Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0170(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0195/2010

Indgivne tekster :

A7-0195/2010

Forhandlinger :

PV 20/09/2010 - 16
CRE 20/09/2010 - 17

Afstemninger :

PV 21/09/2010 - 5.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0321

Vedtagne tekster
PDF 75kWORD 45k
Tirsdag den 21. september 2010 - Strasbourg Endelig udgave
Undersøgelse og forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart ***I
P7_TA(2010)0321A7-0195/2010
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. september 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart (KOM(2009)0611 - C7-0259/2009 - 2009/0170(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet ,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0611),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 80, stk.2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0259/2009),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til EU-traktatens artikel 294, stk. 3, og artikel 100, stk. 2,

–  der henviser til udtalelse af 27. maj 2010 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1) ,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til udtalelse af 4. februar 2010 fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse(2) ,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 30. juni 2010 forpligtede sig til at godkende Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0195/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EUT C 132 af 21.5.2010, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. september 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om undersøgelse og forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart og om ophævelse af direktiv 94/56/EF
P7_TC1-COD(2009)0170

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 996/2010)

Seneste opdatering: 2. september 2011Juridisk meddelelse