Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0143(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0170/2010

Predkladané texty :

A7-0170/2010

Rozpravy :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Hlasovanie :

PV 07/07/2010 - 8.5
PV 07/07/2010 - 8.9
CRE 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 22/09/2010 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0273
P7_TA(2010)0334

Prijaté texty
PDF 88kWORD 80k
Streda, 22. septembra 2010 - Štrasburg Finálna verzia
Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov ***I
P7_TA(2010)0334A7-0170/2010
Uznesenie
 Zjednotený text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. septembra 2010 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (KOM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament ,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0502),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0168/2009),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Euróspkemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 8. januára 2010(1) ,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. januára 2010(2) ,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. septembra 2010, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre právne veci a Výboru pre ústavné veci (A7-0170/2010),

1.  schvaľuje nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3) ;

2.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 13, 20.1.2010, s. 1.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(3) Táto pozícia nahrádza zmeny a doplnenia prijaté 7. júla 2010 (Prijaté texty, P7_TA(2010)0273).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. septembra 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES
P7_TC1-COD(2009)0143

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1094/2010.)


PRÍLOHA

Vyhlásenia Komisie

Vyhlásenie týkajúce sa právomoci v oblasti dohľadu nad úverovými ratingovými agentúrami a v iných oblastiach

Komisia berie na vedomie, že bola dosiahnutá dohoda, pokiaľ ide o udelenie určitých právomocí dohľadu ESMA týkajúcich sa ratingových agentúr. Komisia sa domnieva, že by v budúcnosti bolo užitočné zveriť právomoci dohľadu európskym orgánom dohľadu v iných oblastiach. Toto by sa mohlo týkať najmä určitých trhových infraštruktúr. Komisia podrobne preskúma tieto otázky a vypracuje legislatívne návrhy, ktoré uzná za vhodné.

Vyhlásenia týkajúce sa krízového riadenia a riešenia kríz

Komisia vo svojom oznámení o fondoch na riešenie úpadku bánk z 26. mája 2010 zdôraznila, že prvým vhodným krokom by mohol byť systém založený na harmonizovanej sieti vnútroštátnych fondov prepojenej so súborom koordinovaných vnútroštátnych mechanizmov krízového riadenia.

Komisia potvrdzuje, že na jar 2011 vypracuje legislatívne návrhy týkajúce sa úplného súboru nástrojov na predchádzanie zlyhaniu bánk a riešenie ich úpadku. Tým sa zabezpečí, že orgány verejnej moci budú schopné riešiť úpadok finančných inštitúcií a zároveň minimalizovať vplyv tohto úpadku na finančný systém, obmedzovať škody v oblasti hospodárstva a používanie zdrojov verejného sektora.

Komisia potvrdzuje, že európske orgány dohľadu by v týchto oblastiach mali zohrávať dôležitú úlohu a že preskúma, ktoré právomoci týkajúce sa nástrojov na predchádzanie zlyhaniu bánk a riešenie ich úpadku by sa im mali udeliť.

Tieto opatrenia sú prvým krokom a preskúmajú sa v roku 2014 s cieľom prijať integrované mechanizmy EÚ v oblasti krízového riadenia a dohľadu a v dlhodobejšom horizonte fond EÚ na riešenie úpadku.

Posledná úprava: 7. februára 2012Právne oznámenie