenie tejto veci, rešpektujúc rozhodnutie pléna, že na vyrovnanie deficitu sa nepoužijú žiadne ďalšie finančné prostriedky získané z daní;

72.   berie na vedomie, že 31. decembra 2008 fond zaznamenal poistno-matematický deficit vo výške 121 844 000 EUR a že v tento deň fond vyčíslil, že dosiaľ nevyplatené dávky, ktoré má svojim členom zaplatiť, predstavujú 276 984 000 EUR (výročná správa Dvora audítorov za rok 2008, príloha 11.2);

73.   konštatuje, že záväzky Európskeho parlamentu sú zohľadnené v účtovných závierkach k 31. decembru 2008;

74.   berie na vedomie správu nezávislého audítora, podľa ktorej „výpočty rezerv na dôchodky a podobných záväzkov vychádzajú zo 6,5 % návratnosti investícií za rok“, pričom toto číslo nie je reálne;

75.   zdôrazňuje potrebu úplnej transparentnosti, pokiaľ ide o rozhodnutia, ktoré majú prijať riadiace orgány Európskeho parlamentu, konkrétne predseda, Predsedníctvo, kvestori a Konferencia predsedov;

76.   vyzýva Predsedníctvo, aby zvážilo možnosť poskytovať Výboru pre rozpočet informácie týkajúce sa rozhodnutí s významnými dôsledkami pre rozpočet jednoduchším spôsobom, aby sa tak lepšie vyhovelo potrebám informovanosti orgánu udeľujúceho absolutórium, ako aj európskych daňových poplatníkov;

77.   zastáva názor, že Predsedníctvo ako orgán v Európskom parlamente, v pôsobnosti ktorého je vydávať finančné a administratívne rozhodnutia s dosahom na poslancov a na fungovanie inštitúcie, má osobitnú zodpovednosť v súvislosti s posilnením demokratickej zodpovednosti;

78.   zastáva názor, že návrhy opravného rozpočtu, ktoré sa vzťahujú iba na súčasný rozpočtový rok, sú ako nástroj riadenia nepostačujúce, a vyzýva Predsedníctvo, aby predložilo odhad očakávaných dôsledkov hlavných finančných rozhodnutí na nasledujúcich päť rokov;

79.   upozorňuje na skutočnosť, že záležitosti týkajúce sa zodpovednosti vo verejných politikách a riadenia rizík poškodenia dobrej povesti verejných inštitúcií sú otázkami, ktoré nie je možné a ktoré by sa nemali obmedzovať na právne aspekty;

Správy vnútorného audítora Európskeho parlamentu

80.   konštatuje, že útvar pre vnútorný audit je od svojho vzniku súčasťou Generálneho riaditeľstva pre financie, ktoré predstavuje približne 30 % rozpočtu Európskeho parlamentu, a víta skutočnosť, že od 1. septembra 2009 je tento útvar na základe rozhodnutia generálneho tajomníka priradený priamo ku generálnemu tajomníkovi, keďže sa tak zefektívni vykonávanie vnútorného auditu a posilní sa vnímanie nezávislej a objektívnej úlohy tohto útvaru v oddeleniach, ktorých sa audit týka;

81.   zdôrazňuje, že predchádzajúca pozícia útvaru pre vnútorný audit v rámci organizačnej štruktúry tomuto útvaru nebránila v plnení svojich úloh v súlade s profesionálnymi a regulačnými požiadavkami; víta jeho novú pozíciu a očakáva, že mu umožní zlepšiť tok významných informácií o otázkach rizík od generálneho tajomníka, a tak uľahčí úlohu vnútorného audítora týkajúcu sa poskytovania poradenstva Európskemu parlamentu, pokiaľ ide o riešenie rizík;

Audit rámca vnútornej kontroly

82.   s uspokojením konštatuje, že útvar pre vnútorný audit uprednostňuje monitorovanie a poradenstvo v súvislosti s uplatňovaním nových decentralizovaných systémov vnútornej kontroly zavedených nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2003;

83.   ďalej konštatuje, že výsledkom pôvodnej revízie rámca vnútornej kontroly v rokoch 2003 a 2004 bolo 14 správ o auditoch, ktoré sa týkali všetkých oddelení a ústredí a obsahovali 452 odsúhlasených opatrení;

