Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2611(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0408/2010

Teksty złożone :

B7-0408/2010

Debaty :

PV 07/07/2010 - 13
CRE 07/07/2010 - 13

Głosowanie :

PV 08/07/2010 - 6.4
CRE 08/07/2010 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0282

Teksty przyjęte
PDF 127kWORD 92k
Czwartek, 8 lipca 2010 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Albania
P7_TA(2010)0282B7-0408/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Albanii

Parlament Europejski ,

–  uwzględniając konkluzje prezydencji wydane po posiedzeniu Rady Europejskiej w Salonikach w dniach 19–20 czerwca 2003 r. dotyczące perspektywy przystąpienia państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej,

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2009–2010” (COM(2009)0533) i dołączone Sprawozdanie dotyczące postępów Albanii w 2009 r. (SEC(2009)1337) z dnia 14 października 2009 r.,

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/210/WE z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim zawartym z Albanią oraz uchylającą decyzję 2006/54/WE(1) ,

–  uwzględniając pierwsze posiedzenie Komisji Parlamentarnej ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Albania, które odbyło się w dniach 3–4 maja 2010 r.,

–  uwzględniając konkluzje posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE – Albania, które odbyło się 18 maja 2009 r.,

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/821/WE z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o ułatwieniach w wydawaniu wiz(2) ,

–  uwzględniając zalecenia 16. posiedzenia międzyparlamentarnego UE–Albania, które odbyło się w dniach 19–20 marca 2009 r.,

–  uwzględniając decyzję o zwiększeniu częstotliwości dialogu politycznego z Albanią na szczeblu parlamentów, aby wziąć pod uwagę wejście w życie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu,

–  uwzględniając rezolucję 1709(2010) Rady Europy w sprawie funkcjonowania instytucji demokratycznych w Albanii,

–  uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że odnowiony konsensus w sprawie rozszerzenia, przedstawiony w konkluzjach Rady Europejskiej z 14–15 grudnia 2006 r., potwierdza, że przyszłość Bałkanów Zachodnich leży w Unii Europejskiej,

B.  mając na uwadze, że perspektywa integracji z Unią Europejską jest bodźcem do wielu reform przeprowadzanych w regionie Bałkanów Zachodnich i że powinna ona odgrywać konstruktywną rolę w zwiększeniu zdolności tego regionu do zapewnienia pokoju i stabilności oraz zapobiegania konfliktom, umacnianiu stosunków dobrosąsiedzkich oraz zaspokajaniu potrzeb gospodarczych i społecznych poprzez trwały rozwój; mając na uwadze, że jakakolwiek realistyczna możliwość członkostwa wiąże się z czymś więcej niż zakończeniem procedury administracyjnej lub technicznej i wymaga również prawdziwego zaangażowania politycznego ze strony odpowiednich decydentów w państwach członkowskich,

C.  mając na uwadze, że zawarty z Albanią Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu wszedł w życie w dniu 1 kwietnia 2009 r.; mając na uwadze, że kraj ten złożył wniosek o członkostwo w UE w dniu 28 kwietnia 2009 r. i przedstawił swoje odpowiedzi na kwestionariusz przedakcesyjny Komisji w dniu 14 kwietnia 2010 r.; mając na uwadze, że Komisja przygotowuje opinię na ten temat,

D.  mając na uwadze, że postępy każdego kraju w kierunku członkostwa w UE zależą od wysiłków tego kraju na rzecz spełnienia kryteriów kopenhaskich i warunków związanych z procesem stabilizacji i stowarzyszenia,

1.  potwierdza – zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z Salonik z dnia 19 i 20 czerwca 2003 r., deklaracją z Salzburga z dnia 11 marca 2006 r. oraz odnośnymi późniejszymi konkluzjami Rady – swoje pełne poparcie dla wniosku Albanii o członkostwo w UE (oraz dla przyszłego członkostwa w UE wszystkich pozostałych krajów Bałkanów Zachodnich), jak tylko osiągnie ona określony poziom wiarygodności i stabilności politycznej i spełni całkowicie kryteria kopenhaskie;

2.  odnotowuje osiągnięte przez Albanię postępy w procesie reform, lecz podkreśla potrzebę dalszych znacznych starań, które są niezbędne zarówno do wzmocnienia demokracji i praworządności, jak i do zagwarantowania trwałego rozwoju tego kraju;

3.  z zadowoleniem odnotowuje, że Albania odpowiedziała w dniu 14 kwietnia 2010 r. na kwestionariusz Komisji służący przygotowaniu opinii na temat wniosku o członkostwo Albanii w UE i jednocześnie podkreśla, że postępy kraju kandydującego na drodze do członkostwa w UE zależą od spełnienia przez niego kryteriów kopenhaskich, w tym od istnienia stabilnych instytucji gwarantujących demokrację;

4.  wyraża nadzieję, że rząd Albanii i opozycja dobrze rozumieją, że przezwyciężenie obecnych sprzeczności politycznych jest kluczowe dla osiągania przez tej kraj postępu w integracji z UE i dla wspierania europejskich aspiracji Albańczyków; przypomina wnioski ogłoszone na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 14 czerwca 2010 r., że najwyższy czas znaleźć rozwiązanie obecnego kryzysu politycznego na podstawie, która oprze się próbie czasu, a także, że do rządu Albanii i do opozycji należy szybkie znalezienie w sposób przejrzysty i przy pełnym poszanowaniu albańskiej konstytucji rozwiązań i sposobów, które są niezbędne dla kraju na jego drodze ku UE;

5.  wyraża ubolewanie z powodu kryzysu politycznego, jaki nastąpił w Albanii po wyborach parlamentarnych w czerwcu 2009 r., i podkreśla, że w pełni funkcjonalne instytucje przedstawicielskie (szczególnie parlament) stanowią kręgosłup silnego systemu demokratycznego oraz, jako główny priorytet dla partnerstwa europejskiego, ważne kryterium polityczne integracji z UE; z zadowoleniem przyjmuje decyzję opozycji o aktywnym uczestnictwie w pracach albańskiego parlamentu, ubolewa jednak nad faktem, że pomimo ostatnich rozmów prowadzonych przy wsparciu UE nadal nie osiągnięto konsensusu na temat wyborów z 2009 r.; zdecydowanie wzywa wszystkie frakcje polityczne do wypełniania swoich obowiązków i włączenia się w konstruktywny dialog polityczny, w tym w dyskusje na temat nowego prawa wyborczego gwarantującego w pełni przejrzysty proces wyborczy w przyszłych wyborach; podkreśla, że rozwiązanie tego impasu można znaleźć jedynie przy pełnym przestrzeganiu konstytucji i zasad przejrzystości;

6.  jest zdania, że jak najszybciej należy wdrożyć podstawowe porozumienie o ustanowieniu parlamentarnej komisji śledczej do zbadania sposobu przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w 2009 r., przy czym przewodniczący i większość członków tej komisji ma pochodzić z opozycji, a mandat tej komisji ma obejmować analizę dokumentów dotyczących wyborów; podkreśla, że komisja śledcza powinna przedstawić swoje wnioski w takim terminie, by umożliwić parlamentowi przyjęcie nowych aktów prawnych przed kolejnymi wyborami lokalnymi i regionalnymi na podstawie tych wniosków oraz propozycji przedstawionych przez OBWE/ODIHR;

7.  wzywa rząd i opozycję, aby – w przypadku gdy nie uda się znaleźć rozwiązania bez pomocy z zewnątrz – zgodziły się na mediację np. wspólnie zapraszając przedstawicieli Rady Europy i/lub Parlamentu Europejskiego;

