Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2713(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0346/2010

Debatten :

PV 16/06/2010 - 19
CRE 16/06/2010 - 19

Stemmingen :

PV 17/06/2010 - 7.17
CRE 17/06/2010 - 7.17
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0241

Aangenomen teksten
PDF 78kWORD 38k
Donderdag 17 juni 2010 - Straatsburg Definitieve uitgave
Overstromingen in Midden-Europese landen en in Frankrijk
P7_TA(2010)0241B7-0346, 0399, 0400, 0402 en 0403/2010

Resolutie van het Europees Parlement van 17 juni 2010 over de overstromingen in Midden-Europese landen, met name Polen, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije en Roemenië, alsmede in Frankrijk

Het Europees Parlement ,

–  gelet op artikel 3 van het EU-Verdrag en de artikelen 191 en 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (COM(2005)0108) en het standpunt van het Parlement van 18 mei 2006,

–  onder verwijzing naar zijn resoluties van 5 september 2002 over overstromingen in Europa(1) , van 8 september 2005 over natuurrampen (branden en overstromingen) in Europa(2) , van 18 mei 2006 over natuurrampen (bosbranden, droogtes en overstromingen) – landbouwaspecten, regionale-ontwikkelingsaspecten en milieuaspecten(3) , en van 7 september 2006 over bosbranden en overstromingen(4) ,

–  gezien het witboek van de Commissie met als titel „Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader” (COM(2009)0147) en de mededeling van de Commissie over een communautaire aanpak van de preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen (COM(2009)0082),

–  gezien het interne werkdocument van de Commissie met als titel „Regions 2020 − an assessment of future challenges for EU regions” (SEC(2008)2868),

–  gezien de verklaring van de Commissie over de grote natuurramp die op 24 februari 2010 heeft plaatsgevonden in de autonome regio Madeira, en onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 maart 2010 over de grote natuurramp in the autonome regio Madeira en de gevolgen van de storm Xynthia in Europa(5) ,

–  gelet op artikel 110, lid 4, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat diverse lidstaten van de Europese Unie, met name Polen, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije en Roemenië, alsmede Duitsland en Oostenrijk en zeer recentelijk nog Frankrijk, zijn getroffen door zware natuurrampen in de vorm van overstromingen, waarbij gewonden en doden zijn gevallen en duizenden mensen moesten worden geëvacueerd,

B.  overwegende dat deze natuurrampen aanzienlijke schade hebben toegebracht aan onder meer infrastructuur, bedrijven en landbouwgrond, voorts ook elementen van het natuurlijke en culturele erfgoed hebben vernield en mogelijk aanleiding hebben gegeven tot risico's voor de volksgezondheid,

C.  overwegende dat wederopbouw van de door de natuurrampen vernielde of beschadigde gebieden noodzakelijk is om de economische en sociale verliezen in die gebieden ongedaan te maken,

D.  overwegende dat de frequentie, ernst, complexiteit en impact van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen in geheel Europa de afgelopen jaren snel zijn toegenomen,

1.  geeft uiting aan zijn empathie en solidariteit met de inwoners van de door de natuurrampen getroffen gebieden, beseft dat deze rampen ernstige economische gevolgen kunnen hebben en betuigt zijn medeleven aan de families van de slachtoffers;

2.  uit zijn erkentelijkheid voor de niet-aflatende inspanningen van de zoek- en reddingsteams om levens te redden en de schade in de getroffen gebieden te beperken;

3.  waardeert de acties van de lidstaten die de getroffen gebieden te hulp zijn gekomen, aangezien Europese solidariteit ook inhoudt dat men elkaar in moeilijke tijden steunt;

4.  vraagt de Commissie en de lidstaten om in het licht van het verhoogde overstromingsgevaar dat een gevolg is van de manier waarop grond, woningen en afvoersystemen beheerd worden, een evaluatie uit te voeren van het beleid inzake planning en duurzaam grondgebruik, het absorptievermogen van het ecosysteem en beste praktijken, en verzoekt hen de capaciteiten van de infrastructuur voor overstromingsbeheersing en drainage te vergroten, met als doel schade als gevolg van extreme neerslag te beperken;

5.  verzoekt de door de natuurrampen getroffen lidstaten en regio's bijzondere aandacht te besteden aan de duurzaamheid van hun wederopbouwplannen en de haalbaarheid te onderzoeken van investeringen op lange termijn in het beleid van de lidstaten inzake de preventie van en de reactie op rampen;

6.  vraagt de lidstaten te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Europese Overstromingsrichtlijn, en deze richtlijn ten uitvoer te leggen; vraagt met aandrang dat bij het beheer van de ruimtelijke ordening rekening wordt gehouden met overstromingsrisicokaarten; benadrukt dat efficiënte overstromingspreventie op grensoverschrijdende strategieën moet berusten; moedigt naburige lidstaten ertoe aan hun samenwerking op het vlak van de preventie van natuurrampen te intensiveren en daarbij te zorgen voor een optimaal gebruik van de hiervoor toegewezen EU-middelen;

7.  verzoekt de Commissie en de lidstaten zo spoedig mogelijk steun te verlenen aan de gebieden die getroffen worden door de economische en sociale gevolgen van de rampen;

8.  wijst er andermaal op dat een nieuwe verordening voor het Solidariteitsfonds, gebaseerd op het Commissievoorstel (COM(2005)0108), onontbeerlijk is om de gevolgen van natuurrampen op soepeler en doeltreffender wijze aan te pakken; laakt het feit dat de Raad het voorstel tegenhoudt, hoewel het Parlement zijn standpunt in mei 2006 in eerste lezing met een overweldigende meerderheid heeft vastgesteld; dringt er bij het Belgische voorzitterschap en de Commissie op aan dat zij onverwijld een oplossing zoeken om het proces van de herziening van deze verordening weer op gang te brengen, met als doel een krachtiger en soepeler instrument in het leven te roepen waarmee doeltreffend kan worden gereageerd op de nieuwe uitdagingen van de klimaatverandering;

9.  verzoekt de Commissie om zodra de nationale en regionale overheden hun respectieve wederopbouwplannen hebben ingediend, maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat het Solidariteitsfonds de nodige financiële middelen zo snel, efficiënt en flexibel mogelijk ter beschikking stelt;

10.  verzoekt de Commissie om, naast de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds, blijk te geven van openheid en flexibiliteit tijdens de onderhandelingen met de nationale en regionale autoriteiten over de herziening van de regionale operationele programma's 2007-2013, die gefinancierd worden door het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds; verzoekt de Commissie deze herziening zo snel mogelijk te doen plaatsvinden;

11.  vraagt de Commissie rekening te houden met de verschillen tussen de getroffen regio's, die onder meer berg- en riviergebieden omvatten, zodat de slachtoffers optimaal hulp kan worden geboden;

12.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten in de getroffen gebieden.

(1) PB C 272 E van 13.11.2003, blz. 471.
(2) Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0334.
(3) Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0222, 0223 en 0224.
(4) Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0349.
(5) Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0065.

Laatst bijgewerkt op: 14 juli 2011Juridische mededeling