Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2772(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B7-0431/2010

Debatai :

PV 07/07/2010 - 19
CRE 07/07/2010 - 19

Balsavimas :

PV 08/07/2010 - 6.7

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0285

Priimti tekstai
PDF 79kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2010 m. liepos 8 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų įsigaliojimas 2010 m. rugpjūčio 1 d. ir ES vaidmuo
P7_TA(2010)0285B7-0413, 0429, 0430, 0431 ir 0432/2010

2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų (KKŠ) įsigaliojimo ir ES vaidmens

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų (KKŠ), kurią 2008 m. gegužės 19–30 d. diplomatinėje konferencijoje Dubline priėmė 107 šalys,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus 2008 m. gegužės 30 d. pranešimą, kuriame valstybės raginamos nedelsiant pasirašyti ir ratifikuoti šį svarbų susitarimą ir kuriame jis išreiškė viltį, kad susitarimas greitai įsigalios,

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. lapkričio 20 d. rezoliuciją dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų(1) ,

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl Europos saugumo strategijos ir Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo(2) ,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi nuo 2008 m. gruodžio 3 d. Konvencija dėl kasetinių šaudmenų bus teikiama pasirašyti Osle, po to Jungtinėse Tautose Niujorke ir įsigalios pirmą dieną praėjus šešiems mėnesiams po to, kai 30 valstybių ratifikuos šią konvenciją, o tai bus 2010 m. rugpjūčio 1 d.,

B.  kadangi pagal Konvencijoje dėl kasetinių šaudmenų pateikiamą apibrėžtį kasetiniai šaudmenys turi sprogstamuosius antrinius šaudmenis, kurių kiekvienas sveria mažiau nei 20 kg, ir yra skirti numesti arba paleisti sprogstamuosius antrinius šaudmenis,

C.  kadangi pagal KKŠ bus uždraustas kasetinių šaudmenų, kaip tokios kategorijos ginklų, naudojimas, gamyba, kaupimas ir perdavimas,

D.  kadangi pagal KKŠ bus reikalaujama, kad pasirašiusios šalys sunaikintų sukauptas tokių šaudmenų atsargas,

E.  kadangi KKŠ pagrindu bus sukurtas naujas pagalbos nukentėjusiesiems humanitarinis standartas, o atitinkamos šalys privalės išvalyti teritorijas, kuriose po konfliktų dar yra nesprogusių kasetinių šaudmenų liekanų,

F.  kadangi kasetiniai šaudmenys, naudojami apgyvendintose vietovėse, dėl jiems būdingo didelio mirtino poveikio kelia rimtą pavojų civiliams gyventojams ir kadangi šių šaudmenų naudojimas pokonfliktinėse šalyse buvo daugelio tragiškų civilių gyventojų sužeidimų ir mirčių priežastis, nes paliktus nesprogusius antrinius šaudmenis dažnai randa vaikai ir kiti nieko neįtariantys nekalti asmenys,

G.  kadangi iki šiol dvidešimt ES valstybių narių pasirašė Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų, vienuolika ją ratifikavo, o septynios valstybės narės jos nepasirašė ir neratifikavo,

H.  kadangi Konvencijai dėl kasetinių šaudmenų įsigaliojus 2010 m. rugpjūčio 1 d. prisijungimo prie konvencijos procesas reikalaus daugiau pastangų, nes šalims reikės prisijungti prie konvencijos vienu etapu,

I.  kadangi daugumos ES valstybių narių, su tarpparlamentinėmis iniciatyvomis susijusi ir didelio skaičiaus pilietinės visuomenės organizacijų parama buvo labai svarbi, kad sėkmingai būtų baigtas Oslo procesas ir pasirašyta Konvencija dėl kasetinių šaudmenų,

J.  kadangi, jei Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų pasirašytų ir ratifikuotų visos 27 ES valstybės narės iki jos įsigaliojimo 2010 m. rugpjūčio 1 d., tai būtų didelį poveikį turintis politinis ženklas siekiant, kad kasetiniai šaudmenys nebūtų naudojami visame pasaulyje, ir ES tikslų kovoti su ginklų, kuriuos naudojant žudoma be atrankos, platinimu,

1.  džiaugiasi, kad Konvencija dėl kasetinių šaudmenų įsigalios 2010 m. rugpjūčio 1 d.;

2.  ragina visas ES valstybes nares, įskaitant konvencijos nepasirašiusias Estiją, Suomiją, Graikiją, Latviją, Lenkiją, Rumuniją, Slovakiją ir Turkiją ir konvenciją pasirašiusias, bet jos neratifikavusias Bulgariją, Kiprą, Čekijos Respubliką, Vengriją, Italiją, Lietuvą, Nyderlandus, Portugaliją ir Švediją, ir šalis kandidates pasirašyti ir ratifikuoti Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų skubos tvarka iki 2010 m. pabaigos;

