Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 77kWORD 48k
Štvrtok, 9. septembra 2010 - Štrasburg Finálna verzia
Dlhodobá starostlivost o staršie osoby
P7_TA(2010)0313B7-0491/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. septembra 2010 o dlhodobej starostlivosti o starších ľudí

Európsky parlament ,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na navrhovanú smernicu o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (KOM(2008)0426),

–  so zreteľom na otázku Komisii z 30. júna 2010 o dlhodobej starostlivosti o starších ľudí (O-0102/2010 – B7-0457/2010),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.  vyzýva členské štáty, aby sa zamysleli nad demografickým vývojom v ostatných rokoch, najmä nad problémom starnutia populácie, ktorý vedie k zvýšenému tlaku na rozpočet a vysokému dopytu po lepšej infraštruktúre v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti; nabáda členské štáty, aby bojovali proti sociálnemu vylúčeniu starších ľudí a akejkoľvek diskriminácii na základe veku;

2.  pripomína členským štátom, že zabezpečovanie prístupu k primeraným zdravotníckym a opatrovateľským službám je základnou zásadou európskeho modelu solidarity;

3.  uznávajúc význam kvality a kontinuity opatery vyzýva členské štáty, aby zlepšili, uľahčili a podporili špecializovanú odbornú prípravu, vzdelávanie a opatrenia na opätovné zaradenie do pracovného života pre všetkých, ktorí dlhodobo opatrujú starších ľudí, a to aj pre dobrovoľných opatrovateľov a pre tých, ktorí potrebujú odbornú kvalifikáciu; takáto odborná príprava môže tiež napomôcť zvyšovanie spoločenskej prestíže tejto dôležitej práce; naliehavo vyzýva členské štáty, aby riešili problémy veľmi nízkeho platového ohodnotenia opatrovateľskej práce, nedostatku personálu, nedostatočnej alebo neprimeranej odbornej prípravy, ktoré sú všetky veľkou záťažou pre poskytovanie opatery; pripomína dôležitý príspevok občianskej spoločnosti, cirkvi a charitatívnych organizácií pri poskytovaní starostlivosti;

4.  poukazuje na význam ďalšieho rozvoja „elektronického zdravia“ pre zlepšovanie produktivity a efektívnosti poskytovania opatery a tiež pre podporu dobrovoľných opatrovateľov a samotných starších ľudí;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zohľadnili potreby dobrovoľných opatrovateľov, ktorí zabezpečujú značnú časť opatery starších ľudí, a aby prijali konkrétne opatrenia na podporu a ochranu tohto zdroja prostredníctvom odbornej prípravy, úľav a opatrení na zladenie pracovného a rodinného života;

6.  trvá na tom, že vo všetkých členských štátoch by mali existovať záruky ochraňujúce základné práva osôb, ktorým sa poskytuje dlhodobá opatera, a na tento účel vyzýva členské štáty, aby venovali viac pozornosti ako doposiaľ presadzovaniu kvalitatívnych kritérií poskytovania služieb a ich dodržiavaniu;

7.  vyzýva členské štáty, aby podporovali starších ľudí v každom potrebnom ohľade, aby samostatne zvládali každodenný život vo vlastných domácnostiach, a aby im poskytli prostriedky pomoci, ktoré im umožnia lepšie sa vyrovnať s týmto prostredím, ktoré je najlepšou alternatívou k ústavnej opatere;

8.  vyzýva členské štáty, aby v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov upravili kvalifikačné požiadavky pre sociálnych pracovníkov opatrujúcich starších ľudí a aby navrhli a zaviedli pokročilé systémy odbornej prípravy, ktoré prispejú k tomu, aby sa zvýšila vzdelanostná úroveň ľudí pracujúcich v systéme opatery starších, a tak i kvalita poskytovaných služieb;

9.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že financovanie a poskytovanie špecializovanej geriatrickej starostlivosti sa v mnohých členských štátoch v priebehu rokov znížilo, a že odborníkom v oblasti problematiky starších ľudí sa nedostalo postačujúcej odbornej prípravy; konštatuje, že v mnohých prípadoch to viedlo k zníženiu kvality opatery poskytovanej starším ľuďom, čo ich niekedy nespravodlivo diskriminuje; vyzýva členské štáty, aby túto situáciu aj naďalej skúmali, s cieľom zvýšiť v prípade potreby objem prostriedkov v tejto oblasti;

10.  vyzýva členské štáty, aby prednostne podporovali zriaďovanie jednotiek domácej paliatívnej opatery;

11.  žiada Komisiu, aby zozbierala údaje o opatere starších ľudí v zariadeniach sociálnej starostlivosti, komunitách a v domácnostiach v každom členskom štáte a aby o tom vypracovala súhrnnú správu;

12.  požaduje minimálne normy pre všetky zmluvy v odvetví opatrovateľských služieb vrátane minimálnych miezd;

13.  žiada, aby sa Komisia viac zaoberala skúmaním zameraným na zistenie počtu úmrtí starších ľudí v dlhodobej starostlivosti, ktoré možno pripísať podvýžive a dehydratácii;

14.  vyzýva členské štáty, aby uskutočňovali politiku informovania a prevencie zameranú na starších ľudí, ktorá sa sústredí najmä na otázky výživy a predchádzanie riziku dehydratácie;

15.  konštatuje, že politika EÚ pre starších ľudí je založená na zásade „spoločnosť pre všetkých“, podľa ktorej členské štáty majú povinnosť zaručiť, aby ľudia rôznych vekových skupín mali všetky možnosti aktívne sa zúčastňovať na spoločenskom živote bez ohľadu na svoj vek;

16.  je zástancom zavedenia programov, ktoré by zabezpečovali domácu sociálnu pomoc a zdravotnú starostlivosť pre starších ľudí alebo, v štátoch, v ktorých už takéto služby jestvujú, ďalšie poskytovanie týchto služieb, pričom tieto programy by boli riadené komunálnymi a miestnymi úradmi v rámci ich referenčného rámca;

17.  žiada, aby Komisia vypracovala zelenú knihu o zneužívaní starších ľudí a o ochrane starších ľudí v rámci komunity a vo všetkých druhoch zariadení sociálnej starostlivosti vrátane zamerania sa na mobilitu pacientov a na najlepšie postupy uplatňované v 27 členských štátoch;

18.  vyzýva Komisiu, aby pripravila štúdiu, v ktorej ozrejmí rast požiadaviek v oblasti opatery starších ľudí a odhadne predpokladanú ponuku špecializovaných služieb na obdobie do roku 2020;

19.  prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie požaduje výmenu informácií, politických myšlienok a najlepších postupov medzi členskými štátmi o poskytovaní dlhodobej opatery starším ľuďom a najmä opatrení a minimálnych profesionálnych štandardov, s cieľom:

   a) zmenšiť rozdiely pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a chrániť starších ľudí v komunitách a v zariadeniach sociálnej starostlivosti,
   b) riešiť prípady zneužívania starších ľudí,
   c) vytvoriť stratégie v oblasti ľudských zdrojov zamerané na boj proti nedostatku personálu,
   d) ako aj pomôcť pri šírení informačných a komunikačných technológií zameraných na podporu opatery v rodinách a nezávislosti starších ľudí;

20.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa všemožne snažila zabezpečiť prijateľné normy zdravotnej starostlivosti pre všetkých európskych občanov bez ohľadu na ich finančné možnosti;

21.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vzhľadom na to, že populácia EÚ vo všeobecnosti starne, využili každú formu spolupráce, s cieľom navrhnúť udržateľné finančné systémy na poskytovanie dlhodobej opatery, aby sa do budúcnosti zabezpečilo fungovanie udržateľného systému financovania opatery starších ľudí a aby boli dostupné potrebné opatrovateľské služby;

22.  vyzýva na výmenu najlepších postupov pri hľadaní najefektívnejších spôsobov rozvoja vzťahov medzi generáciami, a to v záujme intenzívnejšieho zapájania rodinných príslušníkov do poskytovania opatery starším, čo prinesie veľa úžitku a umožní lepšie splniť individuálne potreby ľudí, ktorí potrebujú opateru;

23.  vyzýva na rozvoj jednotnej stratégie aktívneho starnutia, s cieľom zapájať starších ľudí do spoločenských a kultúrnych aktivít;

24.  vzhľadom na značný nárast počtu starších ľudí vyzýva na prijatie opatrení, ktorými by sa týmto ľudom zabezpečil rovnaký prístup k službám sociálnej starostlivosti;

25.  vyzýva členské štáty, aby znížili záťaž opatrovateľov starších alebo zdravotne postihnutých ľudí a aby vytvorili jednotné systémy opatery, ktoré by umožnili opatrovateľom nájsť si prácu;

26.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

Posledná úprava: 11. augusta 2011Právne oznámenie