Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/0032(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0210/2010

Predložena besedila :

A7-0210/2010

Razprave :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Glasovanja :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
PV 17/02/2011 - 6.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Sprejeta besedila
PDF 181kWORD 233k
Torek, 7. september 2010 - Strasbourg Končna izdaja
Dvostranska zaščitna klavzula Sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo ***I
P7_TA(2010)0301A7-0210/2010

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo (KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Predlog je bil 7. septembra 2010 spremenjen kot sledi(1) :

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)  Trgovinske ovire na domačem trgu trgovinske partnerice so v podporo izvozu iz tega trga na tuje, in kadar je ta izvoz namenjen v EU, bi lahko te ovire ustvarile pogoje za uporabo zaščitne klavzule.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
(5)  Zaščitni ukrepi se v skladu s členom 3,1 Poglavja 3 Sporazuma lahko uporabijo le, kadar se zadevni izdelek uvaža v Unijo v tako povečanem obsegu, in pod takimi pogoji, da povzroča resno škodo ali resno ogroža industrijo Unije, ki proizvaja podobne ali neposredne konkurenčne izdelke.
(5)  Zaščitni ukrepi se v skladu s členom 3.1 Poglavja 3 Sporazuma lahko uporabijo le, kadar se zadevni izdelek uvaža v Unijo v tako povečanem obsegu ali kadar se zadevna gospodarska dejavnost tako poveča , in pod takimi pogoji, da se povzroča resna škoda ali nevarnost resne škode za proizvajalce Unije, ki proizvajajo podobne ali neposredno konkurenčne izdelke ali gospodarske dejavnosti .
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)  Neizpolnjevanje specifičnih zahtev iz člena 13 Sporazuma – zlasti v zvezi s socialnimi in okoljskimi standardi, ki jih določa – lahko prav tako povzroči resno škodo ali nevarnost resne škode za proizvajalce Unije, ter tako zahteva sprejetje zaščitnih ukrepov.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 b (novo)
(5b)  Resna škoda ali nevarnost resne škode za proizvajalce ali posamezne sektorje gospodarstva Unije je odvisna tudi od spoštovanja predpisov o netarifnih trgovinskih ovirah iz Sporazuma. Ob tem pomisleku bi lahko bilo potrebno sprejetje zaščitnih ukrepov.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a)  Naloge v zvezi s spremljanjem in pregledom Sporazuma ter po potrebi sprejetje zaščitnih ukrepov bi bilo treba izpeljati na kar najbolj pregleden način in z udeležbo civilne družbe. Zato morata biti domača svetovalna skupina in forum civilne družbe vključeni v vseh fazah postopka.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo)
(6b)  Komisija bi morala enkrat letno predložiti poročilo o uporabi in izvajanju Sporazuma ter o uporabi zaščitnih ukrepov. Če bi se izkazalo, da zaščitni ukrepi ne zadostujejo, bi morala Komisija podati celosten predlog za daljnosežnejše ukrepe, na primer količinske omejitve , kvote, sisteme uvoznih dovoljenj ali druge korektivne ukrepe.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)
(7a)  Zanesljivost statističnih podatkov o vsem uvozu iz Republike Koreje v EU je tako ključna za ugotavljanje obstoja nevarnosti resne škode za celotno industrijo Unije ali njene različne sektorje vse od začetka veljavnosti Sporazuma.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)
(13a)  Pozorno spremljanje in redna ocenjevanja bodo olajšala in skrajšala začetek postopkov in fazo preiskovanja. Zato bi Komisija morala redno spremljati statistične podatke o uvozu in izvozu in ocenjevati vpliv Sporazuma na različne sektorje od dneva začetka veljavnosti Sporazuma.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 b (novo)
(13b)  Komisija, države članice in proizvajalci Unije bi morali od dneva začetka veljavnosti Sporazuma stalno spremljati in ocenjevati statistične podatke o občutljivih proizvodnih linijah, ki jih zajema, da bo mogoče pravočasno ugotoviti vsako resno škodo ali nevarnost resne škode za proizvajalce Unije.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 c (novo)
(13c)  Treba je določiti nekatere postopke v zvezi z uporabo člena 14 (povračilo ali oprostitev carinskih dajatev) Protokola o opredelitvi „izdelkov s poreklom“ in o načinih upravnega sodelovanja v Sporazumu (v nadaljevanju „protokol o pravilih o poreklu“), da bi zagotovili učinkovito delovanje mehanizmov, predvidenih v tem protokolu, ter celovito izmenjavo informacij z zainteresiranimi stranmi.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodni izjavi 13 d in e (novo)
(13d)  Ker bo šele pet let po začetku veljavnosti Sporazuma mogoče omejiti povračilo carinskih dajatev, bi bilo lahko na podlagi te Uredbe treba sprejeti zaščitne ukrepe v odziv na resno škodo ali nevarnost resne škode za proizvajalce Unije zaradi povračila ali oprostitve dajatev. Zato bi morala Komisija od dneva začetka veljavnosti Sporazuma posebej pozorno spremljati stopnjo vsebnosti komponent ali materialov iz tretjih držav v proizvodih, uvoženih iz Republike Koreje, vse spremembe v tej stopnji in vpliv takšnih sprememb na stanje na trgu, zlasti v občutljivih sektorjih.
