Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0005(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0064/2010

Indgivne tekster :

A7-0064/2010

Forhandlinger :

PV 05/07/2010 - 17
CRE 05/07/2010 - 17

Afstemninger :

PV 06/07/2010 - 6.12
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0259

Vedtagne tekster
PDF 85kWORD 44k
Tirsdag den 6. juli 2010 - Strasbourg Endelig udgave
Meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne ***I
P7_TA(2010)0259A7-0064/2010
Beslutning
 Konsolideret tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. juli 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og/eller afgår fra havne i medlemsstaterne og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF (KOM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet ,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0011),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 80, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0030/2009),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 100, stk.2, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 4. november 2009(1) ,

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 17. juni 2009(2) ,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0064/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 128 af 18.5.2010, s. 131.
(2) EUT C 211 af 4.9.2009, s. 65.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/.../EU om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF
P7_TC1-COD(2009)0005

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv2010/65/EU).


BILAG

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om tildeling af lodsfritagelsescertifikater

For at lette nærskibsfarten og med under hensyntagen til de standarder for lodsydelser, der allerede er fastsat i mange medlemsstater, og den rolle lodser spiller for fremme af sikkerheden til søs og beskyttelsen af havmiljøet mener Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, at der er brug for at undersøge behovet for klare rammer for tildelingen lodsfritagelsescertifikater i europæiske søhavne i overensstemmelse med målet i Kommissionens meddelelse om etablering af et europæisk søtransportområde uden barrierer samt Kommissionens meddelelse om en europæisk havnepolitik (KOM(2007)0616) og under hensyntagen til, at hvert lodsområde har brug for højt specialiseret erfaring og lokalkendskab. Kommissionen vil snarest undersøge dette spørgsmål under hensyn til betydningen af sikkerheden til søs og beskyttelsen af havmiljøet i samarbejde med de berørte parter, navnlig med hensyn til anvendelsen af krav, der er relevante, gennemsigtige og rimelige. Den vil meddele resultatet af sine undersøgelser til de andre institutioner og vil, hvis det er relevant, stille forslag om yderligere tiltag.

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om EUF-traktatens artikel 290

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen erklærer, at denne forordnings bestemmelser ikke anfægter institutionernes fremtidige holdninger for så vidt angår gennemførelsen af artikel 290 i TEUF eller enkelte retsakter, som indeholder sådanne bestemmelser.

Erklæring fra Kommissionen om meddelelse af delegerede retsakter

Europa-Kommissionen noterer sig, at Europa-Parlamentet og Rådet er af den opfattelse, at der ved meddelelse af delegerede retsakter undtagen i tilfælde, hvor den lovgivningsmæssige retsakt foreskriver anvendelse af en hasteprocedure, skal tages hensyn til institutionernes pauser (vinter, sommer og valg til Europa-Parlamentet) for at sikre, at Europa-Parlamentet og Rådet er i stand til at udøve deres beføjelser inden for de frister, der er fastsat i de pågældende lovgivningsmæssige retsakter, og den er rede til at handle i overensstemmelse hermed.

Seneste opdatering: 27. maj 2011Juridisk meddelelse