Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2665(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0278/2010

Arutelud :

PV 20/05/2010 - 12.2
CRE 20/05/2010 - 12.2

Hääletused :

PV 20/05/2010 - 13.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0195

Vastuvõetud tekstid
PDF 69kWORD 35k
Neljapäev, 20. mai 2010 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Olukord Tais
P7_TA(2010)0195B7-0278, 0279, 0280, 0281 ja 0289/2010

Euroopa Parlamendi 20. mai 2010. aasta resolutsioon Tai kohta

Euroopa Parlament ,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni;

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti (ICCPR);

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) 1990. aasta aluspõhimõtteid jõu ja tulirelvade kasutamise kohta õiguskaitsetöötajate poolt;

–  võttes arvesse kõrge esindaja Catherine Ashtoni 8. ja 13. aprilli 2010. aasta avaldusi poliitilise olukorra kohta Tais;

–  võttes arvesse Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) peasekretäri 12. aprilli 2010. aasta avaldust olukorra kohta Tais;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5,

A.  arvestades, et Tai vägivaldsed kokkupõrked nn punasärklastest meeleavaldajate ning valitsuse, sõjaväe ja neid toetava nn kollasärklaste liikumise vahel on juba nõudnud rohkem kui 60 inimelu ja enam kui 1700 inimest on saanud vigastada;

B.  arvestades, et enam kui 20 provintsis üle riigi on välja kuulutatud eriolukord;

C.  arvestades, et 10. aprillil 2010 toimus Bangkokis meeleavaldajate ja julgeolekujõudude vägivaldne kokkupõrge;

D.  arvestades, et 3. mail 2010 esitles peaminister Abhisit Vejjajiva tegevuskava koos viiest punktist koosneva plaaniga, mis peaks viima 14. novembril 2010 üldvalimisteni;

E.  arvestades, et alates 13. maist 2010 on Bangkokis aset leidnud uus vägivallapuhang sõjakate meeleavaldajate ja julgeolekujõudude vahel;

F.  arvestades, et Tai valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukord on toonud kaasa satelliittelevisioonijaama, mitmete raadio- ja telekanalite ning veebisaitide tsenseerimise; arvestades, et Euroopa Liit on väljendanud sügavat muret ajakirjandusvabadust ähvardava ohu pärast ning taaskinnitanud, et sõnavabadus on inimõiguste ülddeklaratsioonis sätestatud põhiõigus;

G.  arvestades, et 19. mail 2010 käivitatud sõjaväeoperatsioon meeleavaldajate põhilaagrit ümbritseva turvakoridori tugevdamiseks tõi kaasa mitme inimese, teiste seas ühe Itaalia ajakirjaniku surma ning kümneid vigastatuid;

H.  arvestades, et ÜRO peasekretär Ban Ki-moon on väljendanud vägivalla pärast muret ning palunud nii meeleavaldajatel kui ka Tai ametivõimudel teha kõik endast olenev, et vältida edasist vägivalda ja inimohvreid; arvestades, et ASEANi eesistuja Vietnam on väljendanud muret Tai halveneva olukorra pärast ning palunud osapooltel vältida vägivalda ja otsida lepitust,

1.  väljendab sügavat muret Tai meeleavaldajate ja julgeolekujõudude vägivaldse konflikti pärast, mis kujutab endast ohtu riigi demokraatiale, ning väljendab solidaarsust Tai rahvaga ja kõikide perekondadega, kes on viimastel nädalatel mõne lähedase kaotanud;

2.  tuletab meelde, et ÜRO aluspõhimõtetes jõu ja tulirelvade kasutamise kohta õiguskaitsetöötajate poolt on sätestatud, et ametivõimud peavad enne jõu ja vägivalla tarvitusele võtmist kasutama viimase võimaluseni rahumeelseid meetmeid ning kui jõu ja tulirelvade seaduslik kasutamine on möödapääsmatu, peab ametivõimude tegevus olema vaoshoitud ning proportsionaalne rünnaku tõsidusega;

3.  palub osapooltel näidata üles äärmist vaoshoitust ning lõpetada poliitiline vägivald;

4.  väljendab heameelt Tai valitsuse otsuse üle luua kohtuekspertidest ja akadeemiliste asutuste esindajatest koosnev komisjon, et uurida 10. aprilli 2010. aasta kokkupõrkest tingitud surmajuhtumeid, ning palub valitsusel laiendada neid juurdlusi ka hiljutistele surmajuhtumitele; toetab sotsiaalarengu ja inimjulgeoleku ministeeriumi algatust käivitada keskus, et pakkuda abi julgeolekujõudude ning „Ühisrinde demokraatia diktatuuri vastu” toetajate kokkupõrgetes vigastatud isikutele ning hukkunute sugulastele;

5.  võtab teadmiseks tegevuskava, mida peaminister Abhisit Vejjajiva 3. mail 2010. aastal esitles;

6.  palub Tai valitsusel tagada, et riigis eriolukorra väljakuulutamine ei tooks kaasa põhiõiguste ja isikuvabaduste ebaproportsionaalset piiramist; palub Tai valitsusel lõpetada tsensuur ja sõnavabaduse piiramine;

7.  nõuab tungivalt, et osapooled alustaksid viivitamata konstruktiivset dialoogi, et jõuda läbirääkimiste teel kiiresti kokkuleppele ning lahendada praegune kriis rahumeelsete ja demokraatlike vahendite abil;

8.  väljendab heameelt, et riiklik inimõiguste komisjon on kutsunud haritlased, ühiskondlike liikumiste esindajad, usujuhid ning neli endist peaministrit (Anand Panyarachuni, Banharn Silapa-acha, Chavalit Yongchaiyudhi ja Chuan Leekpai) nõupidamisele, et leida ja pakkuda välja lahendus kriisi lõpetamiseks;

9.  rõhutab oma soovi toetada Tai demokraatiat, võttes arvesse ELi ja Tai suurepäraseid suhteid ning Tai rolli piirkonna õitsengu ja stabiilsuse allikana;

10.  nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus teeks kõik jõupingutused vägivalla lõpetamiseks; nõuab tungivalt et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja jälgiks teraselt poliitilist olukorda ning koordineeriks tegevust ASEANiga, et edendada dialoogi ning tugevdada demokraatiat Tais;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Tai valitsusele, ASEANi peasekretärile ning ÜRO peasekretärile.

Viimane päevakajastamine: 19. aprill 2011Õigusalane teave