(13e)  Zato bi morala Komisija od dneva začetka veljavnosti Sporazuma spremljati statistične podatke za Korejo in tretje strani ter navesti vrsto izdelkov, na katere bi lahko vplivalo povračilo dajatev.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 f (novo)
(13f)  Če preiskava Komisije ugotovi, da je bila zaradi Sporazuma povzročena škoda industriji Unije, se zgolj za namene Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji 1 („uredba ESPG“) šteje, da:
(a) „velike strukturne spremembe v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije“, kot jih navaja člen 1(1) uredbe ESPG, vključujejo povečanje uvoza v Evropo iz Koreje ali nepovečanje izvoza iz EU v Korejo;
(b) tehnološki presežki v avtomobilski industriji:
– imajo „znaten škodljiv vpliv na regionalno ali lokalno gospodarstvo“ in „resno [vplivajo] na zaposlenost in lokalno gospodarstvo“, kakor je navedeno v členu 1(1) oziroma členu 2(c) uredbe ESPG; ter
– gre za izredne okoliščine, kakor je navedeno v členu 2(c) uredbe ESPG.
______
1 UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 g (novo)
(13g)  Da bi preprečili resno škodo ali nevarnost resne škode za proizvajalce ali sektorje gospodarstva Unije, bi morala Komisija tesno spremljati proizvodne zmogljivosti v tistih tretjih državah, v katerih se proizvajajo komponente ali materiali, vključeni v proizvode, ki jih zajema Sporazum, ter skladnost teh držav s standardi Mednarodne organizacije dela in Združenih narodov v zvezi s socialnimi in delovnimi razmerami in okoljskimi standardi.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodne izjave 13 h-j (novo)
(13h)  Člen 11.1.2 enajstega poglavja Sporazuma določa zahtevo, da pogodbenici na svojih ozemljih ohranita celostno zakonodajo o konkurenci, ki bo učinkovito obravnavala omejevalne sporazume, usklajena ravnanja in zlorabe prevladujočega položaja enega ali več podjetij.
(13i)  Člen 11.6(2) enajstega poglavja določa, da morata pogodbenici sodelovati glede svojih politik izvrševanja in pri izvajanju svojih zakonodaj o konkurenci, med drugim s sodelovanjem pri izvrševanju, obveščanjem, posvetovanjem in izmenjavo nezaupnih informacij na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Republike Koreje o sodelovanju glede protikonkurenčnih dejavnosti, ki je bil podpisan 23. maja 2009 („Sporazum o sodelovanju“).
