Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2852(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0535/2010

Indgivne tekster :

B7-0535/2010

Forhandlinger :

PV 07/10/2010 - 5
CRE 07/10/2010 - 5

Afstemninger :

PV 07/10/2010 - 11.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0357

Vedtagne tekster
PDF 79kWORD 42k
Torsdag den 7. oktober 2010 - Bruxelles Endelig udgave
Fremtiden for Den Europæiske Socialfond
P7_TA(2010)0357B7-0535/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 7. oktober 2010 om Den Europæiske Socialfonds fremtid

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Europa 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (KOM(2010)2020),

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 25. og 26. marts 2010,

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 17. juni 2010 (EUCO 13/10), særlig vedtagelsen af Europa 2020-strategien,

–  der henviser til OECD's rapport for 2010 om uddannelsen rolle i disse krisetider,

–  der henviser til Rådets konklusioner om Kommissionens strategirapport 2010 om gennemførelsen af programmerne under samhørighedspolitikken, som vedtoges på Rådets (udenrigsanliggender) 3023. samling i Luxembourg den 14. juni 2010,

–  der henviser til EUF-traktatens artikel 6, litra e),

–  der henviser til EUF-traktatens artikel 156,

–  der henviser til EUF-traktatens artikel 162,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

1.  konstaterer, at Den Europæiske Socialfond (ESF) spiller en central rolle for forbedringen af beskæftigelsen og jobmulighederne, tilpasningen af arbejdstagernes kvalifikationer til arbejdsmarkedets behov og arbejdstagernes integration på arbejdsmarkedet samt for øget social integration;

2.  henleder opmærksomheden på de fire beskæftigelsesretningslinjer, som Europa-Parlamentet har vedtaget, og glæder sig over at målsætningerne omfatter fremme af beskæftigelsen og bekæmpelse af fattigdom i forbindelse med integration/genintegration på arbejdsmarkedet igennem uddannelse;

3.  understreger, at der skal gøres betydelige fremskridt for at nå de mål og opfylde de målsætninger, der indgår i Europa 2020-strategien, hvis denne strategi skal give nogen mening;

4.  mener, at det er muligt at nå Europa 2020-stategiens mål og opfylde dens målsætninger ved at anvende dette instrument til at støtte SMV'er og tilpasse de almene og faglige uddannelsessystemer til SMV'ernes behov;

5.  mener, at det er af afgørende betydning, at der i højere grad fokuseres på velfungerende arbejdsmarkeder og sociale vilkår for at fremme vækst og produktivitet og forbedre beskæftigelsesresultaterne i Europa;

6.  mener desuden, at der for at nå Europa 2020-målene skal lægges stor vægt på modernisering af de almene og faglige uddannelsessystemer, på anstændige arbejdsforhold, herunder bekæmpelse af usikre ansættelsesforhold og sort arbejde, på ligestilling og etablering af betingelser, der gør det muligt forene arbejde og privatliv, samt på at sikre, at de, der for øjeblikket er udelukket fra arbejdsmarkedet, atter får adgang til det;

7.  mener, at ESF bør styrkes, da den er hoveddrivkraften for Europa 2020-strategien; understreger betydningen af, at medlemsstaterne udnytter ESF til at investere i kompetencer, beskæftigelse og uddannelses- og omskolingsaktiviteter med henblik på at skabe flere og bedre job;

8.  er af den opfattelse, at ESF's effektivitet afhænger af dens evne til at tilpasse sig de forskellige problemer, der skyldes særlige lokale og geografiske forhold; opfordrer derfor til, at man følger en bottom-up-strategi, når målene skal fastlægges;

9.  mener, at det er en forudsætning for social og territorial samhørighed, at der føres en politik til fremme af bæredygtig økonomisk vækst og jobskabelse i Europa;

10.  henleder opmærksomheden på, at det ganske vist er vigtigt med territorial samhørighed, men at der er et endnu større behov for en fortsat indsats for at opnå social samhørighed i overensstemmelse med traktaternes ånd og bogstav, særlig EUF-traktatens artikel 9;

11.  understreger, at EU's regionalpolitik og socialpolitik hænger sammen, og at de hver især er afgørende for Europa 2020-strategiens succes, og opfordrer Kommissionen til at skabe et klart grundlag for etablering af synergier mellem alle EU-politikker og strukturfondene;

12.  understreger, at den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed bør styrkes igennem forbedring af beskæftigelsesegnethed og jobmuligheder, et højere beskæftigelsesniveau og flere og bedre job;

13.  understreger på denne baggrund betydningen af, at man af al kraft bestræber sig på at sikre, at EU-politikker og -instrumenter arbejder sammen på en velkoordineret måde og understøtter hinanden for at hjælpe folk i Europa med at finde kvalitetsjob, gøre karriere, komme ud af fattigdom ved integration på arbejdsmarkedet igennem uddannelse, undgå alle former for social udstødelse og generelt profitere af fremtidig vækst;

14.  erkender, at strukturfondene i det store og hele stadig er det vigtigste finansieringsinstrument for sociale mål, og anmoder Kommissionen om at fremme synergien med andre programmer og støtte samhørigheden igennem de flerårige programmer som f.eks. Daphne, Progress, folkesundhedsprogrammet og programmet »Europa for borgerne«;

15.  opfordrer Kommissionen til at styrke strukturfondenes potentiale igennem forenkling navnlig af kontrollen, fleksibilitet og forbedrede procedurer og forbedret opfølgning og lægge vægt på den sociale integration med det formål at hjælpe medlemsstaterne med at optimere resultaterne af social- og beskæftigelsespolitikken og skabe bæredygtig vækst; understreger, at ESF skal gøres mere gennemsigtig hvad angår tildelingen af midler for at gøre Den Europæiske Unions indsats for beskæftigelsen virkelig synlig;

16.  understreger ESF's betydning som nøgleinstrument til bekæmpelse af arbejdsløshed og forbedring af almen uddannelse og livslang faglig uddannelse for ansatte – især under den nuværende beskæftigelseskrise – samt til bekæmpelse af fattigdom og udstødelse;

17.  er af den opfattelse, at den rolle ESF spiller i forbindelse med forbedring af arbejdstagernes beskæftigelsesegnethed og tilpasningsevne, bør styrkes; opfordrer Kommissionen til at overveje alle muligheder for ad politisk vej at fremme ESF's bidrag som led i strukturfondenes fremtidige struktur med henblik på at forbedre Den Europæiske Unions sociale model; mener, at der kan opnås betydelige fordele ved fortsat at lade ESF være omfattet af basisforordningen om generelle bestemmelser for fondene, men give den selvstændige regler;

18.  mener, at den frie bevægelighed for personer i det indre marked skaber nye problemer i nogle dele af EU, især i større byer, hvad angår social nødhjælp til mennesker, der ikke kan forsørge sig selv, og at det lægger pres på private (velgørende) og offentlige institutioner, som yder nødhjælp til f.eks. hjemløse eller marginaliserede grupper i samfundet;

19.  understreger, at partnerskabsprincippet bidrager til gennemsigtighed og forenkling, og at partnerne derfor bør have beføjelse til at varetage deres roller tilfredsstillende; understreger nødvendigheden af yderligere at styrke partnerskabsstrategien ved at yde ESF-støtte til kapacitetsopbygning og uddannelse af partnere;

20.  mener, at ESF bør spille en central rolle i forbindelse med fremme af den økonomiske væksts sociale dimension og aktiv inddragelse af borgerne i samfundet og på arbejdsmarkedet, hvilket vil bidrage til at fremme ligestilling for alle som katalysator for solidaritet i samfundet og mellem generationerne og for skabelse af et mere inklusivt samfund, med det formål at mindske fattigdommen;

21.  mener, at resultaterne af det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010) kunne gøre det lettere for Kommissionen at målrette ESF-støtten mere effektivt på bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse i EU igennem støtte til bedre uddannelse til fremtidens job;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Seneste opdatering: 22. november 2011Juridisk meddelelse