Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0099(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0205/2010

Pateikti tekstai :

A7-0205/2010

Debatai :

PV 06/07/2010 - 13
CRE 06/07/2010 - 13

Balsavimas :

PV 07/07/2010 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0274

Priimti tekstai
PDF 78kWORD 45k
Trečiadienis, 2010 m. liepos 7 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Kapitalo poreikis prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat atlyginimų nustatymo politikos priežiūrinis tikrinimas ***I
P7_TA(2010)0274A7-0205/2010
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu (COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0362),

–  atsižvelgdamas į EB steigimo sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 47 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0096/2009),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 53 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 12 d. Europos centrinio banko nuomonę(1) ,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. sausio 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2) ,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0205/2010),

1.  patvirtina toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 291, 2009 12 1, p. 1.
(2) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. liepos 7 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/.../ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatos, susijusios su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu
P7_TC1-COD(2009)0099

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2010/76/ES.)

Atnaujinta: 2011 m. lapkričio 7 d.Teisinis pranešimas