8.  nalega na władze albańskie, aby jak najszybciej sporządziły i wdrożyły opierające się na kompromisie zmiany do regulaminu parlamentu, co zapewni przejrzystość w odniesieniu do zasobów administracyjnych i finansowych, wysoką jakość prawodawstwa opartego na specjalistycznej wiedzy ekspertów, zwiększone uprawnienia nadzorcze parlamentu oraz odpowiednie prawa i reprezentację opozycji w komisjach parlamentarnych i działaniach parlamentu; wzywa obie strony – większość i opozycję – do prowadzenia konstruktywnego dialogu w celu zapewnienia otwartego i przejrzystego procesu legislacyjnego, w konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami i działaczami społeczeństwa obywatelskiego, tak aby bez dalszej zwłoki przyjąć i zatwierdzić najważniejsze akty prawne, w tym te, które wymagają większości 3/5 głosów;

9.  z zadowoleniem przyjmuje poprawę prawnych i administracyjnych ram procesu wyborczego i odnotowuje pozytywną ocenę ogólną wyrażoną przez Komisję Wenecką w jej wspólnej opinii w sprawie kodeksu wyborczego Republiki Albanii; stwierdza ponadto, że zgodnie z oceną OBWE/ODIHR wybory parlamentarne w czerwcu 2009 r. przebiegły zgodnie z większością międzynarodowych standardów, ale nie udało się wzmocnić zaufania w proces wyborczy; zwraca uwagę na potrzebę pełnego wdrożenia zaleceń przedstawionych w sprawozdaniu końcowym OBWE/ODIHR z wyborów parlamentarnych w 2009 r. i wzywa obie strony – większość i opozycję w parlamencie Albanii – do natychmiastowego rozpoczęcia prac mających na celu pełne wdrożenie tych zaleceń;

10.  wyraża rozczarowanie tym, że na posiedzeniach parlamentarnej komisji prawnej przed sesją parlamentu albańskiego w dniu 18 marca 2010 r. większość i opozycja nie osiągnęły porozumienia na temat wniosków dotyczących komisji śledczej w sprawie wyborów z 2009 r.;

11.  podkreśla pilną potrzebę osiągnięcia ponadpartyjnego porozumienia w kwestii reform gospodarczych, politycznych i społecznych, by zwiększyć dobrobyt obywateli Albanii i umożliwić temu państwu postępy w dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej;

12.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie w dniu 27 maja 2010 r. wniosku legislacyjnego Komisji w sprawie liberalizacji wizowej i wzywa Komisję do sprawdzenia, czy pozostałe kryteria zostaną spełnione w następnych miesiącach, aby Rada i Parlament mogły zatwierdzić wprowadzenie zniesienia wiz dla obywateli Albanii do końca 2010 r.;

13.  z zadowoleniem przyjmuje poparcie polityczne wszystkich partii w sprawie liberalizacji wizowej wyrażone w rezolucji przyjętej przez parlament Albanii w dniu 11 marca 2010 r.;

14.  podkreśla priorytetowe znaczenie poszanowania i ochrony praw człowieka i praw mniejszości;

15.  przypomina, że ochrona danych osobowych musi być zawsze gwarantowana i nie może być arbitralnie ignorowana, a także wzywa wszystkie władze do stanowienia prawa i działania zgodnie z tą zasadą;

16.  z zadowoleniem przyjmuje postępy, jakie osiągnięto w zakresie systemu sądownictwa, podkreśla jednak, że wdrażanie reform znajduje się wciąż na etapie początkowym; jest zdania, że reforma sądownictwa, dotycząca m.in. egzekwowania wyroków sądowych, jest głównym warunkiem wstępnym procesu ubiegania się przez Albanię o członkostwo w UE i podkreśla znaczenie podziału władzy w społeczeństwie demokratycznym; podkreśla, że przejrzysty, bezstronny i skuteczny system sądownictwa, niezależny od presji i kontroli politycznej lub innych czynników nacisku, ma fundamentalne znaczenie dla państwa prawa i apeluje o pilne przyjęcie kompleksowej, długoterminowej strategii w tym obszarze, w tym planu działań na rzecz przyjęcia niezbędnego ustawodawstwa i środków wykonawczych; wzywa do zaangażowania opozycji w opracowaniu tej strategii oraz do pełnego poparcia reformy sądownictwa; podkreśla ponadto, że sądom należy zapewnić wystarczające środki, by mogły one skutecznie działać w całym kraju; w związku z tym oczekuje, że Komisja Europejska przedstawi nowe inicjatywy pomocowe i z zadowoleniem przyjmuje w tym względzie niedawne rozpoczęcie działalności przez Sąd ds. Poważnych Przestępstw w Tiranie;

