Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2200(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0238/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0238/2010

Συζήτηση :

PV 20/09/2010 - 18
CRE 20/09/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 21/09/2010 - 5.6
CRE 21/09/2010 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0324

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 110kWORD 66k
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία
P7_TA(2010)0324A7-0238/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία (2009/2200(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής για την Τουρκία για το 2009 (SEC(2009)1334),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης της 12ης Σεπτεμβρίου 1963 μεταξύ Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και Τουρκίας,

–  έχοντας υπόψη το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της εν λόγω συμφωνίας της 23ης Νοεμβρίου 1970, και ειδικότερα το άρθρο 41, παράγραφος 1 («ρήτρα Standstill»),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1/80 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας της 19ης Σεπτεμβρίου 1980,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1/95 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας της 22ας Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την υλοποίηση της τελικής φάσης της Τελωνειακής Ένωσης (96/142/EΚ),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες, και συγκεκριμένα τις αποφάσεις επί των υποθέσεων Demirel, Sevince, Savas, Abatay-Sahin, Tum-Dari και Soysal,

–  έχοντας υπόψη την τελευταία εμπορική ανασκόπηση του ΠΟΕ για την Τουρκία που δημοσιεύθηκε το 2007,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη την Ανάλυση του Τμήματος Πολιτικής σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα 2009 του Προενταξιακού Μέσου (IPA) για την Τουρκία στο πλαίσιο της ενταξιακής δέσμης του 2009,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0238/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελωνειακή ένωση με την Τουρκία παραμένει μια από τις πιο προηγμένες και στενές εμπορικές σχέσεις που έχει συνάψει η ΕΕ με τρίτη χώρα,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι η δέκατη έβδομη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας και η έκτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη, με τα βιομηχανικά προϊόντα να υπερβαίνουν το 90 % των εξαγωγών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) ανήλθαν το 2008 στα 18 δισ. ευρώ, κατατάσσοντας την Τουρκία στην εικοστή θέση στον κόσμο μεταξύ των αποδεκτών άμεσων ξένων επενδύσεων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει καταστεί ο έβδομος σε μέγεθος εμπορικός εταίρος της ΕΕ και ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 η Τουρκία εξήγαγε στην ΕΕ προϊόντα αξίας 33,6 δισ. ευρώ, ενώ η αξία των εισαχθέντων από την ΕΕ προϊόντων ανήλθε σε 40,4 δισ. ευρώ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο ποσοστό ανεργίας στην Τουρκία ανήλθε στο ανησυχητικό 12,5 % το 2009 και μειώθηκε στο 10,8 % τον Απρίλιο 2010 σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, η ανεργία των νέων είναι στο 25 % και ότι, σύμφωνα με τη σχετική με την Τουρκία έκθεση του 2010 για τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας, το ποσοστό εσχάτης ένδειας ανέρχεται σε 17,1 %,

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία βρίσκονται σε προηγμένο επίπεδο· ζητεί από την Τουρκία απλούστευση των διαδικασιών και της γραφειοκρατίας και άρση των εναπομεινάντων δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων· τονίζει τη σημασία του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, με σκοπό τη βελτίωση των σχέσεων αυτών·

2.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη συνδυασμένη ανάγνωση του άρθρου 205 της Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 21 της Συνθήκης της ΕΕ, η εξωτερική δράση της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κοινής εμπορικής πολιτικής, επιδιώκει να προαγάγει «(...) τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και αλληλεγγύης, και το σεβασμό των αρχών του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου» καθώς και να οικοδομήσει εταιρικές σχέσεις με τις τρίτες χώρες που συμμερίζονται τις ανωτέρω αρχές·

3.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη δέσμευσή της και το διάλογο με την Τουρκία για θέματα εμπορίου, ιδίως στο πλαίσιο της Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Μικτής Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης ΕΚ-Τουρκίας· παροτρύνει αμφότερα τα μέρη να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τις πλατφόρμες αυτές, επιλύοντας γρήγορα εκκρεμούντα θέματα όπως η τουρκική απαγόρευση στις εισαγωγές βοείου κρέατος, ζώντων βοοειδών και παράγωγων προϊόντων και οι ποσοστώσεις που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ στην οδική διέλευση οχημάτων καταχωρισμένων στην Τουρκία·

