Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0143(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0170/2010

Pateikti tekstai :

A7-0170/2010

Debatai :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Balsavimas :

PV 07/07/2010 - 8.5
PV 07/07/2010 - 8.9
CRE 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 22/09/2010 - 5.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0273
P7_TA(2010)0334

Priimti tekstai
PDF 96kWORD 55k
Trečiadienis, 2010 m. rugsėjo 22 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos priežiūros institucija ( Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) ***I
P7_TA(2010)0334A7-0170/2010
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas
 Priedas

2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0502),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0168/2009),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 114 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. sausio 8 d. Europos Centrinio Banko nuomonę(1) ,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. sausio 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2) ,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 15 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Teisės reikalų komiteto ir Konstitucinių reikalų komiteto nuomones (A7-0170/2010),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(3) ;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 13, 2010 1 20, p. 1.
(2) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(3) Ši pozicija pakeičia 2010 m. liepos 7 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2010)0273).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. rugsėjo 22 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB
P7_TC1-COD(2009)0143

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1094/2010.)


PRIEDAS

Komisijas pareiškimai

Pareiškimo dėl kredito reitingų agentūrų ir kitų sričių priežiūros įgaliojimų projektas

„Komisija pažymi, kad buvo rastas sprendimas dėl tam tikrų priežiūros įgaliojimų, susijusių su kredito reitingų agentūromis, perdavimo Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Komisija mano, kad ateityje būtų naudinga Europos priežiūros institucijoms perduoti priežiūros įgaliojimus ir kitose srityse. Tai galėtų būti, pvz., tam tikros rinkos infrastruktūros. Komisija išsamiai nagrinėja šiuos klausimus ir pateiks teisėkūros pasiūlymus, kurie, jos manymu, bus tinkami.“

Pareiškimų dėl krizių valdymo ir sprendimo projektas

„2010 m. gegužės 26 d. Komunikate dėl bankų problemų sprendimo fondų Komisija pabrėžė, kad “tinkamas pirmasis žingsnis galėtų būti sistema, pagrįsta suderinto nacionalinių fondų tinklo, susieto su koordinuoto nacionalinio krizių valdymo priemonėmis, įkūrimu.„

Komisija patvirtina, kad 2011 m. pavasarį ji pateiks pasiūlymų dėl teisės aktų dėl bankų bankrotų prevencijos ir bankrutuojančių bankų problemų sprendimo. Tai užtikrins, kad valdžios institucijos galės išspręsti bankrutuojančių finansų įstaigų problemas, tuo pačiu metu sumažindamos bankrotų poveikį finansų sistemai, žalą ekonomikai ir viešojo sektoriaus išteklių naudojimą.

Komisija patvirtina, kad Europos priežiūros institucijos turėtų atlikti svarbų vaidmenį šiose srityse ir kad Komisija išnagrinės, kokie įgaliojimai joms turėtų būti suteikti bankų bankrotų prevencijos ir bankrutuojančių bankų problemų sprendimo priemonių srityje.

Šios priemonės yra pirmas žingsnis ir jos būtų peržiūrėtos iki 2014 m. siekiant sukurti ES integruotas krizių valdymo ir priežiūros priemones, o ilguoju laikotarpiu – ES bankų problemų sprendimo fondą.„

Atnaujinta: 2012 m. vasario 7 d.Teisinis pranešimas