(13j)  Namen Sporazuma o sodelovanju je prispevati k učinkovitemu uresničevanju zakonodaje o konkurenci s strani vsake pogodbenice s spodbujanjem sodelovanja in usklajevanja med organi, pristojnimi za konkurenco.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
(14)  Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil
(14)   Za izvajanje dvostranske zaščitne klavzule Sporazuma je nujno, da Komisija sprejme enotne pogoje za sprejetje začasnih in dokončnih zaščitnih ukrepov, sprejetje nadzornih ukrepov ter zaključek preiskave in postopka brez ukrepov. V skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije bodo pravila in splošna načela, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije, vnaprej določena z uredbo, sprejeto v skladu z rednim zakonodajnim postopkom. Do sprejetja te nove uredbe se še naprej uporablja Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, vendar z izjemo regulativnega postopka s pregledom, ki se ne uporablja.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)
(14a)  Ta uredba bi morala veljati samo za blago, proizvedeno v Evropski uniji in Republiki Koreji. Ne bi smela zajemati proizvodov, sestavnih delov ali komponent, ki se pogodbeno proizvajajo v proizvodnih conah, kot je industrijski kompleks Kaesong. Pred razširitvijo področja uporabe te uredbe, da bi vključili proizvode, ki se pogodbeno proizvajajo v proizvodnih conah, bi jo bilo treba spremeniti v skladu z rednim zakonodajnim postopkom. Pri vsaki razširitvi področja uporabe te uredbe bi bilo treba zagotoviti tudi, da so v zunanjih proizvodnih conah izpolnjene zahteve iz poglavja 13 Sporazuma.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Člen 1 – točka a
(a) „industrija Unije“ pomeni proizvajalce Unije kot celoto, ki proizvajajo podobne ali neposredno konkurenčne izdelke in delujejo znotraj ozemlja Unije, ali tiste proizvajalce Unije, katerih skupna proizvodnja podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov predstavlja večji delež celotne proizvodnje teh izdelkov v Uniji,
(a) „industrija Unije“ pomeni proizvajalce Unije kot celoto, ki proizvajajo podobne ali neposredno konkurenčne izdelke in delujejo znotraj ozemlja Unije, ali tiste proizvajalce Unije, katerih skupna proizvodnja podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov predstavlja večji delež celotne proizvodnje teh izdelkov v Uniji. V primerih, ko je podoben ali neposredno konkurenčen proizvod zgolj eden od več proizvodov, ki jih proizvajajo proizvajalci, ki so del industrije Unije, se industrija opredeli kot specifične operacije, ki so del proizvodnje podobnega ali neposredno konkurenčnega proizvoda;
Sprememba 18
Predlog uredbe
Člen 1 – točka c
(c) „grožnja resne škode“ pomeni resno škodo, ki je nedvomno neizogibna; ugotavljanje obstoja grožnje resne škode temelji na dejstvih in ne zgolj na trditvah, sklepih ali oddaljeni možnosti;
(c) „nevarnost resne škode“ pomeni resno škodo, ki je nedvomno neizogibna; ugotavljanje obstoja nevarnosti resne škode temelji na preverljivih dejstvih in ne zgolj na trditvah, sklepih ali oddaljeni možnosti; pri ugotavljanju, ali obstaja nevarnost resne škode, bi bilo med drugim treba upoštevati napovedi, ocene in analize, opravljene na podlagi dejavnikov iz člena 4(5);
Sprememba 19
Predlog uredbe
Člen 1 – točka e a (novo)
(ea) „zainteresirane strani“ pomeni strani, na katere vpliva uvoz zadevnega proizvoda;
Sprememba 20
Predlog uredbe
Člen 1 – točka e b (novo)
(eb) „proizvodi“ pomenijo blago, proizvedeno v Evropski uniji in Republiki Koreji. Ne zajemajo proizvodov, sestavnih delov ali komponent, ki se pogodbeno proizvajajo v zunanjih proizvodnih conah. Ta uredba se pred razširitvijo njenega področja uporabe, da bi vključili proizvode, ki se pogodbeno proizvajajo v proizvodnih conah, spremeni v skladu z rednim zakonodajnim postopkom;
Sprememba 21
Predlog uredbe
Člen 1 – točka e c (novo)
(ec) „taki pogoji, ki povzročijo ali predstavljajo nevarnost povzročitve“ zajemajo dejavnike, kot so proizvodna zmogljivost, stopnje izkoriščenosti, valutne prakse in delovni pogoji tretje države v zvezi s proizvodnjo komponent in materialov, vključenih v zadevni proizvod;
Sprememba 22
Predlog uredbe
Člen 1 – točka e d (novo)
(ed) „regija(e)“ pomeni eno ali več držav članic Unije.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1
1.  V skladu z določbami iz te uredbe se zaščitni ukrep lahko uvede, kadar se izdelek s poreklom iz Koreje zaradi znižanja ali odprave carin za ta izdelek v Unijo uvaža v tako povečanih količinah, v absolutnem smislu ali glede na proizvodnjo Unije, in pod takimi pogoji, da povzroča resno škodo ali resno ogroža industrijo Unije, ki proizvaja podoben ali neposredno konkurenčen izdelek .
1.  V skladu z določbami iz te uredbe se zaščitni ukrep lahko uvede, kadar se proizvod ali gospodarska dejavnost s poreklom iz Koreje zaradi znižanja ali odprave carin za ta proizvod ali dejavnost v Unijo uvaža v tako povečanih količinah, v absolutnem smislu ali glede na proizvodnjo Unije, in pod takimi pogoji, da povzroča resno škodo ali nevarnost povzročitve resne škode za industrijo Unije, ki proizvaja podoben ali neposredno konkurenčen proizvod ali dejavnost .
Sprememba 24
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Kjer se izkaže, predvsem na podlagi dejavnikov iz člena 4(5), da so pogoji, določeni za sprejetje ukrepov v skladu s členom 2(1), izpolnjeni v eni ali več regijah Unije, lahko Komisija po preučitvi drugih možnih rešitev izjemoma odobri izvajanje nadzornih ali zaščitnih ukrepov, ki so omejeni na zadevne regije, če meni, da so taki ukrepi, uporabljeni na tej ravni, bolj primerni kakor ukrepi, ki bi se uporabljali po vsej Uniji.
Ti ukrepi morajo biti začasni in čim manj motiti delovanje notranjega trga. Sprejmejo se v skladu z določbami iz člena 2(2).
Sprememba 25
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavka 2 a in b (novo)
2a.  Da bi bili zaščitni ukrepi učinkovito uporabljeni, Komisija (Eurostat) Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto predstavi poročilo o spremljanju najnovejših statističnih podatkov o uvozu iz Koreje, ki zaradi Sporazuma vpliva na občutljive sektorje v EU.
2b.  V primeru, da industrija Unije Komisiji prijavi dokazano nevarnost škode, sme Komisija preučiti razširitev obsega spremljanja na druge prizadete sektorje (zainteresirane strani).
Sprememba 26
Predlog uredbe
Člen 2 a (novo)
Člen 2a
Spremljanje
Komisija spremlja razvoj statističnih podatkov o uvozu in izvozu za korejske izdelke ter sodeluje in redno izmenjuje podatke z državami članicami in industrijo Unije. Komisija zagotovi, da države članice prizadevno zagotavljajo ustrezne statistične podatke dobre kakovosti.
Komisija natančno spremlja statistične podatke in napovedi v zvezi s Korejo in tretjimi stranmi za vrsto izdelkov, na katere bi lahko vplivalo povračilo dajatev od dneva začetka veljavnosti Sporazuma.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1
1.  Preiskava se začne na zahtevo države članice ali na pobudo Komisije, če je po njenem mnenju očitno dovolj dokazov, ki upravičujejo takšen začetek.
1.  Preiskava se začne na zahtevo države članice, Evropskega parlamenta, domače svetovalne skupine, katere koli pravne osebe ali katerega koli združenja, ki ni pravna oseba, ki deluje v imenu industrije Unije in predstavlja vsaj 25 % industrije Unije, ali na pobudo Komisije, če je po njenem mnenju očitno dovolj dokazov prima facie, opredeljenih na podlagi dejavnikov iz člena 4(5) , ki upravičujejo takšen začetek.
Sprememba 28
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Zahteva za začetek preiskave vsebuje dokaze o izpolnjevanju pogojev za sprejetje zaščitnih ukrepov v smislu člena 2(1). Zahteva na splošno vsebuje naslednje informacije: stopnjo in obseg povečanja uvoza zadevnega proizvoda, izraženo absolutno in relativno, delež domačega trga, ki ga prevzame povečani uvoz, spremembe v stopnji prodaje, proizvodnje, produktivnosti, izkoriščenosti zmogljivosti, dobička in izgub ter zaposlenosti.
Sprememba 29
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 b (novo)
1b.  Komisija pri uporabi odstavka 1 in v obdobju petih let po začetku veljavnosti Sporazuma posebno pozornost nameni zlasti končnim proizvodom iz Republike Koreje, katerih uvoz v Evropsko unijo se poveča, kadar je takšno povečanje mogoče pripisati povečani uporabi sestavnih delov ali komponent, uvoženih v Republiko Korejo iz tretjih držav, ki z Evropsko unijo niso sklenile sporazuma o prosti trgovini in za katere veljajo določbe o povračilu ali oprostitvi carinskih dajatev, v teh končnih proizvodih.
Sprememba 30
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2
2.  Države članice obvestijo Komisijo, kadar je glede na gibanja uvoza iz Koreje potrebno sprejetje zaščitnih ukrepov. Te informacije morajo vsebovati razpoložljive dokaze, ugotovljene na podlagi dejavnikov iz člena 4 . Komisija posreduje navedene informacije vsem državam članicam v treh delovnih dneh .
2.  Države članice ali industrija Unije obvestijo Komisijo, kadar je glede na gibanja uvoza iz Koreje potrebno sprejetje zaščitnih ukrepov. Te informacije morajo vsebovati razpoložljive dokaze, ugotovljene na podlagi dejavnikov iz člena 4(5) . Komisija v treh delovnih dneh shrani navedene informacije na spletno platformo iz člena 9 (spletna platforma) ter o tem obvesti vse države članice, industrijo Unije in Evropski parlament .
Sprememba 31
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3
3.  Posvetovanje z državami članicami poteka v osmih delovnih dneh potem, ko Komisija pošlje informacije državam članicam v skladu s členom 2 v okviru odbora iz člena 10 na podlagi postopka iz člena 11.1. Kadar je po posvetovanju očitno, da obstaja dovolj dokazov, ki upravičujejo začetek postopka, Komisija objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije. Postopek se začne v enem mesecu od prejema informacij, ki jih je poslala država članica .
3.  Posvetovanje z državami članicami poteka v osmih delovnih dneh potem, ko Komisija pošlje informacije v skladu s členom 2 v okviru odbora iz člena 10 na podlagi postopka iz člena 11(1). Kadar je po posvetovanju očitno, da obstaja dovolj dokazov, določenih na podlagi dejavnikov iz člena 4(5), ki upravičujejo začetek postopka, Komisija objavi obvestilo na spletni platformi in v Uradnem listu Evropske unije. Postopek se začne v enem mesecu po zahtevi države članice, Evropskega parlamenta ali industrije Unije .
Sprememba 32
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Dokazi, zbrani za namene začetka postopkov v skladu s členom 14(2) protokola o pravilih o poreklu, priloženega Sporazumu (povračilo ali oprostitev carinskih dajatev), se lahko uporabijo za preiskave o uvedbi zaščitnih ukrepov, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena.
Sprememba 33
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1
1.  Po začetku postopka Komisija začne preiskavo.
1.  Po začetku postopka Komisija začne preiskavo. Preiskovalno obdobje iz člena 4(3) se začne na dan, ko je sklep o začetku preiskave objavljen v Uradnem listu.
Sprememba 34
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2
2.  Komisija lahko od držav članic zahteva, da zagotovijo informacije, države članice pa storijo vse potrebno, da ugodijo takšni zahtevi. Kadar so te informacije v splošnem interesu ali kadar zanje zaprosi država članica, jih Komisija posreduje vsem državam članicam, če niso zaupne. Če so informacije zaupne, Komisija pošlje le povzetek, ki ni zaupen.
2.  Komisija lahko od držav članic zahteva, da zagotovijo informacije, države članice pa storijo vse potrebno, da ugodijo takšni zahtevi. Kadar so te informacije v splošnem interesu ali kadar zanje zaprosijo država članica, Evropski parlament ali industrija Unije, Komisija te informacije shrani na spletno platformo, če niso zaupne. Če so informacije zaupne, Komisija shrani le povzetek, ki ni zaupen.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3
3.  Če je le mogoče, se preiskava konča v šestih mesecih po začetku. V izrednih primerih, ki jih Komisija ustrezno utemelji, se lahko ta rok podaljša še za tri mesece.
3.  Preiskava se konča v 200 dneh po začetku.
Sprememba 36
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5
5.  Komisija v preiskavi oceni vse ustrezne objektivne in merljive dejavnike, ki vplivajo na položaj industrije Unije, zlasti stopnjo in obseg povečanja uvoza zadevnega izdelka v absolutnem in relativnem smislu, delež notranjega trga, ki ga zadeva povečan uvoz, spremembe ravni prodaje, proizvodnjo, produktivnost, izkoriščenost zmogljivosti, dobiček in izgubo ter zaposlenost.
5.  Komisija v preiskavi oceni vse ustrezne objektivne in merljive dejavnike, ki vplivajo na položaj industrije Unije, zlasti stopnjo in obseg povečanja uvoza zadevnega izdelka v absolutnem in relativnem smislu, delež notranjega trga, ki ga zadeva povečan uvoz, spremembe ravni prodaje, proizvodnjo, produktivnost, izkoriščenost zmogljivosti, dobiček in izgubo ter zaposlenost. Seznam ni izčrpen in Komisija lahko upošteva tudi druge pomembne dejavnike za ugotavljanje škode, na primer delnice, cene, donos na vloženi kapital, denarni tok in druge dejavnike, ki povzročajo ali so morda povzročili resno škodo ali bi lahko povzročili resno škodo . Če delež tretje države pri proizvodu na splošno pomeni pomemben del stroškov proizvodnje zadevnega proizvoda, bi morala Komisija kot vpliv na industrijo Unije, oceniti tudi proizvodno zmogljivost, stopnje izkoriščenosti, valutne prakse in delovne pogoje v zadevnih tretjih državah.
Sprememba 37
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 a (novo)
5a.  Poleg tega Komisija v preiskavi oceni, ali Republika Koreja spoštuje socialne in okoljske standarde iz poglavja 13 Sporazuma, ter oceni morebitne posledične vplive na oblikovanje cen ali nepoštene konkurenčne prednosti, ki bi lahko vodile do resne škode ali nevarnosti resne škode za proizvajalce ali določene sektorje gospodarstva v Evropski uniji.
