Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2724(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0374/2010

Debatten :

PV 16/06/2010 - 17
CRE 16/06/2010 - 17

Stemmingen :

PV 17/06/2010 - 7.15

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0239

Aangenomen teksten
PDF 97kWORD 44k
Donderdag 17 juni 2010 - Straatsburg Definitieve uitgave
Luchtvervoersovereenkomst tussen de EU en de VS
P7_TA(2010)0239B7-0370, 0371, 0372, 0373, 0374/2010

Resolutie van het Europees Parlement van 17 juni 2010 over de luchtvervoersovereenkomst tussen de EU en de VS

Het Europees Parlement,

–  gezien de op 25 maart 2010 geparafeerde tekst van het Protocol tot wijziging van de luchtvervoersovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds („de tweedefaseovereenkomst”),

–  onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 mei 2010 over de opening van onderhandelingen over overeenkomsten inzake persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) met de Verenigde Staten, Australië en Canada(1) ,

–  onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 januari 2009 over samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid(2) ,

–  onder verwijzing naar zijn resoluties van 14 maart en 11 oktober 2007 over de overeenkomst EG/VS inzake het luchtvervoer(3) („de eerstefaseovereenkomst”),

–  onder verwijzing naar zijn resolutie van 17 januari 2006 over de ontwikkeling van de agenda voor het externe luchtvaartbeleid van de Gemeenschap(4) ,

–  gelet op artikel 110, lid 4, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de eerstefaseovereenkomst, die op 30 maart 2008 voorlopig in werking is getreden, een opschortingsclausule bevatte die kon worden geactiveerd als er in november 2010 geen tweedefaseovereenkomst tot stand was gekomen,

B.  overwegende dat de eerstefaseovereenkomst slechts een eerste stap was in het openen van de Europese en Amerikaanse luchtvaartmarkten, en beide partijen vast verbond tot verdere onderhandelingen met als doel de markten verder te openen en zoveel mogelijk voordelen voor consumenten, luchtvaartmaatschappijen, werknemers en de gemeenschappen te bereiken, inclusief door investeringen te vergemakkelijken teneinde beter aan te sluiten bij de realiteit van de mondiale luchtvaartindustrie, het trans-Atlantische luchtvervoer te versterken en een kader te creëren dat andere landen zal stimuleren hun eigen markten voor luchtvaartdiensten open te stellen,

C.  overwegende dat de in mei 2008 gestarte onderhandelingen op 25 maart 2010 tot een voorlopige overeenkomst hebben geleid,

D.  overwegende dat een openstelling van de luchtvaartmarkten in de EU en de VS, die samen ongeveer 60% van het mondiale luchtverkeer uitmaken, voordelen zou bieden voor de consumenten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan en substantiële economische voordelen en nieuwe banen zou opleveren,

Algemene beginselen

1.  neemt kennis van de voorlopige overeenkomst van 25 maart 2010, die zowel de vooruitgang die is bereikt met de eerstefaseovereenkomst kan consolideren als voor een sterkere samenwerking op regelgevingsgebied zorgen;

2.  wijst er nogmaals op dat diverse aspecten van de luchtvaartregelgeving, waaronder geluids- en nachtvluchtbeperkingen, lokaal moeten worden geregeld, met volledige eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel; verzoekt de Commissie deze kwesties op Europees niveau te coördineren, rekening houdend met de nationale wetgeving van de lidstaten, teneinde de onderhandelingen met de VS te kunnen voortzetten en ook andere daarmee samenhangende vraagstukken, zoals de cabotage, op te lossen;

Openstelling van de markt

3.  betreurt het uitblijven van wezenlijke vooruitgang bij het wegnemen van achterhaalde beperkingen in de regelgeving betreffende buitenlandse investeringen, en is van mening dat daardoor de huidige onevenwichtige restricties voor eigendom en zeggenschap van buitenlanders in de Verenigde Staten zullen blijven bestaan;

4.  herinnert eraan dat het uiteindelijke doel van de luchtvervoersovereenkomst tussen de EU en de VS is de markt volledig open te stellen zonder enige beperkingen van beide zijden;

5.  constateert dat de luchtvervoerders van de EU maar in beperkte mate toegang zullen hebben tot het door de regering van de VS gefinancierde luchtverkeer (het „Fly America Programme”); wijst er nogmaals op dat de nationale EU-regeringen dergelijke voorschriften niet hebben;

Convergentie in regelgeving, veiligheid en beveiliging

6.  moedigt het Gemengd Comité ertoe aan aanvullende voorstellen te formuleren voor de wederzijdse erkenning van regelgevingsbesluiten overeenkomstig de beginselen van beter wetgeven;

7.  kent hoge prioriteit toe aan samenwerking bij de ontwikkeling van de Europese en Amerikaanse luchtverkeersbeheerssystemen („SESAR” en „Next Gen”) om te komen tot interoperabiliteit en compatibiliteit van deze systemen en bij te dragen tot een vermindering van de milieueffecten;

8.  is verheugd over de samenwerking tussen de instanties in de EU en de VS die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de luchtvaart op alle niveaus;

9.  betreurt dat er geen verdere stappen zijn ondernomen op het punt van buitenlandse reparatiewerkplaatsen;

10.  wijst opnieuw op het belang van de Europese zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen die niet aan de voorschriften voldoen, en het Amerikaanse systeem voor toezicht op de naleving van luchtvaartnormen, en roept beide partijen op informatie hierover uit te wisselen;

