Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0161(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0163/2010

Pateikti tekstai :

A7-0163/2010

Debatai :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Balsavimas :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 22/09/2010 - 5.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Priimti tekstai
PDF 579kWORD 555k
Trečiadienis, 2010 m. liepos 7 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimai ***I
P7_TA(2010)0269A7-0163/2010
Tekstas
 Jungtinis tekstas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvas 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Pasiūlymas buvo iš dalies pakeistas 2010 m. liepos 7 d. taip(1) :

PARLAMENTO PAKEITIMAI (2)
Komisijos pasiūlymui

(1) Vėliau klausimas grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0163/2010).
(2)* Politiniai pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu , o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA
iš dalies keičianti direktyvas 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų
(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 50 straipsnį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 ir 114 straipsnius ,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1) ,

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę(2) ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3) ,

kadangi:

(1)  2007–2008 m. finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros trūkumų, susijusių ir su konkrečiais atvejais ir su visa finansų sistema. Valstybių narių sistemomis grindžiami priežiūros modeliai atsiliko nuo realybės – integruotų ir tarpusavyje susijusių Europos finansų rinkų, kuriose daug finansų įmonių veikia tarpvalstybiniu mastu ▌. Krizė atskleidė nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, nuoseklaus Sąjungos teisės aktų taikymo ir pasitikėjimo trūkumų.

(1a)  Europos Parlamentas nuolat ragino Sąjungos lygmeniu užtikrinti vienodesnes sąlygas visiems suinteresuotiesiems subjektams, kartu nurodydamas Sąjungos vykdomos vis labiau integruotų finansų rinkų priežiūros trūkumus.

(2)  Komisijos prašymu 2009 m. vasario 25 d. paskelbtoje Jacques de Larosière pirmininkaujamos aukšto lygio ekspertų grupės ataskaitoje (toliau – de Larosière ataskaita) padaryta išvada, kad derėtų sustiprinti priežiūros sistemą, siekiant sumažinti būsimų finansų krizių riziką ir pasekmes. Todėl joje rekomenduojama įgyvendinti Europos Sąjungos finansų sektoriaus priežiūros struktūros plataus užmojo reformas. De Larosière ataskaitoje taip pat padaryta išvada , kad reikėtų sukurti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą (EFPIS) , kuri apimtų tris Europos priežiūros institucijas – po vieną bankininkystės ▌, ▌vertybinių popierių ▌ir ▌draudimo bei profesinių pensijų sektoriams , taip pat sukurti Europos sisteminės rizikos valdybą.

(3)  2009 m. kovo 4 d. komunikate „Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas“(4) Komisija pasiūlė parengti teisės akto, kuriuo būtų sukurta EFPIS , projektą, o 2009 m. gegužės 27 d. komunikate „Europos finansų priežiūra“(5) pateikė išsamesnės informacijos apie galimą šios naujos priežiūros sistemos struktūrą.

(4)  Europos Vadovų Taryba savo 2009 m. birželio 19 d. išvadose rekomendavo sukurti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą, kurią sudarytų trys naujos EPI . Sistemos tikslas turėtų būti gerinti nacionalinės priežiūros kokybę ir nuoseklumą, stiprinti tarpvalstybiniu mastu veikiančių grupių priežiūrą, nustatyti bendrą Europos taisyklių sąvadą, kuris būtų taikomas visoms finansų įstaigoms vidaus rinkoje, taip pat užtikrinti tinkamą kriterijų ir metodų, kuriuos turės taikyti nacionalinės priežiūros institucijos vertindamos kredito įstaigų riziką, suderinimą . Ji pabrėžė, kad EPI taip pat turėtų turėti kredito reitingų agentūrų priežiūros įgaliojimus, ir pakvietė Komisiją parengti konkrečių pasiūlymų, kaip EFPIS galėtų atlikti svarbų vaidmenį krizių atvejais.

(5)  2009 m. rugsėjo 23 d. Komisija priėmė pasiūlymus dėl trijų reglamentų, kuriais sukuriama EFPIS , įskaitant trijų EPI sukūrimą.

(6)  Siekiant, kad EFPIS veiktų veiksmingai, šių trijų EPI veiklos srityje reikia pakeisti Sąjungos teisės aktus. Šie pakeitimai susiję su tam tikrų EPI įgaliojimų taikymo srities apibrėžtimi, tam tikrų Sąjungos teisės aktuose numatytų įgaliojimų įtraukimu ▌ir daliniais pakeitimais, kuriais siekiama užtikrinti, kad teisės aktai EFPIS būtų taikomi sklandžiai ir veiksmingai.

(7)  Sukūrus tris ▌EPI ▌ turėtų būti parengtas bendras taisyklių sąvadas, kuriuo būtų užtikrinta, kad taisyklės būtų nuosekliai suderintos ir taikomos vienodai, taip sudarant sąlygas vidaus rinkai geriau veikti. ▌

(7a)  Reglamentuose, kuriais įsteigiama EFPIS, numatyta, kad atitinkamuose teisės aktuose konkrečiai nustatytose srityse EPI gali parengti techninių standartų projektus, kurie pateikiami Komisijai tvirtinti priimant deleguotus arba įgyvendinimo teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 291 straipsnius. Šioje direktyvoje nurodyta pirma tokių sričių grupė, ir tai neturėtų trukdyti ateityje įtraukti kitas sritis.

(7b)  Atitinkamuose teisės aktuose turėtų būti apibrėžtos sritys, kuriose EPI turi įgaliojimus rengti techninių standartų projektus, ir numatyta, kaip jie turėtų būti tvirtinami. Deleguotų teisės aktų atveju atitinkamuose teisės aktuose derėtų nustatyti aspektus, sąlygas ir specifikacijas, kaip išsamiai išdėstyta SESV 290 straipsnyje, o įgyvendinimo teisės aktų kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai turėtų remtis Sprendimu 1999/468/EB, kol nebus priimtas reglamentas, numatytas pagal SESV 291 straipsnį.

(8)  Nustačius techninių standartų sritis, turėtų būti sukurta derama bendro suderintų taisyklių sąvado rengimo ir vengimo be reikalo apsunkinti reglamentavimą ir vykdymą pusiausvyra. Turėtų būti pasirinktos tik tos sritys, kuriose nuosekliomis techninėmis taisyklėmis bus iš esmės ir veiksmingai pagerintos galimybės pasiekti atitinkamų teisės aktų tikslus, kartu užtikrinant tai, kad politinius sprendimus priimtų Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija vadovaudamiesi savo įprastomis procedūromis .

(9)  Aspektai, kuriems bus taikomi techniniai standartai, turėtų būti tikrai techniniai, kuriems kurti reikia priežiūros ekspertų žinių. Numatant techninius standartus, kurie tvirtinami kaip deleguoti teisės aktai, turėtų būti toliau rengiamos, apibrėžiamos ir nustatomos sąlygos, kuriomis atliekamas nuoseklus taisyklių, numatytų pagrindinėse Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintose priemonėse, suderinimas, papildant arba iš dalies pakeičiant tam tikras neesmines teisės akto dalis . Kita vertus, techniniais standartais, kurie patvirtinti kaip įgyvendinimo teisės aktai, derėtų nustatyti teisiškai privalomų ES teisės aktų vienodo taikymo sąlygas. Techniniai standartai neturėtų paskatinti politiniais sprendimais priimamų priemonių. ▌

(9a)  Deleguotųjų aktų atveju tikslinga nustatyti Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] 7–7d straipsniuose numatytų techninių standartų projektų tvirtinimo procedūrą. Įgyvendinimo standartus derėtų tvirtinti pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] 7e straipsnyje numatytą procedūrą. Europos Vadovų Taryba patvirtino vadinamąjį Lamfalussy keturių lygių metodą, skirtą padidinti reglamentavimo proceso leidžiant Sąjungos teisės aktus finansų srityje efektyvumą ir skaidrumą. Komisija turi įgaliojimus priimti įgyvendinimo teisės aktus daugelyje sričių ir jau galioja daug įvairių 2-o lygio Komisijos reglamentų ir direktyvų. Tais atvejais, kai techniniai standartai skirti tolesniam tokių 2-o lygio priemonių taikymo sąlygų parengimui, apibrėžimui arba nustatymui, jie turėtų būti priimti iš karto priėmus tokią 2-o lygio priemonę ir juose turėtų būti atsižvelgiama į 2-o lygio priemonės turinį.

(9b)  Privalomi techniniai standartai papildo bendrą finansinių paslaugų teisės aktų rinkinį, o tam pritarė Europos Vadovų Taryba savo 2009 m. birželio mėn. išvadose. Nors tam tikri reikalavimai ES teisėkūros aktuose nėra visapusiškai suderinti, taip pat laikantis atsargumo principo priežiūros srityje, privalomi techniniai standartai, kuriais parengiamos, apibrėžiamos ar nustatomos tų reikalavimų taikymo sąlygos, neturėtų trukdyti valstybėms narėms reikalauti papildomos informacijos ar nustatyti griežtesnius reikalavimus. Todėl nustatant techninius standartus derėtų leisti valstybėms narėms tą daryti tam tikrose srityse, kai tokia riziką ribojanti veiksmų laisvė yra numatyta šiuose teisėkūros aktuose.

(10)  Kaip išdėstyta reglamentuose, kuriais įsteigiama EFPIS, prieš pateikdamos techninius standartus Komisijai, Europos priežiūros institucijos tam tikrais atvejais dėl jų rengia atviras viešąsias konsultacijas ir nagrinėja galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą.

(11)  Reglamentuose, kuriais sukuriama EFPIS, numatyta kompetentingų nacionalinių institucijų nesutarimų sprendimo tvarka. Jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba neveikimu Sąjungos teisės aktuose pagal Reglamentą (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamentą (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] ir Reglamentą (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] numatytose srityse, kuriose pagal atitinkamus teisės aktus reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro sprendimų priėmimo, EPI derėtų sudaryti galimybes vienos ar daugiau atitinkamų kompetentingų institucijų prašymu ▌ padėti institucijoms pasiekti susitarimą per EPI nustatytą laiką, kurį nustatant atsižvelgiama į atitinkamuose teisės aktuose numatytus atitinkamus laikotarpius ir nesutarimo sprendimo skubumą bei sudėtingumą. Jeigu ir toliau nesutariama, EPI derėtų sudaryti galimybes išspręsti klausimą .

(12)  Apskritai Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] 11 straipsnio 1 dalyje , kurioje numatyta ginčų sprendimo galimybė pagal reglamentus, kuriais įsteigiama EFPIS , nereikalaujama analogiškai keisti atitinkamų teisės aktų. Vis dėlto srityse, kuriose atitinkamų teisės aktų jau nustatytas koks nors neprivalomas tarpininkavimas arba kuriose nustatyti laikotarpiai, per kuriuos viena arba daugiau priežiūros institucijų gali priimti bendrus sprendimus, reikia pakeitimų, kad būtų užtikrintas bendro sprendimo priėmimo proceso aiškumas ir kad šis procesas būtų kuo mažiau trikdomas, tačiau prireikus EPI turi turėti galimybę spręsti nesutarimus. Privaloma ginčų sprendimo tvarka skirta atvejams, kai kompetentingos priežiūros institucijos negali tarpusavyje išspręsti procedūrinių arba esminių klausimų, susijusių su Sąjungos teisės aktų laikymusi.

(12a)  Todėl šioje direktyvoje reikėtų numatyti atvejus, kai gali reikėti spręsti procedūrinį arba esminį Sąjungos teisės aktų laikymosi klausimą ir priežiūros institucijos gali nesugebėti išspręsti šio klausimo pačios. Tokiu atveju viena iš suinteresuotų priežiūros institucijų turėtų turėti galimybę kreiptis dėl šio klausimo į kompetentingą Europos priežiūros instituciją. Europos priežiūros institucijai derėtų veikti pagal jos steigimo reglamente ir šioje direktyvoje nustatytą procedūrą. Ji turėtų turėti galimybę prašyti atitinkamų kompetentingų institucijų imtis konkrečių veiksmų arba susilaikyti nuo veiksmų, siekiant išspręsti klausimą ir užtikrinti Sąjungos teisės aktų laikymąsi, o jos sprendimas turėtų būti privalomas atitinkamoms kompetentingoms institucijoms. Tais atvejais, kai atitinkamais Sąjungos teisės aktais valstybėms narėms paliekama laisvė spręsti savo nuožiūra, Europos priežiūros institucijos priimti sprendimai neturėtų pakeisti nacionalinių priežiūros institucijų sprendimo savo nuožiūra, atitinkančio Sąjungos teisės reikalavimus.

(13)  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo(6) numatytas tarpininkavimas arba bendri sprendimai nustatant pagrindines patronuojamąsias įmones narystės priežiūros institucijų kolegijoje, modelio patvirtinimo ir grupės rizikos vertinimo tikslais. Visose šiose srityse patvirtintame pakeitime turėtų būti aiškiai nustatyta, kad nurodytu laikotarpiu kilus nesutarimui Europos bankininkystės institucija gali jį išspręsti taikydama Reglamente (ES) Nr. …/2010 [EBI] aprašytą procesą. Taikant šią tvarką užtikrinama , kad, nors Europos bankininkystės institucija negali pakeisti nacionalinių priežiūros institucijų savo nuožiūra ir laikantis Sąjungos teisės priimamų sprendimų, bus galima išspręsti nesutarimus ir stiprinti bendradarbiavimą prieš priimant ar institucijai paskelbiant galutinį sprendimą.

(14)  Siekiant užtikrinti, kad naujosioms EPI būtų sklandžiai perduotos dabartinės Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto (EBPIK) , Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto (EDPPPIK) ir Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto (EVPRPIK) funkcijos, visuose susijusiuose teisės aktuose nuorodos į šiuos komitetus turėtų būti atitinkamai pakeistos nuorodomis į Europos bankininkystės instituciją (EBI) , Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją (EDPPI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (EVPRI) .

(14a)  Komitologijos procedūrų suderinimą su SESV, ypač su jos 290 ir 291 straipsniais, derėtų atlikti palaipsniui ir visiškai užbaigti per trejus metus. Siekiant atsižvelgti į techninę finansų rinkų raidą ir išsamiau išdėstyti iš dalies pakeistose direktyvose nurodytus reikalavimus, Komisijai pagal SESV 290 straipsnį derėtų suteikti įgaliojimus priimti deleguotus teisės aktus.

(14b)  Europos Parlamentas ir Taryba turėtų galėti pareikšti prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto per tris mėnesius nuo pranešimo dienos. Derėtų numatyti, kad Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis svarbiose rūpestį keliančios srityse gali būti pratęstas trimis mėnesiais. Europos Parlamentas ir Taryba gali informuoti kitas institucijas apie savo ketinimą nereikšti prieštaravimų. Šitaip anksti tvirtinti deleguotus teisės aktus ypač dera tada, kai reikia laikytis terminų, pvz., laikytis pagrindiniame teisės akte Komisijai nustatytų deleguotų teisės aktų priėmimo tvarkaraščių.

(14c)  Deklaracijoje Nr. 39 dėl SESV 290 straipsnio, pridėtoje prie Tarpvyriausybinės konferencijos, patvirtinusios 2007 m. gruodžio 13 d. pasirašytą Lisabonos sutartį, Baigiamojo akto, Konferencija atkreipė dėmesį į Komisijos ketinimą toliau konsultuotis su valstybių narių paskirtais ekspertais rengiant deleguotų teisės aktų projektus finansinių paslaugų srityje pagal jos nusistovėjusią praktiką.

(15)  EFPIS sukūrus naująją priežiūros struktūrą nacionalinės priežiūros institucijos turės artimai bendradarbiauti su EPI . Atitinkamų teisės aktų pakeitimais turėtų būti užtikrinta, kad nekiltų teisinių kliūčių vykdyti pareigas keistis informacija, numatytas ▌reglamentuose, kuriais įsteigiamos EPI .

(15a)  Konfidencialiai informacijai, kurią perduoda arba kuria keičiasi kompetentingos institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija arba Europos sisteminės rizikos valdyba, reikėtų taikyti profesinės paslapties prievolę, kurios turi laikytis asmenys, kurie dirba ar dirbo informaciją gaunančiose kompetentingose institucijose.

(16)  Reglamentuose , kuriais įsteigiama EFPIS, numatyta, kad EPI gali plėtoti ryšius su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis ir padeda rengti sprendimus dėl lygiavertiškumo, susijusius su trečiųjų šalių priežiūros tvarka. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų(7) ir Direktyva 2006/48/EB turėtų būti iš dalies pakeistos, kad EPI galėtų sudaryti bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiomis šalimis ir keistis informacija, jeigu tos trečiosios šalys gali garantuoti profesinį slaptumą.

(17)  Bendras konsoliduotas kiekvienos kategorijos ▌ finansų įmonių Europos Sąjungoje sąrašas arba registras, kurį tvarkyti dabar yra kiekvienos nacionalinės kompetentingos institucijos pareiga, padidins skaidrumą ir geriau atspindės bendrąją finansų rinką. EPI turėtų būti suteikta pareiga rengti, skelbti ir reguliariai atnaujinti Europos Sąjungos finansų subjektų registrus ir sąrašus. Kalbama apie nacionalinių priežiūros institucijų kredito įstaigoms išduodamų leidimų sąrašą. Taip pat kalbama apie Direktyvoje 2004/39/EB nurodytus visų investicinių įmonių registrą ir reguliuojamų rinkų sąrašą. Panašiai EVPRI turėtų būti suteikta pareiga rengti, skelbti ir reguliariai atnaujinti 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/71/EB(8) dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ▌nurodytų patvirtintų prospektų ir patvirtinimo pažymų sąrašą.

(18)  Tose srityse, kur EPI privalo rengti techninių standartų projektus, tie techninių standartų projektai turėtų būti pateikti Komisijai per trejus metus nuo EPI įsteigimo, jei atitinkamame reglamente nenustatytas kitas terminas .

(18a)  EVPRI užduotys, susijusios su 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose (9)  neturėtų daryti poveikio Europos centrinių bankų sistemos įgaliojimams skatinti sklandų mokėjimų sistemų veikimą, vadovaujantis SESV 127 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka.

(18b)  Techniniai standartai, kuriuos pagal šią direktyvą ir 2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (10) turi parengti EDPPI, neturėtų daryti poveikio valstybių narių kompetencijai, susijusiai su tokioms institucijoms taikomais riziką ribojančiais reikalavimais, kaip numatyta Direktyvoje 2003/41/EB.

(18c)  Pagal Direktyvos 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, 13 straipsnio 5 dalį, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali perduoti prospekto tvirtinimą kitos valstybės narės kompetentingai institucijai, jei pastaroji su tuo sutinka. Pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 13 straipsnio 3 dalį reikalaujama, kad apie tokius delegavimo susitarimus Institucijai būtų pranešta bent prieš vieną mėnesį iki jų įgyvendinimo pradžios. Tačiau, atsižvelgiant į tvirtinimo perdavimo pagal Direktyvą 2003/71/EB, kurioje numatyti trumpesni terminai, patirtį, tokiai situacijai tikslinga netaikyti Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 13 straipsnio 3 dalies nuostatų.

(18d)  Šiame etape EPI neturėtų rengti projektų tų techninių standartų, kurie taikytini dabartiniams reikalavimams, pagal kuriuos investicinių įmonių, kredito įstaigų, KIPVPS ir jų valdymo įmonių veiklai tiesiogiai vadovaujantys asmenys turi būti pakankamai geros reputacijos ir turėti pakankamai patirties, siekiant užtikrinti, kad jie vadovautų patikimai ir apdairiai. Tačiau atsižvelgiant į šių reikalavimų svarbą, EPI pirmenybę turėtų teikti geriausios praktikos nustatymui gairėse ir priežiūros bei rizikos ribojimo praktikos suvienodinimo, siekiant taikyti tokią geriausią praktiką. Tą patį jos turėtų padaryti riziką ribojančių reikalavimų, susijusių su šių įstaigų pagrindine buveine, atžvilgiu.

(18e)  Techninių standartų, susijusių su vidaus reitingais pagrįstu metodu, pažangiuoju vertinimo metodu ir rinkos rizikos metodo vidaus modeliu, projektų parengimo tikslas, kaip numatyta šioje direktyvoje, turėtų būti tokių metodų kokybės ir patikimumo, taip pat kompetentingų institucijų atliekamos jų peržiūros darnos užtikrinimas. Šie standartai turėtų sudaryti galimybę kompetentingoms institucijoms leisti įstaigoms kurti skirtingus metodus, remiantis savo patirtimi ir specifika, laikantis Direktyvose 2006/48/EB ir 2006/49/EB nustatytų reikalavimų ir techninių standartų reikalavimų.

(19)  Kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti šios direktyvos tikslų, būtent gerinti vidaus rinkos veikimą, užtikrinant aukštą, veiksmingą ir nuoseklų rizikos ribojimo reguliavimo ir priežiūros lygį, apsaugoti indėlininkus, investuotojus ir naudos gavėjus, o kartu ir verslo subjektus bei vartotojus, apsaugoti finansų rinkų vientisumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą, palaikyti finansų sistemos stabilumą ir tvarumą, apsaugoti realųjį ekonomikos sektorių, viešuosius finansus ir stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą, ir dėl to, atsižvelgiant į veiksmų mastą, tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali patvirtinti priemones laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(19a)  Komisija iki 2014 m. sausio 1 d. turėtų pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai apie EPI pateiktus techninių standartų projektus, numatytus šioje direktyvoje, ir pateikti atitinkamus pasiūlymus.

