Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2692(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0349/2010

Debatter :

PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Omröstningar :

PV 16/06/2010 - 8.13

Antagna texter :

P7_TA(2010)0224

Antagna texter
PDF 98kWORD 47k
Onsdagen den 16 juni 2010 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ekonomisk styrning
P7_TA(2010)0224B7-0349, 0355 och 0356/2010

Europaparlamentets resolution av den 16 juni 2010 om ekonomisk styrning

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska rådets informella möte den 11 februari 2010,

–  med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2010 om EU 2020(1) ,

–  med beaktande av mötet mellan stats- och regeringscheferna i euroområdet och Ekofinrådets möte om en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 maj 2010 om förstärkt samordning av den ekonomiska politiken (KOM(2010)0250),

–  med beaktande av de sex betänkanden som antogs i utskottet för ekonomi och valutafrågor den 10 maj 2010,

–  med beaktande av arbetet i det särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen,

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den nuvarande finansiella och ekonomiska krisen visar att det behövs en starkare ekonomisk och monetär styrning.

B.  EU 2020-strategin bör främja ekonomisk tillväxt och skapa sysselsättning. Det faktum att BNP har sjunkit med 4 procent, att industriproduktionen går tillbaka och att mer än 23 miljoner kvinnor och män går arbetslösa är en stor social och ekonomisk utmaning.

En europeisk finansiell stabiliseringsmekanism som garant för eurons stabilitet en viktig första åtgärd

1.  Europaparlamentet anser att den överenskommelse som träffades den 9 maj 2010 om att inrätta en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism för att hjälpa länder både inom och utanför euroområdet som befinner sig i ekonomiska svårigheter var ett avgörande ögonblick i Europas historia. Det är beklagligt att de europeiska politikerna inte vidtog beslutsamma åtgärder tidigare, trots den allt djupare finansiella krisen.

2.  Europaparlamentet påminner kommissionen och medlemsstaterna om att parlamentet först måste ge sitt godkännande om kommissionen och rådet önskar tillämpa den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen på de internationella kapitalmarknaderna.

3.  Europaparlamentet anser att överenskommelsen är en viktig första åtgärd för att förse Europeiska unionen med en mer stabil och hållbar ram för den ekonomiska och monetära politiken.

4.  Europaparlamentet framhåller att händelserna under den senaste tiden visar att euroområdet behöver en djärvare ekonomiskt styrning och att en monetär pelare utan en social och ekonomisk pelare är dömd att misslyckas.

EU behöver reformera sitt system för ekonomisk styrning för att bli bättre förberett för framtida kriser

5.  Europaparlamentet understryker att man, för att återfå sunda tillväxttal och uppnå en hållbar ekonomisk utveckling och social sammanhållning, bör gå in för att ta itu med de långvariga och väsentliga makroekonomiska obalanserna och skillnaderna i konkurrenskraft. Parlamentet ser positivt på att kommissionen erkänner hur nödvändigt detta är i sitt meddelande om samordning av den ekonomiska politiken.

6.  Europaparlamentet uppmanar den arbetsgrupp som inrättades av Europeiska rådet i mars 2010 att skynda på sitt arbete och att före september 2010 lägga fram konkreta förslag, baserade på gemenskapsmetoden, för djupare och bredare ekonomisk samordning.

7.  Europaparlamentet påpekar att de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet är av avgörande betydelse för stabilitet och tillväxt. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag om att stärka förvaltningen av euroområdet på medellång och lång sikt, vilka ska förhindra att den nuvarande valutakrisen upprepar sig, och delar kommissionens uppfattning att stabilitets- och tillväxtpakten behöver effektivare stimulans- och sanktionsmekanismer.

8.  Europaparlamentet beklagar emellertid djupt att kommissionen i sina förslag om europeisk ekonomisk styrning inte har kommit med några lösningar för en mer målinriktad samordning av den ekonomiska politiken med inriktning på en gemensam budgetstrategi, inom ramen för en övergripande EU 2020-strategi, så att en långsiktig tillväxttakt återställs och bevaras.

9.  Europaparlamentet betonar att hållbara offentliga finanser inte bara förutsätter en ansvarsfull utgiftspolitik utan också en adekvat och rättvis beskattning, en effektivare skatteuppbörd av de nationella skattemyndigheterna samt en ihärdigare bekämpning av skatteflykt. I detta hänseende uppmanar parlamentet kommissionen att föreslå en rad åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna att återskapa balansen i de offentliga finanserna och att finansiera offentliga investeringar genom att utnyttja innovativa finansieringskällor.

10.  Europaparlamentet framhåller att de finansiella tillsynsmyndigheterna i EU behöver samarbeta nära på såväl mikro- som makronivå för att säkerställa en effektiv övervakning.

11.  Europaparlamentet anser att Eurostats befogenheter bör utökas, bland annat genom att Eurostat får utredningsbefogenheter. Parlamentet anser att öppen och insynsvänlig statistik bör vara en förutsättning för att erhålla stöd från strukturfonderna. Kommissionen måste ta ansvaret för att utvärdera den statistik som medlemsstaterna levererar.

12.  Europaparlamentet efterlyser en ’europeisk valutafond’(EMF) till vilken länderna i euroområdet skulle bidra i proportion till BNP och genom böter om deras skulder och underskott är för stora. Alla medlemsstater skulle kunna lyfta medel ur EMF, upp till ett belopp som motsvarar dess tidigare deposition. Ett land i behov av ytterligare resurser eller garantier skulle dock vara tvunget att acceptera ett skräddarsytt reformprogram vars genomförande kommissionen skulle övervaka.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en makroekonomisk konsekvensbedömning av åtgärdspaketet i syfte att skydda den finansiella stabiliteten i Europeiska unionen och att offentliggöra ett meddelande om möjligheten att utfärda euroobligationer samt de risker och fördelar detta skulle medföra.

EU behöver reformera sitt system för ekonomisk styrning om den framtida EU 2020-strategin ska lyckas

14.  Europaparlamentet anser att styrningsstrukturen för EU 2020-strategin behöver stärkas om den, till skillnad från Lissabonstrategin, ska kunna uppnå sina mål. Det är därför djupt beklagligt att kommissionen och rådet inte har lagt fram några förslag i detta hänseende, trots att parlamentet kraftfullt krävde detta i sin resolution av den 10 mars 2010 om EU 2020.

15.  Parlamentet understryker vikten av att skapa en starkare koppling mellan stabilitets- och tillväxtpaktens instrument, de makroekonomiska instrumenten och de nationella reformprogrammen inom EU 2020, något som kan uppnås genom att de läggs fram på ett sammanhållet sätt, vilket innebär bättre möjligheter att jämföra nationella budgetar när det gäller olika utgiftskategorier. Medlemsstaterna bör inte betrakta den egna ekonomiska politiken som en fråga av enbart nationellt intresse, utan också som en fråga av gemensamt intresse, och de bör utforma politiken utifrån denna princip. Parlamentet påminner medlemsstaterna om att de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken har fått en större roll.

16.  Europaparlamentet anser att man, i stället för att fortsatt förlita sig på den öppna samordningsmetoden på den ekonomiska politikens område, i större utsträckning behöver använda sig av bindande åtgärder om den nya strategin ska kunna lyckas.

17.  Europaparlamentet anser att EU 2020-strategin inte är tillräckligt inriktad på de centrala frågor som medlemsstaterna måste ta itu med och framhåller att det finns stora problem vad gäller innehållet i och förvaltningen av huvudinitiativen och målen.

18.  Europaparlamentet upprepar sina tidigare krav på en enhetlig och integrerad utvecklingsstrategi för EU där långsiktiga riktlinjer för ekonomisk tillväxt fastställs, i syfte att bygga en bättre, rättvisare och hållbarare ekonomi där alla får del av välståndet.

19.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på en integrering av de delvis överlappande strategierna, som EU 2020-strategin, strategin för hållbar utveckling samt stabilitets- och tillväxtpakten. Parlamentet beklagar djupt att Europeiska rådet har förkastat detta tillvägagångssätt och därmed lämnat problemet med den inkonsekventa politiken olöst.

20.  Europaparlamentet anser att en ändamålsenlig ekonomisk styrning förutsätter att kommissionen ges ett ordentligt, större förvaltningsansvar som ger den möjlighet att använda både befintliga verktyg och de nya verktyg som Lissabonfördraget innebär, till exempel artiklarna 121, 122, 136, 172, 173 och 194, vilka ger kommissionen i uppdrag att samordna reformplaner och åtgärder samt fastställa en gemensam strategi.

