Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0127(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0125/2010

Esitatud tekstid :

A7-0125/2010

Arutelud :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Hääletused :

PV 18/05/2010 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0160

Vastuvõetud tekstid
PDF 130kWORD 109k
Teisipäev, 18. mai 2010 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 (otsuse nr 573/2007/EÜ muutmine) ***I
P7_TA(2010)0160A7-0125/2010
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 18. mai 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 573/2007/EÜ, millega luuakse üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2004/904/EÜ (KOM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament ,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2009)0456);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 63 lõike 2 punkti b, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0123/2009);

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 78 lõiget 2 ning artiklit 80;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7-0125/2010),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha alljärgnevas sõnastuses;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja riikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. mail 2010. aastal, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2010/EL, millega muudetakse otsust nr 573/2007/EÜ, millega luuakse üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013
P7_TC1-COD(2009)0127

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 78 lõiget 2 ja artiklit 80,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(1) ,

ning arvestades järgmist:

(1)  Arvestades sellise ELi ühise ümberasustamisprogrammi loomist, mille eesmärk on suurendada ümberasustamise valdkonnas pagulastele kaitse pakkumiseks tehtavate liidu jõupingutuste mõju ja maksimeerida kõige enam ümberasustamist vajavate isikute senisest parema hõlmatuse kaudu ümberasustamise strateegilist mõju, tuleks ühised prioriteedid ümberasustamise valdkonnas kindlaks määrata korrapäraselt liidu tasandil.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 573/2007/EÜ (2) eesmärkide saavutamiseks tuleks komisjonile anda volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud akte, millega kehtestatakse liidu iga-aastased ühised prioriteedid ümberasustatavate pagulaste ▌ geograafiliste piirkondade, rahvuste ja erikategooriate kaupa ▌. Eriti tähtis on, et komisjon konsulteeriks ettevalmistava töö vältel piisavalt, sealhulgas ekspertide tasandil.

(3)  Arvestades ümberasustamisvajadusi, mis kehtestatakse vastavalt käesolevale otsusele komisjoni otsusega liidu iga-aastaste ühiste prioriteetide kohta ümberasustamise valdkonnas, on vaja anda ka täiendavat rahalist toetust ▌ geograafilisse piirkonda, rahvusesse ja erikategooriasse kuuluvate pagulaste ümberasustamiseks, kui ümberasustamine on nende erivajadusi silmas pidades kõige asjakohasem meede.

(4)  Sellega seoses on asjakohane muuta liikmesriikidele igal aastal eraldatava eraldise arvutamiseks vajaliku teabe esitamise tähtaega, liikmesriikide iga-aastaste programmide esitamise tähtaega ja komisjoni rahastamisotsuse vastuvõtmise tähtaega.

(5)  Et soodustada suurema arvu liikmesriikide osalust ümberasustamismeetmetes, tuleks esimest korda ümberasustamisprogrammis osalevatele liikmesriikidele anda täiendavat rahalist toetust.

(6)  Vaja on ka kehtestada eeskirjad ümberasustamiseks antava täiendava rahalise toetuse kulude abikõlblikkuse kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust nr 573/2007/EÜ muudetakse järgmiselt:

1)  Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

   a) lõige 5 muudetakse lõikeks 3;
   b) lõige 3 muudetakse lõikeks 4 ning asendatakse järgnevaga:"
4.  Liikmesriigid saavad fikseeritud summa 4 000 eurot iga ▌ isiku kohta, kes on ümber asustatud vastavalt liidu iga-aastastele ühistele prioriteetidele, mis kehtestatakse lõigete 6 ja 7 kohaselt seoses geograafilise piirkonna või rahvusega .
   lapsed ja naised, kellel on oht langeda psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse vägivalla ja ärakasutamise ohvriks;
   Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja ÜRO lapse õiguste konventsiooni kohaselt saatjata alaealised, kui ümberasustamine toimub nende huve silmas pidades;
   tõsiste terviseprobleemidega isikud, kes vajavad eriravi konkreetsetes tingimustes, mida saab pakkuda vaid pärast ümberasustamist;
   vägivallast ja piinamisest pääsenud;
   isikud, kes õiguslikel ja kaitse põhjustel vajavad erakorralist ja kiiret ümberasustamist.
"
   c) lisatakse järgmine lõige: "
4 a.  Nendele liikmesriikidele, kes taotlevad rahastamist käesoleva artikli alusel esmakordselt, antakse iga ümberasustatud isiku eest esimesel kalendriaastal fikseeritud summa 6000 eurot ja teisel aastal 5000 eurot. Järgmistel aastatel on fikseeritud summa iga ümberasustatud isiku kohta 4000 eurot. Uutele osalevatele liikmesriikidele nende osaluse esimesel kahel aastal antav lisasumma investeeritakse jätkusuutliku ümberasustamisprogrammi väljatöötamisse."
   d) lõige 4 muudetakse lõikeks 5 ning asendatakse järgmisega:"
5.  Kui liikmesriik asustab ümber isiku, kes kuulub rohkem kui ühte lõigete 6 ja 7 kohaselt kehtestatud liidu iga-aastaste ühiste ümberasustamise valdkonna prioriteetidega kindlaks määratud kategooriasse, saab ta selle isiku kohta eraldatava fikseeritud summa ainult ühel korral."
   e) lõige 6 asendatakse järgmisega:"
6.  Selleks et saavutada käesoleva otsuse eesmärk muuta ümberasustamine tulemuslikuks kaitsevahendiks, võtab komisjon vastu otsuse liidu iga-aastaste ühiste prioriteetide kehtestamiseks ümberasustamise valdkonnas delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklile 52 a ning arvestades artiklites 52 b ja 52 c sätestatud tingimusi ."
   f) lisatakse järgmised lõiked: "
7.  Ettenägematu eriolukorra puhul, mis nõuab liidu iga-aastaste ühiste prioriteetide ümberasustamise valdkonnas kiiret ajakohastamist, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastuvõetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 52 d sätestatud menetlust.
8.  Liikmesriigid esitavad komisjonile 20 kalendripäeva jooksul pärast komisjoni otsuse, millega kehtestatakse lõigete 6 ja 7 kohaselt liidu iga-aastased ühised prioriteedid ümberasustamise valdkonnas, teatavaks tegemist vastavalt sellele otsusele järgmise kalendriaasta jooksul vastuvõetavate isikute hinnangulise arvu. Komisjon edastab selle hinnangulise arvu Euroopa Parlamendile ja nõukogule .
9 .  Liidu iga-aastaste ühiste prioriteetide kohase pagulaste ümberasustamise rahalise stiimuli tulemustest ja mõjust teavitavad liikmesriigid oma artikli 50 lõike 2 kohaselt esitatavas aruandes ning komisjon oma artikli 50 lõike 3 kohaselt esitatavas aruandes."

