Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2243(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0138/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0138/2010

Συζήτηση :

PV 19/05/2010 - 10
CRE 19/05/2010 - 10

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2010 - 7.4
CRE 20/05/2010 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0189

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 171kWORD 115k
Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Υλοποίηση των συνεργειών των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη
P7_TA(2010)0189A7-0138/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την υλοποίηση των συνεργειών των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη στις πόλεις και τις περιφέρειες, καθώς και στα κράτη μέλη και την Ένωση (2009/2243(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τους τίτλους XVII, XVIII και XIX,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής(1) ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/702/ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006 για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή(2) ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013)(3) ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013)(4) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2007 σχετικά με τη συνεισφορά της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής στην ικανότητα καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2007 με θέμα «Κάνοντας τη γνώση πράξη: στρατηγική καινοτομίας ευρείας βάσης για την ΕΕ»(6) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την Εδαφική Συνοχή και το στάδιο της συζήτησης σχετικά με την μελλοντική μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής(7) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και τα εμπόδια στη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων(8) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία 2007-2013: τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις στρατηγικές συνοχής και τα επιχειρησιακά προγράμματα(9) ,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Συνέργειες ανάμεσα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και τα διαρθρωτικά ταμεία»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Προς μια εδαφική προσέγγιση των ευρωπαϊκών πολιτικών Ε&Α και καινοτομίας»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Η στήριξη των διαρθρωτικών ταμείων προς την καινοτομία – προβλήματα εφαρμογής για την περίοδο 2007 - 2013 και έπειτα»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Αυγούστου 2007 με τίτλο «Ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές περιφέρειες μέσω της έρευνας και της καινοτομίας – συμβολή στη μεγέθυνση και την απασχόληση» (COM(2007)0474),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2007 με θέμα «Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες υλοποιούν τη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση μέσω της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, 2007-2013» (COM(2007)0798),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Μαΐου 2008 για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις στρατηγικές και τα προγράμματα της πολιτικής της συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 (COM(2008)0301),

–  έχοντας υπόψη την εικοστή ετήσια έκθεση της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2009 για την υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων (2008) (COM(2009)0617),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2007 με θέμα «Regions delivering innovation through cohesion policy» (Οι περιφέρειες παράγουν καινοτομία μέσω της πολιτικής συνοχής) (SEC(2007)1547),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2009 με θέμα «Διαβούλευση για τη μελλοντική στρατηγική ΕΕ 2020» (COM(2009)0647),

–  έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση προόδου της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή - Αυξάνονται οι περιφέρειες, μεγαλώνει η Ευρώπη (COM(2008)0371) (πέμπτη έκθεση προόδου),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση προόδου της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή - Δημιουργικές και καινοτόμες περιφέρειες (COM(2009)0295) (έκτη έκθεση προόδου),

–  έχοντας υπόψη το σημείωμα της Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (Crest) της 4ης Δεκεμβρίου 2006 με τίτλο «Διδάγματα για τις πολιτικές Ε&Α βάσει των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και των εκθέσεων προόδου για το 2006» (CREST1211/06),

–  έχοντας υπόψη τον οδηγό της Επιτροπής με τίτλο «Ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές περιφέρειες μέσω της έρευνας και της καινοτομίας - Πρακτικός οδηγός για τις δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας από την ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ για τις υποδομές έρευνας, με τίτλο «Ευρωπαϊκός Χάρτης Πορείας για τις υποδομές έρευνας, έκθεση 2006»,