(20)  Todėl 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose(11) , 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros ▌(12) , 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka)(13) , Direktyva 2003/41/EB(14) , Direktyva 2003/71/EB, Direktyva 2004/39/EB, 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo(15) ▌, 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui(16) , Direktyva 2006/48/EB(17) ▌, 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo(18) ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo(19) turėtų būti atitinkamai pakeistos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 98/26/EB pakeitimai

Direktyva 98/26/EB iš dalies keičiama taip:

1)  6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

3.  2 dalyje nurodyta valstybė narė nedelsdama informuoja Europos sisteminės rizikos valdybą, kitas valstybes nares ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. …/2010(20) įsteigtą Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (EVPRI) .

"

2)  10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Valstybės narės apibrėžia sistemas ir atitinkamų sistemų operatorius, kurie turi būti įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį, ir praneša apie juos EVPRI , taip pat informuoja ją apie institucijas, kurias jos yra pasirinkusios pagal 6 straipsnio 2 dalį. EVPRI tą informaciją skelbia savo tinklavietėje.

2a)  Įterpiamas šis 10a straipsnis: "

10a straipsnis

1.  Kai tai reikalinga šios direktyvos tikslams pasiekti, kompetentingos institucijos bendradarbiauja su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] nuostatas.

2.  Kompetentingos institucijos pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 20 straipsnio nuostatas nedelsdamos suteikia EVPRI visą informaciją, būtiną jos užduotims vykdyti.

"

2 straipsnis

Direktyvos 2002/87/EB pakeitimai

Direktyva 2002/87/EB iš dalies keičiama taip:

1)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:"

2.  Koordinatorius, paskirtas pagal 10 straipsnį, informuoja grupei vadovaujančią patronuojančią įmonę arba, jeigu patronuojančios įmonės nėra, kontroliuojamą įmonę, kurios balanso bendra suma svarbiausiame grupės finansų sektoriuje yra didžiausia, apie finansinio konglomerato statuso suteikimą grupei ir koordinatoriaus paskyrimą. Koordinatorius taip pat informuoja kompetentingas institucijas, įgaliojusias kontroliuojamas grupės įmones, valstybės narės, kurioje yra mišrią veiklą vykdančios finansų holdingo bendrovės pagrindinė buveinė, kompetentingas institucijas ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2010 [EBI] , Reglamento (ES) Nr. …/2010 [EDPPI] ir Reglamento Nr. …/2010 [EVPRI] 40  straipsniu(21) įsteigtą Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą (toliau – „jungtinis komitetas“).

"

b)  pridedama ši ▌dalis:"

3.  EPIJK savo interneto svetainėje skelbia finansinio konglomerato statusą gavusių grupių sąrašą ir jį nuolat atnaujina. Nuoroda į šią informaciją pateikiama visų Europos priežiūros institucijų interneto svetainėse.„ .

"

  1a) 9 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu: "

   'ca) išsamios problemų sprendimo tvarkos, kuri būtų reguliariai atnaujinama ir persvarstoma mažiausiai kartą per metus ir apimtų struktūrizuotą ankstyvos intervencijos sistemą, skubius taisomuosius veiksmus ir specialųjį bankroto atveju taikytiną planą, parengimą.
"

1b)  III skyriaus antraštė pakeičiama taip: "

PRIEMONĖS, PADEDANČIOS VYKDYTI PAPILDOMĄ IR EUROPINĘ PRIEŽIŪRĄ

"

1c)  3 skirsnyje įterpiamas šis straipsnis: "

-10 straipsnis

Jungtinis komitetas, remdamasis Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 42 straipsniu, užtikrina nuoseklią keletą sektorių arba valstybių apimančią priežiūrą ir ES teisės aktų laikymąsi.

"

1d)  10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: "

1.  Siekiant užtikrinti deramą kontroliuojamų finansinio konglomerato įmonių priežiūrą, viena iš atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų, įskaitant valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi mišrią veiklą vykdančios finansų holdingo bendrovės pagrindinė buveinė, kompetentingas institucijas, paskiriama koordinatoriumi, atsakingu už papildomos priežiūros vykdymą. Informacija apie koordinatorių skelbiama EPIJK interneto tinklavietėje.

"

1e)  11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip: "

Siekiant sudaryti sąlygas papildomai priežiūrai ir ją plačiai juridiškai įtvirtinti, koordinatorius, pirmiau nurodytos kitos atitinkamos kompetentingos institucijos ir prireikus kitos susijusios kompetentingos institucijos priima derinimo susitarimus. Derinimo susitarimuose gali būti numatyta koordinatoriui patikėti papildomas užduotis ir atitinkamoms kompetentingoms institucijoms nustatyti sprendimų priėmimo proceso, kaip nurodyta šios direktyvos 3 ir 4 straipsniuose, 5 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnyje, 12 straipsnio 2 dalyje bei 16 ir 18 straipsniuose, taip pat bendradarbiavimo su kitomis kompetentingomis institucijomis tvarką.

Vadovaujantis 8 straipsnio nuostatomis ir laikantis Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 42 straipsnyje išdėstytos tvarkos, EPIJK parengia gaires, skirtas suvienodinti priežiūros praktiką priežiūros derinimo susitarimų nuoseklumo aspektu pagal Direktyvos 2006/48/EB 131a straipsnį ir Direktyvos 2009/138/EB 248 straipsnio 4 dalį.

"

1f)  12 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip: "

Informacija apie kontroliuojamas finansinio konglomerato įmones, kuri gali būti reikalinga pagal sektoriaus taisyklių nuostatas vykdyti atitinkamoms užduotims, kompetentingos institucijos gali keistis su toliau nurodytomis institucijomis: centriniais bankais, Europos centrinių bankų sistema, Europos centriniu banku ir Europos sisteminės rizikos valdyba, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. …/2010 [ESRV] 21 straipsniu.

"

1g)  Įterpiamas šis straipsnis: "

12a straipsnis

1.  Kai tai reikalinga šios direktyvos tikslams pasiekti, kompetentingos institucijos bendradarbiauja su EPIJK pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] nuostatas.

2.  Kompetentingos institucijos nedelsdamos suteikia EPIJK visą informaciją, būtiną jo užduotims vykdyti pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 20 straipsnio nuostatas.

"

1h)  14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: "

1.  Valstybės narės užtikrina, kad jų jurisdikcijoje nebūtų jokių teisinių kliūčių, trukdančių fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems taikoma papildoma ir europinė priežiūra, neatsižvelgiant į tai, ar įmonės yra kontroliuojamos, keistis tarpusavyje bet kuria informacija, kuri galėtų būti aktuali, siekiant papildomos ir europinės priežiūros tikslų, taip pat keistis informacija pagal šią direktyvą bei su Europos priežiūros institucijomis pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 20 straipsnio nuostatas, esant reikalui – per EPIJK.

"

1i)  16 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip: "

Nepažeidžiant 17 straipsnio 2 dalies nuostatų, EPIJK ir valstybės narės gali nustatyti priemones, kurias jų kompetentingos institucijos gali taikyti mišrią veiklą vykdančioms finansų holdingo bendrovėms. Vadovaujantis 8 straipsnio nuostatomis ir laikantis Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 42 straipsnyje išdėstytos tvarkos, EPIJK gali parengti gaires dėl priemonių, taikomų mišrią veiklą vykdančioms finansų holdingo bendrovėms.

"

2)  18 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

Nepažeidžiant sektoriaus taisyklių, kai taikytinos 5 straipsnio 3 dalies nuostatos, kompetentingos institucijos tikrina, ar trečiosios šalies kompetentingos institucijos vykdoma kontroliuojamų įmonių, kurių patronuojančios įmonės pagrindinė buveinė toje trečiojoje šalyje , priežiūra yra lygiavertė tai, kuri nustatyta šios direktyvos nuostatose dėl 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų kontroliuojamų įmonių papildomos priežiūros. Tikrinimą patronuojančios įmonės arba bet kurios iš leidimą Sąjungoje įsigijusių kontroliuojamų įmonių prašymu ar savo iniciatyva atlieka kompetentinga institucija, atitinkanti 10 straipsnio 2 dalyje koordinatoriui nustatytus kriterijus.

Minėtoji kompetentinga institucija konsultuojasi su kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis ir atsižvelgia į visas taikytinas gaires, kurias pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 8 ir 42 straipsnius parengia EPIJK . Dėl to, prieš priimdama sprendimą, kompetentinga institucija konsultuojasi su EPIJK .

"

2a)  18 straipsnyje įterpiama ši dalis: "

1a.   Jei kompetentinga institucija nusprendžia, kad trečioji šalis taiko lygiavertę priežiūrą, priešingai kitos atitinkamos kompetentingos institucijos nuomonei, pastaroji institucija gali pranešti apie tai EPIJK, kuri gali imtis priemonių pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 11 straipsnį.

"

2b)  19 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: "

2.  Nepažeisdama SESV 218 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų, Komisija, padedama EPIJK, Europos bankininkystės komiteto, Europos draudimo ir profesinių pensijų komiteto ir Finansinių konglomeratų komiteto, išnagrinėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų aptarimų rezultatus ir po jų susidariusią padėtį.

"

3)  III skyriaus antraštė prieš 20 straipsnį pakeičiama taip:"

DELEGUOTI ĮGALIOJIMAI ▌

"

4)  20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip :"

1.   Komisija, vadovaudamasi 21, 21a ir 21b straipsniais, deleguotais teisės aktais priima šios direktyvos pakeitimus šiose srityse:

   a) tiksliau suformuluoja 2 straipsnyje pateiktus apibrėžimus, siekdama atsižvelgti į su šios direktyvos taikymu susijusius finansinių rinkų pokyčius;
   b) tiksliau suformuluoja 2 straipsnyje pateiktus apibrėžimus, kad užtikrintų nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos visoje Sąjungoje taikymą;
   c) suvienodina terminus ir suformuluoja šioje direktyvoje pateiktus apibrėžimus, atsižvelgdama į paskesnius Sąjungos teisės aktus dėl kontroliuojamų įmonių ir susijusių klausimų;
   d) tiksliau apibrėžia I priede nustatytus skaičiavimo metodus, siekdama atsižvelgti į finansinių rinkų ir riziką ribojančių metodų pokyčius;
   e) derina nuostatas, priimtas pagal II priedo 7 ir 8 straipsnius, skatindama nuoseklų jų derinimą ir vienodą taikymą visoje Sąjungoje.

"

5)  21 straipsnis iš dalies keičiamas taip :

   a) 2 dalis pakeičiama taip: "
2.   Įgaliojimas priimti deleguotus teisės aktus, kaip nurodyta 20 straipsnio 1 dalyje, Komisijai suteikiamas ketveriems metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. Komisija parengia su deleguotais įgaliojimais susijusią ataskaitą ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki ketverių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, jei Europos Parlamentas ar Taryba jų neatšaukia pagal 21b straipsnio nuostatas."
b) įterpiamos šios dalys: "
2a.   Priėmusi deleguotą aktą, Komisija iškart apie jį vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
2b.  Įgaliojimai priimti deleguotus aktus Komisijai suteikiami 21a ir 21b straipsniuose nustatytomis sąlygomis."
c) 3 dalis išbraukiama.
d) 4 dalis pakeičiama taip: "
4.  EPIJK gali pateikti bendras gaires dėl to, ar trečiųjų šalių priežiūros institucijoms taikant papildomos priežiūros tvarką gali būti pasiekti šioje direktyvoje numatyti finansinio konglomerato, kuriam vadovaujančios įmonės pagrindinė buveinė yra ne Sąjungoje, kontroliuojamų įmonių papildomos priežiūros tikslai. EPIJK šias gaires nuolat peržiūri ir atsižvelgia į atitinkamų kompetentingų institucijų vykdomos papildomos priežiūros pokyčius."
   e) 5 dalis išbraukiama.

6)  Įterpiami šie straipsniai :"

21a straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.  Europos Parlamentas ir Taryba bet kuriuo metu gali atšaukti 20 straipsnio 1 dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2.  Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, per pagrįstą laikotarpį iki galutinio sprendimo priėmimo imasi priemonių apie tai informuoti kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama deleguotuosius įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti.

3.  Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Sprendimas neturi įtakos jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

21b straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1.  Europos Parlamentas arba Taryba per tris mėnesius nuo pranešimo datos gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęsiamas trims mėnesiams.

2.  Jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

Deleguotas teisės aktas gali būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti anksčiau nei baigiasi tas laikotarpis, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad prieštarauti neketina.

3.  Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto, jis neįsigalioja. Pagal SESV 296 straipsnį prieštaraujanti institucija pateikia priežastis, dėl kurių prieštarauja deleguotam teisės aktui.

21c straipsnis

Techniniai standartai

1.  Siekdamos užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą, Europos priežiūros institucijos, remdamosi Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] , Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 42 straipsnių nuostatomis, gali parengti ▌:

   a) reguliavimo standartų projektus 2 straipsnio 11 punkto aspektu – Tarybos direktyvos 78/660/EEB(22) 17 straipsnio taikymui šios direktyvos srityje paaiškinti ;
   b) reguliavimo standartų projektus 2 straipsnio 17 punkto aspektu – numatyti procedūroms ar nurodyti kriterijams, taikytiniems nustatant „atitinkamas kompetentingas institucijas“ ;
   c) reguliavimo standartų projektus 3 straipsnio 5 punkto aspektu – alternatyviems parametrams , pagal kuriuos identifikuojamas finansinis konglomeratas, ▌ nustatyti;
   d) įgyvendinimo standartų projektus 6 straipsnio 2 dalies aspektu – I priedo II dalyje išvardytų skaičiavimo metodų vienodam taikymui užtikrinti , bet nepažeidžiant 6 straipsnio 4 dalies nuostatų;
   e) įgyvendinimo standartų projektus 7 straipsnio 2 dalies aspektu – vienodam procedūrų , kuriomis pasirenkami „rizikos koncentracijos“ apibrėžties elementai , atliekant minėto straipsnio antroje pastraipoje nurodytą priežiūrą, taikymui užtikrinti ;
   f) įgyvendinimo standartų projektus 8 straipsnio 2 dalies aspektu – vienodam procedūrų, kuriomis pasirenkami „grupės vidaus operacijų“ apibrėžties elementai , atliekant minėto straipsnio trečioje pastraipoje nurodytą priežiūrą, taikymui užtikrinti .▌

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7–7d straipsniuose nustatytą tvarką tvirtinti pirmos dalies a–c punktuose nurodytus reguliavimo standartų projektus. Pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti pirmos dalies d–f punktuose nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus .

"

3 straipsnis

Direktyvos 2003/6/EB pakeitimai

Direktyva 2003/6/EB iš dalies keičiama taip:

-1)  1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 5 punktas pakeičiamas taip: "

   5. „Priimta rinkos praktika“ – tai veiksmai, kurių pagrįstai tikimasi vienoje ar daugiau finansų rinkų ir kuriuos pripažįsta kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į Komisijos standartus, patvirtintus pagal 17, 17a ir 17b straipsniuose nustatytą deleguotų teisės aktų procedūrą.

Siekiant užtikrinti vienodas deleguotų teisės aktų taikymo sąlygas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. …/2010 įsteigta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuos pagal pirmą ir trečią pastraipas patvirtina Komisija ir kuriuose numatoma priimta rinkos praktika.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnį tvirtinti antroje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

b) antra pastraipa pakeičiama taip: "

Siekdama atsižvelgti į įvykius finansų rinkose ir užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą Sąjungoje, Komisija deleguotais teisės aktais nustato šio straipsnio 1, 2 ir 3 punktų priemones. Šios priemonės tvirtinamos pagal 17, 17a ir 17b straipsniuose nurodytą deleguotų aktų procedūrą.

"

-1a)  6 straipsnis iš dalies keičiama taip:

a) 10 dalies antra pastraipa pakeičiama taip: "

Šios priemonės tvirtinamos pagal 17, 17a ir 17b straipsniuose nurodytą deleguotųjų aktų procedūrą.

"

b) pridedama ši dalis: "

10a.  EVPRI gali rengti techninių įgyvendinimo standartų projektus siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodas teisiškai įpareigojančių Europos Sąjungos teisės aktų, kuriuos Komisija patvirtino pagal 10 dalies pirmos pastraipos šeštą įtrauką, taikymo sąlygas.

Pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

-1b)   8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) esamam tekstui suteikiamas 1 dalies numeris ir jis keičiamas taip: "
1.  Šioje direktyvoje numatyti draudimai netaikomi prekybai nuosavomis akcijomis pagal „išperkamojo pirkimo“ programas arba finansinės priemonės stabilizavimui, jeigu tokia prekyba vykdoma pagal įgyvendinimo priemones. Šios priemonės tvirtinamos pagal 17, 17a ir 17b straipsniuose nurodytą deleguotųjų aktų procedūrą."
   b) pridedama ši dalis: "
1a.  EVPRI gali rengti techninių įgyvendinimo standartų projektus siekdama užtikrinti vienodas deleguotųjų aktų, kuriuos Komisija patvirtino pagal 1 dalį, taikymo sąlygas.
Pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.„."

-1c)   14 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: "

'4)  Valstybės narės kasmet pateikia EVPRI apibendrintą informaciją apie administracines priemones ir sankcijas, nustatytas pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis.

Tuo pat metu kompetentinga institucija praneša EVPRI apie visas sankcijas, kurios paskelbtos viešai pagal pirmą pastraipą. Jei paskelbtos sankcijos susijusios su investicinėms įmonėms, kurioms leidimas veiklai išduotas pagal Direktyvą 2004/39/EB, EVPRI į investicinių įmonių, įsteigtų pagal Direktyvos 2004/39/EB 5 straipsnio 3 dalį, registrą įtraukia nuorodą apie paskelbtą sankciją.

"

-1d)  Įrašomas šis straipsnis: "

15a straipsnis

1.  Kai tai reikalinga šios direktyvos tikslams pasiekti, kompetentingos institucijos bendradarbiauja su EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] nuostatas.

2.  Kompetentingos institucijos pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 20 straipsnio nuostatas nedelsdamos suteikia EVPRI visą informaciją, būtiną jos užduotims vykdyti.

"

1)  16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) 2 dalyje ketvirta pastraipa pakeičiama taip:"
Nepažeidžiant SESV 258 straipsnio nuostatų , kompetentinga institucija, dėl kurios prašymo suteikti informacijos nebuvo imtasi veiksmų per pagrįstą laiką arba kurios prašymas suteikti informacijos yra atmestas, gali per pagrįstą laiko tarpą pranešti apie tokį atmetimą arba neveikimą EVPRI . Tokiu atveju EVPRI gali imtis veiksmų pagal Reglamento (ES) Nr.../2010 [EVPRI] 11 straipsnį, neatmetant antroje pastraipoje numatytos galimybės atsisakyti imtis veiksmų dėl prašymo suteikti informacijos ir galimybės EVPRI šiais atvejais imtis veiksmų pagal nurodyto reglamento 9 straipsnį.
   b) 4 dalyje penkta pastraipa pakeičiama taip:
Nepažeidžiant SESV 258 straipsnio nuostatų , kompetentinga institucija, dėl kurios prašymo pradėti tyrimą arba dėl kurios prašymo leisti jos pareigūnams dirbti kartu su kitos valstybės narės kompetentingos institucijos pareigūnais nebuvo imtasi veiksmų per pagrįstą laiką, arba kurios prašymas yra atmestas, gali per pagrįstą laiko tarpą pranešti apie tokį atmetimą ar neveikimą EVPRI . Tokiu atveju EVPRI gali imtis veiksmų pagal Reglamento (ES) Nr.../2010 [EVPRI] 11 straipsnį, neatmetant 16 straipsnio 4 dalies ketvirtoje pastraipoje numatytos galimybės atsisakyti imtis veiksmų dėl prašymo suteikti informacijos ir galimybės EVPRI šiais atvejais imtis veiksmų pagal nurodyto reglamento 9 straipsnį.
"
   c) 5 dalis pakeičiama taip:"
5.  Siekdama užtikrinti vienodas 2 ir 4 dalių nuostatų taikymo sąlygas , EVPRI gali parengti keitimosi informacija tvarkos ir formų ir tarptautinių patikrinimų techninių įgyvendinimo standartų ▌projektus, kaip nurodyta šiame straipsnyje .
Pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus."

1a)  17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2a dalis pakeičiama taip: "

2a.  1 straipsnyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 straipsnyje, 14 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Komisija parengia su deleguotaisiais įgaliojimais susijusią ataskaitą ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki ketverių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas identiškos trukmės laikotarpiams, nebent Europos Parlamentas arba Taryba jį atšaukia pagal 17a straipsnį.

"

b) įterpiamos šios dalys: "

2aa.  Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija iškart apie jį vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

2ab.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 17a ir 17b straipsniuose nustatytomis sąlygomis.

"

c) 3 dalis išbraukiama.

1b)  Įrašomi šie straipsniai: "

17a straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 1 straipsnyje, 6 straipsnio 10 dalyje, 8 straipsnyje, 14 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 5 dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2.  Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, skirtą nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, per pagrįstą laikotarpį iki galutinio sprendimo priėmimo dienos siekia apie tai informuoti kitą instituciją ir Komisiją nurodydama deleguotuosius įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti.

3.  Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas šiame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Sprendimas neturi įtakos jau galiojančių deleguotųjų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

17b straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotųjų teisės aktų

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguotojo akto per tris mėnesius nuo pranešimo datos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęsiamas trims mėnesiams.