11.  onderstreept dat de persoonlijke levenssfeer van Europese en Amerikaanse burgers moet worden geëerbiedigd wanneer persoonsgegevens van passagiers tussen de EU en de VS worden uitgewisseld, met inachtneming van de criteria waarop het Europees Parlement in zijn resolutie van 5 mei 2010 heeft aangedrongen; beklemtoont in dit verband dat het dringend noodzakelijk is tot mondiale normen voor gegevensbescherming en privacy te komen;

12.  wijst er met klem op dat de Europese Unie stoelt op de beginselen van de rechtsstaat en dat elke overdracht van persoonsgegevens uit de EU en de lidstaten voor veiligheidsdoeleinden moet zijn gebaseerd op internationale overeenkomsten met de status van wetgevingsbesluiten, om de EU-burgers de nodige bescherming te bieden, gepaard moet gaan met procedurele waarborgen en recht op verdediging, en in overeenstemming moet zijn met de nationale en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;

13.  beklemtoont het belang van rechtszekerheid voor EU- en VS-burgers en -luchtvaartmaatschappijen, alsook de behoefte aan geharmoniseerde normen voor laatstgenoemden;

14.  erkent het belang van overleg en samenwerking over veiligheidsmaatregelen, maar waarschuwt tegen buitensporige of ongecoördineerde maatregelen die niet steunen op een degelijke risicobeoordeling;

15.  herhaalt zijn oproep aan de Commissie en de VS om de doeltreffendheid van de sinds 2001 getroffen extra veiligheidsmaatregelen tegen het licht te houden, teneinde overlappingen en zwakke schakels in de veiligheidsketen weg te nemen;

16.  pleit voor het concept van „one-stop security” (eenmalige controle) in plaats van het opnieuw controleren van passagiers en bagage bij elke overstap;

Milieu

17.  onderkent dat de luchtvaartsector diverse negatieve milieueffecten heeft, en met name een bron van geluidsoverlast is en bijdraagt aan de klimaatverandering, en dat deze effecten met de groei van de luchtvaart zullen toenemen;

18.  wijst erop dat de gezamenlijke verklaring over samenwerking op milieugebied van essentieel belang is voor de aanpak van de milieueffecten van de internationale luchtvaart, maar betreurt dat de ETS-regeling (handel in emissierechten) geen deel uitmaakt van de voorlopige overeenkomst; wijst erop dat er verdere besprekingen met de VS moeten plaatsvinden met het oog op de inwerkingtreding van de ETS-regeling in 2012;

19.  is verheugd over het akkoord over samenwerking in het kader van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie met het oog op de vermindering van vliegtuiglawaai en -emissies, in combinatie met het voornemen om de technische samenwerking tussen de EU en de VS te versterken op het gebied van klimaatwetenschap, onderzoek en technologische ontwikkeling, brandstofefficiëntie en emissievermindering in de luchtvaart en uitwisseling van goede praktijken voor lawaaibestrijding, waarbij onderkend moet worden dat er verschillen bestaan in de plaatselijke omstandigheden;

Sociaal beleid

20.  vindt het verheugend dat in de overeenkomst het belang van de sociale dimensie wordt onderkend en dat aan het Gemengd Comité de verantwoordelijkheid wordt gegeven om de sociale effecten van de overeenkomst in het oog te houden en waar nodige passende antwoorden te formuleren;

21.  verzoekt de Commissie de overeenkomst te gebruiken om de naleving van de relevante internationale wetgeving inzake sociale rechten te bevorderen, in het bijzonder de arbeidsnormen die zijn vastgelegd in de fundamentele overeenkomsten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO 1930-1999), de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen (1976, herzien in 2000) en het Verdrag van Rome inzake recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst van 1980;

22.  dringt erop aan dat de sociale wetgeving van de EU wordt toegepast op de werknemers die in dienst worden genomen en/of werkzaam zijn in de lidstaten, in het bijzonder de richtlijnen betreffende de raadpleging en de informatie van werknemers (2002/14/EG, 98/59/EG en 80/987/EEG), betreffende de organisatie van de arbeidstijd van mobiel personeel in de burgerluchtvaart (2000/79/EG) en betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (96/71/EG);

Werking van de overeenkomst

23.  verzoekt de Commissie erop toe te zien dat het Europees Parlement net als alle relevante belanghebbenden volledig wordt ingelicht en geraadpleegd over de werkzaamheden van het Gemengd Comité;

24.  herinnert eraan dat sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon de goedkeuring van het Europees Parlement vereist is voordat een internationale overeenkomst kan worden gesloten op een gebied waarop de gewone wetgevingsprocedure van toepassing is (artikel 218, lid 6);

25.  is verheugd over het idee van regelmatige ontmoetingen van leden van het Europees Parlement en van het Amerikaanse Congres om alle relevante kwesties rond het luchtvaartbeleid van de EU en de VS te bespreken;

26.  verzoekt de Europese Commissie voor 31 december 2013 een begin te maken met het proces van de onderhandelingen van de derde fase en de volgende punten op te nemen:

   a) verdere liberalisering van de verkeersrechten;
   b) bijkomende kansen voor buitenlandse investeringen;
   c) gevolgen van milieumaatregelen en infrastructuurbeperkingen voor de uitoefening van verkeersrechten;
   d) betere coördinatie van het beleid inzake passagiersrechten om een zo hoog mogelijk beschermingsniveau voor de passagiers te waarborgen;

o
o   o

27.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten en aan het Congres van de Verenigde Staten.

(1) Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0144.
(2) Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0001.
(3) Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0071 en P6_TA(2007)0428.
(4) PB C 287 E van 24.11.2006, blz. 84.

Laatst bijgewerkt op: 14 juli 2011Juridische mededeling