–  έχοντας υπόψη την ανεξάρτητη έκθεση, που προετοιμάστηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, με τίτλο «Ατζέντα για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής» (έκθεση Fabrizio Barca) (2009),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0138/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στην έρευνα και στην καινοτομία σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί σε προκλήσεις όπως η αλλαγή του κλίματος και η αύξηση του ανταγωνισμού παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εποχή μετά την πάροδο της κρίσης η ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης μέσω της έρευνας και της καινοτομίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αποτελώντας βασικό στόχο της προτεινόμενης στρατηγικής ΕΕ 2020,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας αποτελεί ανάγκη κοινή για όλα τα κοινωνικά στρώματα και ότι σκοπός της πρέπει να είναι η βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών ζωής του πληθυσμού,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρέχει στήριξη για έρευνα και καινοτομία κατά κύριο λόγο μέσω των πολιτικών έρευνας, καινοτομίας και συνοχής, βασικά μέσα των οποίων είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα (7ο ΠΠ) και το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί βασικό πυλώνα της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και μία από τις πλέον επιτυχημένες κοινοτικές πολιτικές, καθώς διευκολύνει τη σύγκλιση μεταξύ των ολοένα και πιο ανομοιογενών μεταξύ τους περιφερειών και ενισχύει την ανάπτυξη και την απασχόληση,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία αντιμετωπίζεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε περιφερειακό επίπεδο, όπου η εγγύτητα των παραγόντων, όπως είναι τα πανεπιστήμια, οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί ή οι βιομηχανίες, προωθεί τις εταιρικές σχέσεις στον τομέα μετάδοσης των γνώσεων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των περιφερειών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεύτερη κοινοτική στρατηγική κατευθυντήρια γραμμή για τη συνοχή για την περίοδο 2007-2013 αφορά τη βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας υπέρ της ανάπτυξης και ότι, κατά συνέπεια το 25% των συνολικών κονδυλίων έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των σημερινών προκλήσεων απαιτείται ολοκληρωμένη συνδυαστική άσκηση των εν λόγω πολιτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία της γνώσης απαιτεί, περισσότερο από μια απλή συνάθροιση των δραστηριοτήτων των διαφόρων κλάδων, μια συνέργεια μεταξύ παραγόντων και μέσων, η οποία έχει ζωτική σημασία για την αλληλοενίσχυσή τους και για τη στήριξη της βιώσιμης εφαρμογής σχεδίων έρευνας και καινοτομίας, με καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τη μορφή συγκεκριμένων ιδεών όσον αφορά τα προϊόντα στις περιφέρειες,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι ορισμένα στοιχεία της αρχιτεκτονικής των εν λόγω μέσων, όπως π.χ. το ίδιο χρονοδιάγραμμα και η ευθυγράμμιση με το πρόγραμμα της Λισαβόνας, επιτρέπουν τη δημιουργία συνεργειών, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές, όπως π.χ. διαφορετικές νομικές βάσεις, θεματική εστίαση έναντι εδαφικής, και επιμερισμένη διαχείριση έναντι κεντρικής,

Υλοποίηση των στόχων της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της πολιτικής συνοχής

1.  επικροτεί το γεγονός ότι, κατά την περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με τη δεύτερη στρατηγική κατευθυντήρια γραμμή της Κοινότητας για τη συνοχή, όλα τα κράτη μέλη έχουν διαθέσει σημαντικό μέρος των συνολικών τους κονδυλίων στην Ε&Α, στην καινοτομία και στην ανάπτυξη μιας οικονομίας της γνώσης, με αποτέλεσμα, σε 246 εθνικά ή περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, περίπου 86 δισεκατομμύρια ευρώ να έχουν διατεθεί στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας και 50 δισεκατομμύρια από αυτά να έχουν ήδη διατεθεί για βασική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής έχει εξελιχθεί σε βασική πηγή ευρωπαϊκής στήριξης για τον εν λόγω τομέα, αντάξια του προϋπολογισμού τόσο του 7ου ΠΠ (50,5 δισεκατομμύρια ευρώ) όσο και του CIP (3,6 δισεκατομμύρια ευρώ)· επισημαίνει την αποδοτικότητα και τη δυνατότητα καθορισμού ποσοτικοποιημένων στόχων όσον αφορά τα ποσά που διατίθενται για δαπάνες του τομέα της έρευνας και ανάπτυξης·

2.  επικροτεί το γεγονός ότι υπάρχουν νέες μέθοδοι χρηματοδότησης και υπογραμμίζει το δυναμικό της πρωτοβουλίας JEREMIE και της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης καταμερισμού των κινδύνων της Επιτροπής και του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την προώθηση ευκαιριών χρηματοδότησης για καινοτόμες επιχειρήσεις· συνιστά στους περιφερειακούς παράγοντες να εκμεταλλευτούν αυτές τις νέες ευκαιρίες συμπληρωματικά προς τη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία· τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη αποτελεσματικού συντονισμού των δημοσίων και των ιδιωτικών επενδύσεων·

3.  αναμένει τη στρατηγική έκθεση της Επιτροπής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του γενικού κανονισμού· εκτιμά ότι η έκθεση θα παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση των επιδόσεων των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων για την περίοδο 2007-2009 και θα αποτελέσει τη βάση για τη συζήτηση σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές της πολιτικής συνοχής,

4.  επαναλαμβάνει ότι επιβάλλεται η υιοθέτηση προσέγγισης ολοκληρωμένης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης όσον αφορά συγκεκριμένες πολιτικές στην ΕΕ· τονίζει ότι η εφαρμογή λειτουργικού συστήματος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης αποτελεί προϋπόθεση για τον καθορισμό και την υλοποίηση των στόχων περί δέσμευσης κονδυλίων με αποτελεσματικότητα· επισημαίνει ότι υπεύθυνες για την υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων είναι οι εθνικές και περιφερειακές αρχές, ενώ το πρόγραμμα CIP και το 7ο ΠΠ τελούν υπό την κεντρική διαχείριση της Επιτροπής· έχει επίγνωση της διοικητικής ποικιλομορφίας που επικρατεί σε επίπεδο κρατών μελών και θεωρεί σημαντικό να εντοπισθεί το πλέον αποτελεσματικό για τους πολίτες επίπεδο λήψης αποφάσεων·