Sprememba 38
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 b (novo)
5b.  V preiskavi Komisija oceni tudi spoštovanje predpisov o netarifnih trgovinskih ovirah iz Sporazuma ter kakršno koli resno škodo za proizvajalce ali posamezne sektorje gospodarstva Evropske unije, ki lahko izhaja iz tega.
Sprememba 39
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6
6.  Zainteresirane stranke, ki so se javile v skladu s členom 3(4)(b), in predstavniki Republike Koreje lahko na pisno zahtevo pregledajo vse informacije, predložene Komisiji v okviru preiskave, razen internih dokumentov, ki so jih pripravili organi Unije ali njenih držav članic, če so te informacije pomembne za predstavitev njihovega primera, niso zaupne v smislu člena 9 in jih Komisija uporablja v preiskavi. Zainteresirane stranke, ki so se javile, lahko Komisiji sporočijo svoja stališča o zadevnih informacijah. Ta stališča se lahko upoštevajo, če so podprta z zadostnimi dokazi.
6.  Zainteresirane stranke, ki so se javile v skladu s členom 3(4)(b), in predstavniki Republike Koreje lahko na pisno zahtevo pregledajo vse informacije, predložene Komisiji v okviru preiskave, razen internih dokumentov, ki so jih pripravili organi Unije ali njenih držav članic, če so te informacije pomembne za predstavitev njihovega primera, niso zaupne v smislu člena 9 in jih Komisija uporablja v preiskavi. Zainteresirane stranke, ki so se javile, lahko Komisiji sporočijo svoja stališča o zadevnih informacijah. Ta stališča se upoštevajo, če so podprta z zadostnimi dokazi.
Sprememba 40
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 7
7.  Komisija lahko zainteresirane stranke zasliši. Te stranke so zaslišane, če so vložile pisno zahtevek v roku iz obvestila, objavljenega v Uradnem listu Evropske unije, iz katere je razvidno, da bo izid preiskave verjetno vplival nanje in da obstajajo posebni razlogi, zaradi katerih morajo biti ustno zaslišane.
7.  Komisija zainteresirane stranke zasliši. Te stranke so zaslišane, če so vložile pisno zahtevek v roku iz obvestila, objavljenega v Uradnem listu Evropske unije, iz katere je razvidno, da bo izid preiskave verjetno vplival nanje in da obstajajo razlogi, zaradi katerih morajo biti ustno zaslišane.
Komisija takšne stranke kasneje zasliši tudi večkrat, če obstajajo posebni razlogi, zaradi katerih morajo biti ponovno zaslišane.
Sprememba 41
Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)
Člen 4a
Nadzorni ukrepi
1.  Če so uvozni trendi za izdelek s poreklom iz Republike Koreje takšni, da bi lahko privedli do enega od položajev iz člena 2, se za uvoz tega izdelka lahko uvede predhodni nadzor Evropske unije.
2.  Sklep o uvedbi nadzora sprejme Komisija na podlagi postopka iz člena 11(1).
3.  Nadzorni ukrepi imajo omejeno veljavnost. Če ni drugače določeno, prenehajo veljati ob koncu drugega šestmesečnega obdobja po prvih šestih mesecih od uvedbe ukrepov.
4.  Nadzorni ukrepi se lahko omejijo na ozemlje ene ali več regij Unije, kadar je potrebno.
Sprememba 42
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1
1.  Začasni zaščitni ukrepi se uporabijo v nujnih primerih, ko bi odlašanje povzročilo škodo, ki bi se težko popravila, v skladu s predhodno ugotovitvijo, da obstajajo jasni dokazi, da se je uvoz blaga s poreklom iz Republike Koreje povečal zaradi zmanjšanja ali odprave carin v skladu s Sporazumom, in da ta uvoz povzroča resno škodo ali resno ogroža domačo industrijo. Začasni ukrepi se lahko uvedejo na podlagi postopka iz člena 11.1 .
1.  Začasni zaščitni ukrepi se uporabijo v nujnih primerih, ko bi odlašanje povzročilo škodo, ki bi se težko popravila, v skladu s predhodno ugotovitvijo na podlagi dejavnikov iz člena 4(5), da obstajajo zadostni dokazi, da se je uvoz blaga s poreklom iz Republike Koreje povečal zaradi zmanjšanja ali odprave carin v skladu s Sporazumom, in da ta uvoz povzroča resno škodo ali resno ogroža domačo industrijo. Začasni ukrepi se lahko uvedejo na podlagi postopka iz člena 11(1) .