17.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Konstytucyjny wstrzymał wprowadzenie w życie ustawy lustracyjnej i że ustawa ta jest obecnie poddawana przeglądowi; zwraca się o przeprowadzenie szerszych konsultacji i osiągnięcie porozumienia, w szczególności z Komisją Wenecką, w przypadku opracowywania projektu nowej ustawy oraz podkreśla znaczenie ochrony niezależności organów konstytucyjnych;

18.  z zadowoleniem przyjmuje środki podjęte na rzecz walki z drobną korupcją, a zwłaszcza przyjęcie zintegrowanego planu działań przeciwko korupcji na rok 2010; zwraca uwagę, że walka z korupcją pozostaje głównym wyzwaniem politycznym, egzekwowanie prawa i ściganie przestępstw są wciąż na słabym poziomie i należy podjąć dalsze energiczne kroki w celu poprawy sytuacji, w której ludzie winni korupcji cieszą się bezkarnością; podkreśla potrzebę stworzenia rejestru dochodzeń i wyroków skazujących, w tym w sprawach dotyczących korupcji na wysokim szczeblu, a także potrzebę kontynuowania realizacji ostatnich zaleceń Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO), szczególnie w odniesieniu do zmniejszenia liczby urzędników objętych immunitetem; z zadowoleniem przyjmuje fakt podania do publicznej wiadomości dokumentów strategicznych, aby umożliwić monitorowanie postępów dokonanych w ich realizacji; ponadto wzywa do przyjęcia ram prawnych dotyczących pełnej przejrzystości w dziedzinie finansowania partii politycznych;

19.  z zadowoleniem przyjmuje plany utworzenia Instytutu Administracji Publicznej i wzywa do dalszych działań w celu realizacji strategii na rzecz reformy administracji publicznej oraz do zapewnienia pełnego wdrożenia ustawy o służbie cywilnej, w tym odpowiedniego systemu zarządzania zasobami ludzkimi; zwraca uwagę na ryzyko upolitycznienia administracji publicznej poprzez nieprzejrzyste procedury rekrutacji oraz na praktyki polegające na zatrudnianiu pracowników czasowych wykraczające poza zakres prawa, a także wzywa władze do położenia kresu tego rodzaju praktykom i stworzenia odpolitycznionej, fachowej służby cywilnej, która przyczyniłaby się również do zwiększenia zaufania obywateli do administracji publicznej;

20.  podkreśla kluczowe znaczenie profesjonalnych, niezależnych i pluralistycznych środków przekazu, zarówno publicznych, jak i prywatnych, które są podstawą demokracji; jest zaniepokojony niewielkimi postępami osiągniętymi w opracowywaniu ram prawnych dla mediów; domaga się, aby władze dołożyły wszelkich starań w celu przyjęcia i wdrożenia ram prawnych zgodnych ze standardami UE oraz aby nie dopuściły one do politycznej ingerencji – w tym ingerencji organów wykonawczych – lub jakiejkolwiek innej ingerencji w działalność środków przekazu; jest zaniepokojony polityczną presją wywieraną na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i wzywa odpowiednie władze do zapewnienia jej niezależności; wzywa do podjęcia kroków celem zapewnienia przejrzystości w zakresie własności i finansowania środków przekazu; ubolewa nad brakiem nabytych praw pracowniczych dziennikarzy, który osłabia ich zdolność do obiektywnej i niezależnej pracy, oraz nakłania władze do podjęcia właściwych kroków, by zaradzić tej sytuacji; wzywa w szczególności do przyjęcia ustawodawstwa regulującego media elektroniczne oraz do dostosowania przepisów prawa cywilnego w celu dekryminalizacji zniesławienia i szkalowania; z zadowoleniem przyjmuje nieograniczanie przez rząd dostępu do Internetu i nalega, aby rząd zapewnił wszystkim obywatelom szerszy dostęp do Internetu;

21.  z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie ram prawnych w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym prania pieniędzy, handlu narkotykami i ludźmi, oraz w celu zapobiegania temu zjawisku; zwraca uwagę na wysiłki na rzecz walki z przestępczością zorganizowaną, ale odnotowuje, że konieczne są dalsze działania w zakresie wdrażania oraz że należy zapewnić wszelkie odpowiednie zasoby ludzkie i finansowe w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów; podkreśla znaczenie skutecznego ścigania, sądzenia i karania przestępców; z zadowoleniem przyjmuje decyzję o ustanowieniu międzyinstytucjonalnego komitetu ds. środków zwalczania przestępczości zorganizowanej i nielegalnego handlu, któremu przewodniczy premier; podkreśla, że w związku z regionalnymi konsekwencjami przestępczości zorganizowanej należy wzmóc wysiłki na rzecz pogłębienia współpracy policyjnej i sądowej z krajami sąsiadującymi, w tym jeśli chodzi o wspólne patrolowanie granic;

22.  podkreśla znaczenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i docenia drobny krok naprzód ze strony rządu, jeżeli chodzi o przeprowadzanie konsultacji z takimi organizacjami na temat projektów ustaw i trwających reform; wzywa do podjęcia dalszych kroków w celu sformalizowania i zwiększenia udziału społeczeństwa obywatelskiego w formułowaniu polityki i monitorowaniu jej realizacji i skuteczności na wszystkich poziomach, w tym przejrzystości organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ich finansowania;

23.  podkreśla znaczenie programów mobilności, zwłaszcza tych skierowanych do ludzi młodych, nauczycieli i pracowników naukowych, a także uważa, że należy zwiększyć liczbę uczestników w tych programach; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy służące umożliwieniu albańskim studentom studiowania w krajach UE;

24.  zaznacza, że mimo iż podstawowe prawa związków zawodowych zostały uznane w konstytucji, działalność związków jest często blokowana, a ograniczenia dotyczące prawa do strajku w administracji publicznej i obiektach użyteczności publicznej są w stosunku do standardów międzynarodowych zbyt duże; potępia niedawne przejęcie przez rząd albański majątku związków zawodowych; z zadowoleniem przyjmuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 kwietnia 2010 r., uznający tę ustawę za niezgodną z konstytucją, i wzywa rząd do natychmiastowego zwrotu tego majątku; zwraca się do rządu o pełne poszanowanie praw związków zawodowych oraz o podjęcie wszelkich niezbędnych kroków prawnych w celu zadbania o to, aby wszyscy pracownicy, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, mieli prawo należenia do związków zawodowych;

25.  z zadowoleniem przyjmuje środki podjęte na rzecz zwiększenia udziału kobiet w życiu politycznym; uważa jednak, że państwowa komisja ds. równości szans nadal jest słaba, a ustawa o równości płci w znacznym stopniu niewdrożona; dlatego też uważa, że niezbędne są dalsze działania na rzecz wspierania integracji kobiet na rynku pracy i ich udziału w procesie podejmowania decyzji;