5.  θεωρεί σημαντικό τον συντονισμό των κοινοτικών πολιτικών που διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στην επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί διεξοδικότερη ανάλυση του εδαφικού αντίκτυπου και του αντίκτυπου στη συνοχή αυτών των πολιτικών, προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία ουσιαστικών συνεργειών και να εντοπισθούν και να προωθηθούν τα πλέον κατάλληλα μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία· υπενθυμίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι διάφορες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες των τριών τύπων περιφέρειας (σύγκλιση, μετάβαση και ανταγωνιστικότητα), και η ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει τη δημιουργική και την καινοτόμο ικανότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα· τονίζει εν προκειμένω ότι οι επενδύσεις σε Ε&Α, καθώς και στην καινοτομία, στην εκπαίδευση και σε τεχνολογίες που προάγουν την αποδοτική χρησιμοποίηση των πόρων θα είναι επωφελείς για τους παραδοσιακούς τομείς, για τις αγροτικές περιοχές καθώς και για τις οικονομίες υψηλής εξειδίκευσης και υπηρεσιών, και θα ενισχύσουν ως εκ τούτου την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

6.  επισημαίνει το μεγάλο δυναμικό που έχουν οι πόλεις κατά την επιδίωξη της έρευνας και της καινοτομίας· εκτιμά ότι η εφαρμογή ευφυέστερης πολιτικής για τις αστικές περιοχές που θα βασίζεται σε τεχνολογικά επιτεύγματα και στο πλαίσιο της οποίας θα λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι το 80% του πληθυσμού της Ευρώπης ζει σε πόλεις, όπου εντοπίζονται και οι μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες, θα συμβάλει στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη· ζητεί, ως εκ τούτου, να ενσωματωθεί η αστική διάσταση στη μελλοντική πολιτική συνοχής·

Συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων, του7ου ΠΠ και του CIP

7.  αναγνωρίζει ότι, χάρη στις διατάξεις περί δέσμευσης κονδυλίων για την περίοδο 2007-2013, η πολιτική συνοχής προσανατολίζεται καλύτερα προς τη δημιουργία συνεργειών με τις πολιτικές έρευνας και καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η σημασία της εδαφικής διάστασης στο 7ο ΠΠ και στο CIP· ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής ενός βασιζόμενου στις επιδόσεις μηχανισμού διάθεσης κονδυλίων με εντονότερη θεματική εστίαση που θα επιτρέπει την εφαρμογή της κατάλληλης πολιτικής για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων

8.  σημειώνει ότι οι δαπάνες για την Ε&Α και την καινοτομία κατανέμονται σύμφωνα με το πρόγραμμα πλαίσιο βάσει του κριτηρίου της αριστείας, πράγμα που συνεπάγεται έναν περισσότερο ανταγωνιστικό τρόπο πρόσβασης των συμμετεχόντων, που απαιτεί υψηλές τεχνικές δεξιότητες και καλή γνώση των διαχειριστικών και οικονομικών διαδικασιών· τονίζει ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί υψηλή συγκέντρωση σε οικονομικά συγκροτήματα και κορυφαίες περιφέρειες της ΕΕ, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δημιουργία θετικών συνεργειών στην ομάδα των περιφερειών και των κρατών μελών που προχωρούν προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν έχουν επιτύχει ακόμη τον στόχο τους· επισημαίνει ότι η αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά το δυναμικό έρευνας και καινοτομίας και η διασφάλιση πραγματικής συνοχής της πολιτικής συνιστούν προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν τόσο μέσω της πολιτικής συνοχής όσο και μέσω της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οι εκτελεστικοί φορείς υφίστανται σε διάφορα επίπεδα (υπερεθνικό, εθνικό και υποεθνικό) και διέπονται από διαφορετική λογική (π.χ. συνοχή έναντι αριστείας)·

