Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0161(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0163/2010

Ingivna texter :

A7-0163/2010

Debatter :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Omröstningar :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 22/09/2010 - 5.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Antagna texter
PDF 85kWORD 50k
Onsdagen den 22 september 2010 - Strasbourg Slutlig utgåva
Befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) ***I
P7_TA(2010)0336A7-0163/2010
RÄTTELSER
Resolution
 Konsoliderad text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 september 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (KOM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till parlamentet och rådet (KOM(2009)0576),

–  med beaktande av artiklarna 251.2, 44, 47.2, 55 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0251/2009),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–  med beaktande av artiklarna 294.3, 50, 53.1, 62 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken av den 18 mars 2010(1) ,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 18 mars 2010(2) ,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 15 september 2010 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0163/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3) .

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens förklaringar som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 87, 1.4.2010, s. 1.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(3) Denna ståndpunkt ersätter ändringsförslagen som antogs den 7 juli 2010 (Antagna texter, P7_TA(2010)0269).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 september 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/.../EU om ändring av direktiv 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten ) , Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten )
P7_TC1-COD(2009)0161

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2010/78/EU.)


BILAGA

Uttalanden från kommissionen

Omnibusdirektiv / Anpassning till Lissabonfördraget

Kommissionen är i färd med att se över direktivet om marknader för finansiella instrument och kommer vid behov att föreslå förbättringar av direktivet. I detta sammanhang kommer kommissionen att bland annat undersöka sätt att stärka överblickbarheten före och efter transaktioner, inbegripet de regler och arrangemang som krävs av reglerade marknader och alla nödvändiga ändringar för att anpassa direktivet till Lissabonfördraget.

Kommissionen är i färd med att se över direktivet om marknadsmissbruk. I detta sammanhang kommer kommissionen att bland annat undersöka alla ändringar som är nödvändiga för att anpassa direktivet till Lissabonfördraget.

Kommissionen är i färd med att se över direktivet om finansiella konglomerat. I detta sammanhang kommer kommissionen att bland annat undersöka alla ändringar som är nödvändiga för att anpassa direktivet till Lissabonfördraget.

Uttalande avseende omnibusändringen av direktivet om öppenhet/rapportering land-för-land

Kommissionen har för avsikt att utarbeta ett meddelande om i vilken mån det är genomförbart att kräva att vissa emittenter av aktier vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och som utarbetar sammanställd redovisning, i årsredovisningen lämnar ut viktig finansiell information om sin verksamhet i tredjeländer. I meddelandet skulle det anges vilken typ av emittenter som berörs, vilken finansiell information som skulle vara meningsfull för investerare och andra intressenter och hur denna information skulle läggas fram. Kommissionen skulle vederbörligen kunna beakta de framsteg som IASB (International Accounting Standards Board) har gjort i denna fråga. Kommissionen har för avsikt att senast till den 30 september 2011 färdigställa meddelandet, efter att ha hört Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).I meddelandet skulle också de eventuella konsekvenserna av dessa åtgärder behandlas och beaktas vid omarbetningen av direktiv 2004/109/EG.

Senaste uppdatering: 7 februari 2012Rättsligt meddelande