26.  z zadowoleniem przyjmuje przeprowadzone w ostatnich latach reformy prawne w zakresie ochrony ofiar przemocy w rodzinie i nielegalnego handlu; uważa jednak, że są one niewystarczające i że należy podjąć dalsze działania w tym zakresie, a także jest nadal zaniepokojony rozpowszechnioną przemocą w rodzinie oraz handlem kobietami i dziećmi w celu wykorzystania seksualnego i pracy przymusowej; wyraża ubolewanie z powodu faktu, że znaczny wzrost zgłaszanych incydentów w tym zakresie nie zawsze idzie w parze z odpowiednimi dochodzeniami prowadzonymi przez policję lub z wydawanymi przez sądy nakazami ochrony; wzywa do pełnego wdrożenia istniejących już przepisów chroniących kobiety i dzieci przed wszelkimi formami przemocy oraz do przyjęcia i wprowadzenia kompleksowego systemu ich ochrony i resocjalizacji, w tym obowiązkowego i sprawnego rejestrowania wszystkich dzieci i noworodków, zapewnienia ofiarom bezpłatnej pomocy prawnej, socjalnej i psychologicznej, kampanii służących podniesieniu poziomu świadomości społeczeństwa, odpowiednich szkoleń dla organów ścigania i utworzenia sieci schronisk (w wystarczającej ilości i o wystarczającej jakości, zdolnych zaspokoić rozmaite potrzeby ofiar przemocy w rodzinie i nielegalnego handlu); wzywa Komisję do udzielenia większego wsparcia władzom albańskim w tym zakresie;

27.  uznaje postępy poczynione w zakresie ochrony mniejszości i przyznaje, że praktycznie ustanowiono już odpowiednie ramy instytucjonalne i prawne dla ochrony mniejszości; zauważa jednak, że dyskryminacja w dalszym ciągu stanowi problem w Albanii, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi szczególnie narażonych na dyskryminację oraz poszanowanie tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, oraz że potrzebne są dalsze działania w celu zwalczania dyskryminacji, w tym uświadamianie; w tym kontekście z niepokojem odnotowuje niedawne demonstracje antygejowskie w Albanii; podkreśla, że potrzebne są intensywniejsze działania w celu realizacji priorytetów partnerstwa europejskiego w odniesieniu do mniejszości, a konkretniej rzecz ujmując – kwestii użycia języków mniejszościowych i zapewnienia edukacji w językach mniejszościowych oraz niedyskryminacyjnego traktowania członków wszystkich mniejszości;

28.  z zadowoleniem przyjmuje zmiany w kodeksie karnym dotyczące przestępstw na tle rasowym; pochwala niedawno przyjętą ustawę o przeciwdziałaniu dyskryminacji, opracowaną we współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, i wzywa do jej szybkiego i skutecznego wprowadzenia w życie; z zadowoleniem przyjmuje w szczególności powołanie niezależnego komisarza ds. ochrony przed dyskryminacją odpowiedzialnego za monitorowanie wprowadzania w życie wspomnianej ustawy i rozpatrywanie skarg; ponadto podkreśla pilną potrzebę dokładnych i wiarygodnych danych statystycznych niezbędnych do skutecznego wprowadzenia w życie środków służących przeciwdziałaniu dyskryminacji i w tym celu zwraca uwagę na znaczenie przeprowadzenia krajowego spisu ludności zaplanowanego na 2011 r., zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi zapewniającymi pełne poszanowanie zasady wolnego samookreślenia;

29.  wzywa do dalszych wysiłków na rzecz poprawy sytuacji Romów, którzy nadal żyją w trudnych warunkach i cierpią z powodu dyskryminacji w dziedzinie dostępu do nauki, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, zatrudnienia i właściwych warunków mieszkaniowych; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje rządowy plan działania w ramach Dekady Integracji Romów, lecz stwierdza, że lokalne władze i społeczności powinny odgrywać kluczową rolę w realizacji tego planu działania oraz że należy im zapewnić wystarczające środki finansowe na ten cel; zachęca odpowiednie władze do realizowania planu działania i regularnego publikowania sprawozdań z postępów;

30.  zauważa znaczne ograniczenie ubóstwa w ostatnich latach, wynikające z wysokiego wzrostu realnego PKB; wskazuje jednak, że pomimo postępu gospodarczego znaczna część ludności wciąż żyje w ubóstwie i dlatego konieczne jest podejmowanie nieustających wysiłków w celu dalszego ograniczania ubóstwa, zwłaszcza na obszarach wiejskich i górskich;