9.  επιμένει ότι η αποτελεσματική καινοτομία εξαρτάται από το πόσο στενές είναι οι επιτευχθείσες συνέργειες, και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει ακόμη ευρέως γνωστές οι διαθέσιμες επί του παρόντος ευκαιρίες για συνέργειες αυτού του είδους στον τομέα της χρηματοδότησης· ζητεί από τις περιφέρειες, που αποτελούν τους βασικούς παράγοντες όσον αφορά τις πληροφορίες και την ικανότητα ανάλυσης, και από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για βελτίωση της επικοινωνίας· επισημαίνει ότι για τη διασφάλιση αποδοτικών συνεργειών απαιτείται ένα σύνθετο πλέγμα σχέσεων μεταξύ των παραγόντων που παράγουν, διανέμουν, προωθούν και υλοποιούν διάφορες μορφές γνώσης· τονίζει επίσης ότι οι διάφοροι εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί φορείς που διαχειρίζονται το 7ο ΠΠ, το CIP και τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να έχουν επίγνωση των δυνατοτήτων που παρέχει καθένα από τα εν λόγω μέσα και ζητεί καλύτερο συντονισμό μεταξύ αυτών των παραγόντων και των πολιτικών·

10.  υπογραμμίζει ότι οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στην έρευνα και την καινοτομία πρέπει να κεφαλαιοποιούν τα στοιχεία ενεργητικού και τις ικανότητες των περιφερειών, και να αποτελούν τμήμα μιας περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας που θα βασίζεται στην έξυπνη καινοτομία· εκτιμά ότι οι στρατηγικές αυτού του είδους απαιτούν να ενισχυθεί ο ρόλος των περιφερειών και των πόλεων στην ΕΕ καθώς και να θεσπισθούν και να υλοποιηθούν εθνικές προτεραιότητες· ζητεί ως εκ τούτου να εξετασθεί η δυνατότητα εκ νέου θέσπισης καινοτόμων δράσεων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων με σκοπό την προώθηση περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας·

11.  λαμβάνει υπό σημείωση τις διαθέσιμες δυνατότητες συνδυασμένης χρηματοδότησης· τονίζει, ωστόσο, ότι δεν επιτρέπεται η μικτή χρηματοδότηση μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των προγραμμάτων-πλαισίων· υπογραμμίζει ότι είναι δυνατός ο συνδυασμός των μέσων ώστε να καλύπτονται είτε συμπληρωματικές αλλά διακριτές μεταξύ τους δραστηριότητες, όπως στην περίπτωση της υποδομής έρευνας, είτε διαδοχικά τμήματα συναφών σχεδίων, όπως η ανάπτυξη και η παρακολούθηση νέων ερευνητικών ιδεών, είτε, τέλος, σχέδια εντός του ίδιου δικτύου ή της ίδιας ομάδας

12.  πιστεύει ότι το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται η μικτή χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα προγράμματα-πλαίσια εμποδίζει τις περιφέρειες να αξιοποιούν ταυτόχρονα και τους δύο μηχανισμούς και ότι αποτελεσματικές στρατηγικές διαδικασίες «εκ των κάτω προς τα άνω» τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξάλειψη κενών ή επικαλύψεων χρηματοδότησης από τα ΔΤ, το ΠΠ7 και το CIP·

13.  υπογραμμίζει ότι η συνέργεια είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τη δημιουργία ικανοτήτων· παραπέμπει εν προκειμένω στη διαχείριση της χρηματοδότησης έργων στο Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) και στην ανάγκη συντονισμού των προτεραιοτήτων της ΕΕ όσον αφορά τη χρηματοδότηση της έρευνας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

14.  τονίζει ότι η συνέργεια δεν περιορίζεται μόνο στη συμπληρωματική χρηματοδότηση σχεδίων· εκτιμά ότι η ανάπτυξη ικανοτήτων, η δικτύωση και η μετάδοση γνώσεων συνιστούν σημαντική μορφή συνέργειας και επισημαίνει ότι όλα τα μέσα παρέχουν ευκαιρίες για τέτοιου είδους ανταλλαγές

15.  σημειώνει ότι οι πραγματικές συνέργειες από την άποψη του άμεσα δικαιούχου της χρηματοδότησης εξαρτώνται από την οργανωτική και στρατηγική ικανότητα του δικαιούχου να συνδυάζει υποστήριξη από διάφορα μέσα της ΕΕ· καλεί τους περιφερειακούς παράγοντες να δημιουργήσουν περιφερειακές στρατηγικές που θα μπορούν να διευκολύνουν το συνδυασμό της χρηματοδότησης·

