Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0143(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0170/2010

Indgivne tekster :

A7-0170/2010

Forhandlinger :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Afstemninger :

PV 07/07/2010 - 8.5
PV 07/07/2010 - 8.9
CRE 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 22/09/2010 - 5.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0273
P7_TA(2010)0334

Vedtagne tekster
PDF 85kWORD 65k
Onsdag den 22. september 2010 - Strasbourg Endelig udgave
Europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger ***I
P7_TA(2010)0334A7-0170/2010
Beslutning
 Konsolideret tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. september 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (KOM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet ,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0502),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0168/2009),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: »Følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer« (KOM(2009)0665),

–  der henviser til EUF-traktatens artikel 294, stk. 3, og artikel 114,

–  henviser til Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 8. januar 2010(1) ,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 21. januar 2010(2) ,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 15. september 2010 forpligtede sig til at godkende Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Retsudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0170/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(3) ;

2.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 13 af 20.1.2010, s. 1.
(2) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(3) Denne holdning erstatter der ændringer, der blev vedtaget den 7. juli 2010 (Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0273).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. september 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF
P7_TC1-COD(2009)0143

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1094/2010).


BILAG

Erklæringer fra Kommissionen

Erklæring vedrørende tilsynsbeføjelser over for kreditvurderingsbureauer og på andre områder

»Kommissionen bemærker, at der er opnået enighed om at overdrage visse tilsynsbeføjelser til Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Værdipapirer og Markeder over for kreditvurderingsbureauer. Kommissionen mener, at det i fremtiden kan være nyttigt at overdrage tilsynsbeføjelser til europæiske myndigheder på andre områder. Dette kunne navnlig være tilfældet for visse markedsinfrastrukturer. Kommissionen vil undersøge disse spørgsmål grundigt og stille de efter dens vurdering passende lovforslag.«

Erklæring vedrørende krisestyring og –løsning

»I sin meddelelse af 26. maj 2010 om bankafviklingsfonde fremhævede Kommissionen, at «et passende første skridt [kunne] være et system, der er baseret på etablering af et harmoniseret netværk af nationale fonde forbundet med et sæt koordinerede nationale krisestyringsordninger».

Kommissionen bekræfter, at den agter at fremsætte lovgivningsforslag om et komplet sæt redskaber til forebyggelse og afvikling af nødlidende banker i foråret 2011. Dermed sikres, at de offentlige myndigheder er i stand til at afvikle nødlidende finansielle institutioner og samtidig minimere følgerne af, at banker er nødlidende, for det finansielle system, idet skaden begrænses til økonomien og anvendelsen af ressourcer fra den offentlige sektor.

Kommissionen bekræfter, at de europæiske tilsynsmyndigheder bør spille en betydelig rolle på disse områder, og at den vil undersøge, hvilke beføjelser vedrørende redskaberne til forebyggelse og afvikling af nødlidende banker disse tilsynsmyndigheder bør få tildelt.

Disse foranstaltninger er et første skridt og vil blive evalueret senest i 2014 med henblik på at etablere såvel integrerede krisestyrings- og overvågningsforanstaltninger på EU-plan som en EU-afviklingsfond på længere sigt.»

Seneste opdatering: 7. februar 2012Juridisk meddelelse