2)  Artiklit 20 muudetakse järgmiselt:

   a) lõige 2 asendatakse järgmisega:"
2.  Komisjon teavitab liikmesriike iga aasta 1. septembriks kuni aastani 2013 hinnangulistest summadest, mis neile järgmiseks kalendriaastaks iga-aastase eelarvemenetluse käigus tehtavatest kogueraldistest eraldatakse ja mis arvutatakse artikli 13 alusel."
   b) lõige 3 asendatakse järgmisega:"
3.  Liikmesriigid esitavad komisjonile iga aasta 1. detsembriks kuni aastani 2013 järgmise aasta aastaprogrammi kavandi, mis on koostatud vastavalt mitmeaastasele programmile ning mis koosneb järgmistest elementidest:
   a) aastaprogrammi alusel rahastatavate projektide valiku üldeeskirjad;
   b) aastaprogrammi alusel toetatavate meetmete kirjeldus;
   c) fondist antava toetuse kavandatav jaotus programmi erinevate meetmete vahel ja summa, mida taotletakse artiklis 16 sätestatud tehnilise abi jaoks, et aastaprogrammi rakendada.
"
   c) lõike 5 kolmas lõik asendatakse järgmisega:"
Komisjon võtab aastaprogrammi heakskiitva rahastamisotsuse vastu kõnealuse aasta 1. aprilliks. Otsuses märgitakse asjaomasele liikmesriigile eraldatud summa ja ajavahemik, mille jooksul tehtud kulutused on abikõlblikud."

3)  Artiklisse 35 lisatakse järgmine lõige:"

5.  Liikmesriikidele eraldatav fikseeritud summa 4 000 eurot iga ümberasustatud isiku kohta antakse neile ühekordselt iga tegelikult ümberasustatud isiku kohta.

"

4)  Lisatakse järgmised artiklid: "

Artikkel 52 a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Õigus võtta vastu artikli 13 lõigetes 6 ja 7 nimetatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile artikli 1 esimeses lõigus märgitud ajavahemikuks.

2.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

3.  Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse artiklites 52 b ja 52 c sätestatud tingimusi. Kui see on vajalik tungiva kiireloomulisuse tõttu, kohaldatakse artiklis 52 d sätestatud menetlust.

Artikkel 52 b

Delegeerimise tagasivõtmine

1.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 13 lõigetes 6 ja 7 osutatud volituste delegeerimise tagasi võtta.

2.  Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni, nimetades delegeeritud volitused, mille suhtes võidakse kohaldada tagasivõtmist, ja tagasivõtmise võimalikud põhjused.

3.  Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 52 c

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine

1.  Euroopa Parlament või nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada ühe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada ühe kuu võrra.

2.  Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval.

3.  Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. Vastuväiteid esitanud institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväiteid.

Artikkel 52 d

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusaktid jõustuvad viivitamata ja neid kohaldatakse seni, kuni nende suhtes ei esitata lõike 2 kohaselt vastuväiteid. Kui käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehakse, tuleb ühtlasi põhjendada kiirmenetluse rakendamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad kolme kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada. Sellisel juhul õigusakti kohaldamine peatatakse. Vastuväiteid esitanud institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväiteid.

"

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

...,

Euroopa Parlamendi nimelNõukogu nimel

presidenteesistuja

(1)Euroopa Parlamendi 18. mai 2010. aasta seisukoht.
(2) ELT L 144, 6.6.2007, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 19. aprill 2011Õigusalane teave