Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0161(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0163/2010

Pateikti tekstai :

A7-0163/2010

Debatai :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Balsavimas :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 22/09/2010 - 5.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Priimti tekstai
PDF 88kWORD 77k
Trečiadienis, 2010 m. rugsėjo 22 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimai ***I
P7_TA(2010)0336A7-0163/2010
KLAIDŲ IŠTAISYMAI
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas
 Priedas

2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvas 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0576),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 44 straipsnį, 47 straipsnio 2 dalį ir 55 ir 95 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0251/2009),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 50 straipsnį, 53 straipsnio 1 dalį ir 62 ir 114 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 18 d. Europos centrinio banko nuomonę(1) ,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 18 d. Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2) ,

–  atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2010 m. rugsėjo 15 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A7–0163/2010),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(3) ;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 87, 2010 4 1, p. 1.
(2) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(3) Ši pozicija pakeičia 2010 m. liepos 7 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2010)0269).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. rugsėjo 22 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/.../ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų
P7_TC1-COD(2009)0161

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2010/78/ES.)


PRIEDAS

Komisijos pareiškimai

Bendroji direktyva / Patikslinimas atsižvelgiant į Lisabonos sutartį

Direktyva dėl finansinių priemonių rinkų: „Komisija atlieka Direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų (MiFID) peržiūrą ir prireikus pasiūlys šios direktyvos patikslinimus. Todėl Komisija, be kita ko, išnagrinės skaidrumo iki sandorio sudarymo ir po sandorio sudarymo didinimo būdus, įskaitant taisykles ir susitarimus, kurių reikalaujama reguliuojamose rinkose, ir visus pakeitimus, kurie būtini siekiant patikslinti direktyvą atsižvelgiant į Lisabonos sutartį.“

Direktyva dėl piktnaudžiavimo rinka: „Komisija atlieka Direktyvos dėl piktnaudžiavimo rinka (MAD) peržiūrą. Todėl Komisija, be kita ko, išnagrinės visus pakeitimus, kurie būtini siekiant patikslinti direktyvą atsižvelgiant į Lisabonos sutartį.“

Direktyva dėl finansinių konglomeratų: „Komisija atlieka Direktyvos dėl finansinių konglomeratų (FICOD) peržiūrą. Todėl Komisija, be kita ko, išnagrinės visus pakeitimus, kurie būtini siekiant patikslinti direktyvą atsižvelgiant į Lisabonos sutartį.“

Pareiškimas dėl bendrojo Direktyvos dėl skaidrumo / informacijos teikimo atskirose šalyse pakeitimo

„Komisija ketina parengti komunikatą, kuriame būtų įvertinta, ar įmanoma įvykdyti tam tikriems akcijų emitentams, kurių vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir kurie rengia konsoliduotąsias finansines ataskaitas, keliamą reikalavimą metinėje finansinių metų ataskaitoje paskelbti svarbiausią finansinę informaciją apie jų veiklą trečiosiose šalyse. Šiame komunikate galėtų būti nustatyti emitentų, kuriems galėtų būti keliamas toks reikalavimas, tipai; nustatyta finansinė informacija, kuri būtų svarbi investuotojams bei kitiems suinteresuotiesiems subjektams, ir nustatyta, kaip ši informacija galėtų būti pateikta. Komisija galėtų deramai atsižvelgti į Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (TASV) padarytą pažangą šiuo klausimu. Komisija ketina parengti šį komunikatą iki 2011 m. rugsėjo 30 d., pasikonsultavusi su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI). Komunikate taip pat galėtų būti nagrinėjamas galimas šių priemonių poveikis ir į tai galėtų būti atsižvelgta atliekant Direktyvos 2004/109/EB peržiūrą.“

Atnaujinta: 2012 m. vasario 7 d.Teisinis pranešimas