84.   konštatuje, že séria prvých následných auditov z rokov 2005 a 2006 ukázala, že vedenie zrealizovalo 225 z pôvodných 452 pôvodných opatrení a že z 227 nedokončených opatrení sa 20 považovalo za „kľúčové“, pretože sa týkali oblastí, ktoré sú vystavené riziku, a vyžadovali si, aby príslušné útvary bezodkladne prijali nápravné opatrenia;

Zostávajúce nedokončené opatrenia

85.   konštatuje tiež, že výsledky z konca roku 2008 týkajúce sa druhej série následných auditov z rokov 2007 a 2008 ukázali, že z pôvodných 452 pôvodných opatrení ostalo 88 nedokončených a že ich realizáciou boli poverené rôzne generálne riaditeľstvá:

GR PRES: 5
GR TRAD: 1
GR ITEC: 22 + 4 nedokončené kľúčové opatrenia
GR INTE: 5
GR INLO: 10
GR COMM: 6
GR PERS: 9
GR FINS: 12
Generálny sekretariát: 18 (centrálnych opatrení)

86.   víta zlepšenia v systémoch riadenia a vnútornej kontroly generálnych riaditeľstiev, avšak vyslovuje znepokojenie v súvislosti s počtom nedokončených opatrení, pričom celková miera dokončenia predstavovala iba 80,53 % počas pomerne dlhého obdobia, počas ktorého príslušné útvary mali dostatok času na prijatie nápravných opatrení;

87.   plne si uvedomuje, že niektoré oddelenia boli v danom období presunuté na iné generálne riaditeľstvá; pripomína, že v súlade s článkom 86 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách „orgán zabezpečuje prijímanie opatrení na základe odporúčaní, ktoré vyplývajú z auditov“, a považuje na neuspokojujúce, že audítorské odporúčania vydané v rokoch 2003 a 2004 sa ešte ani v roku 2008 nezrealizovali;

88.   zdôrazňuje, že 88 nedokončených opatrení naznačuje, že v niektorých špecifických oblastiach pretrvávajú reziduálne riziká, a dôrazne odporúča urýchlené prijatie primeraných opatrení s cieľom čo najskôr vykonať nezrealizované odporúčania; vyzýva generálneho tajomníka, aby informoval príslušný výbor o dosiahnutom pokroku;

89.   je presvedčený, že by sa malo uskutočniť preskúmanie útvaru pre vnútorný audit Európskeho parlamentu s cieľom posilniť tento útvar, a tým ďalej zlepšiť finančnú kontrolu, a že by sa mali poskytnúť všetky nástroje, ktoré zaručujú plnenie úloh Výboru pre kontrolu rozpočtu;

90.   požaduje, aby mu najneskôr do 30. septembra 2010 bolo poskytnuté úplné vysvetlenie a presné odpovede na otázku, prečo ešte nie je otvorené nové Centrum pre návštevníkov;

Ceny Európskeho parlamentu

91.   považuje za neprimerané, aby Parlament udeľoval Cenu za žurnalistiku, pretože Parlament by nemal udeľovať ceny novinárom, ktorých úlohou je kriticky posudzovať inštitúcie EÚ a ich činnosť;

Politické skupiny (rozpočtová položka 4 0 0 0)

92.   berie na vedomie, že rozpočtové prostriedky z rozpočtovej položky 4 0 0 0 sa v roku 2008 využili takto:

(v EUR)

Celkové disponibilné prostriedky v rámci rozpočtu na rok 2008

81.625.415

Nezávislí poslanci

1.485.287

Suma vyčlenená pre politické skupiny

80.140.128

Skupina

Prostriedky vyčlenené z rozpočtu Parlamentu

Prerozdelené (*)

Dodatočne pridelené v roku 2008 (**)

Vlastné zdroje skupiny a prenesené rozpočtové prostriedky skupín

Výdavky v roku 2008

Miera využitia disponibilných rozpočtových prostriedkov

Strop prenosov (***)

Prenos do roku 2009

PPE

19.457.497

-19.262

2.256.382

9.768.471

24.057.411

76,46 %

11.985.131

7.405.677

PSE

14.417.268

45.992

1.685.892

7.254.341

16.555.599

70,74 %

8.894.526

6.847.894

ALDE

6.685.814

-35.299

768.650

3.008.933

7.409.623

71,05 %

4.111.557

3.018.475

VERTS/ALE

2.765.269

45.912

330.540

1.070.615

3.191.911

75,78 %

1.713.175

1.020.425

GUE/NGL

2.809.780

-2.357

325.919

971.528

2.627.939

64,02 %

1.730.809

1.476.931

UEN

2.764.733

-26.557

315.066

968.265

2.770.796

68,90 %

1.697.433

1.250.711

IND/DEM

1.621.041

-51.389

176.408

760.676

1.924.007

76,75 %

986.929

582.729

NI

1.226.937

 

