Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0260(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0159/2010

Indgivne tekster :

A7-0159/2010

Forhandlinger :

PV 21/09/2010 - 9
CRE 21/09/2010 - 9

Afstemninger :

PV 22/09/2010 - 5.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0332

Vedtagne tekster
PDF 81kWORD 49k
Onsdag den 22. september 2010 - Strasbourg Endelig udgave
Lægemiddelovervågning (ændring af direktiv 2001/83/EF) ***I
P7_TA(2010)0332A7-0159/2010
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. september 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler, for så vidt angår lægemiddelovervågning (KOM(2008)0665 - C6-0514/2008 - 2008/0260(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet ,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0665),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C6-0514/2008),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, artikel 114 og artikel 168, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 10. juni 2009(1) ,

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 7. oktober 2009(2) ,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant med skrivelse af 23. juni 2010 gav tilsagn om at vedtage forslaget, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse(A7-0159/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 306 af 16.12.2009, s. 28.
(2) EUT C 79 af 27.3.2010, s. 50.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. september 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/.../EU om ændring, for så vidt angår lægemiddelovervågning, af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler
P7_TC1-COD(2008)0260

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2010/84/EU).

Seneste opdatering: 7. februar 2012Juridisk meddelelse