Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0066(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0194/2010

Předložené texty :

A7-0194/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.5
CRE 16/06/2010 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0216

Přijaté texty
PDF 91kWORD 48k
Středa 16. června 2010 - Štrasburk Konečné znění
Posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky ***
P7_TA(2010)0216A7-0194/2010

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. června 2010 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (09898/2/2010 – C7-0145/2010 – 2010/0066(NLE))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (09898/2/2010);

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu předloženou Radou na základě čl. 329 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0145/2010),

–  s ohledem na čl. 74 g a čl. 81 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro právní záležitosti (A7-0194/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Komise předložila dne 17. července 2006 návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a pravidel o právních předpisech použitelných v manželských věcech (’Řím III’) (KOM(2006)0399),

B.  vzhledem k tomu, že právním základem tohoto návrhu byly čl. 61 písm. c) a čl. 67 odst. 1 Smlouvy o ES, které vyžadují jednomyslné rozhodnutí Rady;

C.  vzhledem k tomu, že dne 21. října 2008 Parlament v rámci postupu konzultace přijal návrh Komise v pozměněném znění(1) ,

D.  vzhledem k tomu, že již v polovině roku 2008 bylo zřejmé, že některé členské státy čelí konkrétním problémům, které jim znemožňují navrhované nařízení přijmout; vzhledem k tomu, že zejména jeden členský stát nesouhlasil s tím, aby jeho soudy uplatňovaly rozvodové právo jiného státu, jež považoval za přísnější než své vlastní rozvodové právo, a přál si i nadále používat své vlastní hmotné právo pro každý rozvod, o který bude podána žádost u jeho soudů; vzhledem k tomu, že velká většina členských států se domnívala, že pravidla upravující rozhodné právo byla zásadním prvkem navrhovaného nařízení a že tato pravidla by v některých případech vedla k tomu, že by soudy uplatňovaly cizí rozvodové právo,

E.  vzhledem k tomu, že Rada na svém zasedání ve dnech 5. a 6. června 2008 došla k závěru, že ’v otázce pokroku ohledně navrhovaného nařízení nebylo dosaženo jednotného postoje a že existují nepřekonatelné překážky, které brání tomu, aby bylo jednotného postoje dosaženo nyní nebo v blízké budoucnosti’ a že ’cílů nařízení nelze dosáhnout v přiměřené lhůtě za použití příslušných ustanovení Smluv’,

F.  vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 20 Smlouvy o Evropské unii se může nejméně devět členských států, které si v rámci nevýlučné pravomoci Unie přejí mezi sebou navázat posílenou spolupráci, v mezích a za podmínek uvedených v tomto článku a v článcích 326 až 334 Smlouvy o fungování Evropské unie obracet na její orgány a vykonávat tyto pravomoci při použití příslušných ustanovení Smluv,

G.  vzhledem k tomu, že k dnešnímu datu uvedlo čtrnáct členských států(2) , že hodlají mezi sebou navázat posílenou spolupráci v oblasti práva rozhodného ve věcech manželských,

H.  vzhledem k tomu, že Parlament ověřil soulad s článkem 20 Smlouvy o Evropské unii a články 326 až 334 Smlouvy o fungování Evropské unie,

I.  vzhledem k tomu, že tato posílená spolupráce může být považována za prvek podporující cíle Unie, chránící její zájmy a posilující její proces integrace ve smyslu článku 20 Smlouvy o Evropské unii, jak potvrdila široká konzultace zúčastněných subjektů, která byla součástí hodnocení dopadů Komise provedeného v souvislosti s její zelenou knihou (KOM(2005)0082), vzhledem dále k značnému počtu ’mezinárodních’ manželství a přibližně 140 000 rozvodů s cizím prvkem, k nimž v Unii došlo v roce 2007, přičemž je třeba podotknout, že dvě ze zemí hodlajících se zúčastnit této posílené spolupráce – Německo a Francie – se na nových ’mezinárodních’ rozvodech v uvedeném roce podílejí nejvyšší měrou,

J.  vzhledem k tomu, že harmonizace kolizních norem usnadní vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva, neboť posílí vzájemnou důvěru; vzhledem k tomu, že v současnosti existuje 26 různých souborů kolizních norem v oblasti rozvodu v členských státech, které se účastní justiční spolupráce v občanských věcech, a že zavedení posílené spolupráce v této oblasti sníží tento počet na 13, čímž posílí harmonizaci norem mezinárodního práva soukromého a podpoří proces integrace,

K.  vzhledem k tomu, že předchozí pokusy o uplatnění tohoto podnětu jednoznačně ukázaly, že navrhované rozhodnutí je posledním prostředkem, jak dosáhnout daného cíle, a že by cílů této spolupráce nemohlo být dosaženo v přiměřené lhůtě; vzhledem k tomu, že se této spolupráce hodlá zúčastnit přinejmenším devět členských států; vzhledem k tomu, že podmínky článku 20 Smlouvy o Evropské unii jsou tudíž splněny,

L.  vzhledem k tomu, že podmínky článků 326 až 334 Smlouvy o fungování Evropské unie jsou taktéž splněny,

M.  vzhledem k tomu, že posílená spolupráce v této oblasti je v souladu se smlouvami a s právem Unie a nemá vliv na již existující acquis , neboť jediné platné normy Unie v této oblasti se vztahují na soudní příslušnost, uznávání a výkon soudních rozhodnutí, a nikoli rozhodné právo; vzhledem k tomu, že tato spolupráce nepovede k žádné diskriminaci na základě státní příslušnosti zakázané článkem 18 Smlouvy o fungování Evropské unie, protože navrhované kolizní normy se uplatní na všechny účastníky sporu probíhajícího před soudem zúčastněných členských států, bez ohledu na jejich státní příslušnost či bydliště,

N.  vzhledem k tomu, že tato posílená spolupráce nenaruší vnitřní trh ani sociální a územní soudržnost a nevytvoří překážku ani diskriminaci v obchodu mezi členskými státy, ani mezi nimi nevyvolá narušení hospodářské soutěže; vzhledem k tomu, že naopak usnadní řádné fungování vnitřního trhu prostřednictvím odstranění možných překážek bránících volnému pohybu osob a pro jednotlivce a profesionály ze zúčastněných členských států usnadní řešení určitých problémů, aniž by vedla k jakékoli diskriminaci mezi občany,

O.  vzhledem k tomu, že tato posílená spolupráce bude respektovat práva, pravomoci a povinnosti členských států, které se jí nezúčastní, neboť si zachovají vlastní platné normy mezinárodního práva soukromého v této oblasti; vzhledem k tomu, že neexistují mezinárodní dohody mezi státy, které se spolupráce zúčastní, a státy, které se jí nezúčastní, jež by byly touto posílenou spoluprací porušeny; a vzhledem k tomu, že tato spolupráce neovlivní uplatňování haagských úmluv o rodičovské zodpovědnosti a vyživovací povinnosti k dětem,

P.  vzhledem k tomu, že čl. 328 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že posílená spolupráce zůstává po celou dobu otevřena všem členským státům, které se jí přejí zúčastnit,

Q.  vzhledem k tomu, že čl. 333 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie umožňuje Radě (přesněji řečeno členům Rady zastupujícím členské státy účastnící se posílené spolupráce) přijmout rozhodnutí o tom, že bude rozhodovat řádným legislativním postupem, a nikoli zvláštním legislativním postupem podle čl. 81 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, v němž je Parlament pouze konzultován,

1.  uděluje svůj souhlas s návrhem rozhodnutí Rady;

2.  vyzývá Radu, aby přijala rozhodnutí na základě čl. 333 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie o tom, že o návrhu nařízení Rady, jímž se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky, bude rozhodovat řádným legislativním postupem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 15 E, 21.1.2010, s. 128.
(2) Belgie, Bulharsko, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Rakousko, Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko.

Poslední aktualizace: 14. června 2011Právní upozornění