141.143

117.207

1.019.401

68,63 %

754.612

392.949

Spolu

51.748.339

-42.960

6.000.000

23.920.036

59.556.687

72,96 %

31.874.170

21.995.791

(*) V dôsledku zmien v zložení skupín a nezávislých poslancov

(**) Rozhodnutie Predsedníctva z 3. decembra 2008

(***) V súlade s bodom 2.1.6 pravidiel o použití prostriedkov z rozpočtovej položky 4 0 0 0 a s rozhodnutím Predsedníctva z 15. decembra 2008; dodatočne pridelené prostriedky sa musia použiť do 30. marca 2009

Dodatočné rozpočtové prostriedky

93.   pripomína, že Predsedníctvo na svojej schôdzi 19. novembra 2008 rozhodlo dodatočne zvýšiť rozpočtové prostriedky v rozpočtovej položke 4 0 0 0 o celkovú sumu 6 miliónov EUR s cieľom financovať informačnú kampaň v súvislosti s európskymi voľbami v roku 2009 (D(2009)28076 z 15. júna 2009);

94.   poznamenáva, že 15. decembra 2008 Predsedníctvo rozhodlo,

   „že limit 50 % stanovený v bodoch 2.1.6 a 2.9.2 pravidiel o použití prostriedkov z rozpočtovej položky 4 0 0 0 sa nevzťahoval na dodatočné rozpočtové prostriedky vo výške 6 miliónov EUR, o ktorých prerozdelení rozhodlo na svojej schôdzi 19. novembra 2008, a že táto dodatočná suma by sa teda mohla v plnej výške preniesť do roku 2009,
   že skupiny však musia tieto dodatočné rozpočtové prostriedky použiť do konca marca 2009 a že všetky nevyužité sumy musia byť vrátené do rozpočtu Európskeho parlamentu, a že by sa preto
   používanie týchto dodatočných rozpočtových prostriedkov malo posudzovať v súvislosti s účtovnou závierkou za prvý polrok 2009, keďže volebné roky sú rozdelené do dvoch šesťmesačných období„ (D(2009)28076 z 15. júna 2009);

95.   pripomína, že predseda na schôdzi Predsedníctva dňa 16. júna 2009 „vyjadril znepokojenie, že celková účasť na týchto voľbách poklesla na 43,2 %, čo je (...) skutočnosť, ktorou by sa malo budúce Predsedníctvo podrobne zaoberať“ (PE 426.193/BUR);

Účtovná závierka – bez rozpravy?

96.   berie na vedomie, že 8. júla 2009 predseda v súlade s bodom 2.7.3 pravidiel o použití prostriedkov z rozpočtovej položky 4 0 0 0(15) 1 postúpil Výboru pre kontrolu rozpočtu správy overené audítorom predložené politickými skupinami o použití rozpočtových prostriedkov (list 311812);

97.   upozorňuje na to, že generálny tajomník vo svojom oznámení členom Predsedníctva z 15. júna 2009 (D(2009)28076) uviedol, že „audítori vo všetkých správach bez výhrad potvrdili, že predložené účtovné závierky boli v súlade s predpismi“;

98.   poznamenáva, že Predsedníctvo na svojej schôdzi 16. júna 2009 (zápisnica zo schôdze zo 16. júna 2009, PE 426.193/BUR):

   pri zvažovaní rozhodnutia o účtovnej závierke politických skupín za rok 2008 vzalo na vedomie a schválilo dokumenty predložené skupinami,
   pri zvažovaní rozhodnutia o účtovnej závierke skupiny ITS schválilo závery uvedené v oznámení generálneho tajomníka k tejto veci,
   poverilo generálneho tajomníka, aby stanovil konečnú výšku požiadavky voči poslancovi a prípadne vykonal požadované nápravné opatrenia;

99.   pripomína, že v súlade s bodom 2.2.3 pravidiel o použití prostriedkov z rozpočtovej položky 4 0 0 0 musí mať každá skupina zavedený systém vnútornej kontroly;

Európske politické strany

100.   berie na vedomie, že rozpočtové prostriedky z rozpočtovej položky 4 0 2 0 sa v roku 2008 využili takto:

 

 

 

 

(EUR)

Plnenie rozpočtu za rok 2008 v rámci dohody

Strana

Vlastné zdroje

Celkové dotácie od EP

Celkové príjmy

Dotácie ako % oprávnených výdavkov (max. 85 %)

PPE

1.169.574,08

3.354.754,00

4.524.328,08

79 %

PSE

859.853,00

3.027.647,00

3.887.500,00

82 %

ELDR

420.721,36

1.115.665,00

1.536.386,36

83 %

EFGP

272.909,63

641.534,00

914.443,63

70 %

GE

176.454,75

536.539,11

712.993,86

76 %

PDE

78.746,17

407.693,22

486.439,39

83 %

AEN

36.619,20

206.376,01

242.995,21

85 %

ADIE

80.187,00

303.051,35

383.238,35

85 %

EFA

65.390,25

226.600,00

291.990,25

83 %

EUD

50.094,08

153.821,06

203.915,14

85 %

Spolu

3.210.549,52

9.973.680,75

13.184.230,27

80 %

101.   berie na vedomie, že Predsedníctvo na svojej schôdzi 17. júna 2009 bez rozpravy schválilo konečné správy o plnení príslušných programov činností a finančné výkazy siedmich z 10 európskych politických strán (zápisnica zo schôdze zo 17. júna 2009, PE 426.231/BUR);

102.   ďalej poznamenáva, že generálny tajomník vo svojom oznámení členom Predsedníctva (D(2009)30444 z 15. júna 2009) poskytol tieto informácie:"

8.  Správy o činnosti jednotlivých strán vcelku zodpovedajú programom činností, ktoré strany predložili pri podávaní žiadosti o dotáciu. Zmeny, ktoré strany vykonali v pôvodných programoch, sa týkali najmä tém, dátumov a miest schôdzí či konferencií. Tieto zmeny však nemajú vplyv na podstatu programov činností a mali by sa schváliť, aby sa stranám poskytla potrebná pružnosť pri reakcii na meniace sa politické prostredie počas roka. Strany vykonali aj úpravy svojich predbežných rozpočtov prostredníctvom presunov.

...

10.  Vo všetkých správach audítori bezvýhradne potvrdili, že predložené účtovné závierky boli v súlade so zákonnými ustanoveniami nariadenia (ES) č. 2004/2003 a že poskytovali pravdivý a verný obraz o situácii politických strán ku koncu rozpočtového roka 2008

"

103.   berie na vedomie, že Predsedníctvo na svojej schôdzi 14. septembra 2009 schválilo konečné správy o plnení príslušných programov činností a finančné výkazy troch európskych politických strán, ktorých správy nemalo Predsedníctvo k dispozícii na svojej schôdzi 17. júna 2009, a to ADIE (Aliancia nezávislých demokratov v Európe), AEN (Aliancia pre Európu národov) a EUD (EU Demokrati) (zápisnica zo schôdze zo 14. septembra 2009, PE 426.393/BUR);

104.   ďalej poznamenáva, že Predsedníctvo stanovilo, že povoľujúci úradník má povinnosť získať naspäť zostatok vo výške 90 604,58 EUR od troch dotknutých strán (ADIE, AEN a EUD), a to s ohľadom na konečnú výšku dotácií, ktoré by sa týmto stranám mali prideliť;

105.   berie na vedomie oznámenie generálneho tajomníka, v ktorom reagoval na odsek 96 uznesenia Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009(16) , pokiaľ ide o opatrenia nadväzujúce na zistenia uvedené v správe vnútorného audítora o dodržiavaní pravidiel o príspevkoch politickým stranám na európskej úrovni(17) , a odkaz na tri opatrenia, od ktorých vykonania sa „upustilo“;

106.   pripomína, že „je potrebné zaručiť maximálnu transparentnosť a finančnú kontrolu politických strán na európskej úrovni, financovaných zo všeobecného rozpočtu Európskej únie “, ako sa stanovuje v odôvodnení 11 nariadenia (ES) č. 2004/2003(18) ;

107.   zdôrazňuje, že „maximálnu transparentnosť “ nemožno dosiahnuť (i) bez dôslednej realizácie, a najmä nie bez zavedenia vzorovej štruktúry pre opis činností uvedených v programe a pre konečné správy o činnosti, a (ii) bez dostatočného počtu následných kontrol týchto dotácií na mieste, ktoré vykoná povoľujúci úradník;