2.  Jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo teisės akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

Deleguotasis teisės aktas gali būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti anksčiau nei baigiasi tas laikotarpis, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad prieštarauti neketina.

3.  Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimus dėl deleguotojo teisės akto, jis neįsigalioja. Pagal SESV 296 straipsnį prieštaraujančios institucijos pateikia priežastis, dėl kurių prieštarauja deleguotajam teisės aktui.

"

4 straipsnis

Direktyvos 2003/41/EB pakeitimai

Direktyva 2003/41/EB iš dalies keičiama taip:

-1)  9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) a punktas pakeičiamas taip: "

   a) kompetentinga priežiūros institucija įregistruoja įstaigą nacionaliniame registre arba išduoda jai leidimą; 20 straipsnyje nurodytos tarpvalstybinės veiklos atveju registre turėtų būti nurodytos valstybės narės, kuriose veikia įstaiga; tokia informacija perduodama Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai (EDPPI), kuri ją skelbia savo interneto svetainėje;
"

b) 5 dalis pakeičiama taip: "

5.  20 straipsnyje nurodytos tarpvalstybinės veiklos atveju įstaigos veiklos sąlygos nustatomos pagal išankstinį buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų leidimą. Suteikdamos šį leidimą, valstybės narės nedelsdamos informuoja EDPPI.

"

1)  13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  Esamam tekstui suteikiamas 1 dalies numeris;

b)  pridedama ši ▌dalis:"

2.  EDPPI, įsteigta pagal Reglamentą (ES) Nr.../2010, gali parengti 1 dalies c ir i–vi punktuose išvardintų dokumentų formų ir formatų įgyvendinimo standartų projektus.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį suteikiami įgaliojimai tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

1a)  14 straipsnio 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip: "

Bet kuriame sprendime uždrausti įstaigos veiklą išdėstomos išsamios priežastys ir apie jį pranešama šiai įstaigai. Apie tai taip pat pranešama EDPPI.

"

1b)  15 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip: "

'6.  Siekdama toliau derinti techninių atidėjinių skaičiavimo taisykles, kurios gali būti pagrįstos, visų pirma dėl palūkanų normų ir kitų prielaidų, turinčių įtakos techninių atidėjinių dydžiui, Komisija, konsultuodamasi su EDPPI, kas du metus arba valstybei narei prašant parengia ataskaitą apie tarpvalstybinės veiklos vystymosi būklę.

"

2)  20 straipsnis papildomas šia ▌dalimi:"

11.  Valstybės narės EDPPI praneša nacionalines rizikos ribojimą reglamentuojančias nuostatas , taikomas profesinių pensijų sistemų srityje, kurioms netaikoma 1 dalyje pateikta nuoroda į nacionalinius socialinius ir darbo teisės aktus. ▌

Valstybės narės šią informaciją atnaujina reguliariai bent kas dvejus metus, o EDPPI šią informaciją skelbia savo svetainėje.

Siekdama užtikrinti vienodą šios dalies taikymą, EDPPI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nustatoma tvarka, kurios turi laikytis valstybių narių kompetentingos institucijos EDPPI persiųsdamos ir atnaujindamos atitinkamą informaciją, ir formatai bei šablonai, kuriuos jos turi naudoti. Institucija šiuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki 2014 m. sausio 1 d.

Pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] 7e straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

2a)  21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) pavadinimas pakeičiamas taip: "

Valstybių narių, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Komisijos bendradarbiavimas

"

b) įrašoma ši dalis: "

2a.  Kai tai reikalinga šios direktyvos tikslams pasiekti, kompetentingos institucijos bendradarbiauja su EDPPI pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] nuostatas.

Kompetentingos institucijos, laikydamosi šio reglamento 20 straipsnio nuostatų, nedelsdamos suteikia EDPPI visą informaciją, būtiną jos užduotims pagal šią direktyvą ir Reglamentą (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] vykdyti.

"

c) 3 dalis pakeičiama taip: "

3.  Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai ir EDPPI apie visus svarbesnius sunkumus, kylančius taikant šią direktyvą.

Komisija, EDPPI ir atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos tokius sunkumus išnagrinėja kaip įmanoma greičiau ir priima tinkamą sprendimą.

"

5 straipsnis

Direktyvos 2003/71/EB pakeitimai

Direktyva 2003/71/EB iš dalies keičiama taip:

-1)  Į 4 straipsnį įrašoma ši 4a dalis: "

3a.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šios direktyvos derinimą ir nustatyti su 1 dalies a, d ir e punktais ir 2 dalies a, b, e, f, g ir h punktais susijusias išimtis, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus.

Pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7a–7d straipsnius Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus.

"

-1a)  5 straipsnio 2 dalis papildoma šiomis pastraipomis: "

Siekdama užtikrinti vienodas šios direktyvos taikymo sąlygas ir vienodą Komisijos pagal 5 dalį patvirtintų deleguotųjų aktų, susijusių su vienodu santraukos pateikimo šablonu, taikymą, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektą siekdama sudaryti sąlygas investuotojams palyginti tam tikrus vertybinius popierius su kitais atitinkamais produktais.

Pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

-1b)  7 straipsnis papildomas šia pastraipa: "

3a.  EVPRI gali rengti techninių įgyvendinimo standartų projektus siekdama užtikrinti vienodą deleguotųjų aktų, kuriuos Komisija patvirtino pagal 1 dalį, taikymą.

Pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus .

"

1)  8 straipsnis papildomas šia ▌dalimi:"

5.  EVPRI gali rengti techninių įgyvendinimo standartų projektus siekdama užtikrinti vienodas deleguotųjų aktų, kuriuos Komisija patvirtino pagal 4 dalį, taikymo sąlygas . Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

2)  13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) 2 dalis papildoma šia pastraipa:"
Kompetentinga institucija praneša EVPRI apie prospekto ir jo priedo patvirtinimą tuo pat metu, kai apie šį patvirtinimą atitinkamai pranešama emitentui, siūlytojui arba asmeniui, prašančiam įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą. Tuo pat metu kompetentingos institucijos informuoja EVPRI ir pateikia jai minėto prospekto ir jo priedo egzempliorių."
   b) 5 dalis pakeičiama taip:"
5.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali perduoti prospekto tvirtinimą kitos valstybės narės kompetentingai institucijai, jei apie tai iš anksto pranešama EVPRI , o kompetentinga institucija su tuo sutinka. Apie tokį perdavimą pranešama emitentui, siūlytojui arba asmeniui, prašančiam įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, per tris darbo dienas nuo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimto sprendimo dienos. 2 dalyje nurodytas laikotarpis taikomas nuo tos datos. Reglamento (ES) Nr.../2010 [EVPRI] 13 straipsnio 3 dalis netaikoma prospekto tvirtinimo perdavimui pagal šią dalį.
Siekdama užtikrinti vienodas šios direktyvos taikymo sąlygas ir supaprastinti priežiūros institucijų ir EVPRI bendravimą, EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos būtų rengiamos standartinės formos, šablonai ir procedūros, skirti šioje dalyje numatytam informavimui, projektus.
Pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti antroje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.„ ."

3)  14 straipsnis iš dalies keičiamas taip :

   a) 1 dalis pakeičiama taip: "
'1.  Po patvirtinimo prospektas pateikiamas registruoti buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir per ją EVPRI gali gauti prospektą, o emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, kiek galėdamas greičiau ir bet kokiu atveju per pagrįstą laikotarpį prieš atitinkamų vertybinių popierių pasiūlymo visuomenei arba jų įtraukimo į prekybos sąrašą pradžią arba bent jau jam prasidedant, paskelbia prospektą visuomenei. Be to, jei tai pradinis viešas tokios rūšies akcijų, dar neįtrauktų į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą ir kurios bus įtrauktos į prekybos sąrašą pirmą kartą, pasiūlymas, prospektas turi būti prieinamas mažiausiai šešias darbo dienas iki pasiūlymo pabaigos."

b)  ▌įrašoma ši dalis:"

4a.  EVPRI savo tinklalapyje skelbia pagal 13 straipsnį patvirtintų prospektų sąrašą, o taikytinais atvejais – taip pat interneto nuorodą į buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, emitento arba reguliuojamos rinkos tinklalapyje paskelbtą prospektą. Paskelbtas sąrašas nuolat atnaujinamas ir kiekvienas įrašas tinklalapyje laikomas bent 12 mėnesių.

"

4)  16 straipsnis papildomas šia ▌dalimi:"

3.  Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą, nustatyti šiame straipsnyje išdėstytus reikalavimus ir atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, pagal kuriuos nustatomos situacijos, kai dėl naujo svarbaus veiksnio, reikšmingos klaidos ar netikslumo, susijusio su į prospektą įtraukta informacija, būtina skelbti prospekto priedą, projektus, EVPRI iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai.

Pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7–7d straipsnius Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.

5)  17 straipsnis iš dalies keičiamas taip :

   a) 1 dalis pakeičiama taip:

1.  Nepažeidžiant 23 straipsnio, jei pasiūlymas visuomenei arba įtraukimas į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą yra numatomas vienoje ar keliose valstybėse narėse arba kitoje valstybėje narėje nei buveinės valstybė narė, buveinės valstybės narės patvirtintas prospektas ir bet kokie jo priedai galioja viešam pasiūlymui arba įtraukimui į prekybos sąrašą bet kokiame skaičiuje priimančiųjų valstybių narių, su sąlyga, kad EVPRI bei kiekvienos priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija informuojama pagal 18 straipsnį. Priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos nepradeda jokių patvirtinimo ar administracinių procedūrų, susijusių su prospektais.

"

b)  2 dalis pakeičiama taip: "

2.  Jei nauji svarbūs veiksniai, svarbios klaidos arba netikslumai išaiškėjo po prospekto patvirtinimo, kaip nurodyta 16 straipsnyje, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija reikalauja, kad būtų patvirtintas priedas pagal 13 straipsnio 1 dalį. EVPRI ir priimančios valstybės narės kompetentinga institucija gali atkreipti buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos dėmesį į bet kokios naujos informacijos poreikį.

"

6)  18 straipsnis papildomas šiomis ▌dalimis:"

3.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija EVPRI prospekto patvirtinimo pažymą pateikia tuo pat metu, kai ji pateikiama priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai.

EVPRI ir priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija savo tinklalapiuose skelbia pagal šį straipsnį pateiktų prospektų (jei taikytina, įskaitant jų priedus) patvirtinimo pažymų sąrašą, o taikytinais atvejais – taip pat interneto nuorodą į buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, emitento arba reguliuojamos rinkos tinklalapyje paskelbtus šiuos įrašus . Paskelbtas sąrašas nuolat atnaujinamas ir kiekvienas įrašas tinklalapiuose laikomas bent 12 mėnesių.

4.  Siekdama užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą ir atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose, EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos parengiamos patvirtinimo pažymos, prospekto kopijos, santraukos vertimo ir bet kokio prospekto priedo pateikimo standartinės formos, šablonai ir procedūros , projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

7)  21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įterpiamos šios dalys:

1a.  Kai tai reikalinga šios direktyvos tikslams pasiekti, kompetentingos institucijos bendradarbiauja su EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] nuostatas.

1b.  Kompetentingos institucijos pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 20 straipsnio nuostatas nedelsdamos suteikia EVPRI visą informaciją, būtiną jos užduotims vykdyti.

"

   b) 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:"
Valstybės narės praneša Komisijai, EVPRI ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie bet kokius susitarimus, sudarytus siekiant paskirstyti užduotis, įskaitant tikslias sąlygas, kuriomis šis paskirstymas reglamentuojamas."

c)  4 dalis papildoma šia pastraipa: "

Institucija gali dalyvauti d punkte minimuose patikrinimuose vietoje, atliekamuose bendrai dviejų ar daugiau kompetentingų institucijų.

"

8)  22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  3 dalis pakeičiama taip:"

3.  1 dalies nuostatos nekliudo kompetentingoms institucijoms keistis konfidencialia informacija arba ją perduoti EVPRI ar Europos sisteminės rizikos valdybai, atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su konkrečios įmonės informacija ir poveikiu trečiosioms šalims, kaip atitinkamai nustatyta Reglamente (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] ir Reglamente (ES) Nr. .../2010 [ESRV]. Informacijai, kuria keičiasi kompetentingos institucijos ir EVPRI arba Europos sisteminės rizikos valdyba, taikoma profesinės paslapties prievolė, kurios turi laikytis asmenys, kurie dirba ar dirbo informaciją gaunančiose kompetentingose institucijose.

"

b)  pridedama ši ▌dalis:"

4.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio nuostatų derinimą ir atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose, EVPRI parengia reguliavimo standartų, pagal kuriuos nustatoma 2 dalyje reikalaujama informacija , projektus.

Pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7–7d straipsnius Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.

8a)  23 straipsnis pakeičiamas taip:

23 straipsnis

Atsargumo priemonės

1.  Jei priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija nustato, kad emitentas arba už viešą pasiūlymą atsakingos finansinės institucijos padarė pažeidimų arba kad buvo įvykdyti pažeidimai prievolių, priskiriamų emitentui dėl to, kad vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ji perduoda tokią informaciją buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir EVPRI.

2.  Jei, nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, arba todėl, kad tokios priemonės buvo nepakankamos, emitentas arba už viešą pasiūlymą atsakinga finansinė institucija ir toliau pažeidžia atitinkamas teisines ar reguliavimo nuostatas, priimančios valstybės narės kompetentinga institucija, prieš tai pranešusi buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir EVPRI, imasi visų reikiamų priemonių investuotojams ginti.

"

6 straipsnis

Direktyvos 2004/39/EB pakeitimai

Direktyva 2004/39/EB iš dalies keičiama taip:

-1)  2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip: "

3.  Siekdama atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą, Komisija pagal 64, 64a ir 64b straipsnius priimdama deleguotuosius aktus ir atsižvelgdama į c), i) ir k) punktuose nurodytas išimtis nustato kriterijus, apibrėžiančius, kada veikla laikoma pagalbine pagrindinei veiklai tos veiklos srities lygmeny ir kada veikla vykdoma atsitiktinai.

"

-1a)  4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: "

2.  Siekdama atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų šios direktyvos taikymą, Komisija pagal 64, 64a ir 64b straipsnius priima deleguotuosius teisės aktus ir juose paaiškina apibrėžtis, nustatytas šio straipsnio 1 dalyje.

"

1)  5 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

3.  Valstybės narės registruoja visas investicines įmones . Šis registras turi būti prieinamas viešai, o jame pateikta informacija apie investicinės įmonės paslaugas ir (ar) veiklą, kurioms buvo išduotas leidimas. Jis reguliariai atnaujinamas. Apie kiekvieną leidimą pranešama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI).

EVPRI sudaro visų Sąjungos investicinių įmonių sąrašą. Šiame sąraše pateikiama informacija apie investicinės įmonės paslaugas arba veiklą, kurioms išduotas leidimas, ir sąrašas reguliariai atnaujinamas. EVPRI tą sąrašą skelbia savo tinklavietėje ir nuolat atnaujina.

Jei kompetentinga institucija atšaukia leidimą veiklai pagal 8 straipsnio b–d punktus, informacija apie atšaukimą sąraše skelbiama penkerius metus.

"

2)  7 straipsnis papildomas šia ▌dalimi:"

4.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio, ▌9 straipsnio 2–4 dalių, 10 straipsnio 1–2 dalių ir 12 straipsnio nuostatų derinimą , EVPRI parengia reguliavimo standartų projektus. Pagal šiuos standartus:

   a) nustatoma kompetentingoms institucijoms teiktina informacija pagal 7 straipsnio 2 dalį, įskaitant veiklos programą;
   b) nustatomi reikalavimai, taikomi investicinių įmonių valdymui pagal 9 straipsnio 4 dalį, ir nurodoma informacija, kuri turi būti įtraukiama rengiant 9 straipsnio 2 dalyje numatytus pranešimus;
   c) nustatomi reikalavimai, taikytini akcininkams ir akcijų paketą turintiems nariams, taip pat įvardijamos kliūtys, kurios gali sutrukdyti kompetentingai institucijai veiksmingai atlikti priežiūros funkcijas, kaip numatyta 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. pateikia Komisijai a ir b punktuose nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsnius tvirtinti a, b ir c punktuose nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus.

Siekdama užtikrinti vienodas 7 straipsnio 2 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies taikymo sąlygas, EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos nustatomos standartinės formos, šablonai ir procedūros, taikytini rengiant šiuose straipsniuose numatytus pranešimus ar teikiant informaciją, projektus.

Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. pateikia Komisijai ketvirtoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo ir reguliavimo standartų projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį tvirtinti ketvirtoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

2a)  8 straipsnis papildomas šia pastraipa: "

Apie kiekvieną leidimo atėmimą pranešama EVPRI.

"

3)  10a straipsnis papildomas šia ▌dalimi:"

8.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio nuostatų derinimą, EVPRI nepažeisdama 10a straipsnio 2 dalies parengia reguliavimo standartų, kuriuose nustatomas 4 dalyje nurodytas išsamus informacijos, kuri turi būti pateikta siūlomų įsigyjančiųjų asmenų pranešime, sąrašas, projektus.

Institucija šiuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki 2014 m. sausio 1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.

Siekdama užtikrinti vienodas 10, 10a ir 10b straipsnių taikymo sąlygas, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, pagal kuriuos nustatomos 10 straipsnio 4 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų konsultavimosi proceso variantų standartinės formos, šablonai ir procedūros .

Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnį tvirtinti trečioje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

3a)  10b straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Siekdama atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius ir užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą, Komisija pagal 64, 64a ir 64b straipsnius deleguotuose teisės aktuose priima priemones, pagal kurias patikslinami šios dalies pirmoje pastraipoje nustatyti kriterijai.

"

3b)  13 straipsnio 10 dalis pakeičiama taip: "

Siekdama atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius ir užtikrinti vienodą 2–9 dalies taikymą, Komisija pagal 64, 64a ir 64b straipsnius deleguotuose teisės aktuose priima įgyvendinimo priemones, pagal kurias nurodomi konkretūs organizaciniai reikalavimai, taikomi investicinėms įmonėms, teikiančioms įvairias investicines paslaugas ir (arba) vykdančioms investicinę veiklą ir teikiančioms papildomas paslaugas arba siūlančioms jų derinius.

"

3c)  15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip: "

1.  Valstybės narės informuoja Komisiją ir EVPRI apie visus bendro pobūdžio sunkumus, su kuriais susiduria jų investicinės įmonės, įsisteigdamos trečiojoje šalyje arba teikdamos joje investicines paslaugas ir (arba) vykdydamos investicinę veiklą.

"

b) 2 dalis pakeičiama taip: "

2.  Jeigu Komisija, remdamasi pagal 1 dalį jai pateikta informacija mano, kad trečioji šalis Sąjungos investicinei įmonei nesudaro tokių sąlygų veiksmingai patekti į rinką, kokias Sąjunga sudaro tos trečiosios šalies investicinėms įmonėms, Komisija, vadovaudamasi Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos gairėmis, pateikia Tarybai pasiūlymą suteikti Komisijai atitinkamus įgaliojimus derėtis dėl to, kad Sąjungos investicinėms įmonėms būtų sudarytos panašios galimybės konkuruoti. Taryba sprendžia kvalifikuotąja balsų dauguma.

Pagal SESV 217 straipsnį Europos Parlamentas visais šios procedūros etapais nedelsiant ir išsamiai informuojamas.

Šio straipsnio tikslais Institucija padeda Komisijai.

"

3d)  16 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa: "

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali parengti šiame straipsnyje minimas priežiūros metodų taikymo gaires.

"

3e)  18 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip: "

3.  Siekdama atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius, užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą 1 ir 2 dalies taikymą, Komisija pagal 64, 64a ir 64b straipsnius deleguotuose teisės aktuose:

"

3f)  19 straipsnio 6 dalies pirma įtrauka pakeičiama taip: "

   minėtosios paslaugos susijusios su akcijomis, kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar lygiavertėje trečiosios šalies rinkoje, pinigų rinkos priemonėmis, obligacijomis ar kitų formų investiciniais įsipareigojimais (išskyrus tas obligacijas ar investicinius įsipareigojimus, kurie apima išvestines priemones), KIPVPS ir kitomis nekompleksinėmis finansinėmis priemonėmis. Trečiosios šalies rinka laikoma lygiaverte reguliuojamai rinkai, jeigu ji atitinka reikalavimus, lygiaverčius III antraštinėje dalyje numatytiems reikalavimams. Komisija ir EVPRI savo tiklalapyje skelbia rinkų, kurias galima laikyti lygiavertėmis, sąrašą. Šis sąrašas periodiškai atnaujinamas. EVPRI padeda Komisijai atlikti tokį trečiųjų šalių rinkų įvertinimą.
"

3g)  19 straipsnio 10 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip: "

10.  Siekdama užtikrinti būtiną investuotojų apsaugą ir vienodą 1–8 dalių nuostatų taikymą, Komisija pagal 64, 64a ir 64b straipsnius deleguotuose teisės aktuose priima priemones, pagal kurias užtikrina, kad investicinės įmonės, teikdamos investicines ar papildomas paslaugas savo klientams, laikytųsi šiuose teisės aktuose nustatytų principų. Šiose priemonėse atsižvelgiama į:

"

3h)  21 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip: "

6.  Siekdama užtikrinti investuotojams būtiną apsaugą, sąžiningą ir organizuotą rinkų veikimą ir užtikrinti vienodą 1, 3 ir 4 dalių nuostatų taikymą, Komisija pagal 64, 64a ir 64b straipsnius deleguotuose teisės aktuose priima priemones dėl:

"

3i)  22 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip: "

3.  Siekdama užtikrinti, kad taikant investuotojų apsaugos priemones ir siekiant sąžiningo bei organizuoto rinkų veikimo būtų atsižvelgta į techninę finansų rinkų pažangą ir užtikrintas vienodas 1 ir 2 dalių taikymas, Komisija pagal 64, 64a ir 64b straipsnius priimdama deleguotus teisės aktus patvirtina priemones, kuriose apibrėžia:

"

3j)  23 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip: "

3.  Valstybės narės, nusprendusios leisti investicinėms įmonėms paskirti draudimo agentus, įsteigia valstybės registrą. Draudimo agentai registruojami valstybės narės, kurioje jie įsisteigė, valstybės registre. EVPRI savo tinklalapyje skelbia nuorodas į pagal šį straipsnį įsteigtus valstybių narių, nusprendusių leisti investicinėms įmonėms paskirti draudimo agentus, valstybės registrus.

