Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
WORD 46k
Středa 5. května 2010 - Brusel Konečné znění
Summit EU-Kanada
P7_TA(2010)0142B7-0233 a 0234/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o nadcházející vrcholné schůzce EU-Kanada dne 5. května 2010

Evropský parlament ,

–   s ohledem na jednání, která mají vést ke komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci a která byla zahájena na vrcholné schůzce EU-Kanada dne 6. května 2009 v Praze,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 9. února 2010 o revidované rámcové dohodě mezi Evropským parlamentem a Komisí na příští volební období,

–   s ohledem na úspěšnou 32. meziparlamentní schůzi delegace pro vztahy s Kanadou, která se konala v listopadu 2009 v Bruselu,

–   s ohledem na postup souhlasu stanovený v článku 218 Smlouvy o fungování Evropské Unie,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že Kanada je jedním z nejstarších a nejbližších partnerů Evropské unie s formálními vztahy již od roku 1959,

B.   vzhledem k tomu, že probíhající jednání, která mají vést ke komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci, by mohla posílit vztahy mezi EU a Kanadou,

C.   vzhledem k tomu, že se od března 2010 neuskutečnilo žádné hlubší přezkoumání sociálních, environmentálních a hospodářských dopadů této komplexní hospodářské a obchodní dohody,

D.   vzhledem k tomu, že Kanada v roce 2010 předsedá skupině zemí G8 a bude hostitelskou zemí příštího summitu skupiny G20,

E.   vzhledem k tomu, že se očekává, že nadcházející vrcholná schůzka EU-Kanada, který se bude konat dne 5. května 2010 v Bruselu, by se měl soustředit na prohloubení již úzkých politických vztahů mezi oběma partnery, zejména na řešení takových společných úkolů, jako jsou: jednání o komplexní hospodářské a obchodní dohodě, zahraniční a bezpečnostní otázky, zejména pokud jde o Afghánistán/Pákistán; společný postup vůči  Íránu; nešíření jaderných zbraní, Haiti a kroky navazující na dárcovskou konferenci v New Yorku, rozvojová spolupráce, koordinovaná reakce na finanční a hospodářskou krizi, změna klimatu a energetika a pokrok v kole jednání z Dohá o světovém obchodu,

F.   vzhledem k tomu, že EU a Kanada mají společné hodnoty i velké odhodlání pracovat na řešení největších problémů na multilaterální úrovni,

1.   vítá prohlášení Komise, v němž je pokrok v jednáních o komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci uveden jako zásadní pro hospodářské vztahy mezi EU a Kanadou; v této souvislosti je přesvědčen o tom, že summit EU-Kanada, který se bude konat dne 5. května 2010 v Bruselu, poskytne vhodnou příležitost k urychlení těchto jednání;

2.   poukazuje na značnou odolnost kanadského hospodářství, zejména jeho bankovního sektoru, v době hospodářské krize; vyjadřuje ochotu úzce spolupracovat s Kanadou v rámci skupiny G20 na dosažení koordinovaného globálního přístupu v otázkách fiskálních stimulů a konsolidace veřejných financí s tím, že jednou z priorit příštího summitu skupiny G20 v Torontu by mělo být zavedení bankovních poplatků nebo daně z transakcí na celosvětové úrovni;

3.   konstatuje, že Kanada i EU jsou plně odhodlány postupovat koordinovaně, jednotně a komplexně při uspokojování okamžitých i dlouhodobých potřeb Haiti a vybudovat nové Haiti, které naplní oprávněné a dlouhodobé ambice haitského národa týkající se jejich země, a současně zajistit, aby Haiťané přijali proces obnovy za vlastní;

4.   vítá záměr, který nedávno ve své trůnní řeči v kanadském parlamentu zmínila britská královna, otevřít kanadský telekomunikační průmysl vnější konkurenci;

5.   bere na vědomí záměr zahájit rozsáhlou reformu systému řízení kanadského rybolovu, jehož součástí je také Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO); vyjadřuje zklamání nad stanoviskem kanadské vlády, které vyjádřila na poslední konferenci smluvních stran úmluvy CITES v souvislosti s rozšířením přílohy 1 této úmluvy o tuňáka obecného, a nad její námitkou proti zákazu dovozu produktů z tuleňů do EU, kterou vznesla při řízení pro urovnání sporů v rámci WTO;

6.   opakuje své znepokojení nad uplatňováním vízové povinnosti pro občany České republiky, Rumunska a Bulharska a žádá, aby byla tato povinnost co nejrychleji zrušena; poukazuje na to, že kanadská vláda znovu zavedla vízovou povinnost pro české občany v důsledku velkého přílivu Romů do Kanady, a proto vyzývá členské státy, aby situaci romského obyvatelstva v Evropě odpovídajícím způsobem řešily; vítá v této souvislosti otevření vízového úřadu na kanadském velvyslanectví v Praze a vytvoření pracovní skupiny odborníků pro tuto otázku a doufá, že přislíbená komplexní revize kanadského systému pro uprchlíky povede k odstranění vízové povinnosti;

7.   zdůrazňuje, že EU a Kanada se zavázaly vybudovat nízkouhlíkové globální hospodářství, které by bylo bezpečné a udržitelné, a současně posílit kapacity k přizpůsobení se dopadům změny klimatu; zdůrazňuje, že v rámci dialogu mezi EU a Kanadou na vysoké úrovni o životním prostředí je důležité vést i nadále diskuse o životním prostředí, včetně otázek týkajících se environmentální, energetické a námořní spolupráce v oblasti Arktidy a možností zahájit mezinárodní jednání za účelem přijetí mezinárodní smlouvy na ochranu Arktidy; vítá skutečnost, že se Kanada v nedávném projevu generální guvernérky zavázala investovat do technologií pro výrobu čisté energie, aby si tak zajistila svoji pozici energetické velmoci, pokud jde o čistou energii, a vedoucí postavení ve vytváření pracovních míst prospěšných pro životní prostředí;

8.   vyjadřuje znepokojení nad dopadem těžby ropných písků na globální životní prostředí, a to z důvodu vysokých emisí CO2, jež jsou produkovány při výrobním procesu, a nad hrozbou, kterou tato těžba představuje pro místní biologickou rozmanitost a práva a zdraví domorodých obyvatel; vyzývá EU;

9.   připomíná Radě a Komisi, že od té doby, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, musí Evropský parlament vyslovit souhlas s mezinárodními dohodami a rovněž musí být okamžitě a plně zapojen do všech fází mezinárodních jednání, a očekává, že mu Komise brzy předloží své vyjádření k tomu, jak v této věci hodlá postupovat; připomíná v tomto ohledu, že se musí náležitě a společně řešit jeho obavy, pokud jde o dohody o PNR mezi EU a Kanadou, než bude možno udělit souhlas;

10.   doufá, že Kanada plně podpoří žádost EU otevřít jednání o Obchodní dohodě proti padělání (ACTA) kontrole veřejnosti, jak to požaduje ve svém usnesení ze dne 10. března 2010, a vést tato jednání pod záštitou mezinárodní organizace,přičemž nejvhodnější je Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO);

11.   blahopřeje organizačnímu výboru ve Vancouveru k úspěchu zimních olympijských a paralympijských her v roce 2010;

12.   konstatuje, že pravomoci týkající se vztahů mezi EU a Kanadou existují pouze na federální úrovni, vítá však účast kanadských provincií a územních celků na jednáních o komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci a některých dalších aspektech vztahů mezi EU a Kanadou;

13.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, rotujícímu předsednictví EU, místopředsedkyni Komise a vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a kanadské vládě.

Poslední aktualizace: 2. března 2011Právní upozornění