108.   nedokáže pochopiť, ako môže Predsedníctvo plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 209 ods. 2 (rozhodovať „o pozastavení alebo znížení financovania a vrátení čiastok, ktoré boli nesprávne vyplatené“) a z článku 209 ods. 3 (schváliť „záverečnú správu o činnosti politickej strany-príjemcu, a záverečnú finančnú správu“) rokovacieho poriadku bez existencie vyššie uvedených vzorových štruktúr, ktoré sú kľúčové pre transparentný proces hodnotenia a vyplácania;

Európske politické nadácie

109.   poznamenáva, že v roku 2008 sa rozpočtové prostriedky z rozpočtovej položky 4 0 3 0 využili takto:

Rozpočtová položka 4 0 3 0 – plnenie v rozpočtovom roku 2008 (v EUR)

Nadácia

Skratka

Vlastné zdroje

Konečná dotácia

Celkový príjem

Dotácie ako % oprávnených výdavkov (max. 85 %)

Centrum pre štúdium európskych politík

CEE

262.293

1.344.892

1.607.184

84 %

Nadácia pre európske pokrokové štúdie

FEPS

221.835

1.208.436

1.430.271

85 %

Európske liberálne fórum

ELF

39.315

172.187

211.502

81 %

Európsky inštitút Zelených

GEI

48.442

270.836

319.278

85 %

Transform Europe

TE

23.800

147.090

170.890

85 %

Inštitút európskych demokratov

IED

18.079

101.108

119.188

85 %

Europa Osservatorio Sulle Politiche Dell'unione

EUROPA

61.901

232.900

294.801

84 %

Center Maurits Coppieters

CMC

21.881

106.608

128.489

83 %

Fondation Politique Europeenne Pour La Democratie

FPED

16.635

120.501

137.136

85 %

Nadácia pre demokraciu v EÚ*

FEUD

 

 

 

 

Spolu

 

714.181

3.704.558

4.418.739

84 %

*: konečná správa doteraz nebola schválená

110.   berie na vedomie, že Predsedníctvo na svojej schôdzi 17. júna 2009 schválilo konečné správy o plnení programov činností a finančné výkazy šiestich z 10 nadácií a stanovilo, že povoľujúci úradník má povinnosť získať naspäť prebytok vo výške 85 437,44 EUR od Inštitútu európskych demokratov a ostatným piatim nadáciám zaplatiť zostatok vo výške 482 544,35 EUR (zápisnica zo schôdze zo 17. júna 2009, PE 426.231/BUR);

111.   ďalej poznamenáva, že generálny tajomník vo svojom oznámení členom Predsedníctva (D(2009)31289 z 15. júna 2009) poskytol tieto informácie:"

9.  V marci 2008, t. j. krátko pred skončením lehoty na predloženie žiadostí o poskytnutie grantu, zástupcovia väčšiny nadácií na informačnej schôdzi s príslušnými oddeleniami sekretariátu uviedli, že nemôžu predložiť podrobný pracovný program, napr. uviesť miesto a dátum konania konferencie a jej tému či presný predmet štúdie. Nebolo preto možné skontrolovať, či vykonané činnosti zodpovedajú pracovným programom predloženým spoločne so žiadosťami o poskytnutie grantu. V prípade podrobne vypracovaných žiadostí sa niekoľkokrát konštatovalo, že došlo k významným zmenám, napr. boli zrušené niektoré akcie alebo zmenené témy štúdií.

10.  Keďže ide o prvý rozpočtový rok, keď sa nadáciám krátko po ich založení poskytuje finančný príspevok, navrhuje sa schváliť konečné správy. Bolo by však zrejme vhodné, aby Predsedníctvo požiadalo predsedu, aby vo svojom liste o ukončení rozpočtového roka 2008 nadáciám pripomenul, že v budúcnosti musia zlepšiť svoj pracovný program a že všetky zmeny vykonané počas roka musia odôvodniť v konečných správach.

...

12.  Vo všetkých správach audítori bezvýhradne potvrdili, že predložené účtovné závierky boli v súlade so zákonnými ustanoveniami nariadenia (ES) č. 2004/2003 a že poskytovali pravdivý a verný obraz o finančnej situácii politických nadácií ku koncu rozpočtového roka 2008 (...)