Sprememba 43
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2
2.  Kadar država članica zahteva takojšnje ukrepanje Komisije in kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1, Komisija sprejme sklep najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu zahteve.
2.  Kadar država članica, Evropski parlament ali industrija Unije zahteva takojšnje ukrepanje Komisije in kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1, Komisija sprejme sklep najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu zahteve. Preiskovalno obdobje iz člena 4(3) se začne na dan, ko se sprejme sklep o uporabi začasnih zaščitnih ukrepov.
Sprememba 44
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Ukrepi iz tega člena se uporabljajo za vsak proizvod, ki se sprosti v prosti promet po začetku njihove veljavnosti. Vendar pa ti ukrepi ne preprečujejo sprostitve proizvodov v prosti promet, ki že potujejo v Unijo, če destinacije teh izdelkov ni mogoče spremeniti.
Sprememba 45
Predlog uredbe
Člen 6
Kadar se šteje, da so dvostranski zaščitni ukrepi nepotrebni , se preiskava in postopek zaključita na podlagi postopka iz člena 11.2 .
1.  Kadar dvostranski zaščitni ukrepi ne izpolnjujejo zahtev te uredbe , se preiskava in postopek zaključita na podlagi postopka iz člena 11(1) .
2.  Če Evropski parlament izrazi nasprotovanje osnutku sklepa, da se ne uvedejo dvostranski zaščitni ukrepi, z utemeljitvijo, da bi bil ta sklep v nasprotju z namero zakonodajalca, Komisija brez poseganja v odstavek 1 ponovno preuči osnutek sklepa. Komisija lahko ob upoštevanju razlogov za nasprotovanje in rokov postopka v teku odboru predloži nov osnutek sklepa ali pa Evropskemu parlamentu in Svetu poda predlog v skladu s Pogodbo. Komisija obvesti Evropski parlament, Svet in odbor o ukrepih, ki jih namerava sprejeti, in razlogih zanje.
3.  Komisija objavi poročilo, ki vsebuje njene ugotovitve in utemeljene sklepe v zvezi z vsemi ustreznimi vprašanji, ki se nanašajo na dejansko stanje in pravno podlago, pri tem pa ustrezno upošteva varstvo zaupnih informacij v smislu člena 9.
Sprememba 46
Predlog uredbe
Člen 7
Kadar dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da so pogoji iz člena 2.1 izpolnjeni, se sprejme sklep o uvedbi dvostranskih zaščitnih ukrepov v skladu s postopkom iz člena 11.2 .
Kadar dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da so pogoji iz člena 2.1 izpolnjeni, se sprejme sklep o uvedbi dvostranskih zaščitnih ukrepov v skladu s postopkom iz člena 11(1) .
Komisija ob ustreznem upoštevanju varstva zaupnih informacij v smislu člena 9 objavi poročilo s povzetkom bistvenih dejstev in premislekov, ki so pomembni za sklep.
Sprememba 47
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Zaščitni ukrep se nadalje izvaja do rezultatov pregleda med vsakim obdobjem podaljšanja.
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Komisija zagotovi, da so vsi podatki in statistike, ki so potrebni za preiskavo, na voljo in so razumljivi, pregledni in preverljivi. Komisija takoj, ko je vzpostavljen potreben tehnični okvir, pripravi spletni portal, zaščiten z geslom, ki ga upravlja in prek katerega se razširjajo vse pomembne, nezaupne informacije v smislu tega člena. Državam članicam, registrirani industriji Unije, domači svetovalni skupini in Evropskemu parlamentu je treba na zahtevo omogočiti dostop do te spletne platforme. Te informacije vključujejo statistične podatke, pomembne za določanje, ali dokazi izpolnjujejo zahteve iz člena 2(1), ter vse pomembne dodatne informacije v zvezi s preiskavo.
Informacije, prejete prek te spletne platforme, se uporabijo samo v namene, zaradi katerih so bile zahtevane. Vse zaupne informacije ali vse informacije, predložene na zaupni osnovi, ki so prejete v skladu s to uredbo, se ne razkrijejo brez posebnega dovoljenja njihovega predložnika.
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 10
Komisiji pomaga odbor iz člena 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009 o skupnih pravilih za uvoz. Člen 4 Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009se uporablja smiselno.
Komisiji pomaga odbor iz člena 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009 o skupnih pravilih za uvoz.
