Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0027(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0118/2010

Ingivna texter :

A7-0118/2010

Debatter :

PV 20/04/2010 - 13
CRE 20/04/2010 - 13

Omröstningar :

PV 18/05/2010 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0158

Antagna texter
PDF 65kWORD 31k
Tisdagen den 18 maj 2010 - Strasbourg Slutlig utgåva
Inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor ***II
P7_TA(2010)0158A7-0118/2010

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 maj 2010 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor (16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (16626/2/2009 – C7-0049/2010),

–  med beaktande av kommissionens förslag till parlamentet och rådet (KOM(2009)0066),

–  med beaktande av artikel 251.2, artikel 63 första stycket punkterna 1 och 2 samt artikel 66 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0071/2009),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen(1) ,

–  med beaktande av kommissionens meddelande till parlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–  med beaktande av artiklarna 294.7, 74, 78.1 och 78.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0118/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter, 7.5.2009, P6_TA(2009)0379.

Senaste uppdatering: 19 april 2011Rättsligt meddelande