"

112.   berie na vedomie, že Predsedníctvo na svojej schôdzi 14. septembra 2009 schválilo konečné správy o plnení programov činností a finančné výkazy troch zo štyroch európskych politických nadácií, ktoré nemohli svoje správy zaslať na posúdenie na schôdzi konanej 17. júna 2009 (Európske liberálne fórum – ELF, Transform Europe – TE a Fondation Politique Européenne Pour La Démocratie – FPED) (zápisnica zo schôdze zo 14. septembra 2009 a oznámenie členom Predsedníctva D(2009)40444 z 9. septembra 2009);

113.   ďalej poznamenáva, že Predsedníctvo tiež stanovilo, že povoľujúci úradník má povinnosť získať naspäť prebytok vo výške 15 144,39 EUR od ELF a 32 178,58 EUR od FPED a zaplatiť zostatok vo výške 21 965,56 EUR pre TE, a odložilo svoje rozhodnutie o ukončení rozpočtového roka nadácie FEUD na jednu z nasledujúcich schôdzí;

114.   plne podporuje vytváranie európskych politických strán a európskych politických nadácií a ich činnosti; je presvedčený, že úplná transparentnosť, pokiaľ ide o finančné hospodárenie týchto strán a nadácií a dosahovanie ich plánovaných výsledkov, má pre občanov Únie zásadný význam;

115.   zastáva názor, že informácie predkladané orgánu udeľujúcemu absolutórium presvedčivo nepreukazujú, že systémy riadenia a vnútornej kontroly fungujú účinne, a že informácie a dokumenty poskytované stranami a nadáciami nie sú postačujúce na to, aby splnili oprávnené očakávania občanov a daňových poplatníkov týkajúce sa transparentnosti; očakáva, že povoľujúci úradníci vytvoria program následných kontrol, ktoré sú významným predpokladom pre získanie záruk;

116.   víta skutočnosť, že útvar pre vnútorný audit pristúpil ku kontrole prijímania opatrení na základe jeho odporúčaní z roku 2007 a že táto nová správa bude zahŕňať aj preskúmanie európskych politických nadácií;

Uplatňovanie štatútu poslancov a asistentov

117.   berie na vedomie, že Predsedníctvo vo svojom rozhodnutí zo 14. septembra 2009 ustanovilo dočasnú hodnotiacu skupinu, ktorá sa má pod vedením podpredsedníčky Dagmar Rothovej-Behrendtovej zaoberať uplatňovaním štatútov poslancov a asistentov a hľadať riešenia vzniknutých praktických problémov;

118.   víta túto iniciatívu a upozorňuje na to, že všetky zmeny administratívnych postupov a platných pravidiel treba vykonávať s náležitým ohľadom na možné riziká poškodenia dobrej povesti a na možné finančné riziká a bez toho, aby vznikali zbytočné dodatočné náklady;

119.   očakáva, že generálny tajomník zistí riziká spojené s týmito novými systémami a náklady na administratívu a kontrolu potrebnú na obmedzenie uvedených rizík;

Voľné pracovné miesta

120.   očakáva, že generálny tajomník prijme všetky opatrenia potrebné na obmedzenie počtu voľných pracovných miest na striktne minimálne obdobie nepresahujúce tri mesiace, čím významne prispeje k zlepšeniu služieb poskytovaných poslancom, keďže zamestnancom umožní vykonávať prácu v očakávanej kvalite;

121.   vyzýva generálneho tajomníka, aby zabezpečil, že informácie o voľných miestach na pozíciu vedúceho oddelenia a na vyššie pozície budú dostupné pre úradníkov z ostatných inštitúcií EÚ;

Politika v oblasti budov

122.   opakuje svoju požiadavku, aby Európsky parlament prijal dlhodobú stratégiu týkajúcu sa nehnuteľností a budov; pripomína svoju požiadavku z odseku 30 svojho uznesenia z 22. októbra 2009 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010, oddiel I – Európsky parlament, oddiel II – Rada, oddiel IV – Súdny dvor, oddiel V – Dvor audítorov, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII – Výbor regiónov, oddiel VIII – Európsky ombudsman, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov(19) ; zdôrazňuje predovšetkým, že každá takáto stratégia v oblasti nehnuteľností a budov musí zohľadňovať aj zvyšujúce sa náklady na udržiavanie zakúpených budov a potrebu ich renovácie zo strednodobého hľadiska; zdôrazňuje, že stratégia v oblasti nehnuteľností a budov musí zabezpečovať udržateľnosť rozpočtu Európskeho parlamentu; zdôrazňuje, že je nevyhnutné brať do úvahy aj požiadavky vyplývajúce z nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, a očakáva, že bude o príslušných výsledkoch informovaný;