Sprememba 50
Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)
Člen 10a
Poročilo
1.  Komisija objavi letno poročilo o uporabi in izvajanju Sporazuma. Poročilo vključuje informacije o dejavnostih različnih organov, pristojnih za spremljanje izvajanja Sporazuma in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz njega, vključno z obveznostmi glede trgovinskih ovir.
2.  V posebnih delih poročila se obravnavajo izpolnjevanje obveznosti v skladu s poglavjem 13 Sporazuma ter dejavnosti domače svetovalne skupine in foruma civilne družbe.
3.  Poročilo vključuje tudi povzetek statističnih podatkov in razvoj trgovine s Korejo. Posebej se navedejo rezultati spremljanja povračila dajatev.
4.  Evropski parlament ali Svet lahko v enem mesecu povabita Komisijo na priložnostni sestanek pristojnega odbora Evropskega parlamenta ali Sveta, da bi predstavila in pojasnila katero koli vprašanje v zvezi z izvajanjem Sporazuma.
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.
črtano
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3
3.  Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.
črtano
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)
Člen 11a
Poročanje
1.  Komisija objavi letno poročilo o uporabi in delovanju zaščitne klavzule. Poročilo vključuje povzetek zahtev za začetek postopkov, preiskave in njihove izsledke, zaključene preiskave in postopke brez ukrepov, uvedbo začasnih zaščitnih ukrepov ali dokončnih ukrepov ter utemeljitev za vsak sklep o teh vprašanjih s priloženim povzetkom pomembnih informacij in dejstev.
2.  Poročilo vključuje tudi povzetek statističnih podatkov in razvoj trgovine s Korejo. Posebej se navedejo rezultati spremljanja povračila dajatev.
3.  Evropski parlament ali Svet lahko v enem mesecu skličeta priložnostni sestanek Komisije s pristojnim odborom Evropskega parlamenta ali Sveta, da bi predstavila in pojasnila katero koli vprašanje v zvezi z uporabo zaščitne klavzule, povračilom dajatev ali Sporazumom na splošno.
Sprememba 54
Predlog uredbe
Člen 11 b (novo)
Člen 11b
Postopek za uporabo člena 14 protokola o pravilih o poreklu
1.  Komisija za namen uporabe člena 14 (povračilo ali oprostitev carinskih dajatev) protokola o pravilih o poreklu pozorno spremlja razvoj ustreznih statističnih podatkov o uvozu in izvozu glede na vrednost in, če je primerno, obseg, ter redno izmenjuje te podatke z Evropskim parlamentom, Svetom in zadevnimi industrijami Unije in jim posreduje svoje ugotovitve. Spremljanje se začne z začetkom začasne uporabe in podatki se izmenjavajo vsaka dva meseca.
Komisija poleg tarifnih postavk, vključenih v člen 14(1) protokola o pravilih o poreklu, pripravi v sodelovanju z industrijo Unije seznam ključnih tarifnih postavk, ki niso specifične za avtomobilski sektor, a so pomembne za proizvodnjo avtomobilov in druge povezane sektorje. Izvaja se posebno spremljanje, kot je določeno v členu 14(1) protokola o pravilih o poreklu.
2.  Komisija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo nemudoma preuči, ali so izpolnjeni pogoji za sklicevanje na člen 14 protokola o pravilih o poreklu in sporoči svoje ugotovitve v desetih delovnih dneh po zahtevi. Po posvetovanjih v okviru posebnega odbora, na katerega se sklicuje pododstavek 3 člena 207(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, Komisija zahteva posvetovanja s Korejo, kadar koli so izpolnjeni pogoji iz člena 14 protokola o pravilih o poreklu. Komisija šteje, da so pogoji izpolnjeni, med drugim, ko so doseženi pragovi iz odstavka 3.
3.  Razlika 10 odstotnih točk se šteje kot „pomembna“ za namene uporabe odstavka 2.1(a) člena 14 protokola o pravilih o poreklu, ko se ocenjuje povečan delež uvoza delov ali sestavnih delov v Korejo v primerjavi s povečanim deležem izvoza končnih izdelkov iz Koreje v EU. 10-odstotno povečanje se šteje kot „pomembno“ za namene uporabe odstavka 2.1(b) člena 14 protokola o pravilih o poreklu, ko se ocenjuje povečanje izvoza končnih izdelkov iz Koreje v EU v absolutnih vrednostih ali glede na domačo proizvodnjo. Tudi povečanja pod temi pragovi se lahko v posameznih primerih štejejo za „pomembna“.

(1) Zadeva je bila v skladu z drugim pododstavkom člena 57(2) vrnjena v odbor (A7-0210/2010).

Zadnja posodobitev: 27. julij 2011Pravno obvestilo