31.  z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione w zakresie zapobiegania torturom i brutalnemu traktowaniu, w tym w systemie więziennictwa; wzywa do poprawy warunków życia w więzieniach, aby dostosować je do standardów odpowiadających ludzkiej godności, a także do walki z wysokim poziomem korupcji w więziennictwie; podkreśla, że należy poprawić warunki panujące w placówkach penitencjarnych, zgodnie z odnośnymi zaleceniami Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu z 2008 r., i przypomina wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z którymi warunki te są poniżej krajowych i międzynarodowych standardów przetrzymywania więźniów; podkreśla również, że należy podjąć działania w celu walki z wysokim poziomem korupcji w więziennictwie;

32.  podkreśla, że większość sądów nie przeprowadza kontroli sądowych z urzędu dla pacjentów cierpiących na zaburzenia psychiczne, uniemożliwiając pacjentom objętym przymusową hospitalizacją stawienie się przed sędzią; przypomina wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Dybeku przeciwko Albanii i domaga się zagwarantowania, że więźniowie cierpiący na zaburzenia psychiczne nie będą umieszczani w tych samych pomieszczeniach co inni więźniowie;

33.  wyraża zaniepokojenie tym, że wskutek ubóstwa niepotrzebnie umieszcza się dzieci w domach dziecka, jest także zaniepokojony trwałymi konsekwencjami dla dorosłych sierot oraz nierównym ich traktowaniem, jeżeli chodzi o równy dostęp do zaplecza socjalnego, jak np. mieszkań;

34.  uważa, że dobre stosunki Albanii z sąsiadami przyczyniają się w znacznym stopniu do stabilności w regionie, oraz przyjmuje z zadowoleniem pozytywny rozwój stosunków między Albanią a Serbią w ostatnim czasie, a także fakt, że kraj ten aktywnie uczestniczy w inicjatywach regionalnych, takich jak proces współpracy w Europie Południowo–Wschodniej, Rada Współpracy Regionalnej, Wspólnota Energetyczna i Środkowoeuropejska umowa o wolnym handlu (CEFTA), Obserwatorium ds. Transportu w Europie Południowo-Wschodniej (SEETO) oraz negocjacje w sprawie przygotowania traktatu ustanawiającego wspólnotę transportową; podkreśla, że regionalna współpraca transgraniczna jest niezbędna do rozwiązania takich problemów jak handel ludźmi;

35.  z satysfakcją odnotowuje inicjatywy Albanii dotyczące zniesienia wymogów wizowych dla krajów sąsiadujących, które stanowią pozytywny krok, ułatwiający kontakty międzyludzkie i wzmacniający regionalne pojednanie; jest zdania, że takie inicjatywy powinny być podejmowane równolegle z procesem liberalizacji wizowej między krajami strefy Schengen i krajami Bałkanów Zachodnich;

36.  pochwala Albanię za wzrost gospodarczy nawet w czasie światowej recesji gospodarczej; zwraca jednak uwagę na duży rozmiar gospodarki nieformalnej w tym kraju, wysoką stopę bezrobocia oraz nieuregulowany rynek pracy, co prowadzi do niepewności zatrudnienia i znacznie osłabia prawa pracownicze; odnotowuje wzrost długu fiskalnego i długu publicznego Albanii;

37.  oczekuje, że Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) przyczyni się do polepszenia sytuacji gospodarczej Albanii; zauważa jednak, że programom finansowania IPA musi towarzyszyć skuteczny system oceny;

38.  jest zdania, że Albania musi kontynuować prace nad wdrożeniem koniecznych strategii polityki gospodarczej, aby zapewnić trwały wzrost gospodarczy, ochronę środowiska i tworzenie nowych miejsc pracy; podkreśla znaczenie zachowania stabilności makroekonomicznej;

39.  odnotowuje niewielkie postępy we wzmacnianiu praw własności, co hamuje rozwój funkcjonalnego rynku gruntów; zwraca uwagę, że procedury rejestracji nieruchomości, ewidencjonowania gruntów państwowych i ewentualnej wypłaty odszkodowań wciąż nie są przejrzyste i muszą zostać zakończone w sposób uczciwy, nie dyskryminując osób należących do mniejszości; wzywa do dalszych wysiłków w zakresie rejestracji nieruchomości, zwrotu własności, legalizacji budowy bez pozwolenia i odszkodowań;

40.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki władz Albanii na rzecz polepszenia warunków dla działalności gospodarczej poprzez uproszczenie procedur rejestracji działalności i otrzymywania licencji i zezwoleń; niemniej jednak podkreśla, że niezbędne są dalsze ulepszenia, ponieważ warunki dla działalności gospodarczej w Albanii wciąż są uważane za jedne z najtrudniejszych w regionie Bałkanów Zachodnich; wzywa władze do naprawienia licznych niedociągnięć, związanych na przykład z procedurami nabywania tytułów własności ziemi, egzekwowaniem umów, słabą administracją publiczną i wysokim poziomem korupcji;

41.  mając na uwadze, że znaczna część gospodarki Albanii opiera się na przekazach pieniężnych dokonywanych przez emigrantów żyjących w krajach sąsiadujących, podkreśla potrzebę ciągłej pracy nad polityką publiczną i inwestycjami, aby zmodernizować infrastrukturę w obszarach niezwykle istotnych dla trwałego rozwoju gospodarczego i spójności społecznej, takich jak edukacja, zdrowie, wymiar sprawiedliwości, transport i rolnictwo;

42.  podkreśla, że szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii i dywersyfikację źródeł energii, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej, i podkreśla potrzebę dokonania dalszych postępów we wdrażaniu ustawy o efektywności energetycznej z 2005 r.; zwraca szczególną uwagę na znaczny potencjał Albanii, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, i wzywa do intensywniejszych działań na rzecz ich dalszego rozwoju, mając na uwadze, że większość przepisów ramowych dotyczących zaopatrzenia w energię w tym kraju znajduje się w fazie opracowywania; w tym względzie z zadowoleniem przyjmuje nowe projekty w sektorze energii wodnej i wzywa do nasilenia starań na rzecz opracowywania projektów związanych z energią słoneczną i wiatrową; zwraca uwagę, że inwestowanie w energię ze źródeł odnawialnych stwarza możliwości rozwoju i zatrudnienia na poziomie lokalnym i regionalnym;

43.  podkreśla nadrzędne znaczenie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem w związku z zapowiadanym od 2007 r. projektem budowy elektrowni jądrowej w Albanii; odnotowuje w tym względzie, że Albania nie podpisała jeszcze Konwencji bezpieczeństwa jądrowego i Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi;

44.  wzywa rząd Albanii do rozwijania odnawialnych źródeł energii, usprawnienia wprowadzania w życie polityki zarządzania odpadami oraz dalszego rozwoju turystki zrównoważonej pod względem środowiskowym w celu zachowania wyjątkowo pięknego dziedzictwa naturalnego i architektonicznego tego kraju;

45.  wyraża zaniepokojenie słabym stanem transportu publicznego, zwłaszcza kolei; wzywa rząd Albanii do pełnego wykorzystania funduszy IPA w celu rozwinięcia, ulepszenia i zmodernizowania sieci kolejowej oraz poprawienia połączeń z krajami sąsiadującymi, zarówno jeśli chodzi o transport ludzi, jak i towarów;

46.  wzywa do dalszych postępów w zakresie ochrony środowiska, zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich, do pełnego wdrożenia przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz do zacieśnienia współpracy regionalnej w celu propagowania równowagi środowiskowej; dlatego też z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie ochrony i zrównoważonego rozwoju Parku Narodowego Prespa, podpisane przez Albanię, Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii, Grecję i Komisję;

47.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącemu Komisji/Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Albanii.

(1) Dz.U. L 80 z 19.3.2008, s. 1.
(2) Dz.U. L 334 z 19.12.2007, s. 84.

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2011Informacja prawna