123.   v súvislosti s informačnými kanceláriami vyzýva Európsky parlament a Komisiu, aby dospeli k dohode o strednodobo a dlhodobo orientovanej politike v oblasti nehnuteľností, ktorá bude plánovať dostatočne dopredu a v ktorej by sa predovšetkým jasne vymedzovali postupy nákupu nehnuteľností, úloha príslušných inštitúcií a časové rámce splácania; zdôrazňuje, že takáto dohoda je ešte potrebnejšia vzhľadom na skutočnosť, že Európsky parlament a Komisia v súčasnosti uprednostňujú rozdielne formy financovania, pokiaľ ide o informačné kancelárie;

Systém pre ekologické riadenie a audit (EMAS)

124.   s uspokojením berie na vedomie, že Medzinárodná organizácia pre normalizáciu udelila Európskemu parlamentu osvedčenie ISO – ISO 14001:2004 – pre jeho systémy ekologického riadenia na jeho troch hlavných pracoviskách;

125.   víta skutočnosť, že Európsky parlament:

   je prvou inštitúciou EÚ, ktorá získala toto osvedčenie pre všetky svoje technické a administratívne činnosti,
   počas posledných troch rokov znížil svoju spotrebu plynu a paliva o takmer 25 %,
   prijal rozhodnutie používať na svojich troch hlavných pracoviskách výlučne elektrinu vyrábanú ekologickým spôsobom, čo umožnilo znížiť emisie oxidu uhličitého (CO2) o 17 %, a
   recykluje, kompostuje alebo znovu používa viac ako 50 % všetkého odpadu;

126.   vyzýva generálneho tajomníka, aby prijal opatrenia s cieľom – na všetkých úrovniach –lepšie pochopiť, že je potrebné vo všeobecnosti zabrániť produkcii zbytočného odpadu, a najmä znížiť počet dokumentov pre rôzne schôdze, ktoré sa tlačia, ale nepoužívajú, predovšetkým v súvislosti s veľkým úsilím v oblasti hospodárnosti a financií použitých na rozvoj digitálnej infraštruktúry; preto navrhuje, aby sa zlepšilo využívanie existujúceho digitálneho zariadenia Európskeho parlamentu;

127.   očakáva, že všetky rozhodovacie orgány budú pri prijímaní všetkých rozhodnutí týkajúcich sa napr. budov (vrátane izolácie, geotermálnej energie, biopalív a fotovoltaických panelov), prepravy a kancelárskych potrieb vo všeobecnosti venovať veľkú pozornosť ekologickým požiadavkám;

128.   odporúča, aby sa Európsky parlament – podobne, ako sa to už realizuje v niektorých členských štátoch – podieľal na uhrádzaní cestovných výdavkov zamestnancov, ktorí používajú na ceste z bydliska na pracovisko verejné dopravné prostriedky, pričom títo zamestnanci sa naopak vzdajú prístupového práva do garáží Európskeho parlamentu, pretože takýmto systémom by sa znížil počet vozidiel prichádzajúcich každé ráno do Bruselu, a teda aj emisie oxidu uhličitého;

129.   plne podporuje zásadu viacjazyčnosti a berie na vedomie rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007(20) znovu zaviesť úplné preklady doslovných zápisov z rokovaní do všetkých úradných jazykov a dodatočné náklady vo výške 14 840 000 EUR; požaduje, aby boli vypracované analýzy s cieľom zistiť, akým spôsobom sa využívajú rôzne jazykové verzie doslovných zápisov z rokovaní;

130.   zastáva názor, že tím EMAS by mal byť funkčne nezávislý a mal by disponovať dostatočnými finančnými prostriedkami na vykonávanie svojich činností; vyzýva tím EMAS, aby predložil svoju výročnú správu predsedovi Výboru pre kontrolu rozpočtu;

131.   vyjadruje znepokojenie nad opakovanými prípadmi drobných prečinov v priestoroch Európskeho parlamentu; žiada, aby generálny tajomník venoval osobitnú pozornosť tejto záležitosti s cieľom znížiť výskyt drobných prečinov;