3.  teigiamai vertina visas valstybes, kurios pasirašė ir ratifikavo KKŠ, taip pat priėmė kasetinių šaudmenų naudojimo, gamybos ir perdavimo moratoriumus ir baigė naikinti tokių šaudmenų atsargas;

4.  ragina visas ES valstybes nares, kurios pasirašė KKŠ, naudotis kiekviena proga ir paraginti KKŠ nepasirašiusias šalis kuo greičiau pasirašyti ir ratifikuoti konvenciją arba prisijungti prie jos, be kita ko, organizuojant dvišalius susitikimus, įvairių šalių kariškių dialogus ir daugiašalius forumus ir, atsižvelgiant į jų įsipareigojimus pagal KKŠ 21 straipsnį, dėti visas pastangas skatinant, kad konvencijos nepasirašiusios šalys nenaudotų kasetinių šaudmenų;

5.  ragina ES valstybes nares nesiimti jokių veiksmų, dėl kurių būtų sutrukdytas Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų ir jos nuostatų įgyvendinimas ar kiltų pavojus, kad jos nebus įgyvendintos; ypač ragina visas ES valstybes nares nepriimti, nepritarti ir neratifikuoti jokio Konvencijos dėl įprastinių ginklų (CCW) protokolo, pagal kurį būtų leidžiama naudoti kasetinius šaudmenis, nes tai prieštarautų tokių šaudmenų uždraudimui, kaip nurodyta KKŠ 1 ir 2 straipsniuose; ragina Tarybą ir ES valstybes nares atitinkamai veikti kitame posėdyje Konvencijos dėl įprastinių ginklų klausimais, kuris vyks nuo 2010 m. rugpjūčio 30 d. iki rugsėjo 3 d. Ženevoje;

6.  ragina ES valstybes nares, kurios dar nėra pasirašiusios KKŠ, imtis preliminarių veiksmų, kol jos prisijungs prie konvencijos, ir, be kita ko, priimti kasetinių šaudmenų naudojimo, gamybos ir perdavimo moratoriumą ir skubos tvarka pradėti naikinti kasetinių šaudmenų atsargas;

7.  ragina visas šalis dalyvauti pirmajame konvenciją pasirašiusių šalių susitikime, kuris įvyks 2010 m. lapkričio 8–12 d. Vientiane, Laose, šalyje, kurioje naudojama daugiausiai kasetinių šaudmenų visame pasaulyje;

8.  ragina ES valstybes nares imtis veiksmų siekiant pradėti įgyvendinti konvenciją ir, be kita ko, naikinti šaudmenų atsargas, valyti teritorijas ir teikti pagalbą nukentėjusiesiems, taip pat prisidėti prie kitoms šalims, kurios nori įgyvendinti konvenciją, teikiamos įvairių formų paramos finansavimo;

9.  ragina konvenciją pasirašiusias ES valstybes nares priimti teisės aktus dėl jos įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu;

10.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai dėti visas pastangas, kad Sąjunga prisijungtų prie Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų, nes tai galima padaryti įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, taip pat kaip Tarybos sprendimą ar bendrąją poziciją parengti pirmajai peržiūros konferencijai skirtą strategiją;

11.  ragina Tarybą ir Komisiją šalia standartinės masinio naikinimo ginklų neplatinimo išlygos kasetinių šaudmenų draudimą įtraukti kaip standartinę išlygą į susitarimus su trečiosiomis šalimis;

12.  ragina Tarybą ir Komisiją į Bendrijos išorės paramos programas įtraukti kovą su kasetinių šaudmenų naudojimu siekiant padėti trečiosioms šalims naikinti atsargas ir teikti humanitarinę pagalbą;

13.  ragina ES valstybes nares, Tarybą ir Komisiją imtis priemonių siekiant užkirsti kelią trečiosioms šalims tiekti kasetinius šaudmenis nevalstybiniams subjektams;

14.  primygtinai ragina ES valstybes nares atskleisti savo pastangas, kurių jos ėmėsi reaguodamos į šią rezoliuciją ir pateikti viešą pranešimą apie savo veiklą vadovaujantis KKŠ;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, JT generaliniam sekretoriui ir Kasetinių šaudmenų koalicijai.

(1) OL C 16E, 2010 1 22, p. 61.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0061.

Atnaujinta: 2011 m. birželio 16 d.Teisinis pranešimas