"

3k)  24 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip: "

5.  Atsižvelgiant į rinkos praktikos pokyčius siekdama užtikrinti nuoseklų 2, 3 ir 4 dalių suderinimą ir vienodą taikymą bei palengvinti bendros rinkos veiksmingą veikimą, Komisija, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 64, 64a ir 64b straipsnius, apibrėžia:

"

3l)  25 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip: "

1.  Nepažeisdamos atsakomybės paskirstymo pagal 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) nuostatas, valstybės narės, kurias koordinuoja EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. .../2000 [EVPRI] 16 straipsnį, užtikrina, kad būtų patvirtintos atitinkamos priemonės, pagal kurias būtų leidžiama kompetentingai institucijai vykdyti investicinių įmonių veiklos priežiūrą, siekiant užtikrinti, kad veikdamos garbingai, sąžiningai ir profesionaliai, jos skatintų rinkos vientisumą.

"

b) 2 dalis pakeičiama taip: "

2.  Valstybės narės reikalauja, kad investicinės įmonės mažiausiai penkerius metus saugotų duomenis apie visus sandorius, susijusius su finansinėmis priemonėmis, kuriuos jos vykdė savo sąskaita arba klientų naudai, ir prireikus pateiktų juos kompetentingai institucijai. Jeigu sandoriai buvo vykdyti klientų naudai, apskaitos dokumentuose turi būti visi duomenys ir informacija apie kliento tapatybę, įskaitant informaciją, nurodytą 1991 m. birželio 10 d. Tarybos direktyvoje 91/308/EEB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos naudojimo pinigų plovimui.

Pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 20 straipsnyje nustatytą procedūrą ir sąlygas EVPRI gali paprašyti suteikti prieigą prie šios informacijos.

"

c) 7 dalis pakeičiama taip: "

7.  Siekdama užtikrinti, kad rinkos vientisumo apsaugos priemonės būtų pakeistos atsižvelgiant į finansų rinkų techninę pažangą, bei užtikrinti nuoseklų 1–5 dalių suderinimą ir vienodą taikymą, Komisija, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 64, 64a ir 64b straipsnius, apibrėžia ataskaitų apie finansinius sandorius pateikimo metodus ir sistemą, šių ataskaitų formą ir turinį bei atitinkamos rinkos nustatymo kriterijus pagal 3 dalį.

"

3m)  27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) 2 dalis pakeičiama taip: "

2.  Likvidumo požiūriu labiausiai susijusios rinkos kompetentinga institucija, kaip nustatyta 25 straipsnyje, ne rečiau kaip kartą per metus, atsižvelgdama į tų akcijų rinkoje įvykdytų pavedimų aritmetinį vertės vidurkį, nustato, kurioms akcijų rūšims priklauso akcija. Ši informacija viešai skelbiama visiems rinkos dalyviams ir perduodama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija tą informaciją skelbia savo tinklalapyje.

"

   b) 7 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip: "

7.  Siekdama užtikrinti vienodą 1–6 dalies taikymą ir veiksmingą akcijų vertės nustatymą, taip pat kuo labiau investicinių įmonių galimybes siekti savo klientams didžiausio pelno, Komisija, priimdama deleguotuosius teisės aktus pagal 64, 64a ir 64b straipsnius, patvirtina priemones, reglamentuojančias:

"

3n)  28 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip: "

3.  Siekdama užtikrinti skaidrų ir sklandų rinkų veikimą ir vienodą 1 dalies taikymą, Komisija, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 64, 64a ir 64b straipsnius, patvirtina priemones, reglamentuojančias:

"

3o)  29 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip: "

3.  Siekdama užtikrinti vienodą 1 ir 2 dalių taikymą, Komisija, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 64, 64a ir 64b straipsnius, patvirtina [...] priemones, reglamentuojančias:

"

3p)  30 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip: "

3.  Siekdama užtikrinti skaidrų ir sklandų finansų rinkų veikimą ir vienodą 1 ir 2 dalių taikymą, Komisija, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 64, 64a ir 64b straipsnius, patvirtina priemones, reglamentuojančias:

"

4)  31 straipsnis iš dalies keičiamas taip :

a)  2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip: "

Tuomet, kai investicinė įmonė ketina naudoti draudimo agentus, priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu per protingą laiką investicinės įmonės buveinės valstybės narės kompetentinga institucija praneša apie draudimo agento, kurį investicinė įmonė ketina naudoti toje valstybėje narėje, tapatybę. Priimančioji valstybė narė gali viešai paskelbti tokią informaciją. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 20 straipsnyje nustatytą procedūrą ir sąlygas gali paprašyti suteikti prieigą prie šios informacijos.

"

   b) pridedama ši 7 dalis: "

7.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio derinimą, EVPRI gali parengti reguliavimo standartų projektus, kuriuose pateikiama informacija, kurią reikia pranešti pagal 2, 4 ▌ir 6 dalis .

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsnius patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus. (EVPRI).

Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos parengiamos standartinės formos, šablonai ir procedūros, taikytini keitimuisi informacija pagal 3, 4 ir 6 dalis, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį tvirtinti trečioje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

5)  32 straipsnis papildomas šia ▌dalimi:"

10.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio derinimą, EVPRI gali parengti reguliavimo standartų projektus, kuriuose pateikiama informacija, kurią reikia pranešti pagal 2, 4 ir 9 dalis .

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.

Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos parengiamos standartinės formos, šablonai ir procedūros, taikytini keitimuisi informacija pagal 3 ir 9 dalis, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį patvirtinti trečioje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

5a)  36 straipsnis papildomas šia dalimi: "

5a.  Apie kiekvieną leidimo atėmimą pranešama EVPRI.

"

5b)  39 straipsnis papildomas šia dalimi: "

1a.   Siekdama atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius ir užtikrinti nuoseklų šio straipsnio suderinimą ir vienodą jo nuostatų taikymą, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos nustatomos d punkto taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį tvirtinti trečioje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

5c)  40 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip: "

6.  Siekdama užtikrinti nuoseklų 1–5 dalių suderinimą ir vienodą taikymą, Komisija, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 64, 64a ir 64b straipsnius, patvirtina priemones:

"

5d)  41 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: "

2.  Kompetentinga institucija, reikalaujanti sustabdyti prekybą finansine priemone arba pašalinti ją iš vienos arba daugiau reguliuojamų rinkų, nedelsdama savo sprendimą paskelbia viešai ir praneša apie tai Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Kitų valstybių narių kompetentingos institucijos reikalauja, kad prekyba ta finansine priemone būtų sustabdyta arba ji būtų pašalinta iš jų kompetencijai priklausančių reguliuojamų rinkų ir DPS, nebent tai padarytų didelės žalos investuotojo interesams ar veiksmingam vidaus rinkos veikimui.

"

5e)  42 straipsnis iš dalies keičiama taip:

a) 6 dalies antra pastraipa pakeičiama taip: "

Savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai reguliuojamos rinkos atstovai praneša apie valstybę narę, kurioje ji ketina imtis tokių priemonių. Per vieną mėnesį buveinės valstybės narės kompetentinga institucija perduoda šią informaciją valstybei narei, kurioje reguliuojamos rinkos atstovai ketina imtis tokių priemonių. Pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 20 straipsnyje nustatytą procedūrą ir sąlygas EVPRI gali paprašyti suteikti prieigą prie šios informacijos.

"

b) pridedama ši dalis: "

7a.  Siekdama atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius ir užtikrinti nuoseklų šio straipsnio suderinimą ir vienodą jo nuostatų taikymą, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos nustatomos 1 dalies taikymo sąlygos, projektus. Institucija šiuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki 2014 m. sausio 1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį tvirtinti trečioje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

5f)  44 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip: "

3.  Siekdama atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius, užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą 1 ir 2 dalies taikymą, Komisija, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 64, 64a ir 64b straipsnius, patvirtina priemones, reglamentuojančias:

"

5g)  45 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip: "

3.  Siekdama užtikrinti veiksmingą ir sklandų finansų rinkų veikimą, atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius ir užtikrinti nuoseklų šio straipsnio suderinimą ir vienodą taikymą, Komisija, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 64, 64a ir 64b straipsnius, patvirtina priemones, reglamentuojančias:

"

6)  47 straipsnis pakeičiamas taip:"

47 straipsnis

Reguliuojamų rinkų sąrašas

Kiekviena valstybė narė sudaro reguliuojamų rinkų, kurioms ji yra buveinės valstybė narė, sąrašą ir persiunčia jį kitoms valstybėms narėms ir EVPRI . Kiekvieną kartą pakeitus šį sąrašą persiunčiama panaši informacija. EVPRI visų reguliuojamų rinkų sąrašą skelbia savo tinklalapyje ir jį nuolat atnaujina.

"

7)  48 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) 1 dalis pakeičiama taip:"
1.  Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingas institucijas, kurios turi vykdyti visas šioje direktyvoje numatytas pareigas. Valstybės narės praneša Komisijai, EVPRI ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie paskirtas kompetentingas institucijas, atsakingas už visų šių pareigų vykdymą, ir apie bet kokį jų paskirstymą."
   b) 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:"
Valstybės narės praneša Komisijai, EVPRI ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie bet kokius susitarimus, sudarytus siekiant paskirstyti užduotis, įskaitant tikslias sąlygas, kuriomis šis paskirstymas reglamentuojamas."
   c) 3 dalis pakeičiama taip:"
3.  EVPRI 1 ir 2 dalyse nurodytų kompetentingų institucijų sąrašą skelbia savo tinklalapyje ir jį nuolat atnaujina."

7a)  51 straipsnis papildomas šiomis dalimis: "

Valstybės narės kasmet pateikia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai apibendrintą informaciją apie administracines priemones ir sankcijas, nustatytas pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis.

Tuo pat metu kompetentinga institucija praneša EVPRI apie visas sankcijas, kurios paskelbtos viešai pagal minėtąją pastraipą. Jei paskelbtos sankcijos susijusios su investicinėms įmonėms, kurioms leidimas veiklai išduotas pagal šią direktyvą, EVPRI į investicinių įmonių, įsteigtų pagal šios direktyvos 5 straipsnio 3 dalį, registrą įtraukia nuorodą apie paskelbtą sankciją.

"

8)  53 straipsnis papildomas šia ▌dalimi:"

3.  Kompetentingos institucijos praneša EVPRI apie jurisdikcijose esančias 1 dalyje nurodytas skundų pateikimo ir žalos atlyginimo procedūras .

EVPRI visų neteisminių priemonių sąrašą skelbia savo tinklavietėje ir jį nuolat atnaujina.

"

8a)  II skyriaus antraštinė dalis pakeičiama taip: "

Skirtingų valstybių narių kompetentingų institucijų ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos bendradarbiavimas

"

8b)  56 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip: "

Siekdamos supaprastinti ir paspartinti bendradarbiavimą ir ypač keitimąsi informacija bei vadovaudamosi šia direktyva, valstybės narės paskiria kontaktiniu punktu vieną kompetentingą instituciją. Valstybės narės praneša Komisijai, EVPRI ir kitoms valstybėms narėms institucijų, įgaliotų pagal šią dalį gauti prašymus dėl informacijos keitimosi ir bendradarbiavimo, pavadinimus. EVPRI šių institucijų sąrašą skelbia savo tinklalapyje ir jį nuolat atnaujina.

"

8c)  56 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: "

Jeigu kompetentinga institucija pagrįstai įtaria, kad kitos valstybės narės teritorijoje į jos priežiūros sferą nepatenkantys subjektai vykdo ar įvykdė šios direktyvos nuostatoms prieštaraujančius veiksmus, apie tai, kiek galima tiksliau, ji praneša tos kitos valstybės narės kompetentingai institucijai ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Pastaroji institucija imasi atitinkamų veiksmų. Ji informuoja pranešusiąją kompetentingą instituciją ir Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją apie tokių veiksmų rezultatus ir, kiek įmanoma plačiau, apie reikšmingus tarpinius rezultatus. Pagal šią dalį nepažeidžiami informaciją perdavusių kompetentingų institucijų įgaliojimai.

"

8d)  56 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip: "

5.  Siekdama užtikrinti vienodą 1–2 dalių taikymą, Komisija, remdamasi 64, 64a ir 64b straipsniais, deleguotuose aktuose apibrėžia kompetentingų institucijų pareigas bendradarbiauti ir nustato kriterijus, leidžiančius spręsti, ar reguliuojamos rinkos veikla priimančioje valstybėje narėje gali būti laikoma ypač reikšminga vertybinių popierių rinkos veikimui ir investuotojų apsaugai toje priimančiojoje valstybėje narėje.

"

9)  56 straipsnis papildomas šia 6 dalimi:"

6.  Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos parengiamos bendradarbiavimo tvarkos standartinės formos, šablonai ir procedūros, kaip nurodyta 2 dalyje .

Komisijai suteikiami įgaliojimai Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnyje nustatyta tvarka patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

10)  57 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  Esamam tekstui suteikiamas 1 dalies numeris.

   aa) pridedama ši dalis: "
1a.  Siekiant užtikrinti priežiūros praktikos konvergenciją, Institucija gali dalyvauti bet kokioje kolegijų veikloje, įskaitant tikrinimą vietoje, atliekamą bendrai dviejų ar daugiau kompetentingų institucijų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 12 straipsnį."
   b) pridedama ši 2 dalis:"
2.  Siekiant užtikrinti nuoseklų 1 dalies suderinimą , EVPRI gali parengti techninių reguliavimo standartų, pagal kuriuos nustatoma informacija, kuria turėtų keistis kompetentingos institucijos bendradarbiaudamos atliekant priežiūrą, patikras vietoje ir tyrimus ▌, projektus.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7–7d straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.
Siekdama užtikrinti vienodas 1 dalies taikymo sąlygas, EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos parengiamos standartinės formos, šablonai ir procedūros, taikomi kompetentingų institucijų bendradarbiavimui atliekant priežiūrą, patikras vietoje ir tyrimus, projektus.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį tvirtinti trečioje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus."

11)  58 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  4 dalis pakeičiama taip:"

4.  Siekdama užtikrinti vienodas 1 ir 2 dalių nuostatų taikymo sąlygas , EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos parengiamos standartinės formos, šablonai ir procedūros, taikytini keitimuisi informacija, projektus ▌.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

   b) 5 dalis pakeičiama taip:"
5.   '54, 58 ir 63 straipsniais neužkertamas kelias kompetentingoms institucijoms perduoti užduočių vykdymui reikalingos konfidencialios informacijos atsiskaitymo ir vykdymo sistemų priežiūrą atliekančiai EVPRI , Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../2010 įsteigtai Europos sisteminės rizikos valdybai, centriniams bankams, Europos centrinių bankų sistemai ir Europos centriniam bankui kaip pinigų politiką vykdančioms institucijoms ir, tam tikrais atvejais, kitoms šių sistemų priežiūrą vykdančioms valdžios institucijoms; atitinkamai šioms institucijoms ir įstaigoms neužkertamas kelias perduoti tokią informaciją kompetentingoms institucijoms, jeigu ji joms reikalinga vykdant šioje direktyvoje numatytas funkcijas."

11a)   59 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: "

2.  Tokio atsisakymo atveju kompetentinga institucija atitinkamai praneša prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai ir EVPRI, pateikdama, kiek galima, išsamesnę informaciją.

"

12)  60 straipsnis papildomas šia ▌dalimi:"

4.  Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio nuostatų taikymo sąlygas, EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos parengiamos standartinės formos, šablonai ir procedūros, taikytini konsultacijoms su kitomis kompetentingomis institucijomis prieš suteikiant leidimą , projektus ▌.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnį patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

13)  62 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies antros pastraipos trečias sakinys pakeičiamas taip:"

Komisijai ir EVPRI nedelsiant pranešama apie tokias priemones.

"

   b) 2 dalies trečios pastraipos antras sakinys pakeičiamas taip:"
Komisijai ir EVPRI nedelsiant pranešama apie tokias priemones."
   c) 3 dalies antros pastraipos antras sakinys pakeičiamas taip:"
Komisijai ir EVPRI nedelsiant pranešama apie tokias priemones."

13a)   Įterpiamas šis straipsnis: "

62a straipsnis

1.  Taikant šios direktyvos nuostatas kompetentingos institucijos bendradarbiauja su EVPRI pagal Reglamentą (ES) Nr. .../2010 [EVPRI].

2.  Kompetentingos institucijos nedelsdamos teikia EVPRI visą informaciją, reikalingą vykdyti jos pareigas pagal šią direktyvą ir Reglamentą (ES) Nr. .../2010 [EVPRI], atsižvelgiant į šio reglamento 20 straipsnį.

"

14)  63 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

1.  Valstybės narės ir, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 1 straipsniu, EVPRI gali sudaryti bendradarbiavimo susitarimus, kuriais būtų numatyti informacijos mainai su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, jeigu atskleidžiamai informacijai taikomos profesinės paslapties garantijos yra ne mažesnės už reikalaujamas pagal 54 straipsnį. Tokie informacijos mainai turėtų būti skirti minėtų institucijų užduotims vykdyti.

Laikydamosi Direktyvos 95/46/EB IV skyriaus nuostatų, valstybės narės ir EVPRI gali perduoti asmens duomenis trečiajai šaliai.

Be to, valstybės narės ir EVPRI gali sudaryti bendradarbiavimo susitarimus, kuriais būtų numatyti informacijos mainai su trečiųjų šalių institucijomis, įstaigomis ir fiziniais ar juridiniais asmenimis, atsakingais už vienos ar daugiau šių :

   a) kredito įstaigų, kitų finansų įstaigų bei draudimo įmonių priežiūrą ir finansų rinkų priežiūrą;
   b) investicinių įmonių likvidavimą, bankrotą ir kitas panašias procedūras;
   c) įstatymuose numatyto investicinių įmonių, kitų finansų įstaigų, kredito įstaigų ir draudimo įmonių finansinių ataskaitų audito atlikimą, kai jie vykdo priežiūros ir kitas funkcijas, ar atsakingais už kompensavimo sistemų administravimą, kai jie vykdo savo funkcijas;
   d) institucijų, susijusių su investicinių įmonių likvidavimu, bankrotu ir kitomis panašiomis procedūromis, priežiūrą;
   e) asmenų, vykdančių teisės aktų numatyto draudimo įmonių, kredito įstaigų, investicinių įmonių ir kitų finansų įstaigų finansinių ataskaitų audito atlikimą, priežiūrą.

Trečioje pastraipoje nurodyti bendradarbiavimo susitarimai gali būti sudaromi tik tuo atveju, jeigu atskleidžiamai informacijai taikomos profesinės paslapties garantijos yra ne mažesnės už reikalaujamas pagal 54 straipsnį. Tokie informacijos mainai skiriami minėtų institucijų ar įstaigų bei fizinių ar juridinių asmenų užduotims vykdyti.

"

14a)   64 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip: "

2.  2 straipsnyje, 4 straipsnyje, 10b straipsnio 1 dalyje, 13 straipsnio 10 dalyje, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 straipsniuose ir 56 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Komisija parengia su deleguotais įgaliojimais susijusią ataskaitą ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki ketverių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba jį atšaukia pagal 64c straipsnį.

"

   b) įterpiamos šios dalys: "
  -2a Kai tik Komisija priima deleguotą teisės aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
-2b.  Įgaliojimai Komisijai tvirtinti deleguotus teisės aktus suteikiami pagal 64a ir 64b straipsniuose nustatytas sąlygas."
   c) 2 dalis pakeičiama taip: "
2a.  Joks patvirtintas deleguotas teisės aktas negali keisti esminių šios direktyvos nuostatų."
   d) 4 dalis išbraukiama.

14b)   Įrašomi šie straipsniai: "

64a straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.  Europos Parlamentas arba Taryba bet kuriuo metu gali atšaukti 2, 4 straipsniuose, 10b straipsnio 1 dalyje, 13 straipsnio 10 dalyje, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 straipsniuose ir 56 straipsnio 2 dalyje nustatytą galių perdavimą.

2.  Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per pagrįstą laikotarpį iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti.

3.  Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas šiame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Sprendimas neturi įtakos jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

64b straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per tris mėnesius nuo pranešimo datos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas trimis mėnesiais.

2.  Jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

Deleguotas teisės aktas gali būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti anksčiau nei baigiasi tas laikotarpis, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad prieštarauti neketina.