4.  τονίζει τις δυνατότητες που έχει η Τουρκία για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και τις δημογραφικές της ιδιαιτερότητες· καλεί τόσο την ΕΕ όσο και την Τουρκία να δείξουν τη δέουσα προσοχή στις αλληλοσυνδεόμενες οικονομίες τους, να διατηρήσουν τα καθεστώτα ανοικτού εμπορίου και επενδύσεων και την ικανότητά τους να αντισταθούν στις εσωτερικές πιέσεις προστατευτισμού σύμφωνα με τις δεσμεύσεις τους σε διάφορες διεθνείς πλατφόρμες, και να χρησιμοποιήσουν μέσα εμπορικής άμυνας σύμφωνα με τον ΠΟΕ·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και για τη συμμετοχή τους στην άτυπη οικονομία· παροτρύνει την Τουρκία να θέσει τη γυναικεία απασχόληση στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής της πολιτικής καθώς και της πολιτικής της για την απασχόληση·

6.  τονίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης στον τομέα της απασχόλησης των νέων και την απουσία ειδικών δράσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος· παραπέμπει σε μια πρόσφατη μελέτη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) που περιγράφει το θέμα της δημιουργίας θέσεων εργασίας εν γένει και της γυναικείας και νεανικής απασχόλησης ειδικότερα ως τη βασική πρόκληση της αγοράς εργασίας σε σχέση με την ανάπτυξη της Τουρκίας· ζητεί, συνεπώς, μια στρατηγική απασχόλησης που θα έχει ως στόχο τη νεανική απασχόληση εν γένει και την κατάσταση των νεαρών γυναικών ειδικότερα·

7.  χαιρετίζει τη θέσπιση της τελωνειακής ένωσης το 1966, που εξασφάλισε αυξημένη πρόσβαση στην αγορά και επέτρεψε να ανέλθει ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ ΕΕ της Τουρκίας στο ανώτατο σημείο το 2008, τα 100 δισ. ευρώ ετησίως·

8.  επισημαίνει ότι η τελωνειακή ένωση καλύπτει τα βιομηχανικά προϊόντα και τα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα· προσδοκά τη συμπερίληψη των γεωργικών προϊόντων στην τελωνειακή ένωση το συντομότερο· εκτιμά ότι η τελωνειακή ένωση μπορεί να γίνει ουσιαστικότερη για να καλύψει και άλλους τομείς, όπως οι υπηρεσίες και οι δημόσιες συμβάσεις·

9.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, σύμφωνα με την τελευταία επιθεώρηση του ΠΟΕ, ο μέσος όρος των τελωνειακών δασμών που επιβάλλει η Τουρκία στα γεωργικά προϊόντα είναι σχετικά υψηλός και σε μερικές περιπτώσεις εξαιρετικά υψηλός (π.χ. ο δασμός που επιβάλλεται στο καλαμπόκι είναι 130 %)· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να μειώσει σημαντικά αυτούς τους φραγμούς·

10.  χαιρετίζει την ευθυγράμμιση του τουρκικού δασμολογικού κώδικα με αυτόν της ΕΕ και ειδικότερα την έγκριση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ)· ζητεί μεγαλύτερη ευθυγράμμιση της τουρκικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο σε θέματα ελευθέρων συναλλαγών, καταπολέμησης των απομιμήσεων και ελέγχου εκ των υστέρων και έγκρισης της λειτουργίας καταστημάτων αφορολόγητων ειδών (duty-free)·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν προχώρησε στην πλήρη εφαρμογή του πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης ούτε στην εξάλειψη όλων των φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων· καλεί την Τουρκία να εκπληρώσει πλήρως και αμέσως όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το συμπληρωματικό Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας, κατά τρόπο που δεν θα εισάγει διακρίσεις, πράγμα που θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών της σχέσεων με όλα τα κράτη μέλη, και υπενθυμίζει ότι η σχετική παράλειψη ενδέχεται να επηρεάσει ακόμη πιο σοβαρά την πορεία των διαπραγματεύσεων·

12.  επαναλαμβάνει ότι η πλήρης τήρηση από την Τουρκία των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης είναι ουσιαστικής σημασίας· θεωρεί επίσης ότι απαιτείται περαιτέρω εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ σε ορισμένους τομείς όπως οι ζώνες ελεύθερου εμπορίου και οι δασμολογικές ελαφρύνσεις·

13.  επισημαίνει ότι η τελωνειακή ένωση θα επωφεληθεί τα μέγιστα από την αναθεώρηση του μηχανισμού διευθέτησης διαφορών, που θα επιτρέψει την ταχεία και δίκαιη επίλυση εκκρεμούντων θεμάτων·

14.  ζητεί την άρση όλων των περιττών εμποδίων στο εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, περιλαμβανομένων των εμποδίων τεχνικού χαρακτήρα όπως η μη αναγνώριση της πιστοποίησης, οι διπλές δοκιμασίες, οι διπλές επιθεωρήσεις, υποχρεωτικοί τεχνικοί κανόνες και προδιαγραφές, σύμφωνα με τον ΠΟΕ· καλεί επίσης την Επιτροπή να μοιραστεί τις βέλτιστες πρακτικές σε αυτό τον τομέα·

15.  αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Τουρκία στη σύναψη συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με τρίτες χώρες, πράγμα που έχει αρνητικές συνέπειες στην τουρκική οικονομία, επιτρέποντας μονομερή προτιμησιακή πρόσβαση στην τουρκική αγορά για τις χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με την ΕΕ και με τις οποίες η ίδια η Τουρκία δεν έχει μπορέσει να υπογράψει ΣΕΣ· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι η Τουρκία θα συμπεριληφθεί στις μελέτες αξιολόγησης επιπτώσεων για τις προοπτικές σύναψης συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και να βελτιώσουν τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τη θέση της ΕΕ και την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για τις ΣΕΣ· παροτρύνει την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη στο πλαίσιο των ΣΕΣ την τελωνειακή ένωση ΕΕ και Τουρκίας·

16. καλεί την Τουρκία να καταργήσει τις εναπομείνασες άδειες εισαγωγής για εμπορεύματα που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που ισχύουν βάσει της τελωνειακής ένωσης και να συμφωνήσει στην επικαιροποίηση της απόφασης αριθ. 2/97 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας σχετικά με την κατάργηση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο·

17.  χαιρετίζει τη νομοθεσία σχετικά με την τυποποίηση του εξωτερικού εμπορίου, που ενέκρινε η τουρκική κυβέρνηση το 2009· σημειώνει, ωστόσο, την καθιέρωση διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και φυσικών τελωνειακών ελέγχων· παροτρύνει τόσο την ΕΕ όσο και την Τουρκία να εφαρμόσουν πλήρως τις αρχές της αμοιβαίας αναγνώρισης·

18.  καλεί την Τουρκία να καταργήσει τις δυσκίνητες διαδικασίες εισαγωγής και να προσαρμόσει το σύστημά της των αφορολόγητων ποσοστώσεων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, το οποίο δεν είναι σύμφωνο με την τελωνειακή ένωση·

19.  χαιρετίζει τα θετικά συμπεράσματα της τελευταίας ανασκόπησης του ΠΟΕ για την Τουρκία· καλεί, ωστόσο, την τουρκική κυβέρνηση να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκπλήρωση των συστάσεων που περιέχονται στην ανασκόπηση αυτή και να επιταχύνει τις διαρθρωτικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις·

20. καλεί την Τουρκία να αναστείλει τις νέες απαιτήσεις περί ορθών παρασκευαστικών πρακτικών (GMP), δεδομένου ότι αυτές de facto απαγορεύουν τις εισαγωγές ορισμένων φαρμακευτικών προϊόντων, και να συμμετάσχει και να ενταχθεί σε διεθνείς πρωτοβουλίες για την εναρμόνιση των διαδικασιών και των προδιαγραφών που διέπουν τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές, όπως είναι οι πρωτοβουλίες της ΠΟΥ και της ΕΕ·

21.  επισημαίνει τη δυναμική διεθνή εμπορική στρατηγική της Τουρκίας και τη σύναψη 16 ΣΕΣ μέχρι σήμερα· παροτρύνει την ΕΕ και την Τουρκία να συνεργαστούν για την εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων με την κεντρική Ασία·

22.  επισημαίνει το γεγονός ότι το 88 % του συνολικού όγκου των ΑΞΕ στην Τουρκία προέρχεται από την ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι το μερίδιο των ΑΞΕ στο ΑΕγχΠ της Τουρκίας είναι σχετικά περιορισμένο·

23.  λαμβάνει υπό σημείωση το ρόλο της Τουρκίας σε περιφερειακές πλατφόρμες όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, η Εμπορική και Αναπτυξιακή Τράπεζα του Ευξείνου Πόντου και η Διαδικασία για τη συνεργασία στη νοτιοανατολική Ευρώπη· ενθαρρύνει την Τουρκία να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση του ανοιχτού και δίκαιου εμπορίου λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ευημερία·

24.  επισημαίνει το ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στην περιοχή της Μεσογείου ως ιδρυτικός εταίρος της Διαδικασίας της Βαρκελώνης και καλεί την Τουρκία να σεβασθεί πλήρως όλα τα κράτη εταίρους της Διαδικασίας· επισημαίνει τα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης των εμπορικών συναλλαγών της Τουρκίας στη λεκάνη της Μεσογείου·

25.  επισημαίνει ότι ενώ η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας, το 2009 η Ρωσία, η Κίνα, οι ΗΠΑ και το Ιράν ήταν μεταξύ των κυριότερων εμπορικών εταίρων της Τουρκίας· υπογραμμίζει ότι ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ μειώθηκε το 2009, ενώ σημειώθηκε αυξητική τάση το πρώτο εξάμηνο του 2010· επισημαίνει επίσης ότι η Τουρκία διαφοροποιεί τους εμπορικούς εταίρους της· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τα αίτια, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι και η οικονομική κρίση, και τον οικονομικό αντίκτυπο της σχετικής αυτής μείωσης του μεριδίου της ΕΕ στον όγκο των εξωτερικών εμπορικών συναλλαγών της Τουρκίας·

26.  επισημαίνει ότι η Τουρκία και η ΕΕ αντιμετωπίζουν παρεμφερείς προκλήσεις στον τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού· υπογραμμίζει τη σημασία του σχεδίου «Nabucco» για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην ΕΕ και καλεί, ως εκ τούτου, την Τουρκία να αναλάβει την πρωτοβουλία να θέσει σε ταχεία εφαρμογή τη διακυβερνητική συμφωνία για το σχέδιο Nabucco· επισημαίνει την ανάγκη να χαραχθεί κοινή εξωτερική ενεργειακή στρατηγική και να ανοίξει το κεφάλαιο της ενέργειας, πράγμα που θα εντείνει τη συνεργασία στον τομέα αυτό· καλεί την Τουρκία να κυρώσει την τροποποίηση της Συνθήκης για τον Ενεργειακό Χάρτη και την παροτρύνει να επενδύσει στο τεράστιο δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

27.  επισημαίνει ότι τα αλλεπάλληλα προβλήματα θεώρησης διαβατηρίων στο πλαίσιο του προτύπου 4 της ΓΣΕΥ περιορίζουν ουσιαστικά την κυκλοφορία των τούρκων επιχειρηματιών και των οδηγών φορτηγών στην ΕΕ· επισημαίνει τις διαδοχικές αποφάσεις του ΔΕΚ επί του θέματος αυτού και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα σεβαστούν αυτές τις αποφάσεις· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επανεξετάσουν τις διαδικασίες για τις θεωρήσεις διαβατηρίων, ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια στο εμπόριο·

28.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η νομοθεσία που εξασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ και τις σχετικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα της συνδικαλιστικής οργάνωσης, της απεργίας και της συλλογικής διαπραγμάτευσης·

29.  προτρέπει την Τουρκία να μην εφαρμόζει μεροληπτικές πρακτικές σε βάρος ξένων επιχειρήσεων, παρέχοντας πλεονέκτημα τιμής 15 % στους τούρκους υποψηφίους που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων· καλεί την Τουρκία να προσχωρήσει στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

30.  επισημαίνει ότι τα προϊόντα απομίμησης, περιλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων και των καλλυντικών, αποτελούν σημαντικό πρόβλημα στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και περιορίζουν την ελκυστικότητα της Τουρκίας για ΑΞΕ· προτρέπει την Τουρκία να εφαρμόσει αποτελεσματικά τη νέα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, ώστε να προαχθούν οι εμπορικές σχέσεις με την ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη επίτευξης καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των διεθνών απαιτήσεων στον τομέα του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας και των αναγκών για εγχώρια οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο της διαμόρφωσης καθεστώτος πνευματικής ιδιοκτησίας·

31.  επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν το 99 % των τουρκικών επιχειρήσεων και εξασφαλίζουν το 70 % των θέσεων εργασίας στην Τουρκία· ενθαρρύνει την Τουρκία να βελτιώσει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση· χαιρετίζει το ένατο αναπτυξιακό σχέδιο της Τουρκίας που εστιάζει στις δαπάνες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης οι οποίες έχουν κομβική σημασία για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ·

32.  χαιρετίζει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος υπέρ των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων·

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την κυβέρνηση της Τουρκίας.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Σεπτεμβρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου