Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0135(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0182/2010

Předložené texty :

A7-0182/2010

Rozpravy :

PV 14/06/2010 - 23
CRE 14/06/2010 - 23

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0217

Přijaté texty
PDF 87kWORD 44k
Středa 16. června 2010 - Štrasburk Konečné znění
Přijetí eura v Estonsku ke dni 1. ledna 2011 *
P7_TA(2010)0217A7-0182/2010

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. června 2010 k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí eura Estonskem ke dni 1. ledna 2011 (KOM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

(Postup konzultace)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2010)0239),

–  s ohledem na konvergenční zprávu Komise pro rok 2010 (KOM(2010)0238) týkající se Estonska a konvergenční zprávu Evropské centrální banky (ECB) z května 2010,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o rozšíření eurozóny(1) ,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. března 2010 o výroční zprávě ECB za rok 2008(2) ,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. března 2010 o zprávě o výročním prohlášení o eurozóně a veřejných financích v roce 2009(3) ,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 18. listopadu 2008 o deseti letech HMU: prvních deset let Hospodářské a měnové unie a budoucí výzvy(4) (usnesení o 10 letech HMU),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 20. června 2007 o zlepšení způsobu konzultace Parlamentu v postupech týkajících se rozšíření eurozóny(5) ,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2003 o doporučení Evropské centrální banky týkající se návrhu rozhodnutí Rady o změně článku 10.2 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky(6) ,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/223/ES ze dne 21. března 2003 o změně článku 10.2 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky(7) ,

–  s ohledem na čl. 140 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0131/2010),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0182/2010),

A.  vzhledem k tomu, že článek 140 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie definuje dosažení vysokého stupně udržitelné konvergence odkazem na to, že každý členský stát splní tato kritéria: vysoký stupeň cenové stability, udržitelný stav veřejných financí, dodržování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem směnných kurzů, stálost konvergence dosažené členským státem a jeho účasti v mechanismu směnných kurzů Evropského měnového systému, která se odráží v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb,

B.  vzhledem k tomu, že Estonsko splnilo maastrichtská kritéria v souladu s článkem 140 Smlouvy o fungování EU a protokol (č. 13) o kritériích konvergence připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování EU,

C.  vzhledem k tomu, že zpravodaj navštívil Estonsko, aby mohl posoudit připravenost této země na vstup do eurozóny,

D.  vzhledem k prohlášení Komise, že EUROSTAT přezkoumal v úzké spolupráci s estonským statistickým úřadem správnost všech příslušných údajů poskytnutých estonskými orgány,

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  podporuje návrh, aby bylo v Estonsku ke dni 1. ledna 2011 přijato euro;

3.  konstatuje, že hodnocení Komise a Evropské centrální banky (ECB) se uskutečnilo za podmínek světové finanční, hospodářské a sociální krize, která ovlivnila vyhlídky na nominální konvergenci mnoha jiných členských států;

4.  bere na vědomí, že Estonsko splnilo kritéria díky rozhodnému, důvěryhodnému a trvalému úsilí estonské vlády a estonského lidu;

5.  vyslovuje znepokojení nad rozpory mezi konvergenčními zprávami Komise a ECB, pokud jde o udržitelnost cenové stability;

6.  konstatuje, že konvergenční zpráva ECB z roku 2010 označuje udržení inflační konvergence po skončení současného ekonomického přizpůsobení za velmi problematické;

7.  vyzývá estonskou vládu, aby i v budoucnu v době hrozící makroekonomické nerovnováhy a ohrožení cenové stability zachovala svůj obezřetný postoj ve fiskální politice spolu s politikami obecně zaměřenými na stabilitu;

8.  vyzývá členské státy, aby umožnily Komisi posoudit plnění maastrichtských kritérií na základě jednoznačných, nezávislých, aktuálních, spolehlivých a vysoce kvalitních údajů;

9.  žádá Komisi, aby provedla simulaci dopadu záchranného balíčku eurozóny na rozpočet Estonska poté, co se tato země stane součástí eurozóny, a bude tak členem skupiny, jež zaručuje prostředky na záchranu hospodářství;

10.  vyzývá Komisi a ECB, aby při doporučování konečného směnného kurzu estonské koruny posoudily všechna hlediska;

11.  vyzývá estonské orgány, aby urychlily praktická opatření, aby byl zajištěn hladký přechod; vyzývá estonskou vládu, aby zavedení eura nebylo využíváno ke skrytému zvyšování cen;

12.  vyzývá Komisi a ECB, aby informovaly Parlament o plánovaných opatřeních, jejichž cílem je minimalizovat inflaci cen aktiv v důsledku nízkých úrokových sazeb;

13.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

14.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské centrální bance, euroskupině a vládám členských států.

(1) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 249.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2010)0090.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2010)0072.
(4) Úř. věst. C 16 E, 22.1.2010, s. 8.
(5) Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, s. 251.
(6) Úř. věst. C 61 E, 10.3.2004, s. 374.
(7) Úř. věst. L 83, 1.4.2003, s. 66.

Poslední aktualizace: 14. června 2011Právní upozornění