3.  Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto, jis neįsigalioja. Pagal Sutarties dėl ES veikimo 296 straipsnį prieštaraujanti institucija pateikia priežastis, dėl kurių prieštarauja deleguotam teisės aktui.

"

7 straipsnis

Direktyvos 2004/109/EB pakeitimai

Direktyva 2004/109/EB iš dalies keičiama taip:

-1)  2 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  pirma pastraipa pakeičiama taip: "

3.  Siekiant atsižvelgti į techninę pažangą finansų rinkose, užtikrinti nuoseklų derinimą ir nustatyti 1 dalyje pateiktus reikalavimus, Komisija 27 straipsnio 2 ir 2a dalyse nurodyta tvarka turi priimti deleguotus teisės aktus ir įgyvendinimo priemones, susijusias su 1 dalyje nustatytomis apibrėžtimis.

"

b) trečia pastraipa pakeičiama taip: "

Antros pastraipos a ir b punktuose nurodytos priemonės tvirtinamos deleguotais teisės aktais pagal 27, 27a ir 27b straipsnius.

"

-1a)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalyje įterpiamas šis punktas: "

   aa) priedas, įskaitant kiekvienos valstybės atskirą metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
"

b) 6 dalis pakeičiama taip: "

6.  Siekdama atsižvelgti į techninę pažangą finansų rinkose, užtikrinti nuoseklų derinimą ir nustatyti 1 dalyje pateiktus reikalavimus, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, deleguotais teisės aktais nustato priemones. Komisija visų pirma turi itin tiksliai nurodyti technines sąlygas, pagal kurias paskelbta metinė finansinė atskaitomybė, įskaitant audito ataskaitą, liktų viešai prieinama. Jei reikia, Komisija taip pat gali patvirtinti 1 dalyje numatytą penkerių metų laikotarpį.

"

-1b)  5 straipsnio 6 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  pirma pastraipa pakeičiama taip: "

6.  Siekdama atsižvelgti į techninę pažangą finansų rinkose, užtikrinti nuoseklų derinimą ir nustatyti šio straipsnio 1 – 5 dalių reikalavimus ir užtikrinti vieningą jų taikymą, Komisija turi 27 straipsnio 2 ir 2a dalyse nustatyta tvarka priimti priemones.

"

b) trečia pastraipa pakeičiama taip: "

Priemonės, nurodytos a punkte, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Punktuose b ir c nurodytos priemonės nustatomos deleguotais teisės aktais pagal 27, 27a ir 27b straipsnius.

"

c) ketvirta pastraipa pakeičiama taip: "

Prireikus Komisija deleguotame teisės akte pagal 27, 27a ir 27b straipsnius taip pat gali patikslinti 1 dalyje nurodytą penkerių metų laikotarpį.

"

-1c)  9 straipsnio 7 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  pirma pastraipa pakeičiama taip: "

7.   Siekdama atsižvelgti į techninę pažangą finansų rinkose, užtikrinti nuoseklų derinimą ir nustatyti 2, 4 ir 5 dalyse pateiktus reikalavimus, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, deleguotais teisės aktais nustato priemones.

"

b)  antra pastraipa pakeičiama taip: "

Komisija deleguotuose teisės aktuose pagal 27, 27a ir 27b straipsnius taip pat privalo nustatyti ilgiausią 4 dalyje numatyto „trumpo atsiskaitymų ciklo“ trukmę, taip pat tinkamus kontrolės mechanizmus buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

"

1)  12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  8 dalyje :

  i) pirmosios pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip: "

8.   Siekiant atsižvelgti į techninę pažangą finansų rinkose, užtikrinti nuoseklų derinimą ir nustatyti šio straipsnio 1, 2, 4, 5 ir 6 dalyse nurodytus reikalavimus, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, turi deleguotais teisės aktais nustatyti priemones:

"

   ii) a punktas išbraukiamas;
   iii) antroji pastraipa išbraukiama;

b)  pridedama ši ▌dalis:"

9.  Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio ▌nuostatų taikymo sąlygas ir atsižvelgti į technines finansų rinkų tendencijas, EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos sukuriamos standartinės formos, šablonai ir procedūros , skirtos naudoti pranešant emitentui reikalingą informaciją pagal 1 dalį arba pateikiant informaciją pagal 19 straipsnio 3 dalį, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnyje nustatyta tvarka tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

2)  13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalyje :

i)  pirma pastraipa pakeičiama taip:

2.  Siekdama atsižvelgti į techninę pažangą finansų rinkose, užtikrinti nuoseklų derinimą ir nustatyti 1 dalyje pateiktus reikalavimus, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, deleguotais teisės aktais nustato priemones. Visų pirma ji turi apibrėžti:

"

   ii) c punktas pakeičiamas taip:"
   c) rengiamo pranešimo turinį;
"
   iii) antroji pastraipa išbraukiama;

b)  pridedama ši dalis:"

3.  Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo sąlygas ir atsižvelgti į technines tendencijas finansų rinkose , EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos sukuriamos standartinės formos , šablonai ir procedūros , skirtos naudoti pranešant emitentui reikalingą informaciją pagal šio straipsnio 1 dalį arba pateikiant informaciją pagal 19 straipsnio 3 dalį, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnyje nustatyta tvarka tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

2a)  14 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.   Siekdama atsižvelgti į techninę pažangą finansų rinkose, užtikrinti nuoseklų derinimą ir nustatyti 1 dalyje pateiktus reikalavimus, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, deleguotais teisės aktais nustato priemones.

"

2b)  17 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: "

4.   Siekdama atsižvelgti į techninę pažangą finansų rinkose, informacijos bei ryšių technologijų pažangą, užtikrinti nuoseklų derinimą ir nustatyti 1, 2 ir 3 dalyse pateiktus reikalavimus, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, deleguotais teisės aktais nustato priemones. Visų pirma ji apibrėžia finansinių institucijų, per kurias akcininkai gali pasinaudoti savo finansinėmis teisėmis, nurodytomis 2 dalies c punkte, tipus.

"

2c)  18 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip: "

5.  Siekdama atsižvelgti į techninę pažangą finansų rinkose, informacijos bei ryšių technologijų pažangą, užtikrinti nuoseklų derinimą ir nustatyti 1 – 4 dalyse pateiktus reikalavimus, Komisija, remdamasi 27, 27a ir 27b straipsniais, deleguotais teisės aktais nustato priemones. Visų pirma ji turi apibrėžti finansų institucijų, per kurias vertybinių popierių savininkai gali pasinaudoti 2 dalies c punkte numatytomis finansinėmis teisėmis, tipus.

"

2d)  19 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: "

4.  Siekiant užtikrinti nuoseklų derinimą ir patikslinti 1, 2 ir 3 dalyse išdėstytus reikalavimus, Komisija patvirtina priemones, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 27, 27a ir 27b straipsnius.

Komisija visų pirma nustato tvarką, pagal kurią emitentas, akcijų ar kitų finansinių priemonių savininkas arba asmuo ar įmonė, nurodyti 10 straipsnyje, turi pateikti informaciją buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai atitinkamai pagal 1 arba 3 dalies reikalavimus, kad:

   a) sudarytų galimybę teikti informaciją elektroniniu būdu buveinės valstybėje narėje;
   b) suderintų metinės finansinės atskaitomybės, apibrėžtos šios direktyvos 4 straipsnyje, pateikimą su metinės informacijos, nurodytos Direktyvos 2003/71/EB 10 straipsnyje, pateikimu . .

"

2e)  21 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: "

'4.   Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą finansų rinkose ir į informacijos ir ryšių technologijų pažangą bei patikslinti 1, 2 ir 3 dalyse išdėstytus reikalavimus, Komisija patvirtina priemones, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 27, 27a ir 27b straipsnius.

Komisija visų pirma nustato:

   a) minimalius reglamentuojamos informacijos skelbimo standartus, kaip nurodyta 1 dalyje;
   b) minimalius centralizuoto saugojimo mechanizmo standartus, kaip nurodyta 2 dalyje.

Komisija taip pat gali nustatyti ir atnaujinti žiniasklaidos priemonių, skirtų viešai skelbti informaciją, sąrašą.

"

2f)  22 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip: "

1.  EVPRI parengia gaires pagal Reglamento (EB) Nr. .../2010 [EVPRI], siekdama dar labiau palengvinti viešą prieigą prie informacijos, kuri turi būti atskleista pagal Direktyvą 2003/6/EB, Direktyvą 2003/71/EB ir šią direktyvą.

"

2g)  23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) 1 dalis pakeičiama taip: "
1.  Kai registruota emitento buveinė yra trečiojoje šalyje, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali atleisti emitentą nuo 4–7 straipsnių, 12 straipsnio 6 dalies, 14, 15 ir 16–18 straipsnių reikalavimų laikymosi, su sąlyga, kad tos trečiosios šalies teisės aktuose nustatyti lygiaverčiai reikalavimai arba emitentas laikosi trečiosios šalies teisės aktų reikalavimų, kuriuos buveinės valstybės narės kompetentinga institucija laiko lygiaverčiais.
Tada kompetentinga institucija apie suteiktą išimtį informuoja EVPRI."
   b) 4 dalis pakeičiama taip: "
4.  Siekiant užtikrinti nuoseklų derinimą ir vieningą 1 dalies taikymą, Komisija 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priima įgyvendinimo priemones:
   i) nustatydama mechanizmą, kuriuo užtikrinamas pagal šią direktyvą reikalaujamos pateikti informacijos, įskaitant finansines ataskaitas ir informaciją, kurią reikalaujama pateikti pagal trečiosios šalies įstatymus ir kitus teisės aktus, lygiavertiškumas;
   ii) nustatydama, kad dėl jos nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų arba dėl praktikos ir procedūrų, pagrįstų tarptautinių organizacijų nustatytų tarptautinių standartų reikalavimais, trečioji šalis, kurioje emitentas yra įregistruotas, užtikrina šioje direktyvoje nustatytų informacijos reikalavimų lygiavertiškumą.

Atsižvelgdama į pirmos pastraipos ii punktą, Komisija, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 27, 27a ir 27b straipsnius, patvirtina priemones, susijusias su daugiau nei vienos šalies emitentams taikomų standartų įvertinimu.
Komisija turi 27 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka priimti reikiamus sprendimus dėl apskaitos standartų, kurių laikosi trečiosios šalies emitentai pagal sąlygas, nustatytas 30 straipsnio 3 dalyje, lygiavertiškumo ne vėliau kaip penktaisiais metais nuo 31 straipsnyje nurodytos datos. Jeigu Komisija nusprendžia, kad trečiosios šalies apskaitos standartai nėra lygiaverčiai, ji gali leisti atitinkamiems emitentams pereinamuoju laikotarpiu toliau laikytis tokių apskaitos standartų.
Atsižvelgdama į trečią pastraipą ir priimdama deleguotus teisės aktus pagal 27, 27a ir 27b straipsnius, Komisija taip pat patvirtina priemones, kurias taikant siekiama nustatyti bendruosius atitikties kriterijus, susijusius su daugiau nei vienos šalies emitentams taikomais apskaitos standartais.
Deleguotų teisės aktų projektus rengia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija."
   c) 5 dalis pakeičiama taip: "
5.  Siekiant užtikrinti nuoseklų derinimą ir patikslinti 2 dalyje išdėstytus reikalavimus, Komisija, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 27, 27a ir 27b straipsnius, gali patvirtinti priemones, nustatančias trečiosios šalies atskleistos informacijos, kuri yra svarbi Sąjungos visuomenei, tipą."
   d) 7 dalies antra pastraipa pakeičiama taip: "
Komisija, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 27, 27a ir 27b straipsnius, taip pat patvirtina priemones, kuriomis siekiama nustatyti bendruosius atitikties kriterijus, susijusius su pirmoje pastraipoje numatytais tikslais."
   e) pridedama ši dalis: "
7a.  EVPRI padeda Komisijai atlikti savo užduotis pagal šį straipsnį vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 18 straipsniu."

2h)  24 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip: "

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria centrinę valdžios instituciją, Direktyvos 2003/71/EB 21 straipsnio 1 dalyje nurodytą kaip centrinė kompetentinga administracinės valdžios institucija, kuri atsakinga už šioje direktyvoje numatytų įsipareigojimų vykdymą ir užtikrina pagal šią direktyvą priimtų nuostatų taikymą. Valstybės narės atitinkamai informuoja Komisiją ir EVPRI.

"

   b) 3 dalis pakeičiama taip: "
3.  Valstybės narės praneša Komisijai, EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie visus susitarimus, sudarytus siekiant deleguoti užduotis, įskaitant tikslias sąlygas, reglamentuojančias tokį delegavimą."

3)  ▌25 straipsnis iš dalies keičiamas taip :

   a) įterpiamos šios dalys: "
2a.  Taikant šios direktyvos nuostatas kompetentingos institucijos bendradarbiauja su EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI].
2b.  Kompetentingos institucijos nedelsdamos teikia EVPRI visą informaciją, reikalingą vykdyti jos pareigas pagal šią direktyvą ir Reglamentą (ES) Nr. .../2010 [EVPRI], atsižvelgiant į šio reglamento 20 straipsnį."
   b) 3 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:"
Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netrukdo kompetentingoms institucijoms keistis konfidencialia informacija su EVPRI arba ją perduoti EVPRI ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../2010 įsteigtai Europos sisteminės rizikos valdybai (ESRV) ."
c) 4 dalis pakeičiama taip: "
4.  Valstybės narės ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija pagal Reglamento (.../EVPRI) 18 straipsnį gali sudaryti bendradarbiavimo susitarimus, kuriuose numatytas keitimasis informacija su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis arba įstaigomis, kurios atitinkamų savo šalies įstatymų įgaliotos vykdyti užduotis, kurios šia direktyva priskirtos kompetentingoms institucijoms pagal 24 straipsnį. Valstybės narės, sudariusios bendradarbiavimo susitarimus, apie tai praneša EVPRI. Tokiu būdu keičiantis informacija būtina laikytis profesinės paslapties garantijų, kurios turi būti bent jau lygiavertės nurodytosioms šiame straipsnyje. Informacija keičiamasi siekiant, kad minėtos institucijos arba organai galėtų vykdyti priežiūros funkcijas. Jeigu informacijos šaltinis yra kitoje valstybėje narėje, tos informacijos negalima atskleisti be aiškaus ją suteikusių kompetentingų institucijų sutikimo ir, jei tinkama, tokia informacija gali būti atskleidžiama tik tiems tikslams, kuriems tos institucijos davė sutikimą."

3a)  26 straipsnis pakeičiamas taip: "

26 straipsnis

Atsargumo priemonės

1.  Kai priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija išsiaiškina, kad emitentas, akcininkas ar kitų finansinių priemonių savininkas arba asmenys ar subjektai, nurodyti 10 straipsnyje, nesilaikė savo įsipareigojimų arba juos pažeidė, ji turi apie tai pranešti buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir EVPRI.

2.  Jeigu, nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, arba jeigu šios priemonės pasirodė esančios neadekvačios, emitentas arba vertybinių popierių savininkas ir toliau pažeidinėja atitinkamas teisines ar administracines nuostatas, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, prieš tai informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, pagal 3 straipsnio 2 dalį imasi visų tinkamų priemonių, kad apsaugotų investuotojus ir kuo skubiau praneša apie tai Komisijai ir EVPRI.

"

3b)  VI skyriaus antraštinė dalis pakeičiama taip: "

DELEGUOTI TEISĖS AKTAI IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

"

3c)  27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip: "

2a.  Įgaliojimai priimti 2 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 6 dalyje, 9 straipsnio 7 dalyje, 12 straipsnio 8 dalyje, 13 straipsnio 2 dalyje, 14 straipsnio 2 dalyje, 17 straipsnio 4 dalyje, 18 straipsnio 5 dalyje, 19 straipsnio 4 dalyje, 21 straipsnio 4 dalyje, 23 straipsnio 5 dalyje ir 23 straipsnio 7 dalyje minimus deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami ketveriems metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. Komisija parengia su deleguotaisiais įgaliojimais susijusią ataskaitą ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki ketverių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, jei Europos Parlamentas ar Taryba jų neatšaukia pagal 27c straipsnį.

"

b) įterpiamos šios dalys: "

2aa.  Kai tik Komisija priima deleguotą teisės aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai .

2ab.  Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 27a ir 27b straipsniuose nustatytų sąlygų.

"

3d)  Įterpiami šie straipsniai: "

27a straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 2 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 6 dalyje, 9 straipsnio 7 dalyje, 12 straipsnio 8 dalyje, 13 straipsnio 2 dalyje, 14 straipsnio 2 dalyje, 17 straipsnio 4 dalyje, 18 straipsnio 5 dalyje, 19 straipsnio 4 dalyje, 21 straipsnio 4 dalyje, 23 straipsnio 5 dalyje ir 23 straipsnio 7 dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2.  Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per protingą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti .

3.  Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Sprendimas neturi įtakos jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

27b straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per tris mėnesius nuo pranešimo datos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęsiamas trims mėnesiams.

2.  Jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

Deleguotas teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti anksčiau nei baigiasi tas laikotarpis, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad prieštarauti neketina.

3.  Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, šis aktas neįsigalioja. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 296 straipsnį prieštaraujanti institucija pateikia priežastis, dėl kurių prieštarauja deleguotam teisės aktui.

"

8 straipsnis

Direktyvos 2005/60/EB pakeitimai

Direktyva 2005/60/EB iš dalies keičiama taip:

-1a)  11 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: "

4.  Valstybės narės informuoja viena kitą, EPI, jei tai susiję su šia direktyva ir pagal atitinkamas Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] nuostatas, ir Komisiją apie atvejus, kai jos mano, jog trečioji šalis atitinka 1 ar 2 dalyse nustatytas sąlygas, arba kitus atvejus, kuriais tenkinami techniniai kriterijai, nustatyti pagal 40 straipsnio 1 dalies b punktą.

"

-1b)  16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: "

2.  Valstybės narės informuoja viena kitą, EPI, jei tai susiję su šia direktyva ir pagal atitinkamas Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] nuostatas, ir Komisiją apie atvejus, kai jos mano, jog trečioji šalis atitinka 1 dalies b punkte nustatytas sąlygas.

"

-1c)  28 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip: "

7.  Valstybės narės informuoja viena kitą, EPI, jei tai susiję su šia direktyva ir pagal atitinkamas Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] nuostatas, ir Komisiją apie atvejus, kai jos mano, jog trečioji šalis atitinka 3, 4 arba 5 dalyse nustatytas sąlygas.

"

-1d)  31 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: "

2.  Valstybės narės, EPI, jei tai susiję su šia direktyva ir pagal atitinkamas Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] nuostatas, ir Komisija informuoja vienos kitas apie atvejus, kai trečiosios šalies įstatymai neleidžia taikyti priemonių, kurių reikalaujama pagal 1 dalies pirmą pastraipą, ir sprendimui rasti galima imtis suderintų veiksmų.

"

1)  31 straipsnis papildomas ▌šia dalimi:"

4.  Siekiant užtikinti nuoseklų šio straipsnio derinimą ir atsižvelgti į techninius kovos su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu pokyčius, Reglamentu (ES) Nr. .../2010 [EBI] įsteigta Europos bankininkystės institucija, Reglamentu (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] įsteigta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir Reglamentu (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] įsteigta Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, atsižvelgdamos į esamą sistemą ir prireikus bendradarbiaudamos su kitomis atitinkamomis ES įstaigomis kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje , laikydamosi šių reglamentų 42 straipsnio, gali parengti reguliavimo standartų, pagal kuriuos nustatomas šio straipsnio 3 dalyje nurodytų papildomų priemonių tipas ▌ ir būtinieji veiksmai, kurių turi imtis kredito ir finansų įstaigos, kai trečiosios šalies teisės aktais neleidžiama taikyti šio straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje reikalaujamų priemonių, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.

"

2)  34 straipsnis papildomas šia dalimi:"

3.  Siekiant užtikrinti nuoseklų derinimą ir atsižvelgti į techninius kovos su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu pokyčius, EBI, EVPRI ir EDPPI, atsižvelgdamos į esamą sistemą ir prireikus bendradarbiaudamos su atitinkamomis ES įstaigomis kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje, laikydamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2010 (EBI), Reglamento (ES) Nr. .../2010 (EVPRI) ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 (EDPPI) 42 straipsnio, gali parengti reguliavimo standartų, pagal kuriuos nustatomas 2 dalyje nurodyto pranešimo būtiniausias turinys, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.

"

2a)  Įtraukiamas šis straipsnis: "

37a straipsnis

1.  Kai tai reikalinga šios direktyvos tikslams pasiekti, kompetentingos institucijos bendradarbiauja su EPI pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] nuostatas.

2.  Kompetentingos institucijos teikia EPI visą informaciją, kuri būtina joms vykdyti pareigas pagal šią direktyvą ir Reglamentą (ES) Nr. .../2010 [EBI], Reglamentą (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] ir Reglamentą (ES) Nr. .../2010 [EVPRI].

"

2b)  VI skyriaus antraštė pakeičiama taip: "

DELEGUOTI TEISĖS AKTAI

"

2c)  40 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

  a) 1 dalyje:
   i) pirma pastraipa pakeičiama taip: "
1.  Siekdama atsižvelgti į technikos pažangą kovos su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu srityje, užtikrinti nuoseklų derinimą ir nustatyti šioje direktyvoje numatytus reikalavimus, Komisija gali patvirtinti šias priemones:
   ii) antra pastraipa pakeičiama taip:
Remiantis 41, 41a ir 41b straipsniais, priemonės tvirtinamos deleguotais teisės aktais.
"
   (b) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip: "
Remiantis 41, 41a ir 41b straipsniais, priemonės tvirtinamos deleguotais teisės aktais."