16.  συνιστά στα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διαθέσουν επαρκείς πόρους από τα ΔΤ για την έρευνα και την καινοτομία - και ειδικότερα τη βιώσιμη καινοτομία - και να ενισχύσουν τις ικανότητες έρευνας· τονίζει την ανάγκη προώθησης και εφαρμογής επιτυχημένων προτύπων στο τρίγωνο της γνώσης και διασφάλισης της αειφόρου ανάπτυξης της περιφερειακής έρευνας και των στρατηγικών πλαισίων για την καινοτομία, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια και τις δημόσιες αρχές· επισημαίνει το δυναμικό που ενυπάρχει στις περιφερειακές ομάδες έντασης γνώσεων όσον αφορά την κινητοποίηση περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και επικροτεί την ενσωμάτωση της ανάπτυξης ομάδων τόσο στο CIP όσο και στο 7ο ΠΠ (δράση «Περιφέρειες της γνώσης» στο 7ο ΠΠ)· επισημαίνει τις νέες Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΙΚΤ), για τη διασύνδεση κορυφαίων ευρωπαϊκών περιφερειακών ομάδων έντασης γνώσης· υπογραμμίζει ότι είναι δυνατή η διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων σε περιφερειακές ομάδες μέσω των διαρθρωτικών ταμείων· επισημαίνει ότι αυτές οι ομάδες αποτελούν μεγάλη ευκαιρία ιδίως για τις μειονεκτούσες περιφέρειες·

17.  καλεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αξιοποιήσουν καλύτερα τα ΔΤ για να ενισχύσουν τις ικανότητες στον τομέα της έρευνας, της γνώσης και της καινοτομίας στις περιφέρειες τους, με τη δημιουργία, επί παραδείγματι, υποδομής στον τομέα της έρευνας, καθιστώντας αυτές ικανές να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στην ΕΕ· ενθαρρύνει τις περιφέρειες να καθορίσουν προτεραιότητες Ε&Α των διαρθρωτικών ταμείων που να είναι συμπληρωματικές με εκείνες του ΠΠ7 και ζητεί να υπάρχει μακροπρόθεσμος προγραμματισμός σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες που απορρέουν από θεματικές συμπληρωματικότητες μεταξύ των χρηματοδοτικών μηχανισμών

18.  επισημαίνει τη σημασία της ανάλυσης, της ανταλλαγής και της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών που αφορούν συνέργειες μεταξύ των πολιτικών μέσων· επιδοκιμάζει στο πλαίσιο αυτό τις προσπάθειες της Επιτροπής για βελτίωση της διυπηρεσιακής συνεργασίας και την καλεί να εντείνει την ανάλυση σε περιφερειακό επίπεδο του δυναμικού και των αναγκών της έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή διαθέσιμων ποιοτικών δεδομένων καθώς και την καθώς και την ανάλυση των σχέσεων με άλλους μηχανισμούς στις μελέτες αξιολόγησης για καθέναν από τους τρεις χρηματοδοτικούς μηχανισμούς προκειμένου να είναι σε θέση να παράσχει κοινούς γενικούς προσανατολισμούς·

19.  λαμβάνει με ικανοποίηση υπό σημείωση τον πρακτικό οδηγό για τις δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας από την ΕΕ· συνιστά να υπάρξει μέριμνα για την κυκλοφορία στο μέλλον παρόμοιων καθοδηγητικών σημειωμάτων αμέσως μετά την έναρξη εφαρμογής των νομοθετικών πλαισίων· αναμένει το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που περιέχει πρακτικά παραδείγματα συνεργειών· καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής, προάγοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και να αξιολογήσει τη δυνατότητα παροχής πρόσθετης υποστήριξης από εμπειρογνώμονες όσον αφορά τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από την Κοινότητα μέσω συντασσομένων εκ των προτέρων καθοδηγητικών σημειωμάτων και ενός «εγχειριδίου χρήστη» για την πρακτική διαχείριση και διοίκηση των έργων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας με σκοπό την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων·

20.  καλεί την Επιτροπή να απλουστεύσει τη γραφειοκρατία για το ΠΠ7 και το CIP προκειμένου να ενισχυθούν τα αποτελέσματα των συνεργειών με τα διαρθρωτικά ταμεία·

21.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με το πώς μπορεί να διευκολυνθεί η υποβολή αίτησης παροχής στήριξης βάσει των διαφόρων προγραμμάτων με χρήση προγραμμάτων υπολογιστή με τυποποιημένα εγχειρίδια χρήσης·

22.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στον τομέα της ενίσχυσης των συνεργειών, και να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξέλιξή τους, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση της κάθετης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών και περιφερειακών οντοτήτων·

23.  υποστηρίζει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών σημείων επαφής ΠΠ7, των διαχειριστών προγραμμάτων Ε&Α και των οργανισμών και υπηρεσιών καινοτομίας, καθιστώντας δυνατή τη χρηματοδότηση διαφορετικών πτυχών ή σταδίων σχεδίων έρευνας και καινοτομίας από διαφορετικές πηγές·

Συστάσεις ενόψει της προσεχούς περιόδου προγραμματισμού

24.  επιδοκιμάζει την έμφαση που δίδει το σχέδιο στρατηγικής ΕΕ 2020 στην αλληλεξάρτηση των πολιτικών, στη σημασία της ενοποίησης των πολιτικών και στην ανάγκη βελτίωσης των συνεργειών και ενίσχυσης των εταιρικών σχέσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό και την άσκηση δημόσιων πολιτικών· ζητεί να εξεταστεί η ανάγκη που εξέφρασαν κάποιες πόλεις και περιφέρειες περί διαμόρφωσης ενός περισσότερο ολοκληρωμένου πλαισίου στους τρεις αυτούς τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης μιας δομής τεχνικής διασύνδεσης στο εσωτερικό της Επιτροπής με σκοπό την παρακολούθηση και τον συντονισμό των συνεργειών για προγράμματα καινοτομίας και έρευνας και ανάπτυξης και να συσχετισθεί με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέσων χρηματοδότησης της ΕΕ και με τους κανονισμούς περί κρατικής ενίσχυσης· ζητεί επίσης να διαδραματίζει εν προκειμένω ειδικό ρόλο η εδαφική συνοχή·

25.  πιστεύει ότι τα μελλοντικά προγράμματα Ε&Α και καινοτομίας πρέπει να συμπληρώνουν τις εθνικές προσπάθειες, καθοδηγώντας τις και παρέχοντάς τους δυναμική προκειμένου να αναζωογονηθεί ο καθοδηγητικός ρόλος και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της γνώσης, της καινοτομίας, της ανάπτυξης και των εθνικών επενδύσεων στην Ε&Α και στην καινοτομία·

26.  επισημαίνει ότι, προκειμένου να εδραιωθούν η γνώση και η καινοτομία ως κινητήριες δυνάμεις της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης, να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας, να προωθηθεί η καινοτομία και η μεταφορά της γνώσης σε ολόκληρη την Ένωση, να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι ΤΠΕ, να διασφαλισθεί ότι οι καινοτόμες ιδέες αντικατοπτρίζονται στα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δημιουργούν ανάπτυξη και ποιοτικές θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κοινωνικής αλλαγής στην Ευρώπη και τον κόσμο, να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα, να δοθεί προτεραιότητα στις ανάγκες των χρηστών και τις ευκαιρίες της αγοράς, και να διασφαλισθεί προσιτή και επαρκής χρηματοδότηση στη βάση ενός κεντρικού ρόλου των διαρθρωτικών ταμείων·

27.  υποστηρίζει τις τρεις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής ΕΕ 2020 για την επίτευξη ευφυούς ανάπτυξης, και συγκεκριμένα τις πρωτοβουλίες «Ένωση Καινοτομίας», «Νεολαία σε Κίνηση» και «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», για την υλοποίηση των οποίων τα διαρθρωτικά ταμεία θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο·

28.  εκτιμά ότι η διαμόρφωση ισχυρής και επαρκώς χρηματοδοτούμενης κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής που θα είναι ωφέλιμη για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ συνιστά προϋπόθεση για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 προκειμένου να διασφαλίσει ευφυή, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με υψηλά επίπεδα απασχόλησης και παραγωγικότητας, καθώς και για την επίτευξη κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής, τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία που αποδίδει η στρατηγική ΕΕ 2020 στην έρευνα και την καινοτομία·

29.  τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης και εδραίωσης του ρόλου των μέσων της ΕΕ που στηρίζουν την καινοτομία, και ειδικότερα των διαρθρωτικών ταμείων, του ΕΓΤΑΑ, του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και ανάπτυξη, του CIP και του στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών (SET), με σκοπό τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, και την εισαγωγή καινοτόμων μηχανισμών παροχής κινήτρων που θα βασίζονται στην επίτευξη στόχων που θα συνδέονται με την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και την προώθηση της στενότερης συνεργασίας με την ΕΤΕπ·

30.φρονεί ότι τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν το κατάλληλο μέσο για την υποστήριξη των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στις προσπάθειές τους για την προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας· υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία ούτως ώστε να διασφαλισθεί η ταχεία χρήση της εν λόγω χρηματοδότησης για την προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών· υπογραμμίζει εν προκειμένω την προστιθέμενη αξία που έχει η πολιτική συνοχής ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ευρεία κλίμακα μέσω της παροχής εύκολα προσιτής στήριξης και βελτιωμένης πρόσβασης στην έρευνα, τη μεταφορά τεχνολογίας και την καινοτομία που προσανατολίζεται στην πρακτική εφαρμογή·

31.  συνιστά το σύνολο της χρηματοδότησης που δεν δαπανήθηκε σε μία δεδομένη περιφέρεια βάσει του κανόνα N+2 και του κανόνα N+3 να διοχετευθεί εκ νέου σε περιφερειακά σχέδια και κοινοτικές πρωτοβουλίες·