21.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet och kommissionen att tillämpa en taktik enligt principen om ’morot och piska’ och att använda sig av efterlevnadsmekanismerna i artikel 136 i fördraget, till exempel ekonomiska incitament (t.ex. extra EU-medel) och påföljder, i syfte att stödja en starkare ekonomisk styrning på EU-nivå, och i synnerhet en förstärkt styrning inom ramen för EU 2020-strategin.

22.  Europaparlamentet anser att en stärkt ekonomisk styrning måste åtföljas av en större demokratisk legitimitet för EU:s styrning, vilket måste uppnås genom att Europaparlamentet och de nationella parlamenten i högre grad och i ett tidigare skede involveras under hela processen. I synnerhet uppmanas rådet och kommissionen att på ett korrekt sätt utnyttja bestämmelserna i Lissabonfördraget vad gäller parlamentets aktiva medverkan i frågor som rör den ekonomiska politiken, i enlighet med artikel 121.5 och 121.6. Dessutom uppmanas kommissionen att lägga fram utförliga förslag om upprättandet av en regelbunden politisk dialog och interinstitutionell lagstiftningsdialog kring denna viktiga politik.

EU-budgeten och de nationella reformplanerna bör stämma överens med EU 2020-strategins mål om att främja hållbar tillväxt och utveckling

23.  Om EU 2020-strategin ska framstå som trovärdig måste de nationella budgetarna i EU:s 27 medlemsstater och EU:s budget stämma bättre överens och komplettera varandra på ett bättre sätt. Europaparlamentet framhåller att EU:s budget bör få en större betydelse genom samordning av resurser.

24.  Europaparlamentet betonar vikten av långsiktiga offentliga eller privata investeringar för finansieringen av den infrastruktur som behövs när de huvudinitiativen som föreslås i EU 2020-strategin ska genomföras och uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder för en anpassning av EU-regelverket i syfte att främja samarbete mellan långsiktiga investerare.

25.  EU 2020-strategin kan bli trovärdig bara om den får tillräckligt med resurser, och Europaparlamentet vill se ett mer ambitiöst förslag till budget för 2011, så att EU 2020-strategin kan förverkligas med framgång. Parlamentet beklagar djupt att huvudprogrammen i EU 2020-strategin inte finansieras tillräckligt i budgetförslaget 2011. Ett större deltagande av Europeiska investeringsbanken (EIB) och ett större utnyttjande av offentlig-privata partnerskap kan vara effektiva metoder, även om de inte erbjuder någon universallösning. Parlamentet beklagar djupt att varken Europeiska rådet eller kommissionen har tagit upp denna fråga.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra förhållandet mellan EU:s budgetposter och de relevanta målen för EU 2020-strategin. Parlamentet insisterar på att kommissionen före utgången av första halvåret 2010 bör lägga fram ett förslag om en översyn av den nuvarande fleråriga budgetramen för 2007–2013 i syfte att hitta extra budgetresurser för uppnåendet av målen i EU 2020-strategin.

27.  Europaparlamentet begär ytterligare information om konsekvenserna för EU:s budget av den europeiska finansiella stabiliseringsmekanism som antogs vid Ekofinrådets extra sammanträde den 9–10 maj 2010.

28.  Europaparlamentet understryker vikten av en översyn av den nuvarande fleråriga budgetramen så att den ligger i linje med Europeiska rådets slutsatser av den 15-16 december 2005 och bringas i överensstämmelse med kraven i Lissabonfördraget, i syfte att säkra finansieringen av initiativen i EU 2020-strategin samt olika initiativ och politiska åtaganden i den nuvarande och i kommande fleråriga budgetramar.

29.  Europaparlamentet betonar att EU:s budget måste ge utrymme för behovet att finansiera omställningen till en miljömässigt hållbar ekonomi.

Europaparlamentet kräver större delaktighet i utarbetandet av de detaljerade förslagen inom EU 2020-strategin

30.  Europaparlamentet betonar att det kommer att fatta sitt beslut om riktlinjerna för sysselsättningen när det väl har fått ett tillfredsställande svar angående styrningsstrukturen och budgetramen för EU 2020-strategin.

31.  Europaparlamentet betonar att kommissionens årliga politiska rekommendationer och varningar om hur medlemsstaterna uppfyller målsättningarna för EU 2020-strategin bör ligga till grund för Europeiska rådets beslut. Dessa rapporter bör debatteras i parlamentet före överläggningarna i Europeiska rådet.

o
o   o

32.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter, P7_TA(2010)0053.

Senaste uppdatering: 14 juni 2011Rättsligt meddelande