2d)  41 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip: "
2.  Kai pateikiama nuoroda į šią straipsnio dalį, yra taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio nuostatas ir su sąlyga, kad pagal šią procedūrą priimtos priemonės nepakeis esminių šios direktyvos nuostatų."
   b) 2a dalis pakeičiama taip: "
2a.  Įgaliojimas priimti deleguotus teisės aktus, minėtus 40 straipsnyje, Komisijai suteikiamas ketveriems metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. Komisija parengia su deleguotaisiais įgaliojimais susijusią ataskaitą ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki ketverių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, jei Europos Parlamentas ar Taryba jų neatšaukia pagal 41a straipsnį."
   c) įterpiamos šios dalys: "
2b.  Kai tik Komisija priima deleguotą teisės aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
2c.  Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 41a ir 41b straipsniuose nustatytų sąlygų."
   d) 3 dalis išbraukiama.

2e)  Įterpiamas šis straipsnis: "

41a straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 40 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2.  Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per protingą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti.

3.  Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą datą. Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

"

41b straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per tris mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęsiamas trims mėnesiams.

2.  Jeigu praėjus tam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, deleguotas teisės aktas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo nuostatose nurodytą dieną.

Deleguotas teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.

3.  Jeigu Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, šis aktas neįsigalioja. Pagal Sutarties dėl ES veikimo 296 straipsnį prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto priežastis.„.

9 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB pakeitimai

1)  ▌6 straipsnis pakeičiamas taip ▌:"

1.   Valstybės narės reikalauja, kad kredito įstaigos prieš pradėdamos savo veiklą gautų leidimus veiklai. Nepažeidžiant 7–12 straipsnių, valstybės narės nustato reikalavimus tokiems leidimams gauti ir praneša apie juos Komisijai ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../2010 [EBI] įsteigtai Europos bankininkystės institucijai.

2.  Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, EBI parengia:

   a) reguliavimo standartų, pagal kuriuos paraiškoje dėl kredito įstaigų leidimo veiklai kompetentingoms institucijoms turi būti pateikta informacija, įskaitant 7 straipsnyje numatytą veiklos programą, projektus,
   b) reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomos atitikties 8 straipsnyje nurodytam reikalavimui sąlygos;
   c) techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos parengiamos tokios informacijos teikimo standartinės formos, šablonai ir procedūros, projektus;
   d) reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomi reikalavimai, taikytini akcininkams ir akcijų paketą turintiems nariams, taip pat įvardijamos kliūtys, kurios gali sutrukdyti kompetentingai institucijai veiksmingai atlikti priežiūros funkcijas, kaip numatyta 12 straipsnyje.

EBI iki 2014 m. sausio 1 d. Komisijai pateikia a, b ir c punktuose nurodytus techninių standartų projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsniuose nustatytą tvarką tvirtinti pirmos pastraipos a, b ir c punktuose nurodytus reguliavimo standartų projektus.

Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7e straipsnį tvirtinti pirmos pastraipos b punkte nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

1a)  9 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip: "

   b) suinteresuotos valstybės narės praneša Komisijai ir EBI, dėl kokių priežasčių jos pasinaudojo šia pasirinkimo galimybe; ir
"

2)  14 straipsnis pakeičiamas taip:"

14 straipsnis

Apie kiekvieną leidimą pranešama EBI .

Kiekvienos kredito įstaigos, kuriai buvo išduotas leidimas veiklai, pavadinimas įtraukiamas į sąrašą. EBI šį sąrašą skelbia ▌ir ▌nuolat atnaujina savo tinklavietėje .

"

2a)  17 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: "

2.  Apie kiekvieną leidimo atėmimą pranešama Komisijai ir EBI ir šis atėmimas pagrindžiamas. Šios priežastys pranešamos atitinkamiems asmenims.

"

3)  19 straipsnis papildomas šia ▌dalimi:"

Siekiant užtikrinti nuoseklų šios direktyvos derinimą, EBI, nepažeisdama 19 straipsnio 3 dalies, parengia reguliavimo standartų, pagal kuriuos nustatomas 19a straipsnio 4 dalyje nurodytas išsamus informacijos, kuri turi būti pateikta siūlomų įsigyjančiųjų asmenų pranešime, sąrašas, projektus.

EBI iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.

Siekiant užtikrinti vienodas šio direktyvos taikymo sąlygas, EBI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, pagal kuriuos nustatomos 19b straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų konsultavimosi proceso bendros procedūros, formos ir šablonai.

EBI iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7e straipsnį tvirtinti ketvirtoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

3a)  22 straipsnis papildomas šiomis dalimis: "

2a.  Siekiant nustatyti šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus ir užtikrinti priežiūros praktikos konvergenciją, EBI gali parengti reguliavimo standartų, pagal kuriuos nustatomos 1 dalyje nurodytos priemonės, procesai ir mechanizmai laikantis 2 dalyje nustatytų proporcingumo ir išsamumo principų, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsniuose nustatytą tvarką tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.

"

2b.  Kad būtų lengviau įgyvendinti šio straipsnio 2a dalį ir užtikrinti pagal ją renkamos informacijos nuoseklumą, taip pat būtų lengviau įgyvendinti atlyginimų nustatymo politikos principus, numatytus V priedo 22 ir 22a punktuose, EBI gali parengti reguliavimo standartų, pagal kuriuos nustatomos 1 dalyje nurodytos priemonės, procesai ir mechanizmai laikantis 2 dalyje nustatytų proporcingumo ir išsamumo principų, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsniuose nustatytą tvarką tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.

EVPRI glaudžiai bendradarbiauja su EBI rengiant šiuos asmenų, kurie dalyvauja teikiant investicines paslaugas ir vykdant investicinę veiklą pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, atlyginimų nustatymo politikos techninius standartus.

4)  26 straipsnis papildomas šia ▌dalimi:"

5.   Siekdama užtikrinti vienodą šio 25 straipsnio ir šio straipsnio ▌nuostatų taikymą, EBI parengia:

   a) reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma informacija, kurią reikia pranešti pagal 25 straipsnį ir šį straipsnį ir
   b) techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos parengiamos tokios informacijos pranešimo standartinės formos, šablonai ir procedūros, projektus.

EBI iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7–7d straipsniuose nustatytą tvarką tvirtinti pirmos pastraipos a punkte nurodytus reguliavimo standartų projektus. Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7e straipsnį tvirtinti pirmos pastraipos b punkte nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

5)  28 straipsnis papildomas šia ▌dalimi:"

4.  Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, EBI parengia:

   a) reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma informacija, kurią reikia pranešti pagal šį straipsnį ir
   b) techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos parengiamos tokios informacijos pranešimo standartinės formos, šablonai ir procedūros, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsniuose nustatytą tvarką tvirtinti pirmos pastraipos a punkte nurodytus reguliavimo standartų projektus. Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7e straipsnį tvirtinti pirmos pastraipos b punkte nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

6)  33 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

Prieš pradėdamos 30 straipsnyje nurodytas procedūras, priimančios valstybės narės kompetentingos institucijos nenumatytais atvejais gali imtis atsargumo priemonių, būtinų indėlininkų, investuotojų ir kitų asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, interesams apsaugoti. Apie tokias priemones kuo anksčiau pranešama Komisijai, EBI ir kitų suinteresuotų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

"

6a)  36 straipsnis pakeičiamas taip: "

36 straipsnis

Valstybės narės informuoja Komisiją ir EBI, kiek ir kokios rūšies būta atvejų, kuomet buvo atsakyta vadovaujantis 25 straipsniu ir 26 straipsnio 1–3 dalimis arba imtasi priemonių pagal 30 straipsnio 3 dalį.

"

6b)  38 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: "

2.  Kompetentingos institucijos praneša Komisijai, EBI ir Europos bankininkystės komitetui apie visus leidimus, išduotus tų kredito įstaigų, kurių pagrindinės buveinės yra ne Europos Sąjungoje, filialams.

"

6c)  39 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu: "

   ba) EBI galėtų gauti informaciją iš valstybių narių kompetentingų institucijų, kurią jos gavo iš trečiųjų šalių nacionalinių institucijų pagal Reglamento (EB) Nr .../2010 [EBI] 20 straipsnį;
"

6d)  39 straipsnis papildomas šia dalimi: "

3a)  EBI padeda Komisijai siekiant šio straipsnio tikslų pagal Reglamento Nr. (EB) .../2010 [EBI] 18 straipsnį.

"

7)  42 straipsnis papildomas šia dalimi:

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, EBI parengia:

   a) reguliavimo standartų, pagal kuriuos apibrėžiama jame esanti informacija, projektus.
   b) tam, kad būtų užtikrintas vienodas šio straipsnio nuostatų taikymas, techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nustatomos reikalavimų keistis informacija, veikiausiai padėsiančių prižiūrėti kredito įstaigas, standartinės formos, pavyzdžiai ir procedūros.

EBI iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsniuose nustatytą tvarką tvirtinti antros pastraipos a punkte nurodytus reguliavimo standartų projektus. Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7e straipsnį tvirtinti antros pastraipos a punkte nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus .

8)  42a straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos pabaigoje pridedama:"

Jeigu pasibaigus pirminiam dviejų mėnesių laikotarpiui kuri nors iš atitinkamų kompetentingų institucijų klausimą perdavė Europos bankininkystės institucijai, kaip numatyta Reglamento (ES) .../2010 [EBI] 11 straipsnyje, priimančios valstybės narės kompetentingos institucijos atideda savo sprendimą ir laukia, kol Europos bankininkystės institucija, remdamasi to reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims sprendimą. Priimančios valstybės narės kompetentingos institucijos priima savo sprendimą pagal Institucijos sprendimą. Dviejų mėnesių laikotarpis laikomas tame reglamente numatytu taikinimo terminu. Europos bankininkystės institucija sprendimą priima per mėnesį. Pasibaigus pirminiam dviejų mėnesių laikotarpiui arba priėmus bendrą sprendimą klausimas Institucijai neperduodamas.

"

9)  42b straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) 1 dalis pakeičiama taip:"
1.  „Vykdydamos savo užduotis, kompetentingos institucijos atsižvelgia į priežiūros priemonių ir praktikos taikant įstatymus, kitus teisės aktus ir administracinius reikalavimus, priimtus vadovaujantis šia direktyva, konvergenciją. Todėl valstybės narės užtikrina, kad:
   a) kompetentingos institucijos dalyvautų EBI veikloje,
   b) kompetentingos institucijos vadovautųsi EBI gairėmis ir rekomendacijomis, o jeigu to nedaro, nurodytų priežastis,
   c) kompetentingoms institucijoms suteikti nacionaliniai įgaliojimai netrukdytų joms atlikti šioje direktyvoje numatytų savo, kaip EBI narių, pareigų.“;
"
   b) 2 dalis išbraukiama.

10)  44 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2.  1 dalies nuostatomis netrukdoma įvairių valstybių narių kompetentingoms institucijoms keistis informacija arba perduoti informaciją EBI , kaip numatyta šioje direktyvoje ir kitose kredito įstaigoms taikomose direktyvose, taip pat Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 16 ir 20 straipsniuose . Šiai informacijai taikomos 1 dalyje numatytos profesinės paslapties sąlygos.

"

11)  46 straipsnis pakeičiamas taip:"

46 straipsnis

„Valstybės narės ir EBI, vadovaudamosi Reglamento (ES) Nr..../2010 [EBI] 18 straipsniu, gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis, kuriomis būtų numatytas keitimasis informacija su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, su trečiųjų šalių institucijomis ar organais, kaip numatyta šios direktyvos 47 straipsnyje ir 48 straipsnio 1 dalyje, jeigu atskleidžiamai informacijai taikomos profesinės paslapties garantijos ne mažesnės už numatytas šios direktyvos 44 straipsnio 1 dalyje. Tokio keitimosi informacija tikslas turi būti minėtų institucijų ar organų priežiūros užduočių atlikimas.

Jeigu informacija atsiranda kitoje valstybėje narėje, jos negalima atskleisti be tiesioginio ją atskleidusių kompetentingų institucijų sutikimo ir, jei reikia, tik institucijų sutikime nurodytais tikslais.

12)  49 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  Pirma pastraipa pakeičiama taip:

Šis skirsnis netrukdo kompetentingai institucijai perduoti informaciją šioms institucijoms jų uždaviniams vykdyti:

   a) Europos centrinių bankų sistemos centriniams bankams ir kitoms panašias funkcijas atliekančioms pinigų politiką įgyvendinančioms žinyboms, kai ši informacija yra svarbi vykdant jų atitinkamas teisės aktais nustatytas užduotis, įskaitant pinigų politikos vykdymą ir su ja susijusį likvidumo užtikrinimą, mokėjimo, tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemų priežiūrą ir finansų sistemos stabilumo užtikrinimą;
   b) tam tikrais atvejais – kitoms valstybės institucijoms, atsakingoms už mokėjimų sistemų priežiūrą;
   c) „c) Europos sisteminės rizikos valdybai (ESRV) , kai ši informacija reikšminga jos funkcijoms, vykdomoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2010 , atlikti.

Šis skirsnis netrukdo pirmoje pastraipoje nurodytoms institucijoms ar organams perduoti kompetentingoms institucijoms tokią informaciją, kurios šioms gali prireikti pagal 45 straipsnį;„.

"

b)  ketvirta pastraipa pakeičiama taip:"

„Valstybės narės 130 straipsnio 1 dalyje nurodytoje kritinėje situacijoje leidžia kompetentingoms institucijoms nedelsiant perduoti informaciją Europos centrinių bankų sistemos centriniams bankams, kai ši informacija yra svarbi jų atitinkamų teisės aktais nustatytų užduočių, įskaitant pinigų politikos vykdymą ir su ja susijusį likvidumo užtikrinimą, mokėjimo, tarpuskaitos ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą ir finansų sistemos stabilumo užtikrinimą, vykdymui, taip pat ESRV pagal Reglamentą (ES) Nr. .../2010 [ESRV] , kai ši informacija reikšminga teisės aktuose nustatytoms jos funkcijoms atlikti.

"

13)  63a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) 4 dalis pakeičiama taip:"
4.  Nuostatomis, kuriomis reglamentuojama priemonė, numatoma, kad pagrindinė suma, nesumokėtos palūkanos arba dividendai būtų tokie, kad padengtų nuostolius ir netrukdytų atstatyti kredito įstaigos kapitalo deramomis priemonėmis, kurias pagal 6 dalį parengia EBI ."
   b) 6 dalis pakeičiama taip:"
6.  Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir užtikrinti priežiūros praktikos konvergenciją, EBI parengia techninių reguliavimo standartų, pagal kuriuos apibrėžiami šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms priemonėms taikomi reikalavimai , projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7–7d straipsniuose nustatytą tvarką tvirtinti ankstesnėje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.
EBI taip pat skelbia 57 straipsnio pirmosios pastraipos a punkte nurodytų priemonių taikymo gaires.
EBI stebi šių gairių taikymą."

14)  74 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

Siekiant užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą, tam, kad kredito įstaigos galėtų pateikti tuos apskaičiavimus, kompetentingos institucijos nuo 2012 m. gruodžio 31 d. taiko vienodas informacijos teikimo formas, dažnumą, kalbą ir datas. Siekdama užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą, EBI parengia techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos iki 2012 m. sausio 1 d. Europos Sąjungoje nustatomos vienodos informacijos teikimo formos (su atitinkamomis specifikacijomis) , dažnumas ▌ ir datos, projektus. Informacijos teikimo formos atitinka kredito įstaigų veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Siekdama užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą, EBI taip pat parengia įgyvendinimo standartų, susijusių su IT galimybėmis, taikytinų tokiam informacijos teikimui, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7e  straipsnį tvirtinti antroje ir trečioje pastraipose nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

15)  81 straipsnio 2 dalis papildoma šiomis pastraipomis:"

Siekdama užtikrinti ▌šio straipsnio nuostatų nuoseklų derinimą , EBI , pasitarusi su EVPRI , parengia reguliavimo standartų, pagal kuriuos apibrėžiama kredito rizikos vertinimo metodika , projektus. EBI iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7–7d straipsniuose nustatytą tvarką tvirtinti antros pastraipos a punkte nurodytus reguliavimo standartų projektus.

"

16)  84 straipsnio 2 dalis papildoma šiomis pastraipomis:"

Siekdama užtikrinti šio straipsnio nuostatų nuoseklų derinimą , EBI, pasitarusi su EVPRI , parengia reguliavimo standartų, pagal kuriuos apibrėžiama kredito rizikos vertinimo metodika , projektus. EBI iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7–7d straipsniuose nustatytą tvarką tvirtinti pirmos pastraipos a punkte nurodytus reguliavimo standartų projektus.

"

17)  97 straipsnio 2 dalis papildoma šiomis pastraipomis:"

Siekdama užtikrinti ▌šio straipsnio nuostatų nuoseklų derinimą , EBI , pasitarusi su EVPRI , parengia reguliavimo standartų, pagal kuriuos apibrėžiama kredito rizikos vertinimo metodika , projektus. EBI iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7–7d straipsniuose nustatytą tvarką tvirtinti pirmos pastraipos a punkte nurodytus reguliavimo standartų projektus.

"

18)  105 straipsnio 1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:"

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, EBI gali parengti reguliavimo standartų, pagal kuriuos apibrėžiama vertinimo metodika , pagal kurią kompetentingos institucijos leidžia kredito įstaigoms naudoti pažangiuosius vertinimo metodus, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsniuose nustatytą tvarką tvirtinti antros pastraipos a punkte nurodytus reguliavimo standartų projektus.

"

19)  106 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

Siekdama užtikrinti šios dalies nuostatų nuoseklų derinimą , EBI parengia reguliavimo standartų, pagal kuriuos apibrėžiamos c ir d punktuose numatytos išimtys , taip pat apibrėžiamos sąlygos, taikomos siekiant nustatyti susijusių klientų grupės buvimą, kaip nurodyta 3 dalyje , projektus. EBI iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7–7d  straipsniuose nustatytą tvarką tvirtinti antros pastraipos a punkte nurodytus reguliavimo standartų projektus.

"

20)  110 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

2.  Valstybės narės numato, kad informacija teikiama bent du kartus per metus. Kompetentingos institucijos nuo 2012 m. gruodžio 31 d. taiko vienodas informacijos teikimo formas, dažnumą ▌ ir datas. Siekdama užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą, EBI parengia techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos iki 2012 m. sausio 1 d. Europos Sąjungoje nustatomos vienodos informacijos teikimo formos (su atitinkamomis specifikacijomis) , dažnumas ▌ ir datos, projektus. Informacijos teikimo formos atitinka kredito įstaigų veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Siekdama užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą, EBI taip pat parengia techninių įgyvendinimo standartų, susijusių su IT galimybėmis, taikytinų tokiam informacijos teikimui, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7e  straipsnyje nustatytą tvarką tvirtinti pirmoje ir antroje pastraipose nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

20a)   111 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip: "

Valstybės narės gali nustatyti mažesnę negu 150 mln. EUR ribą ir apie tai informuoja EBI ir Komisiją.

"

21)  122a straipsnio 10 dalis pakeičiama taip:"

10.  EBI Komisijai kasmet praneša, kaip kompetentingos institucijos laikosi šio straipsnio nuostatų.

Siekdama užtikrinti šio straipsnio nuostatų nuoseklų derinimą , EBI parengia reguliavimo standartų, pagal kuriuos suartinama šio straipsnio reglamentuojama priežiūros praktika , įskaitant priemones, kurių imamasi neįvykdžius išsamaus patikrinimo ir rizikos valdymo įsipareigojimų, projektus. EBI iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7–7d  straipsniuose nustatytą tvarką tvirtinti antros pastraipos a punkte nurodytus reguliavimo standartų projektus.

"

22)  124 straipsnis papildomas šia ▌dalimi:"

6.  Siekdama užtikrinti ▌šio straipsnio nuostatų nuoseklų derinimą , EBI gali parengti reguliavimo standartų, pagal kuriuos apibrėžiamas šis straipsnis ir bendra rizikos vertinimo tvarka bei metodologija , projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7–7d straipsniuose nustatytą tvarką tvirtinti pirmos pastraipos a punkte nurodytus reguliavimo standartų projektus.

"

22a)   126 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: "

4.  Kompetentingos institucijos praneša EBI ir Komisijai apie bet kokius susitarimus, kuriems taikoma 3 dalis.„.

"

22b) 129 straipsnyje 1 dalyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa: "

'Jei konsoliduotos priežiūros institucija nevykdo pirmoje pastraipoje nurodytų užduočių ar jei kompetentingos institucijos nebendradarbiauja su konsoliduotos priežiūros institucija tiek, kiek tai reikalinga siekiant vykdyti pirmoje pastraipoje nurodytas užduotis, bet kuri iš susijusių kompetentingų institucijų gali apie tai pranešti EBI, kuri gali veikti pagal Reglamento …/2010 [EBI] 11 straipsnį.

"

23)  129 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa pakeičiama taip:"

Jeigu pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui bet kuri iš atitinkamų kompetentingų institucijų klausimą perdavė EBI , kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 11 straipsnyje, konsoliduotos priežiūros institucija atideda savo sprendimą ir laukia, kol EBI , remdamasi to reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims sprendimą dėl jos sprendimo, ir priima sprendimą vadovaudamasi EBI sprendimu. Šešių mėnesių laikotarpis laikomas tame reglamente numatytu taikinimo terminu. EBI sprendimą priima per vieną mėnesį. Pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui arba priėmus bendrą sprendimą klausimas EBI neperduodamas.

"

23a)  129 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa: "

EBI gali parengti techninius įgyvendinimo standartus, siekdama užtikrinti vienodas sąlygas pagal kuriuos taikomas šioje dalyje nurodytas bendro sprendimo priėmimo procesas, susijęs su 84 straipsnio 1 dalyje, 87 straipsnio 9 dalyje ir 105 straipsnyje bei III priedo 6 dalyje nurodytais prašymais išduoti leidimą, projektus, siekiant supaprastinti bendrų sprendimų priėmimą.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7e straipsnį tvirtinti pirmose dvejose pastraipose nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

24)  129 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  Trečioje pastraipoje terminas „Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetas“ pakeičiamas formuluote „Europos bankininkystės institucija.“;

   b) Ketvirta pastraipa pakeičiama taip:"
Kompetentingoms institucijoms nepriėmus tokio bendro sprendimo per keturis mėnesius, konsoliduotos priežiūros institucija, deramai apsvarsčiusi atitinkamų kompetentingų institucijų atliktą patronuojamųjų įmonių rizikos vertinimą, pati konsolidacijos pagrindu priima sprendimą dėl 123 ir 124 straipsnių ir 136 straipsnio 2 dalies taikymo. „Jeigu pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui kuri nors iš atitinkamų kompetentingų institucijų klausimą perdavė EBI , kaip numatyta Reglamento .../... [EBI] 11 straipsnyje, konsoliduotos priežiūros institucija atideda savo sprendimą ir laukia, kol EBI , remdamasi to reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims sprendimą, ir priima sprendimą vadovaudamasi EBI sprendimu. Keturių mėnesių laikotarpis laikomas tame reglamente numatytu taikinimo terminu. EBI sprendimą priima per vieną mėnesį. Pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui arba priėmus bendrą sprendimą klausimas EBI neperduodamas.“;"
   c) Penkta pastraipa pakeičiama taip: "
„Sprendimą dėl 123–124 straipsnių ir 136 straipsnio 2 dalies taikymo individualiai arba iš dalies konsoliduotai, deramai atsižvelgdamos į konsoliduotos priežiūros institucijos pareikštas nuomones ir išlygas, priima atitinkamos kompetentingos institucijos, atsakingos už ES patronuojančios kredito įstaigos arba ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės patronuojamųjų įmonių priežiūrą. “Jeigu pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui kuri nors iš atitinkamų kompetentingų institucijų klausimą perdavė EBI , kaip numatyta Reglamento .../... [EBI] 11 straipsnyje, kompetentingos institucijos atideda savo sprendimą ir laukia, kol EBI , remdamasi to reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims sprendimą, ir priima sprendimą vadovaudamasi EBI sprendimu. Keturių mėnesių laikotarpis laikomas tame reglamente numatytu taikinimo terminu. EBI sprendimą priima per vieną mėnesį. Pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui arba priėmus bendrą sprendimą klausimas EBI neperduodamas.„;"
   d) Septinta pastraipa pakeičiama taip: "
„Tais atvejais, kai konsultuojamasi su EBI , visos kompetentingos institucijos apsvarsto jos patarimus ir paaiškina bet kokius didesnius nukrypimus nuo jų."
   e) Dešimta pastraipa pakeičiama taip:"
EBI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos užtikrinamas vieningas šioje dalyje nurodytas bendro sprendimo priėmimo procesas, susijęs su 123–124 straipsnių ir 136  straipsnio 2 dalies taikymu, projektus, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas bendrų sprendimų priėmimui. ▌
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7e  straipsnyje nustatytą tvarką tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus."

25)  130 straipsnio 1 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:"

130.  „Susidarius kritinei situacijai, įskaitant Reglamento (ES) Nr. .../... [EBI] 10 straipsnyje numatytus atvejus , įskaitant neigiamus pokyčius ▌rinkose, kuri gali kelti grėsmę rinkos likvidumui ir finansinės sistemos stabilumui bet kurioje iš valstybių narių, kurioje grupės subjektai yra gavę leidimus veiklai arba kurioje įsteigti sistemai svarbūs filialai, nurodyti 42a straipsnyje, konsoliduotos priežiūros institucija iš karto, kai tik praktiškai tai bus įmanoma padaryti, vadovaudamasi 1 skyriaus 2 skirsniu, įspėja EBI, ESRV ir 49 straipsnio ketvirtoje pastraipoje bei 50 straipsnyje nurodytas institucijas ir perduoda visą informaciją, kuri yra būtina vykdant jų užduotis. Ši prievolė taikoma visoms 125 ir 126 straipsniuose nurodytoms kompetentingoms institucijoms ir 129 straipsnio 1 dalyje nurodytai kompetentingai institucijai.

49 straipsnio ketvirtoje pastraipoje nurodyta institucija, sužinojusi apie padėtį, apibūdintą šios dalies pirmoje pastraipoje, iš karto, kai tik praktiškai tai bus įmanoma padaryti, įspėja 125 ir 126 straipsniuose nurodytas kompetentingas institucijas ir EBI .„.

"

26)  131 straipsnio trečia pastraipa pakeičiama taip:"

„Kompetentingos institucijos, kurios atsako už leidimo veiklai išdavimą patronuojančios įmonės, kuri yra kredito įstaiga, dukterinei įmonei, dvišalio susitarimo pagrindu, pagal Reglamento (ES) Nr. .../... [EBI] 13 straipsnį , gali perduoti įgaliojimus atlikti priežiūrą kompetentingoms institucijoms, kurios leidimą veiklai yra išdavusios patronuojančiai įmonei ir kurios atlieka patronuojančios įmonės priežiūrą kad pastarosios kompetentingos institucijos prisiimtų atsakomybę už patronuojamosios įmonės priežiūrą pagal šią direktyvą. Apie tokius susitarimus ir jų turinį nuolat informuojama EBI . Ji perduoda šią informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos bankininkystės komitetui.

"

27)  131a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) 1 dalis pakeičiama taip: "
1.  Konsoliduotos priežiūros institucija įsteigia priežiūros institucijų kolegijas, kad būtų lengviau vykdyti 129 straipsnyje ir 130 straipsnio 1 dalyje nurodytas užduotis ir, laikantis šio straipsnio 2 dalyje numatytų konfidencialumo reikalavimų ir Sąjungos teisės, prireikus užtikrinti tinkamą koordinavimą ir bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis.
EBI imasi iniciatyvos užtikrinti, skatinti ir stebėti veiksmingą, efektyvią ir nuoseklią šiame straipsnyje minimų kolegijų veiklą pagal Reglamento (ES) Nr. .../... [EBI] 12 straipsnį. Šiuo tikslu EBI dalyvauja taip, kaip mano, kad tai tinkama, ir yra laikoma kompetentinga institucija.
   a) keistis informacija tarpusavyje ir su EBI pagal Reglamento (ES) Nr. .../... [EBI] 12 straipsnį;
   b) susitarti dėl savanoriško užduočių patikėjimo ir prireikus savanoriško atsakomybės perdavimo;
   c) nustatyti priežiūros analizės programas remiantis grupės rizikos vertinimu pagal 124 straipsnį;
   d) didinti priežiūros veiksmingumą šalinant nebūtiną priežiūros reikalavimų, įskaitant reikalavimus, susijusius su 130 straipsnio 2 dalyje ir 132 straipsnio 2 dalyje nurodytais prašymais suteikti informaciją, dubliavimą;
   e) nuosekliai taikyti rizikos ribojimo reikalavimus pagal šią direktyvą visiems bankų grupės subjektams, nepažeidžiant Bendrijos teisės aktuose numatytų pasirinkimo galimybių ir kompetencijos;
   f) taikyti 129 straipsnio 1 dalies c punktą atsižvelgiant į kitų forumų, kurie gali būti įsteigti šioje srityje, darbą.

Priežiūros institucijų kolegijose dalyvaujančios kompetentingos institucijos ir EBI glaudžiai bendradarbiauja. Konfidencialumo reikalavimai pagal 1 skyriaus 2 skirsnį neužkerta kelio kompetentingoms institucijoms keistis konfidencialia informacija priežiūros institucijų kolegijose. Kolegijų įsteigimas ir veikla nedaro įtakos kompetentingų institucijų teisėms ir pareigoms pagal šią direktyvą."
   b) 2 dalyje
   i) Antra pastraipa pakeičiama taip:"
Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio ir 42a straipsnio 3 dalies nuostatų derinimą , EBI gali parengti kolegijų einamosios veiklos, techninių reguliavimo standartų projektus siekiant nustatyti bendrąsias šios veiklos sąlygas .
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7–7d straipsniuose nustatytą tvarką tvirtinti antros pastraipos a punkte nurodytus reguliavimo standartų projektus."
   ii) Šešta pastraipa pakeičiama taip:"
„Konsoliduotos priežiūros institucija, atsižvelgdama į konfidencialumo reikalavimus pagal 1 skyriaus 2 skirsnį, informuoja EBI apie priežiūros institucijų kolegijos veiklą, taip pat kritinėse situacijose, ir EBI perduoda visą informaciją, kuri ypač svarbi priežiūros konvergencijos tikslais."

27a)  132 straipsnio 1 dalyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa: "

Kai tai reikalinga šios direktyvos tikslams pasiekti, kompetentingos institucijos bendradarbiauja su EBI pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] nuostatas.

Kompetentingos institucijos teiks EBI visą informaciją, reikalingą vykdyti jos pareigas pagal šią direktyvą ir Reglamentą (ES) Nr. .../2010 [EBI], atsižvelgiant į šio reglamento 20 straipsnį.

"

27b)  140 straipsnio trečia pastraipa pakeičiama taip: "

3.  Kompetentingos institucijos, kurios atsako už konsoliduotą priežiūrą, sudaro 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų finansų kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių sąrašus. Šie sąrašai perduodami kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, EBI ir Komisijai.

"

28)  143 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  Pirmos pastraipos pabaigoje pridedamas šis sakinys:"

EBI padeda Komisijai ir Europos bankininkystės komitetui atlikti šias užduotis, taip pat nuspręsti, ar šiuos nurodymus reikėtų atnaujinti.

"

   b) Antra pastraipa pakeičiama taip:"
1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą tikrinimą atliekanti kompetentinga institucija atsižvelgia į visus pirmiau minėtus nurodymus. Dėl to, prieš priimdama sprendimą, kompetentinga institucija konsultuojasi su EBI."

28a)  143 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa keičiama taip: "

Pirmiau nurodyti priežiūros metodai užtikrina šiame skyriuje nustatytų konsoliduotos priežiūros tikslų įgyvendinimą ir apie juos pranešama kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms, EBI bei Komisijai.

"

29)  144 straipsnis papildomas šia dalimi:"

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, Europos bankininkystės institucija parengia techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos nustatoma šiame straipsnyje numatytos atskleisti informacijos forma, struktūra, turinys ir metinio paskelbimo data, projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7e  straipsnį tvirtinti trečioje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

30)  150 straipsnis papildomas šia dalimi:

a)  Pridedama ši 3 dalis:"

3.  Siekiant užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą, EBI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, siekiant nustatyti:

   a) V priedo 15–17 punktų taikymo sąlygos;
   b) VI priedo 2 dalies taikymo sąlygos, susijusios su 12 punkte nurodytais kiekybiniais veiksniais, 13 punkte nurodytu kokybiniu veiksniu ir 14 punkte nurodytu palyginimo dydžiu;
EBI šiuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki 2014 m. sausio 1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] 7e  straipsnyje nustatytą tvarką tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus

"

31)  156 straipsnis iš dalies keičiamas taip :

   a) formuluotė „Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetas“ pakeičiamas formuluote „Europos bankininkystės institucija“;
   b) Pirma pastraipa pakeičiama taip: "
Komisija, bendradarbiaudama su EBI ir valstybėmis narėmis, ir, atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko nuomonę, periodiškai stebi, ar ši direktyva kartu su Direktyva 2006/49/EB turi reikšmingą poveikį ekonominiam ciklui ir, atsižvelgdama į tą analizę, turi apsvarstyti, ar pateisinamos bet kokios pataisomojo pobūdžio priemonės."

10 straipsnis

Direktyvos 2006/49/EB pakeitimai

Direktyva 2006/49/EB iš dalies keičiama taip:

1)  ▌18 straipsnis papildomas šia dalimi:"

5.  ▌Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../2010 įsteigta Europos bankininkystės institucija (EBI) gali parengti reguliavimo standartų, pagal kuriuos parengiama vertinimo metodika, pagal kurią kompetentingos institucijos leidžia ▌ įstaigoms naudoti vidaus modelius šioje direktyvoje nurodytiems kapitalo reikalavimams apskaičiuoti, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsniuose nustatytą tvarką tvirtinti pirmos pastraipos a punkte nurodytus reguliavimo standartų projektus.

"

1a)  22 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa: "

Kai kompetentingos institucijos nereikalauja laikytis kapitalo reikalavimų konsolidavimo pagrindu, kaip tai numatyta šiame straipsnyje, jos apie tai informuoja EBI ir Komisiją.

"

1b)  32 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

Antra pastraipa pakeičiama taip: "

Kompetentingos institucijos praneša EBI, Tarybai ir Komisijai apie šias procedūras.

"

b)  pridedama ši dalis: "

3a.   Europos bankininkystės institucija parengia šio straipsnio pirmoje dalyje nurodytų procedūrų taikymo gaires.

"

1c)  36 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: "

1.  Valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas, kurios įgaliotos vykdyti visas šioje direktyvoje numatytas pareigas. Valstybės narės apie paskirtas institucijas ir apie bet kokį pareigų paskirstymą informuoja EBI ir Komisiją.

"

1d)  38 straipsnio 1 dalis papildoma šiomis pastraipomis: "

1.  Kai tai reikalinga šios direktyvos tikslams pasiekti, kompetentingos institucijos bendradarbiauja su EBI pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] nuostatas.

2.  Kompetentingos institucijos nedelsdamos teiks EBI visą informaciją, reikalingą vykdyti jos pareigas pagal šią direktyvą ir Reglamentą (ES) Nr. .../2010 [EBI], atsižvelgiant į šio reglamento 20 straipsnį.

11 straipsnis

Direktyvos 2009/65/EB (KIPVPS) pakeitimai

Direktyva 2009/65/EB iš dalies keičiama taip:

1)  5 straipsnis papildomas šia ▌ dalimi:

8.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio derinimą , EVPRI gali parengti reguliavimo standartų, pagal kuriuos nustatoma informacija, teiktina kompetentingoms institucijoms paraiškoje gauti leidimą KIPVPS veiklai, projektus

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsniuose nustatytą tvarką tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.

"

1a)  6 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa: "

EVPRI informuojama apie kiekvieną suteiktą leidimą ir atnaujina valdymo įmonių, turinčių leidimą, sąrašą savo interneto svetainėje.

"

2)  7 straipsnis papildomas šia ▌ dalimi:"

6.  Siekiant užtikrinti nuoseklų šio straipsnio nuostatų derinimą , EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, siekiant:

   a) patikslinti informaciją, kuri turi būti pateikta kompetentingoms institucijoms paraiškoje dėl leidimo išdavimo valdymo įmonei, įskaitant veiklos programą;
   b) patikslinti reikalavimus, taikomus valdymo įmonei pagal 7 straipsnio 2 dalį, ir 7 straipsnio 2 dalyje numatyto pranešimų teikimo informaciją;
   c) patikslinti reikalavimus, taikytinus akcininkams ir kvalifikuotąsias akcijų paketo dalis turintiems nariams, taip pat patikslinti kliūtis, kurios gali sutrukdyti kompetentingai institucijai veiksmingai atlikti priežiūros funkcijas, kaip numatyta Direktyvos 2004/39/EB 8 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnio 1–2 dalyse, kaip nurodyta šios direktyvos 11 straipsnyje.

Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. pateikia Komisijai a ir b punktuose nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsnius tvirtinti a, b ir c punktuose nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus.

Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos nustatomos standartinės formos, šablonai ir procedūros taikytini rengiant 1 pastraipos a ir b punktuose numatytus pranešimus ar teikiant informaciją, projektą.

Institucija šiuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki 2014 m. sausio 1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį tvirtinti ketvirtoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

2a)  9 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: "

2.  Valstybės narės praneša EVPRI ir Komisijai apie visus bendruosius sunkumus, su kuriais susiduria KIPVPS, prekiaudami savo investiciniais vienetais trečiosiose šalyse.

Komisija tokius sunkumus išnagrinėja kaip įmanoma greičiau ir priima tinkamą sprendimą. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija padeda atlikti šią užduotį.

"

2b)  11 straipsnis papildomas šia dalimi: "

3.   Siekdamos užtikrinti nuoseklų šios direktyvos derinimą, EPI gali parengti reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomas šiame straipsnyje numatytas išsamus informacijos, kuri turi būti pateikta siūlomų įsigyjančiųjų asmenų pranešime, sąrašas, atsižvelgiant į Direktyvos 2004/39/EB 10b straipsnio 4 dalį, nepažeidžiant tos direktyvos 10a straipsnio 2 dalies.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.

Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI gali parengti atitinkamų techninių standartų projektus, kuriais nustatomos kompetentingų institucijų konsultacijos proceso standartinės formos, šablonai ir procedūros, kaip numatyta šiame straipsnyje, atsižvelgiant į Direktyvos 2004/39/EB 10 straipsnio 4 dalį.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

2c)  12 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

   a) pirmoji pastraipa pakeičiama taip: "
3.  Nepažeidžiant 116 straipsnio, Komisija deleguotų aktų priemonėmis 112, 112a ir 112b straipsniais nustatyta tvarka ne vėliau kaip 2010 m. liepos 1 d. patvirtina įgyvendinimo priemones, kuriose nurodoma procedūros ir tvarka, kaip nurodyta 1 dalies antros pastraipos a punkte, bei struktūriniai ir organizaciniai reikalavimai, kuriais siekiama sumažinti interesų konfliktų atvejus, kaip nurodyta 1 dalies antros pastraipos b punkte."
   b) antroji pastraipa išbraukiama.

3)  12 straipsnis papildomas ▌ šia dalimi:"

4.  Siekiant užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas , EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos nustatomi Komisijos patvirtinti deleguoti aktai , susiję su šio straipsnio 3 dalyje nurodytomis procedūromis, tvarka, struktūriniais ir organizaciniais reikalavimais, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

3a)  14 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

   a) pirmosios pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip: "
2.  Nepažeidžiant 116 straipsnio, Komisija deleguotų aktų priemonėmis, vadovaujantis 112, 112a ir 112b straipsniais, patvirtina įgyvendinimo priemones siekiant užtikrinti, kad valdymo įmonė atliktų 1 dalyje nustatytas pareigas, visų pirma:"
   b) antroji pastraipa išbraukiama.

4)  14 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:"

3.  Siekiant užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas , EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos nustatomi Komisijos patvirtinti deleguoti aktai , susiję su šio straipsnio antros pastraipos a, b ir c punktuose nurodytais kriterijais, principais ir veiksmais, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

4a)  17 straipsnis papildomas šia dalimi: "

10.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio derinimą, EVPRI gali parengti reguliavimo standartų projektus, kuriuose pateikiama informacija, kurią reikia skelbti pagal 1, 2, 3, 8 ir 9 dalis.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.

Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI gali parengti įgyvendinamų techninių standartų, pagal kuriuos parengiamos standartinės formos, šablonai ir procedūros, taikytini informacijos perdavimui pagal 3 ir 9 dalis, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį tvirtinti trečioje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

4b)  18 straipsnis papildomas šia dalimi: "

4a.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio derinimą, EVPRI gali parengti reguliavimo standartų projektus, kuriuose pateikiama informacija, praneština pagal 1, 2 ir 4 dalis.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.

Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI gali parengti įgyvendinamų techninių standartų, pagal kuriuos parengiamos standartinės formos, šablonai ir procedūros, taikytini keitimuisi informacija pagal 3 ir 9 dalis, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį tvirtinti trečioje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

4c)  20 straipsnis papildomas šia dalimi: "

4a.  Siekdama užtikrinti nuoseklų suderinimą ir vienodą šio straipsnio taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. .../2010 gali parengti arba parengia techninių reguliavimo standartų projektus, nustatant informaciją, kuri turi būti pateikta kompetentingoms institucijoms su prašymu valdyti kitoje valstybėje narėje įsteigtus KIPVPS.

Komisija Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių standartų projektus.

Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI gali parengti įgyvendinamų techninių standartų, pagal kuriuos parengiamos standartinės formos, šablonai ir procedūros, taikytina tokiam informacijos teikimui, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį tvirtinti trečioje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

5)  21 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

7.  Prieš pradedant taikyti 3, 4 ar 5 dalyse nustatytą tvarką, kritiniais atvejais valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos imasi atsargumo priemonių, būtinų apsaugoti investuotojų ir kitų asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, interesus. Apie tokias priemones kuo anksčiau pranešama Komisijai, EVPRI, Europos bankininkystės institucijai ir kitų suinteresuotų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

"

5a)  21 straipsnio 7 dalies antra pastraipa pakeičiama taip: "

Komisija, pasikonsultavusi su suinteresuotų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, gali nuspręsti, kad minėta valstybė narė privalo iš dalies pakeisti tokias priemones ar jas panaikinti, nepažeidžiant EVPRI įgaliojimų pagal Reglamento Nr. …/… [EVPRI] 9 straipsnį.

"

5b)  21 straipsnio 9 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip: "

9.  Valstybės narės praneša Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir Komisijai atvejų, kai jos atsisakė išduoti leidimą pagal 17 straipsnį arba atmeta paraišką pagal 20 straipsnį, skaičių bei pobūdį ir apie visas priemones, kurių imtasi pagal šio straipsnio 5 dalį.

"

5c)  23 straipsnio 6 dalis iš dalies keičiama taip:

   a) šešta pastraipa pakeičiama taip: "
6.  Komisija deleguotais aktais, pagal 112, 112a ir 112b straipsnius, gali patvirtinti įgyvendinimo priemones dėl priemonių, kurių turi imtis depozitoriumas, siekdamas vykdyti savo pareigas, susijusias su kitoje valstybėje narėje įsteigtos valdymo įmonės valdomu KIPVPS, įskaitant informaciją, kurią reikia įtraukti į standartinį depozitoriumo ir valdymo įmonės susitarimą, vadovaujantis 5 dalimi."
   b) 23 straipsnio 6 dalies antroji pastraipa išbraukiama.

6.  29 straipsnis papildomas šiomis pastraipomis :"

5.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šios direktyvos derinimą , EPI gali parengti reguliavimo standartų projektą, kuriame nurodoma:

   a) informaciją, kuri turi būti pateikta kompetentingoms institucijoms paraiškoje dėl leidimo išdavimo investicinei bendrovei, įskaitant veiklos programą, ir
   b) kliūtys, kurios gali sutrukdyti kompetentingai institucijai veiksmingai atlikti priežiūros funkcijas, kaip numatyta 29 straipsnio 1 dalies c punkte.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.

6.  Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI gali parengti įgyvendinamų techninių standartų, pagal kuriuos parengiamos standartinės formos, šablonai ir procedūros informacijos teikimui, kaip nurodyta 5 dalies a punkte.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

6a)  32 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip: "

6.  Valstybės narės informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją ir Komisiją apie tas investicines bendroves, kurioms taikomos 4 ir 5 dalyse nustatytos išlygos.

"

6b)  33 straipsnio 6 dalis iš dalies keičiama taip:

   a) pirmoji pastraipa pakeičiama taip: "
6.  Komisija deleguotais aktais, pagal 112, 112a ir 112b straipsnius, gali patvirtinti įgyvendinimo priemones dėl priemonių, kurių turi imtis depozitoriumas, siekdamas vykdyti savo pareigas, susijusias su kitoje valstybėje narėje įsteigtos valdymo įmonės valdomu KIPVPS, įskaitant informaciją, kurią reikia įtraukti į standartinį depozitoriumo ir valdymo įmonės susitarimą, vadovaujantis 5 dalimi."
   b) antroji pastraipa išbraukiama.

6c)  43 straipsnio 5 dalis iš dalies keičiama taip:

   a) pirmoji pastraipa pakeičiama taip: "
5.  Komisija deleguotais aktais, pagal 112, 112a ir 112b straipsnius, gali patvirtinti įgyvendinimo priemones, kuriose nurodomas išsamus 1 ir 3 dalyse nurodytos informacijos turinys, forma ir pateikimo būdas."
   b) antroji pastraipa išbraukiama.

7)  43 dalis papildoma 6 dalimi:"

6.  Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas , EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos nustatomi Komisijos patvirtinti deleguoti aktai , susiję su šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytos informacijos turiniu, forma ir pateikimo būdu, taikymo sąlygos, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

8)  50 straipsnis papildomas ▌ šia dalimi:"

4.  Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, EVPRI gali parengti techninių reguliavimo standartų, pagal kuriuos nustatomos turto, į kurį, remiantis šiuo straipsniu ir Komisijos patvirtintais deleguotais aktais, kurie yra susiję su tokiomis nuostatomis , gali investuoti KIPVPS, kategorijas reglamentuojančios nuostatos, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7–7d straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.

"

9)  51 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  Pirmoji pastraipa papildoma šia pastraipa: "

Kompetentingos nacionalinės institucijos užtikrina, kad visa informacija, gauta, kaip nustatyta ankstesniojoje pastraipoje, apie visas valdymo arba investicijų įmones, kurias jos prižiūri, būtų prieinama EVPRI ir ESRV, siekiant užtikrinti sisteminės rizikos stebėjimą Sąjungos lygmeniu.

"

   b) ketvirta pastraipa pakeičiama taip: "
4.  Nepažeisdama 116 straipsnio, Komisija deleguotais aktais, pagal 112, 112a ir 112b straipsnius, patvirtina priemones, kuriose nustatoma:
   a) vadovaujantis 1 dalies pirma pastraipa, valdymo įmonės taikomo rizikos valdymo proceso tinkamumo įvertinimo kriterijai;
   b) išsamios taisyklės, susijusios su tiksliu ir nepriklausomu nebiržinių išvestinių finansinių priemonių vertės įvertinimu; ir
   c) išsamios taisykles, susijusios su 1 dalies trečioje pastraipoje nurodytos informacijos, teikiamos valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms, turiniu ir jos pateikimo tvarka.
"

c)  pridedama ši ▌ dalis:"

5.  Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas , EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos nustatomi Komisijos patvirtinti deleguoti aktai , susiję su šio straipsnio 4 pastraipos a, b ir c punktuose nurodytais kriterijais, principais ir veiksmais, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

9a)  52 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip: "

Valstybės narės pateikia Europos Komisijai ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai pirmoje pastraipoje nurodytų obligacijų kategorijų sąrašą kartu su emitentų, kuriems pagal toje pastraipoje nurodytus įstatymus ir priežiūros reikalavimus leidžiama išleisti šiame straipsnyje nustatytus kriterijus atitinkančias obligacijas, kategorijų sąrašu. Prie tų sąrašų pridedamas dokumentas, kuriame nurodomos teikiamos garantijos. Komisija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija nedelsiant perduoda tą informaciją kitoms valstybėms narėms kartu su visais komentarais, kuriuos jos laiko tinkamais, ir užtikrina, kad informacija būtų prieinama visuomenei jų interneto svetainėse. Pagal 112 straipsnio 1 dalį tokia informacija gali būti aptariama Europos vertybinių popierių komitete.

"

10)  ▌60 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 6 dalyje:

i) pirmoji pastraipa pakeičiama taip: "

6.  Komisija deleguotais aktais, pagal 112, 112a ir 112b straipsnius, gali patvirtinti įgyvendinimo priemones, kuriose nurodoma:

ii) antroji pastraipa išbraukiama;

   b) pridedama ši ▌ dalis:

7.  Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas , EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos nustatomi Komisijos patvirtinti deleguoti aktai , susiję su šio straipsnio 4 pastraipos a, b ir c punktuose nurodytais kriterijais, principais ir veiksmais, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

11)  ▌60 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  3 dalis pakeičiama taip: "

3.  Komisija deleguotais aktais, pagal 112, 112a ir 112b straipsnius, gali patvirtinti įgyvendinimo priemones, kuriose išsamiau nurodoma:

   a) išsami informacija, kurią reikia įtraukti į 1 dalyje nurodytą susitarimą; bei
   b) 2 dalyje nurodytų pažeidimų, kurie laikomi darančiais neigiamą poveikį finansuojančiajam KIPVPS, rūšys.

"

b)   pridedama ši ▌ dalis:"

4.  Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas , EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos nustatomi Komisijos patvirtinti deleguoti aktai , susiję su šio straipsnio 3 pastraipos a ir b punktuose nurodytais kriterijais, principais ir veiksmais, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

11a)  62 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: "

4.  Komisija deleguotais aktais, pagal 112, 112a ir 112b straipsnius, gali patvirtinti įgyvendinimo priemones, kuriose nustatomas 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto susitarimo turinys.„.

"

11b)  64 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: "

'4.  Komisija deleguotais aktais, pagal 112, 112a ir 112b straipsnius, gali patvirtinti įgyvendinimo priemones, kuriose nurodoma:

   a) 1 dalyje nurodytos informacijos forma ir pateikimo būdas; arba
   b) jei finansuojantysis KIPVPS finansuojamajam KIPVPS mainais už investicinius vienetus perleidžia visą savo turtą ar jo dalį – tokio įnašo natūra vertinimo bei auditavimo tvarka ir finansuojančiojo KIPVPS depozitoriumo vaidmuo tame procese.

"

12)  64 straipsnis papildomas šia ▌ dalimi:"

5.  Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas , EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos nustatomi Komisijos patvirtinti deleguoti aktai , susiję su šio straipsnio 4 pastraipos a ir b punktuose nurodyta informacijos forma bei pateikimo būdu ir tvarka, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

13)  69 straipsnis papildomas šia ▌ dalimi:"

5.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio derinimą , EVPRI gali parengti techninių reguliavimo standartų, pagal kuriuos nustatomos su I priede nurodytu prospekto, metinės ataskaitos ir pusmetinės ataskaitos turiniu ir šių dokumentų forma susijusios nuostatos, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.

"

13a)  75 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: "

4.  Komisija deleguotais aktais, pagal 112, 112a ir 112b straipsnius, gali patvirtinti įgyvendinimo priemones, kuriose apibrėžiamos specialios sąlygos, kurių reikia laikytis teikiant prospektą patvariojoje laikmenoje, išskyrus popierių, arba tinklavietėje, kuri nėra patvarioji laikmena.

"

13b)  78 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip: "

7.  Komisija deleguotais aktais, pagal 112, 112a ir 112b straipsnius, patvirtina įgyvendinimo priemones, kuriose nurodoma:

   a) išsamus ir nuodugnus teiktinos pagrindinės informacijos investuotojams turinys, kaip nurodyta 2, 3 ir 4 dalyse;
   b) išsamus ir nuodugnus pagrindinės informacijos investuotojams, teiktinos toliau nurodytais konkrečiais atvejais, turinys:
   i) jei KIPVPS turi skirtingus investicinius padalinius – pagrindinės informacijos investuotojams, teiktinos investuotojams, investuojantiems į konkretų investicinį padalinį, turinys, įskaitant informaciją apie tai, kaip pereiti iš vieno investicinio padalinio į kitą, ir informaciją apie su tuo susijusias išlaidas;
   ii) jei KIPVPS siūlo skirtingų klasių akcijas – pagrindinės informacijos investuotojams, teiktinos investuotojams, pasirašiusiems konkrečios klasės akcijas, turinys;
   iii) jei fondas priklauso fondų struktūroms – pagrindinės informacijos investuotojams, teiktinos investuotojams, investuojantiems į KIPVPS, kuris pats investuoja į kitus KIPVPS ar kitus kolektyvinio investavimo subjektus, nurodytus 50 straipsnio 1 dalies e punkte, turinys;
   iv) finansuojamųjų ir finansuojančiųjų subjektų struktūrų atveju – pagrindinės informacijos investuotojams, teiktinos investuotojams, investuojantiems į finansuojantįjį KIPVPS, turinys; bei
   v) struktūrizuoto, apsaugoto kapitalo ir kito panašaus KIPVPS atveju – pagrindinė informacija investuotojams, teiktina investuotojams ir susijusi su tokio KIPVPS ypatumais; bei
   c) išsami informacija apie pagrindinės informacijos investuotojams formą ir pateikimą, kaip nurodyta 5 dalyje.

"

14)  78 straipsnis papildomas šia ▌ dalimi:"

8.  Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas , EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų ▌, pagal kuriuos nustatomi pagal 7 dalį Komisijos patvirtinti deleguoti aktai , susiję su šio straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

14a)  81 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: "

2.  Komisija deleguotais aktais, pagal 112, 112a ir 112b straipsnius, gali patvirtinti įgyvendinimo priemones ir jose apibrėžti specialias sąlygas, kurių reikia laikytis pateikiant pagrindinę informaciją investuotojams patvariojoje laikmenoje, išskyrus popierių, arba tinklavietėje, kuri nėra patvarioji laikmena.

"

14b)  83 straipsnis papildomas šia dalimi: "

3.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio derinimą, EVPRI gali parengti reguliavimo standartų, pagal kuriuos būtų nustatyti su skolinimusi susiję šio straipsnio reikalavimai, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.

"

15)  84 straipsnis papildomas šia ▌ dalimi:"

4.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio derinimą, EVPRI gali parengti techninių reguliavimo standartų, pagal kuriuos nustatomos sąlygos, kurias turi įvykdyti KIPVPS, kai priimamas sprendimas laikinai sustabdyti KIPVPS vienetų atpirkimą ar išpirkimą, kaip nurodyta 2 dalies a punkte, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7–7d straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus.

"

15a)  95 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip: "

1.  Komisija deleguotais aktais, pagal 112, 112a ir 112b straipsnius, gali patvirtinti įgyvendinimo priemones, kuriose nurodoma:

   a) 91 straipsnio 3 dalyje nurodytos informacijos apimtis;
   b) geresnės sąlygos KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms susipažinti su 93 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija arba dokumentais, vadovaujantis 93 straipsnio 7 dalimi.

"

16.  95 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

2.  Siekdama užtikrinti vienodas 93 straipsnio taikymo sąlygas , EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, siekiant apibrėžti:

   a) pagal šiuos techninius standartus nustatomas taikymo sąlygas, kuriose nurodoma standartinio pranešimo modelio, kurį KIPVPS turi naudoti pranešdamas informaciją pagal 93 straipsnio 1 dalį, forma ir turinys, įskaitant nuorodą, su kuriais dokumentais susijęs vertimas;
   b) standartinio pažymos modelio, kurį valstybių narių kompetentingos institucijos turi naudoti pagal 93 straipsnio 3 dalį, forma ir turinys;
   c) kompetentingų institucijų keitimosi informacija ir elektroninių ryšių naudojimo tvarka, teikiant pranešimus pagal 93 straipsnio nuostatas.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 7e straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

16a)  97 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: "

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingas institucijas, kurios turi vykdyti visas šioje direktyvoje numatytas pareigas. Jos informuoja apie tai Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją ir Komisiją, nurodydamos pareigų paskirstymą.

"

16b)  Į 101 straipsnį įrašoma ši dalis: "

2a.  Kai tai reikalinga šios direktyvos tikslams pasiekti, kompetentingos institucijos bendradarbiauja su EVPRI pagal Reglamento .../... [EVPRI] nuostatas.

Kompetentingos institucijos pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 20 straipsnio nuostatas nedelsdamos suteikia EVPRI visą informaciją, būtiną jos užduotims vykdyti.

"

17)  101 straipsnio 8 ir 9 dalys pakeičiamos taip:"

8.  Kompetentingos institucijos gali pranešti EVPRI apie situacijas, kai prašymas:

   a) keistis informacija, kaip numatyta 109 straipsnyje, buvo atmestas arba neįvykdytas per pagrįstą laiką;
   b) atlikti tyrimą ar patikrą vietoje, kaip numatyta 110 straipsnyje, buvo atmestas arba neįvykdytas per pagrįstą laiką; arba
   c) leisti jos pareigūnams dalyvauti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos pareigūnams atliekant tyrimą ar patikrą buvo atmestas arba neįvykdytas per pagrįstą laiką.

Nepažeidžiant Sutarties dėl ES veikimo 258 straipsnio nuostatų, šiais atvejais EVPRI gali imtis priemonių pagal Reglamentu (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] jai suteiktus įgaliojimus, neatmetant galimybės atsisakyti suteikti informaciją pagal prašymą arba atlikti tyrimą, numatytą šio straipsnio 6 dalyje, ir EVPRI galias veikti tokiais atvejais pagal šio reglamento 9 straipsnį.

9.  Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos nustatoma kompetentingų institucijų bendradarbiavimo atliekant 4 ir 5 dalyse nurodytas patikras vietoje ir tyrimus bendra tvarka, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

18)  102 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

2.  1 dalimi nedraudžiama valstybių narių kompetentingoms institucijoms keistis informacija, remiantis šia direktyva arba kitais Sąjungos teisės aktais , kurie taikomi KIPVPS ar įmonėms, dalyvaujančioms jų verslo veikloje, arba ją perduoti EVPRI pagal Reglamentą (ES) Nr. .../2010 arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../2010 įsteigtai Europos sisteminės rizikos valdybai. Tai informacijai taikomi šio straipsnio 1 dalyje nustatyti profesinės paslapties reikalavimai.

"

b)  5 dalis papildoma šiuo ▌ punktu:"

   d) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../2010 įsteigta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) , Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../2010 įsteigta Europos bankininkystės institucija (EBI) , Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../2010 įsteigta Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI) ir Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV).
"

18a)  103 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip: "

3.  Valstybės narės pateikia EVPRI, Komisijai ir kitoms valstybėms narėms institucijų, galinčių gauti informaciją pagal 1 dalį, pavadinimus.

"

18b)  103 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip: "

7.  Valstybės narės pateikia EVPRI, Komisijai ir kitoms valstybėms narėms institucijų ar įstaigų, galinčių gauti informaciją pagal 4 dalį, pavadinimus.

"

19)  105 straipsnis pakeičiamas taip:"

105 straipsnis

Siekdama užtikrinti vienodą šios direktyvos nuostatų, kuriomis reglamentuojamas keitimasis informacija, taikymą, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali parengti techninių standartų, pagal kuriuos nustatomos taikymo sąlygos, susijusios su kompetentingų institucijų tarpusavio keitimosi informacija tvarka ir su šių institucijų keitimosi informacija su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija tvarka, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] 7e straipsnyje nustatyta tvarka tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

"

20)  108 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas ir antra pastraipa pakeičiami taip:

   b) prireikus pranešti apie tai EVPRI , kuri gali imtis priemonių pagal Reglamento (ES) Nr. .../2010 11 straipsniu jai suteiktus įgaliojimus.

Apie bet kokią priemonę, kurios imamasi pagal pirmos pastraipos a punktą, nedelsiant pranešama Komisijai ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai.

20a)  XIII skyriaus antraštinė dalis pakeičiama taip: "

DELEGUOTI TEISĖS AKTAI IR VYKDYMO ĮGALIOJIMAI

"

20b)  111 straipsnis pakeičiamas taip: "

111 straipsnis

Komisija gali patvirtinti techninius šios direktyvos pakeitimus šiose srityse:

   a) apibrėžčių patikslinimas siekiant užtikrinti nuoseklų suderinimą ir vienodą šios direktyvos taikymą visoje Sąjungoje; arba
   b) terminijos suderinimas ir apibrėžčių suformulavimas, remiantis paskesniais teisės aktais, reglamentuojančiais KIPVPS ir susijusius klausimus.

Tos priemonės tvirtinamos deleguotais aktais pagal 112, 112a ir 112b straipsnius.

"

20c)  112 straipsnis pakeičiamas taip: "

112 straipsnis

1.  Komisijai padeda Europos vertybinių popierių komitetas, įsteigtas Komisijos sprendimu 2001/528/EB.

'2.  Komisijai ketverių metų laikotarpiui nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos suteikiami įgaliojimai priimti 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 ir 111 straipsniuose nurodytus deleguotus aktus. Komisija parengia su deleguotais įgaliojimais susijusią ataskaitą ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki ketverių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba jį atšaukia pagal 64c straipsnį.

2a.  Kai tik Komisija priima deleguotą teisės aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

2b.  Įgaliojimas priimti deleguotus aktus Komisijai suteikiamas laikantis sąlygų, numatytų 112a ir 112b straipsniuose.

3.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

"

20d)  Įrašomas šie straipsniai: "

112a straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.  Įgaliojimų perdavimą, minėtą 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 ir 111 straipsniuose bet kada gali atšaukti Europos Parlamentas arba Taryba.

2.  Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per protingą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti.

3.  Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą datą. Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

112b straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per tris mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęsiamas trims mėnesiams.

2.  Jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

Deleguotas teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.

3.  Jeigu Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, šis aktas neįsigalioja. Pagal Sutarties dėl ES veikimo 296 straipsnį prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto priežastis.

"

11a straipsnis

Peržiūra

Komisija iki 2014 m. sausio 1 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie tai, ar EPI pateikė techninių standartų projektus, numatytus šioje direktyvoje, kur toks pateikimas yra privalomas ar neprivalomas, ir pateikia atitinkamus pasiūlymus.

12 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.  Valstybės narės priima šiai direktyvai įgyvendinti reikalingus įstatymus, kitus teisės aktus ir administracines nuostatas, kurios įsigalioja ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

14 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) 2010 m. kovo 18 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
(2) 2010 m. kovo 18 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
(3) ... Europos Parlamento pozicija.
(4) COM(2009)0114.
(5) COM(2009)0252.
(6) OL L 177, 2006 6 30, p. 1.
(7) OL L 145, 2004 4 30, p. 1.
(8) OL L 345, 2003 12 31, p. 64.
(9) OL L 166, 1998 6 11, p. 45.
(10) OL L 235, 2003 9 23, p. 10.
(11) OL L 166, 1998 6 11, p. 45.
(12) OL L 35, 2003 2 11, p. 1.
(13) OL L 96, 2003 4 12, p. 16.
(14) OL L 235, 2003 9 23, p. 10.
(15) OL L 390, 2004 12 31, p. 38.
(16) OL L 309, 2005 11 25, p. 15.
(17) OL L 177, 2006 6 30, p. 1.
(18) OL L 177, 2006 6 30, p. 201.
(19) OL L 302, 2009 11 17, p. 32.
(20) OL L
(21) OL L
(22) OL L 222, 1978 8 14, p. 11.

Atnaujinta: 2011 m. lapkričio 7 d.Teisinis pranešimas