Doprava

132.   konštatuje, že každé vozidlo zakúpené Európskym parlamentom v roku 2009 mal emisie CO2 vyššie než bol priemer emisií z nových vozidiel uvedených na trh Únie v danom roku; uvedomuje si rastúci počet vozidiel s vysokým výkonom vrátane hybridných, ktoré sú v súčasnosti dostupné a ktorých emisie sú nižšie než je priemer;

133.   vyzýva príslušné orgány, aby do 31. decembra 2010 obnovili celý vozový park sedanov Európskeho parlamentu používaných na protokolárne alebo reprezentačné účely a nahradili ho vozidlami s emisiami CO2 nepresahujúcimi priemer Únie za posledný rok, za ktorý sú dostupné údaje Komisie,  aby obmedzili používanie týchto vozidiel výhradne pre predsedu, predsedov politických skupín a významných návštevníkov a zabezpečili, aby vozidlá, ktoré sú k dispozícii poslancom v Bruseli a Štrasburgu, do tohto dátumu spĺňali európsku emisnú normu 5;

134.   je prekvapený, že väčšina vozidiel zakúpených v roku 2008 bola považovaná za ekologicky najmenej škodlivé automobily vyhovujúce potrebám používateľov; žiada, aby Európsky parlament podporoval poslancov v tom, aby využívali verejnú hromadnú dopravu, a aby preskúmal svoju cyklistickú službu na prepravu v rámci Bruselu s cieľom rozšíriť túto službu; ďalej žiada, aby Európsky parlament vytvoril vlastnú cyklistickú službu počas plenárnych schôdzí v Štrasburgu s dostatočným počtom dostupných bicyklov;

Koordinácia štúdií

135.   konštatuje, že v roku 2008 vyčlenilo GR IPOL 7,1 milióna EUR a GR EXPO 499 423 EUR na externé štúdie (odpoveď na otázku 24); vyzýva príslušné útvary, aby pred zadaním každej novej externej štúdie skontrolovali, či podobná štúdia už nie je k dispozícii a/alebo ju už nevypracúva iná inštitúcia EÚ;

136.   vyzýva generálneho tajomníka, aby sa skontaktoval s ostatnými inštitúciami EÚ s cieľom vytvoriť centrálnu databázu vypracovaných štúdií, ktorá by bola dostupná pre nahliadnutie aj širšej verejnosti;

Prístup k databázam

137.   konštatuje, že celkové náklady na predplatné za komerčné elektronické informačné služby v roku 2008 predstavovali 804 987 EUR a v roku 2009 boli 970 484 EUR; vyzýva príslušné útvary, aby pri obnovovaní zmlúv zlepšili podmienky prístupu, a tak umožnili väčšiemu počtu užívateľov vrátane poslancov využívať tieto informačné služby;

Preplatenie nákladov návštevám skupín pod patronátom

138.   žiada, aby sa preplatenie nákladov zodpovednej osobe v rámci návštevy skupiny pod patronátom uskutočňovalo bankovým prevodom, a nie vyplatením v hotovosti; ďalej žiada, aby Európsky parlament zrealizoval štúdiu s cieľom zistiť, či systém paušálnych náhrad cestovných nákladov znášaných oficiálnymi skupinami návštevníkov je vzhľadom na ich rôzne východiskové miesta a miesta návštev primeraný, alebo či by systém náhrady skutočných nákladov v rámci stropu bol pre takýto typ skupín vhodnejší.

(1) Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
(2) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 127, 5.6.2009, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(8) Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 225.
(9) Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti.
(10) Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1).
(11) k dispozícii na internetovej stránke: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200911/20091120ATT64961/20091120ATT64961EN.pdf
(12) Pozri tiež: http://ec.europa.eu/budget/library/documents/implement_control/fin_rules/syn_pub_rf_modex_en.pdf
(13) K dispozícii na internetovej stránke: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200911/20091118ATT64756/20091118ATT64756EN.pdf
(14) Pozri tiež: http://ec.europa.eu/budget/library/documents/implement_control/fin_rules/syn_pub_rf_modex_en.pdf
(15) PE 335.475/BUR/Rev2.
(16) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 3.
(17) Pozri tiež: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200911/20091120ATT64976/20091120ATT64976EN.pdf
(18) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1).
(19) Prijaté texty, P7_TA(2009)0052.
(20) Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o zmene a doplnení článku 173 rokovacieho poriadku o doslovnom zápise a vložení článku 173a o audiovizuálnom zázname (Ú. v. EÚ C 263 E, 16.10.2008, s. 409).

Posledná úprava: 11. februára 2011Právne oznámenie