Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2852(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0535/2010

Teksty złożone :

B7-0535/2010

Debaty :

PV 07/10/2010 - 5
CRE 07/10/2010 - 5

Głosowanie :

PV 07/10/2010 - 11.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0357

Teksty przyjęte
PDF 79kWORD 46k
Czwartek, 7 października 2010 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Przyszłość Europejskiego Funduszu Społecznego
P7_TA(2010)0357B7-0535/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie przyszłości Europejskiego Funduszu Społecznego

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020),

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dni 25–26 marca 2010 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. (EUCO 13/10), a w szczególności przyjęcie strategii Europa 2020,

–  uwzględniając sprawozdanie OECD z 2010 r. dotyczące roli edukacji w czasie obecnego kryzysu,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie przygotowanego przez Komisję sprawozdania strategicznego z 2010 r. w sprawie wdrażania programów polityki spójności przyjętego na 3023. posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu w dniu 14 czerwca 2010 r.,

–  uwzględniając art. 6 lit. e) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając art. 156 TFUE,

–  uwzględniając art. 162 TFUE,

–  uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

1.  zauważa kluczową rolę, jaką odgrywa Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w zakresie poprawy zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy, promowania dostosowywania umiejętności pracowników do wymogów rynku pracy i integracji pracowników na rynku pracy oraz zwiększania włączenia społecznego;

2.  zwraca uwagę na cztery wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia przyjęte przez Parlament Europejski i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że cele uwzględniają promowanie zatrudnienia i zwalczanie ubóstwa w kontekście włączenia/ponownego włączenia do życia zawodowego dzięki szkoleniom;

3.  podkreśla, że konkretne postępy w zakresie realizacji celów i założeń Europy 2020, w szczególności w obszarze zatrudnienia i spraw socjalnych, ma zasadnicze znaczenie dla wiarygodności strategii;

4.  uważa, że cele i założenia Europy 2020 można osiągnąć przy użyciu tego instrumentu w celu wspierania MŚP i dostosowania systemów szkolnictwa i kształcenia zawodowego i szkoleń zawodowych do potrzeb MŚP;

5.  uważa, że kluczowe znaczenie ma położenie większego nacisku na właściwe funkcjonowanie rynków pracy i na warunki socjalne w celu pobudzenia wzrostu i produktywności oraz zwiększenia zatrudnienia w Europie;

6.  uważa również, że aby osiągnąć cele Europy 2020 należy położyć istotny nacisk na reformę systemów edukacji i systemów kształcenia zawodowego i szkoleń zawodowych, na godziwą pracę, w tym zwalczanie niepewnego zatrudnienia i niezadeklarowanego zatrudnienia, na równość płci oraz stworzenie warunków pozwalających na pogodzenie życia zawodowego i prywatnego, oraz na zagwarantowanie, że osoby obecnie wyłączone z rynku pracy mogą uzyskać do niego dostęp;

7.  uważa, że Europejski Fundusz Społeczny musi zostać wzmocniony jako główny mechanizm napędowy strategii Europa 2020; podkreśla znaczenie wykorzystania przez państwa członkowskie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu inwestycji w umiejętności, zatrudnienie, szkolenia i zmianę kwalifikacji w celu tworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy;

8.  uważa, że skuteczność Europejskiego Funduszu Społecznego zależy od jego zdolności adaptacji do różnorodnych problemów wynikających ze specyfiki lokalnej i terytorialnej; zachęca zatem do oddolnego podejścia w identyfikacji celów;

9.  uważa, że polityka zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie jest warunkiem wstępnym dla osiągnięcia spójności społecznej i terytorialnej;

10.  zwraca uwagę na fakt, że o ile istotna jest spójność terytorialna, jeszcze ważniejsze jest dążenie do spójności społecznej zgodnie z literą i duchem traktatów, w szczególności art. 9 TFUE;

11.  podkreśla, że polityka regionalna UE i polityka społeczna UE są powiązane oraz że obie mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia strategii Europa 2020 oraz wzywa Komisję do ułożenia jasnych ram dla ustanowienia silnych połączeń między wszystkimi europejskimi politykami a funduszami strukturalnymi;

12.  podkreśla, że spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna powinna zostać wzmocniona przez zwiększenie zdolności do pracy i liczby miejsc pracy, przy wspieraniu wysokiego poziomu zatrudnienia i zagwarantowaniu większej liczby lepszych miejsc pracy;

13.  podkreśla zatem znaczenie podjęcia wszelkich możliwych starań, aby zagwarantować, że polityka i instrumenty UE współpracują w skoordynowany i wspierający się sposób, tak aby sprzyjać obywatelom Europy w znalezieniu wysokiej jakości miejsc pracy, rozwoju ich kariery, wydostaniu się z ubóstwa, dzięki włączeniu ich w rynek pracy poprzez szkolenia, unikaniu wszelkich form wyłączenia społecznego oraz ogólnie poniesieniu korzyści w związku z przyszłym wzrostem;

14.  przyznaje że fundusze strukturalne w dużym stopniu pozostają głównym instrumentem finansowym służącym osiągnięciu celów społecznych oraz wzywa Komisję do promowania synergii z innymi programami i do wspierania spójności w obrębie wieloletnich programów ramowych, takich jak Daphne, Progress, program zdrowia publicznego oraz program „Europa dla Obywateli”;

15.  wzywa Komisję do zwiększenia potencjału funduszy strukturalnych poprzez uproszczenie w szczególności kontroli, elastyczność i poprawę procedur i nadzór nad wdrażaniem, , podkreślając wymiar integracji społecznej w celu wsparcia państw członkowskich w optymalizacji wkładu polityki społecznej i polityki zatrudnienia oraz stworzenia warunków dla trwałego wzrostu; podkreśla, że Europejski Fundusz Społeczny musi stać się bardziej przejrzysty, jeżeli chodzi o przyznawanie funduszy, tak aby działania Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia stały się naprawdę widoczne;

16.  podkreśla znaczenie Europejskiego Funduszu Społecznego jako kluczowego narzędzia w zwalczaniu bezrobocia oraz poprawie edukacji i programów szkoleń zawodowych przez całe życie dla pracowników – w szczególności w obecnym kryzysie zatrudnienia – jak również w zwalczaniu ubóstwa i wyłączenia;

17.  uważa, że rola Europejskiego Funduszu Społecznego w poprawie szans na zatrudnienie i zdolności adaptacji pracowników musi zostać zwiększona; wzywa Komisję do rozważenia wszystkich możliwych opcji politycznych zwiększenia udziału Europejskiego Funduszu Społecznego w kontekście przyszłej architektury funduszy strukturalnych tak aby rozwijać społeczny model Unii Europejskiej; uważa, że utrzymanie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach podstawowych uregulowań dotyczących ogólnych przepisów dotyczących funduszy, ale z własnymi regułami, wiąże się z istotnymi korzyściami;

18.  uważa, że w wyniku swobodnego przepływu osób na rynku wewnętrznym, w niektórych częściach UE pojawiają się nowe problemy, w szczególności w większych miastach, w związku z zapewnieniem ochrony socjalnej w sytuacjach nadzwyczajnych ludziom, którzy nie są się w stanie utrzymać, oraz że wywiera to presję na prywatne (charytatywne) i publiczne służby, które dostarczają wsparcia w nagłych przypadkach, na przykład dla bezdomnych i marginalizowanych grup społecznych;

19.  podkreśla, że zasada partnerstwa przyczynia się do przejrzystości i uproszczenia , a zatem partnerzy powinni być uprawnieni do właściwego pełnienia swojej roli; podkreśla potrzebę dalszego wzmacniania zasady partnerstwa przez dostarczanie wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego na budowanie potencjału i szkolenie partnerów;

20.  uważa, że Europejski Fundusz Rozwoju ma do odegrania kluczową rolę w promowaniu wymiaru społecznego wzrostu gospodarczego oraz aktywnego udziału obywateli w społeczeństwie i na rynku pracy, zwiększając tym samym równość szans jako wektor solidarności społecznej i międzypokoleniowej oraz tworzenia bardziej integracyjnego społeczeństwa w celu zmniejszenia ubóstwa;

21.  uważa, że doświadczenia Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) mogłyby pomóc Komisji w skuteczniejszym nakierowaniu wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie skuteczniejszego zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego w UE przez wspieranie lepszej edukacji na potrzeby przyszłego zatrudnienia;

22.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2011Informacja prawna