32.  υπενθυμίζει ότι η εδαφική συνοχή έχει οριζόντιο, πολυτομεακό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, οι πολιτικές της Ένωσης πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη της· επαναλαμβάνει ότι η έννοια αυτή δεν περιορίζεται μόνο στις επιπτώσεις της περιφερειακής πολιτικής, αλλά εστιάζει επιπλέον στο συντονισμό με άλλες πολιτικές της Ένωσης που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη και παρέχουν απτά αποτελέσματα σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να αναπτυχθούν και να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι ειδικές μορφές του περιφερειακού δυναμικού και να αυξηθεί η επιτόπια επίδρασή τους, μέσω της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των περιφερειών και της επίτευξης εδαφικής συνοχής· είναι της άποψης ότι «η συγκέντρωση, η συνεργασία και η σύνδεση» είναι οι βασικές συντεταγμένες της εδαφικής συνοχής προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

33.  τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης πολιτικών με γνώμονα κάθε τόπο ξεχωριστά και εκτιμά ότι πόλεις και οι περιφέρειες πρέπει να επιδιώξουν έξυπνη και βιώσιμη ειδίκευση μέσω του καθορισμού μικρού αριθμού προτεραιοτήτων στον τομέα της καινοτομίας βάσει των στόχων της ΕΕ και των αναγκών τους, όπως ορίζονται στις περιφερειακές στρατηγικές καινοτομίας τους, και να συγκεντρώσουν τους δεσμευμένους κοινοτικούς πόρους σε αυτές τις καθορισθείσες προτεραιότητες· είναι της γνώμης ότι η ικανότητα των περιφερειακών φορέων λήψης αποφάσεων και επιχειρηματιών να προσελκύουν και να μετατρέπουν τη γνώση σε βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έχει ζωτική σημασία για τις οικονομικές επιδόσεις μιας περιφέρειας με προστιθέμενη αξία και για τις γύρω περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων των γειτονικών κρατών μελών·

34.  επισημαίνει ότι η έρευνα και η καινοτομία, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ή και μηδενικών εκπομπών άνθρακα και εξοικονόμησης ενέργειας, είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, αλλά και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

35.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής των Περιφερειών για τη δημιουργία ενός «εικονικού δικτύου δημιουργικότητας» που θα είναι ανοιχτό σε όλους (επιχειρήσεις, τοπικές και περιφερειακές αρχές, κεντρικές δημόσιες αρχές, ιδιωτικό τομέα και πολίτες) και θα παρέχει συμβουλές, βοήθεια και πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια και τεχνικές υπηρεσίες· τονίζει ότι ένα εικονικό δίκτυο παρέχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι προσφέρει στους κατοίκους των νήσων, των απομακρυσμένων περιφερειών, των αγροτικών, ορεινών και αραιοκατοικημένων περιοχών ευκολότερη πρόσβαση σε συμβουλές εμπειρογνωμόνων, εκπαίδευση και πληροφόρηση, επιχειρηματική υποστήριξη και χρηματοοικονομική καθοδήγηση·

36.  επισημαίνει ότι η διακρατική συνεργασία είναι η πεμπτουσία του 7ου ΠΠ και του CIP, και ότι η εδαφική συνεργασία (μέσω διακρατικών, διαπεριφερειακών και διασυνοριακών προγραμμάτων) έχει ενσωματωθεί στα διαρθρωτικά ταμεία· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει στο μέλλον τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, εντάσσοντάς τον περαιτέρω στις πολιτικές· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις δυνατότητες ενίσχυσης της εδαφικής συνεργασίας στον τομέα της καινοτομίας για κάθε στόχο της πολιτικής συνοχής· επισημαίνει ότι η καλύτερη γνώση των αποτελεσμάτων του 7ου ΠΠ και του CIP σε περιφερειακό επίπεδο θα διευκολύνει τον πρακτικό συντονισμό μεταξύ της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ και των εν λόγω προγραμμάτων· παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα του συντονισμού αυτού· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν περαιτέρω μέτρα για αποτελεσματική διεθνική συνεργασία, αναπτύσσοντας συνεκτικές στρατηγικές, σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για την επίτευξη συνεργειών· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν επίσης την ανάπτυξη των δεδομένων που αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα και την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα·

37.  επισημαίνει ότι στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου, παρέχεται στήριξη για τη διεθνική συνεργασία στις διάφορες μορφές της τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, σε μια σειρά από θεματικούς τομείς που ανταποκρίνονται στους κύριους τομείς γνώσης και τεχνολογίας, στο πλαίσιο των οποίων είναι αναγκαία η στήριξη και η εδραίωση της ποιοτικής έρευνας προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και βιομηχανικές προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη·

38.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τον αντίκτυπο των μέτρων απλούστευσης που έχουν ήδη ληφθεί όσον αφορά τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων με σκοπό την προετοιμασία του μελλοντικού νομοθετικού πλαισίου·

39.  αναγνωρίζει ότι τόσο η επιμερισμένη όσο και η κεντρική διαχείριση πρέπει να διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες και ότι η προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω του 7ου ΠΠ και του CIP και η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω των διαρθρωτικών ταμείων έχουν η καθεμία τα δικά της πλεονεκτήματα· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη εναρμόνισης των κανόνων, διαδικασιών και πρακτικών (κανόνες επιλεξιμότητας, κόστος τυποποιημένης μονάδας, εφάπαξ ποσά, κ.λπ.) που διέπουν τα διάφορα μέσα και διασφάλισης καλύτερου συντονισμού (των χρονοδιαγραμμάτων των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων, των θεμάτων και τύπων προσκλήσεων, κ.λπ.)· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις διάφορες δυνατότητες προς αυτήν την κατεύθυνση, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των περιφερειών που υπάγονται σε επιμερισμένη διαχείριση, ενθαρρύνοντας παράλληλα την καλλιέργεια ενός διοικητικού πνεύματος που να προωθεί την υιοθέτηση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης μέσω κοινών διατομεακών στρατηγικών σε ένα φάσμα θεματικών τομέων και μέσω συνεχούς διαλόγου μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της συνοχής της πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει τη διοίκηση των εν λόγω κονδυλίων και ζητεί την προώθηση των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων των δύο πυλώνων στήριξης με παράλληλη χρήση συνεργειών και ταυτόχρονη ενίσχυση του αντίκτυπού τους·

40.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το επικείμενο σχέδιο για την έρευνα και την καινοτομία θα εκπονηθεί με στόχο την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των προγραμμάτων-πλαισίων για την Έρευνα και την Καινοτομία (ΠΠ7, CIP)·

41.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης για την εκτίμηση καινοτόμων σχεδίων, και να εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει μελλοντικά ρυθμιστικά κίνητρα για την εφαρμογή μέτρων καινοτομίας·

42.  διαπιστώνει ότι υπάρχει προφανής ανάγκη για μεγαλύτερη πραγματογνωσία σε περιφερειακό επίπεδο όσον αφορά τις αιτήσεις για χρηματοδότηση, τις διοικητικές και χρηματοοικονομικές διαδικασίες, τη διαχείριση των πόρων και την χρηματοοικονομική τεχνική· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα της παροχής περαιτέρω εξειδικευμένης στήριξης και διασφάλισης στενότερης συνεργασίας μεταξύ του Enterprise Europe Network και των αρχών διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων και στενότερης διασύνδεσης μεταξύ της πρωτοβουλίας για πρωτοπόρους αγορές, των τεχνολογικών πλατφορμών και των περιφερειακών τεχνολογικών οδικών χαρτών·

43.επιμένει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ίσες ευκαιρίες κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας των έργων και τον καθορισμό της πρόσβασης σε χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία και άλλα κοινοτικά μέσα·

44.  τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της συνδρομής για την υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων που ενισχύουν τις συνέργειες στην αλυσίδα υποδομές έρευνας και ανάπτυξης-καινοτομία-δημιουργία απασχόλησης·

45.  πιστεύει ότι οι μεγάλες υποδομές έρευνας που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση υψηλότερου βαθμού από διεθνή επιτροπή ομοτίμων, η οποία θα έχει θετική επίδραση στην αποτελεσματική εκτέλεση των διατιθέμενων πόρων των διαρθρωτικών ταμείων·

46.  είναι πεπεισμένο ότι η δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας είναι αφενός αναγκαία προϋπόθεση για τη συνοχή της πολιτικής στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και αφετέρου εργαλείο για την ενίσχυσή της· έχοντας αυτό υπόψη, ζητεί να θεσπιστεί ένα στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία προσαρμοσμένο υπό το φώς της προόδου, των νέων πληροφοριών και των μεταβαλλόμενων συνθηκών και συμβατό με τους εθνικούς στόχους και προτεραιότητες για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη·

47.  επαναλαμβάνει ότι οι άτυποι μηχανισμοί που διέπουν την εδαφική συνοχή και το χωροταξικό σχεδιασμό στο Συμβούλιο πρέπει να αντικατασταθούν από πιο επίσημες διαρθρώσεις· είναι της γνώμης ότι αυτή η εξέλιξη συνοδευόμενη από τη δημιουργία και την ενίσχυση ολοκληρωμένων και διαθεματικών διαρθρώσεων θα καταλήξει σε καλύτερο συντονισμό των πολιτικών·

o
o   o

48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25.
(2) ΕΕ L 291, 21.10.2006, σ. 11.
(3) ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 15.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0184.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0212.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0163.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0156.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0165.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Απριλίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου